ďalej
späť
body

Doprava

Zmeniť jazyk
Stránka Posledná zmena 15. 03. 2023
4 min read
Topics:
V spoločnosti a hospodárstve plní doprava veľmi dôležitú úlohu. Kvalita nášho života závisí od jej efektívnosti a dostupnosti. Zároveň je aj kľúčovým zdrojom tlakov v oblasti životného prostredia v Európskej únii (EÚ) a prispieva k zmene klímy, znečisteniu ovzdušia a hluku. Zaberá tiež veľké pásy pôdy a prispieva k rozrastaniu miest, fragmentácii biotopov a zhutňovaniu povrchov.

Na dopravu sa spotrebuje jedna tretina všetkej konečnej energie v EÚ. Väčšina tejto energie pochádza z ropy. Znamená to, že doprava je zodpovedná za veľký podiel emisií skleníkových plynov EÚ a zásadným spôsobom prispieva k zmene klímy. Zatiaľ čo v iných hospodárskych odvetviach, napríklad vo výrobe energie a priemysle, od roku 1990 emisie klesli, emisie z dopravy vzrástli. V súčasnosti predstavujú viac ako jednu štvrtinu celkových emisií skleníkových plynov EÚ. Zvrat v tomto trende je momentálne v nedohľadne. Odvetvie dopravy preto predstavuje zásadnú prekážku v plnení cieľov EÚ v oblasti ochrany klímy. Osobné vozidlá, dodávky, nákladné vozidlá a autobusy produkujú viac ako 70 % celkových emisií skleníkových plynov z dopravy. Zvyšok pochádza najmä z lodnej a leteckej dopravy.

Doprava je takisto naďalej významným zdrojom znečistenia ovzdušia, najmä v mestách. Látky znečisťujúce ovzdušie, napríklad pevné častice a oxid uhoľnatý (NO2), sú škodlivé pre ľudské zdravie a životné prostredie. Aj keď znečistenie ovzdušia dopravou za uplynulých desať rokov kleslo z dôvodu zavedenia noriem kvality palív, emisných noriem Euro pre vozidlá a používania ekologickejších technológií, koncentrácie týchto látok sú stále príliš vysoké.

Hluk  z dopravy predstavuje ďalší zásadný problém pre zdravé životné prostredie. Cestná doprava je jeho najrozšírenejším zdrojom a jeho škodlivé hladiny postihujú viac ako 100 miliónov ľudí v členských krajinách EHP. Zásadnými zdrojmi hluku sú aj letecká a železničná doprava.

Okrem toho má dopravná infraštruktúra závažný vplyv na krajinu, pretože rozdeľuje prírodné oblasti na malé kúsky, čo má závažné dôsledky pre živočíchy a rastliny.

Politiky EÚ

Znižovanie nepriaznivých účinkov dopravy je dôležitým cieľom politiky EÚ. V rámci hlavných zložiek činnosti sa doprava presúva k najmenej znečisťujúcim a najefektívnejším spôsobom dopravy, využívaniu udržateľnejších dopravných technológií, palív a infraštruktúry a zabezpečeniu toho, aby ceny dopravy v celom rozsahu zohľadňovali nepriaznivé vplyvy na životné prostredie a zdravie.

Strategické dokumenty EÚ sú zamerané na dekarbonizáciu dopravy. Stratégia Európskej komisie z roku 2018 Čistá planéta pre všetkých: európska dlhodobá strategická vízia pre prosperujúce, moderné, konkurencieschopné a klimaticky neutrálne hospodárstvo má za cieľ určiť smerovanie k nulovej bilancii emisií skleníkových plynov v celej EÚ do roku 2050. V prípade dopravy sa zdôrazňuje potreba systémového prístupu, upozorňuje sa na dôležitosť prechodu na nízkouhlíkové režimy a vozidlá s nulovými emisiami, podčiarkuje sa ústredná úloha elektrifikácie a obnoviteľných zdrojov energie a do popredia sa dávajú zlepšenia prevádzkovej účinnosti. Vyzýva sa aj na lepšie územné plánovanie a využívanie výhod verejnej dopravy v plnej miere. Podobne sa v Európskej stratégii pre nízkoemisnú mobilitu z roku 2016 identifikoval efektívnejší dopravný systém, využívanie nízkoemisných palív a prechod na vozidlá s nízkymi a nulovými emisiami ako prioritné oblasti opatrení.

Okrem toho sa v právnych predpisoch EÚ priamo riešia vplyvy dopravy na životné prostredie a zdravie stanovením záväzných pravidiel. Tieto pravidlá zahŕňajú emisné limity pre osobné vozidlá, dodávky, nákladné vozidlá a autobusy, osobitné požiadavky na dopravné palivá a hlukové mapy a akčné plány ochrany pred hlukom pre hlavnú dopravnú infraštruktúru, napríklad letiská.

Činnosti EEA

EEA získava a uverejňuje údaje o všetkých nových osobných vozidlách a dodávkach registrovaných v Európe v súlade s nariadeniami (ES) č. 443/2009 a (EÚ) č. 510/2011. Tieto údaje sú potrebné na vyhodnotenie účinnosti nového vozového parku a zahŕňajú informácie o emisiách CO2 a hmotnosti vozidiel. V budúcnosti sa zbierka údajov rozšíri na nákladné vozidlá a autobusy. EEA takisto získava údaje z vnútroštátnych zoznamov o skleníkových plynoch a látkach znečisťujúcich ovzdušie od svojich členských krajín, ktoré poskytujú dôležitý prehľad o príspevku dopravy k zmene klímy a znečisteniu ovzdušia v Európe. Okrem toho EEA riadi proces podávania správ podľa smernice o kvalite palív 98/70/ES, ktorou sa ukladajú požiadavky na dodávateľov palív, aby znížili intenzitu skleníkových plynov paliva dodávaného pre cestnú dopravu.

Ďalšou zásadnou činnosťou EEA je mechanizmus predkladania správ o doprave a životnom prostredí (TERM). Pomocou tohto mechanizmu EEA sleduje environmentálnu výkonnosť dopravy v Európe. Mechanizmus TERM sa opiera o súbor ukazovateľov používaných na meranie pokroku smerom k splneniu politických cieľov týkajúcich sa dopravy. EEA takisto uverejňuje správu o súčasnom vývoji v oblasti dopravy, ktorá je každý rok zameraná na inú tému. Medzi úlohy EEA patrí aj skúmanie príspevku dopravy k hluku.

Permalinks

Geographic coverage

Topics

Topics:
Akcie dokumentu