ďalej
späť
body

Dopravné politiky

Zmeniť jazyk
Stránka Posledná zmena 08. 03. 2019
Topics:
Doprava je previazaná s väčšinou činností našej spoločnosti. Zaoberajú sa ňou preto politiky na všetkých úrovniach, od celosvetovej úrovne (napr. OSN) po mestské úrady. Riešenie dilemy medzi politikami orientovanými na rast, ktorých výsledkom býva zintenzívnenie dopravy, a environmentálnymi politikami, v ktorých sa vyzýva na zníženie emisií, je mimoriadne dôležité. Tie druhé sa budú dať ťažko dosiahnuť, kým bude rastúci objem dopravy prevažovať nad technologickými zlepšeniami na zníženie emisií.

Celosvetová úroveň

  • Emisnými normami pre lode a lietadlá sa zaoberajú príslušné organizácie OSN (Medzinárodná námorná organizácia a Medzinárodná organizácia civilného letectva) a medzinárodné dohovory vrátane Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov, v ktorom sa okrem dopravy riešia aj iné sektory.
  • V Kjótskom protokole, ktorý je súčasťou medzinárodného Rámcového dohovoru o klimatických zmenách, sa regulujú emisie skleníkových plynov vrátane emisií z dopravy (okrem medzinárodnej leteckej a námornej dopravy).

 

Na úrovni EÚ

  • Riadiacim dokumentom je spoločná dopravná politika EÚ (2001, revidovaná v roku 2006). Stanovujú sa v nej priority pre činnosť v otázkach dopravy vrátane environmentálnych hľadísk.
  • Okrem toho sa environmentálne politiky a právne predpisy zaoberajú aj monitorovaním, znižovaním emisií a zlepšovaním kvality ovzdušia (napr. smernica o environmentálnom hluku, smernica o národných limitoch emisií, smernica o čistejšom ovzduší v Európe, limity pre emisie vozidiel a kvalitu pohonných hmôt).

 

Vnútroštátna, regionálna a miestna úroveň

  • Vnútroštátne dopravné politiky sa čiastočne zaoberajú transpozíciou politík EÚ do vnútroštátnych právnych predpisov a čiastočne rozvojom sektora dopravy v každej krajine.
  • Regionálne a miestne úrovne zohrávajú dôležitú úlohu pri praktických rozhodnutiach o využívaní pôdy, ktoré má významný vplyv na dopyt po doprave, ako aj na výber z režimov dopravy, ktorý vykonávajú jednotliví používatelia. Ak sa neposkytnú nové trendy bývania s prístupom k verejnej doprave, ľudia nebudú mať reálne na výber.

 

Ďalšie informácie: Generálne riaditeľstvo pre energetiku a dopravu

Permalinks

Topics

Topics:
Akcie dokumentu