neste
forrige
elementer

Transport

Endre språk
Side Sist endret 15.03.2023
3 min read
Topics:
Transport spiller en viktig rolle i samfunnet og økonomien. Livskvaliteten vår avhenger av et effektivt og tilgjengelig transportsystem. Samtidig er transportsektoren en av de viktigste kildene til miljøbelastningene i EU og bidrar til klimaendringer, luftforurensning og støy. Den opptar også store landarealer og bidrar til byspredning, fragmentering av habitater og jordforsegling.

Transportsektoren står for en tredel av alt sluttforbruket av energi i EU. Det aller meste av denne energien kommer fra olje. Dette innebærer at transportsektoren står for en stor andel av EUs utslipp av klimagasser og i stor grad bidrar til klimaendringene. De fleste andre økonomiske sektorer, som kraftproduksjon og industri, har redusert sine utslipp siden 1990, mens de har økt innen transport. De utgjør nå mer enn en firedel av EUs totale utslipp av klimagasser. Det er foreløpig ingen tegn til at denne trenden vil snu. Dermed er transportsektoren et vesentlig hinder for at EU skal nå sine klimamål. Personbiler, varebiler, lastebiler og busser står for over 70 prosent av klimagassutslippene fra transportsektoren. Resten kommer hovedsakelig fra skips- og luftfart.

Transport er også fortsatt en vesentlig kilde til luftforurensning, særlig i byene. Luftforurensende stoffer, som svevestøv (PM) og nitrogendioksid (NO2), er skadelig både for mennesker og miljø. Til tross for at luftforurensningen fra transportsektoren har gått ned de siste ti årene takket være innføringen av kvalitetsstandarder for drivstoff, Euro-standardene for kjøretøyutslipp og bruken av renere teknologier, er konsentrasjonene av luftforurensende stoffer fortsatt for høy.

Støyforurensning er et annet stort miljørelatert helseproblem knyttet til transport. Veitrafikken er den mest utbredte støykilden, og over 100 millioner mennesker påvirkes av skadelig støynivå i EEAs medlemsstater. Luftfart og jernbane er også store støykilder.

Transportinfrastrukturen har dessuten alvorlige konsekvenser for landskapet fordi den stykker opp naturlige områder i mindre deler, med alvorlige konsekvenser for dyr og planter.

EUs politikk

Et viktig politisk mål for EU er å redusere skadevirkningene av transport. De mest sentrale aktivitetsområdene er arbeidet for å få transporten over på de minst forurensende og mest effektive transportmåtene, bruke mer bærekraftig transportteknologi, drivstoff og infrastruktur, samt å sørge for at prisen på transport fullt ut gjenspeiler skadevirkningene på miljøet og helsen.

EUs strategidokumenter fokuserer på avkarbonisering av transporten. Europakommisjonens 2018-strategi ”En ren planet for alle: En europeisk strategisk langtidsvisjon for en velstående, moderne, konkurransedyktig og klimanøytral økonomi” søker å stake ut kursen mot en overgang til ”nettonullutslipp” av klimagasser i EU innen 2050. For transportsektoren understreker den behovet for en systembasert tilnærming, framhever hvor viktig det er å gå over til lavkarbon-transportmåter og nullutslippskjøretøy, understreker viktigheten av elektrifisering og fornybare energikilder, samt maner til økt driftseffektivitet. Den oppfordrer også til bedre byplanlegging og realisering av alle fordelene ved offentlig transport. Fra 2016 har ”Europeisk strategi for lavutslippsmobilitet” tilsvarende identifisert mer effektive transportsystemer, rask innføring av lavutslippsdrivstoff og overgang til lav- og nullutslippskjøretøy som prioriterte områder.

I tillegg tar EU-regelverket direkte opp miljø- og helsekonsekvensene av transport ved hjelp av bindende regler. Dette gjelder utslippsgrenser for personbiler, varebiler, lastebiler og busser, særlige krav til transportdrivstoff, samt støykart og støyhåndteringsplaner for viktig transportinfrastruktur som lufthavner.

EEAs aktiviteter

EEA samler inn og publiserer data om alle nye personbiler og varebiler som registreres i Europa, i henhold til forordning (EF) nr. 443/2009 og (EU) nr. 510/2011. Disse dataene brukes til å vurdere effektiviteten til den nye bilparken og omfatter informasjon om CO2-utslipp og kjøretøyvekt. I framtiden vil datainnsamlingen utvides til lastebiler og busser. EEA samler også inn nasjonale registerdata om klimagasser og luftforurensende stoffer fra medlemsstatene, noe som gir verdifull innsikt i transportsektorens bidrag til klimaendringer og luftforurensning i Europa. Videre håndterer EEA rapporteringsprosessen i henhold til drivstoffkvalitetsdirektivet 98/70/EF, som stiller krav til drivstoffleverandørene for å redusere klimagassintensiteten for drivstoff som leveres til veitransportsektoren.

En annen viktig EEA-aktivitet er transport- og miljørapporteringsmekanismen (TERM). Ved hjelp av denne mekanismen følger EEA med på transportens miljøresultater i Europa. TERM er basert på et sett indikatorer som brukes til å måle framdriften mot transportrelaterte mål. EEA publiserer også en årlig rapport om utviklingen på transportområdet som tar for seg et nytt tema hvert år. Transportsektorens bidrag til støyforurensning hører også inn under EEAs mandat.

Permalinks

Geographic coverage

Topics

Topics:
Dokumenter handlinger