Transport

Endre språk
Side Sist endret 03.06.2016
Transport står for omtrent en tredjedel av alt sluttforbruket av energi i EEAs medlemsstater og for mer enn en femtedel av klimagassutslippene. Den er også ansvarlig for en stor andel av luftforurensningen og støyplagene i byene. Transport har dessuten alvorlige konsekvenser for landskapet fordi den stykker opp naturlige områder i mindre deler, med alvorlige konsekvenser for dyr og planter.

Energiforbruket og utslippene av en rekke forurensende stoffer fra transport falt i 2009, men det er mulig at denne reduksjonen bare er en midlertidig effekt av den økonomiske nedgangen. Det er behov for en mer grunnleggende omlegging av Europas transportsystem for å unngå at miljøkonsekvensene øker når den økonomiske veksten tiltar. Europakommisjonen har for første gang foreslått et mål for reduksjon av utslippene av klimagasser fra transportsektoren. For å nå målet om 60 % reduksjon som er fastsatt i hvitboken "veikart for et felles europeisk transportområde" fra 2011, må dette initiativet til politisk integrering omsettes i konkrete og målrettede tiltak i årene som kommer. EEAs transport- og miljørapporteringsmekanisme (TERM) har i 2011 lagt grunnlaget for en årlig vurdering av framdriften mot disse målene ved å innføre et sett med indikatorer (TERM Core Set of Indicators – TERM-CSI) og en miljø-basislinje som framdriften vil bli kontrollert opp mot. TERM-CSI-indikatorene vil bli brukt til å vurdere i hvilken grad EU legger forholdene til rette for grønnere transport.

Klimagassutslippene fra transport gikk ned i 2008 og 2009, hovedsakelig på grunn av virkningene av den økonomiske krisen.

Transport, inklusive internasjonal skipsfart og luftfart, sto for 24 % av alle klimagassutslippene i EU i 2009. Den nye hvitboken om transport krever at EUs medlemsstater innen 2050 reduserer klimagassutslippene fra transport med 60 % sammenlignet med 1990-nivået. Ettersom utslippene faktisk økte med 27 % i perioden 1990–2009, må EU altså oppnå en samlet reduksjon på 68 % i perioden 2009–2050.

For at målet om utslippsreduksjon skal kunne nås, må det fokuseres på renest mulig teknologi og på lavkarbondrivstoff, men også på å bruke de mest effektive transportformene og eliminere økonomisk ineffektivitet som blant annet skyldes udekkede eksterne kostnader. TERM 2011 viser at det er blitt realisert enkelte effektiviseringsgevinster etter innføringen av obligatoriske CO2-utslippsgrenser for nye personbiler. Nye biler var i 2010 omtrent 20 prosent mer effektive enn i 2000. Nå som det er oppnådd enighet om regulering av CO2-utslipp fra person- og varebiler, er det satt en kurs som på sikt vil gi en bilpark bestående av lavutslippskjøretøyer. Endelige data om CO2-utslipp for nye personbiler (rapporteringsår 2010) ble publisert i desember 2011, mens det første fulle datasettet for varebiler (rapporteringsår 2012) vil være tilgjengelig i 2013. De endelige dataene viser at nye biler blir betydelig mer energieffektive for hvert år som går, og at bilindustrien generelt er godt på vei mot å møte utslippsmålene.

Andelen biler som bruker alternative drivstoff, har økt jevnt og trutt, og var på over 5 % i 2009. De fleste av disse brukte flytende petroleumsgass (LPG), mens elektriske biler utgjorde 0,02 % av bilparken.

Les mer om klimaendring.

Energibruken knyttet til transport er betydelig høyere i dag enn i 1990. Transportsektorens oljeavhengighet er ikke bærekraftig

Årlig energiforbruk innen transport økte uavbrutt fra 1990 til 2007 i EEAs medlemsstater. Fra 2007 til 2009 falt det samlede energiforbruket innen transport med 4 %, men det er fare for at den oppadgående trenden vil fortsette når den økonomiske veksten tiltar igjen.

For at EUs mål om en CO2-reduksjon på 60 % i forhold til 1990-nivået skal kunne oppnås innen 2050, vil forbruket av olje i transportsektoren måtte kuttes med rundt 70 %. Transportsektorens nåværende oljeavhengighet på 96 % er ikke bærekraftig.

Transport er ikke bare den mest energikrevende sektoren; trender for energiforbruk viser at det også er den raskest voksende sektoren. De siste årene har energiforbruket falt mindre innen transport enn i andre sektorer, og dermed har transportsektorens andel av forbruket fortsatt å vokse. I 2009 var den oppe i 33 % for EU-27 (inklusive internasjonal luftfart men ikke internasjonal skipsfart).

Drivstoffprisene sender ikke et sterkt signal som oppmuntrer til mer effektive transportvalg. Den reelle gjennomsnittsprisen (2005-prisnivå) på blyfri bensin var 1,14 euro per liter i juni 2011, noe som i faktiske tall er 15 % høyere enn i 1980.

Les mer om energi.

Utslippene av de fleste luftforurensende stoffer fra transport har gått ned siden 1990

Det er gjort betydelige framskritt siden 1990 når det gjelder å redusere utslippene av en rekke luftforurensende stoffer fra transportsektoren. Likevel er det en utfordring for mange byer og andre urbane områder å oppfylle konsentrasjonsgrensene for luftforurensende stoffer som er fastsatt i EUs regelverk, og veitransport har særlig stor betydning for luftkvaliteten i byområder.

Siden 1990 har utslippene blitt redusert i alle deler av transportsektoren, til tross for den generelle aktivitetsøkningen sektoren har opplevd siden den gang. I EEA-32 (EEAs 32 medlemsstater) er transportutslippene blitt redusert fra 1990 til 2009 med 25 % for NOX, 27 % for PM2,5, 37 % for SOX, 75 % for CO og 77 % for NMVOC.

Den relative betydningen av ikke-eksosrelaterte utslipp har økt i takt med at partikkelfilterteknologi som gir reduserte eksosutslipp, er blitt tatt i bruk. I 2009 utgjorde ikke-eksosrelaterte PM2,5-utslipp 25 % av de samlede utslippene fra veitransportsektoren, sammenlignet med bare 10 % i 1990.

Grenseverdiene for luftkvalitet ble overskredet mange steder. For nitrogendioksid (NO2), som kan forårsake astma og andre luftveisproblemer, ble de årlige grenseverdiene overskredet ved 41 % av målestasjonene i 2009. I tillegg ble den daglige grenseverdien for PM10 overskredet ved 30 % av målestasjonene i de 27 EU-landene i 2009.

To ulike forhold kan trekkes fram for å forklare forskjellene mellom utslippstrender og forventede luftkvalitetsverdier. For det første har andelen av NOX som slippes ut direkte som NO2 fra biler økt som følge av at dieselbiler har oppnådd større markedsandel i enkelte land og er blitt utstyrt med forurensningsbegrensende innretninger som partikkelfiltre og oksidasjonskatalysatorer. Denne økningen i direkte NO2-utslipp fra veitrafikk har en effekt på konsentrasjonsnivåene ettersom den helt eller delvis utligner effekten av NOX-utslippsreduksjonene. For det andre er det klart dokumentert at de faktiske utslippene fra biler ofte er høyere enn de utslippsnivåene som er lagt til grunn ved typegodkjenning av den enkelte kjøretøytype (særlig når det gjelder NOX-utslipp fra dieselbiler). Dette er også tilfellet for CO2.-utslipp.

Les mer om luftforurensning.

Støy og landskapsfragmentering forbundet med transport er fortsatt en utfordring

Nærmere 100 millioner mennesker ble eksponert for skadelige langsiktige gjennomsnittsnivåer av støy fra veier med tung trafikk.

Veier, jernbaner og motorveier stykker det europeiske landskapet opp i stadig mindre biter, med alvorlige konsekvenser for det biologiske mangfoldet. Nesten 30 % av arealet i EU er moderat, meget eller ekstremt fragmentert, noe som begrenser bevegelsene og forplantningsmulighetene til mange ulike arter. Dataene viser også at fragmentering som skyldes transportinfrastruktur og byspredning utgjør en økende trussel og resulterer i økt tilgjengelighet og forstyrrelser.

Les mer om biologisk mangfold.

Les mer om støy.

Geographic coverage

Abonnementer
Registrer deg for å motta våre rapporter (på papir og/eller elektronisk) og kvartalsvise nyhetsbrev.
Følg oss
 
 
 
 
 
Det Europeiske Miljøbyrået (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 København K
Danmark
Telefon: +45 3336 7100