Doprava

Zmeniť jazyk
Stránka Posledná zmena 03. 06. 2016
Doprava zodpovedá približne tretine celkovej spotreby energie v členských štátoch agentúry EEA a viac ako pätine emisií skleníkových plynov. Je zodpovedná aj za veľký podiel na znečistení vzduchu v mestách, ako aj za hlukovú záťaž. Doprava má okrem toho závažný vplyv na krajinu, lebo rozdeľuje prírodné územia na malé parcely, čo má vážne dôsledky pre zvieratá a rastliny.

Spotreba energie a emisie mnohých znečisťujúcich látok z dopravy v roku 2009 klesli, ale toto zníženie môže byť len dočasný účinok hospodárskeho útlmu. Európsky dopravný systém si vyžaduje zásadnejšiu zmenu, aby sa zabránilo dôsledkom zvýšenia dokonca aj v čase silného hospodárskeho rastu. Európska komisia po prvýkrát navrhla cieľ na zníženie emisií skleníkových plynov pre dopravu. Na splnenie cieľa zníženia o 60 % podľa bielej knihy z roku 2011 „Plán jednotného európskeho dopravného priestoru“ je potrebné, aby sa impulz na zavedenie tejto politiky v nadchádzajúcich rokoch premietol do hmatateľného a odhodlaného konania. Mechanizmus podávania správ o doprave a životnom prostredí (TERM) z roku 2011 poskytol základ na každoročné hodnotenie pokroku smerom k týmto cieľom zavedením základného súboru ukazovateľov TERM a environmentálneho východiska, na základe ktorého sa bude skúmať pokrok. Základný súbor ukazovateľov TERM sa použije na posúdenie toho, v akom rozsahu Európska únia kladie základy pre ekologickejšiu dopravu.

Emisie skleníkových plynov z dopravy nižšie v rokoch 2008 a 2009 najmä vplyvom hospodárskej recesie

Emisie súvisiace s dopravou vrátane medzinárodnej námornej a leteckej dopravy v roku 2009 predstavovali 24 % všetkých emisií skleníkových plynov v EÚ. Podľa novej bielej knihy o doprave je potrebné, aby členské štáty EÚ znížili skleníkové plyny z dopravy o 60 % do roku 2050 v porovnaní s úrovňami z roku 1990. Keďže sa emisie v období medzi rokmi 1990 a 2009 v skutočnosti zvýšili o 27 %, EÚ musí v období medzi rokmi 2009 a 2050 dosiahnuť celkové zníženie na úrovni 68 %.

Dosiahnutie cieľa na zníženie skleníkových plynov znamená zameriavať sa na čo najčistejšiu možnú technológiu a na nízkouhlíkové palivá, ale aj na využívanie najúčinnejších spôsobov dopravy a na zbavenie sa ekonomickej neefektívnosti vyplývajúcej, okrem iného, z nekrytých externých nákladov. TERM z roku 2011 ukazuje, že sa dosiahla určitá efektívnosť po zavedení povinných limitov na emisie CO2 pre nové osobné vozidlá. V roku 2010 boli nové vozidlá približne päťkrát efektívnejšie ako v roku 2000. Nariadením o emisiách CO2 z áut a dodávok, ktoré bolo práve odsúhlasené, sa nastavil kurz smerom k vozidlám s nízkymi emisiami. Konečné údaje o emisiách CO2 pre nové osobné automobily (oznamovací rok 2010) boli zverejnené v decembri 2011, pričom prvý úplný súbor údajov pre dodávky (oznamovací rok 2012) bude k dispozícii v roku 2013. Podľa konečných údajov sú nové automobily každým rokom podstatne energeticky účinnejšie a automobilový priemysel ako celok je na dobrej ceste, aby emisné ciele splnil.

Podiel vozidiel s alternatívnym pohonom na cestách neprestajne rastie, pričom v roku 2009 predstavoval viac ako 5 % všetkých vozidiel. Väčšina týchto vozidiel používala skvapalnený ropný plyn (LPG), zatiaľ čo podiel elektrických vozidiel predstavoval 0,02 % všetkých áut.

Podrobnejšie informácie o zmene klímy.

Využívanie energie v doprave je výrazne vyššie než v roku 1990; závislosť odvetvia dopravy od ropy je neudržateľná

Každoročná spotreba energie v doprave v období medzi rokmi 1990 a 2007 v členských štátoch EHP pribežne rástla. V období medzi rokmi 2007 – 2009 klesol celkový dopyt po energii v doprave o 4 %, ale s hospodárskym rastom by sa vzostupný trend mohol ľahko obnoviť.

Na dosiahnutie cieľa Európy na zníženie CO2 o 60 % do roku 2050 v porovnaní s rokom 1990 bude potrebné znížiť spotrebu ropy v odvetví dopravy približne o 70 %. Súčasná závislosť odvetvia dopravy od ropy, ktorá je na úrovni 96 %, je neudržateľná.

Doprava je nielen odvetvím s najvyššou spotrebou energie, ale je aj z hľadiska trendov spotreby energie najrýchlejšie rastúcim odvetvím. Za posledné roky sa spotreba energie v doprave znížila menej ako v iných odvetviach, a preto sa jej podiel neprestajne zvyšoval; v roku 2009 dosiahol úroveň 33 % pre EÚ 27 (vrátane medzinárodnej leteckej dopravy, ale nie medzinárodnej námornej dopravy).

Ceny palív nevysielajú silné signály v prospech efektívnejších druhov dopravy. Priemerná reálna cena (úroveň cien z roku 2005) bezolovnatého benzínu bola v júni 2011 na úrovni 1,14 EUR za liter, čo je v reálnych hodnotách o 15 % viac ako v roku 1980.

Podrobnejšie informácie o energii.

Emisie väčšiny znečisťujúcich látok z dopravy od roku 1990 klesajú

Od roku 1990 sa dosiahol významný pokrok v znižovaní emisií mnohých znečisťujúcich látok z odvetvia dopravy. Mnohé mestá a iné mestské oblasti však predsa len čelia ťažkej úlohe spočívajúcej v dodržaní limitov koncentrácií stanovených v právnych predpisoch EÚ pre látky znečisťujúce kvalitu ovzdušia – ku kvalite ovzdušia v mestách značne prispieva predovšetkým cestná doprava.

Emisie zo všetkých odvetví dopravy od roku 1990 klesli, napriek všeobecnému nárastu činnosti v rámci odvetvia od tohto roku. V rámci EHP 32 (32 členských krajín EHP) sa emisie NOX z dopravy znížili v období medzi rokmi 1990 a 2009 v prípade NOX o 25 %, PM2.5 o 27 %, SOX o 37 %, CO o 75 % a v prípade nemetánových prchavých organických zlúčenín (NMVOC) o 77 %.

Relatívny význam nevýfukových emisií sa zvýšil, keďže zavedením technológií na znižovanie emisií častíc z vozidiel sa znížili výfukové emisie. V roku 2009 predstavovali nevýfukové emisie PM2.5 25 % emisií z odvetví cestnej dopravy, v porovnaní s rokom 1990, keď to bolo len 10 %.

Celkovo sa ciele kvality v mnohých oblastiach prekročili. Pri oxide dusičitom (NO2), ktorý môže zapríčiniť astmu alebo iné respiračné problémy, boli v roku 2009 ročné limitné hodnoty prekročené v 41 % staníc monitorujúcich dopravu. Okrem toho sa v roku 2009 prekročila denná limitná hodnota pre PM10 v 30 % staníc monitorujúcich dopravu v rámci EÚ 27 (celkovom počte krajín EÚ).

Na vysvetlenie rozdielov medzi trendami v oblasti emisií a očakávanými hodnotami kvality ovzdušia by sa mali zdôrazniť dve rozdielne otázky rastúceho záujmu. Po prvé, podiel NOX, ku ktorého emisii dochádza z áut priamo ako NO2, sa zvýšil vplyvom zvýšeného prenikania automobilov so vznetovými motormi na trh v niektorých krajinách a montážou zariadení na kontrolu znečistenia, ako napríklad lapačov pevných častíc a oxidačných katalyzátorov. Toto zvýšenie priamych emisií NO2 z odvetvia dopravy má vplyv na koncentráciu čiastočným alebo úplným vyvážením účinku zníženia emisií NOX. Po druhé, existujú jasné dôkazy, že skutočné emisie z vozidiel (často nazývané „skutočné emisie“) môžu prekročiť typovo schválené emisie pre každý druh vozidla (najmä emisie NOX z automobilov so vznetovými motormi). To isté sa týka aj emisií CO2.

Podrobnejšie informácie o znečistení ovzdušia.

Hluk a dôsledky fragmentácie krajiny vplyvom dopravy sú stále výzvou

Takmer 100 miliónov ľudí bolo vystavených poškodzujúcim dlhodobým priemerným úrovniam hluku z cestných vozidiel na hlavných cestách.

Cesty, železnice a diaľnice rozdeľujú krajinu Európy na ešte menšie parcely, čo má vážne následky pre biodiverzitu. Takmer 30 % krajiny EÚ je mierne, vysoko alebo veľmi vysoko fragmentovaných a obmedzuje pohyb a chov veľkého počtu jednotlivých druhov. Z údajov tiež vyplýva, že fragmentácia vplyvom dopravnej infraštruktúry a neorganizovaného rozrastania miest predstavuje rastúcu hrozbu a takisto vedie k väčšej dostupnosti a narúšaniu.

Podrobnejšie informácie o biodiverzite.

Podrobnejšie informácie o hluku.

 

Geographic coverage

Predplatné
Registrácia na odber našich správ (v tlačenej a/alebo elektronickej podobe) a štvrťročného elektronického spravodajcu.
Sledujte nás
 
 
 
 
 
Európska environmentálna agentúra (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kodaň
Dánsko
Telefón: +45 3336 7100