επόμενο
προηγούμενο
στοιχεία

Πολιτικές στον τομέα των μεταφορών

Αλλαγή γλώσσας
Σελίδα Τελευταία τροποποίηση : 08/03/2019
Οι μεταφορές είναι αναπόσπαστο κομμάτι στις περισσότερες δραστηριότητες της κοινωνίας μας. Ως εκ τούτου, αποτελούν αντικείμενο πολιτικής σε όλα τα επίπεδα, από το παγκόσμιο (δηλ. τα Ηνωμένα Έθνη), έως το επίπεδο των δημοτικών συμβουλίων. Βασικής σημασίας είναι η επίλυση του διλήμματος μεταξύ των πολιτικών που είναι προσανατολισμένες προς την ανάπτυξη και έχουν την τάση να δημιουργούν περισσότερες μεταφορές και των περιβαλλοντικών πολιτικών που απαιτούν τη μείωση των εκπομπών. Όσο οι τεχνολογικές βελτιώσεις που μειώνουν τις εκπομπές υπερκαλύπτονται από τον αυξανόμενο όγκο των μεταφορών, η μείωση αυτή είναι δύσκολο να επιτευχθεί.

Παγκόσμιο επίπεδο

  • Τα πρότυπα εκπομπών για τη ναυτιλία και την αεροπορία είναι αντικείμενο των αντίστοιχων οργανισμών των Ηνωμένων Εθνών (Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός και Διεθνής Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας) καθώς και διεθνών συμβάσεων, όπως η σύμβαση για τη διαμεθοριακή ρύπανση της ατμόσφαιρας σε μεγάλη απόσταση, η οποία διαλαμβάνει και άλλους τομείς πέρα από τις μεταφορές.
  • Το Πρωτόκολλο του Κιότο, που αποτελεί τμήμα της διεθνούς σύμβασης-πλαισίου για την αλλαγή του κλίματος, ρυθμίζει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, μεταξύ αυτών και τις εκπομπές από τα μέσα μεταφοράς (εξαιρουμένων των διεθνών αεροπορικών και θαλάσσιων μεταφορών).

      

Σε επίπεδο ΕΕ

  • Κατευθυντήριο έγγραφο είναι η κοινή πολιτική μεταφορών της ΕΕ (2001, αναθεωρημένο το 2006). Εκεί τίθενται οι προτεραιότητες για δράση σε ζητήματα μεταφορών, ενσωματώνοντας και τις περιβαλλοντικές πτυχές του ζητήματος.
  • Επιπλέον, οι περιβαλλοντικές πολιτικές και η νομοθεσία ασχολούνται με την παρακολούθηση, τη μείωση των εκπομπών και τη βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας (π.χ. οδηγία για τον περιβαλλοντικό θόρυβο, οδηγία για τα εθνικά ανώτατα όρια εκπομπών, οδηγία για καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη, ανώτατα όρια εκπομπής για οχήματα και ποιότητα καυσίμων).

       

Εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο

  • Οι εθνικές πολιτικές για τις μεταφορές ασχολούνται εν μέρει με τη μεταφορά των ευρωπαϊκών πολιτικών στην εθνική νομοθεσία και εν μέρει με την ανάπτυξη του τομέα των μεταφορών στην εκάστοτε χώρα.
  • Το περιφερειακό και το τοπικό επίπεδο διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στις πρακτικές αποφάσεις για τη χρήση των γαιών που με τη σειρά τους έχουν σημαντικό αντίκτυπο στη ζήτηση για μεταφορές καθώς και στην επιλογή του μεταφορικού μέσου εκ μέρους των μεμονωμένων χρηστών. Εάν η ανάπτυξη στον στεγαστικό τομέα δεν ακολουθείται από παροχή πρόσβασης σε δημόσια μέσα μεταφοράς, η δυνατότητα επιλογής του κόσμου δεν είναι ρεαλιστική.

        

Περισσότερες πληροφορίες: Γενική Διεύθυνση ενέργειας και μεταφορών

Permalinks

Geographic coverage

Topics

Ενέργειες Εγγράφων