järgmine
eelmine
punktid

Transpordipoliitika

Muutke keelt
Lehekülg Viimati muudetud 2019-03-08
Topics:
Transport on ühiskonna toimimisega lahutamatult seotud, mille tõttu tegeldakse sellega poliitika kõikidel tasanditel, alates ülemaailmsest tasandist (ÜRO) kuni omavalitsusüksusteni. Võtmetähtsusega on lahendada dilemma transporti laiendama kalduva kasvule orienteeritud poliitika ja heidete vähendamist nõudva keskkonnapoliitika vahel. Viimast võib olla raske saavutada seni, kuni suurenev transpordimaht kaalub üles heiteid vähendavad tehnikasaavutused.

Maailma tasand

  • Laevade ja õhusõidukite heitenormidega tegelevad vastavad ÜRO organisatsioonid (Rahvusvaheline Mereorganisatsioon ja Rahvusvaheline Tsiviillennundusorganisatsioon) ning rahvusvahelised konventsioonid, nende hulgas piiriülese õhusaaste kauglevi konventsioon, mis käsitleb peale transpordi ka muid sektoreid.
  • Rahvusvahelise kliimamuutuste raamkonventsiooni Kyoto protokoll reguleerib transpordist (välja arvatud rahvusvahelisest lennuliiklusest ja meretranspordist) tulenevaid kasvuhoonegaaside heitkoguseid.

 

Euroopa Liidu tasandil

  • Juhtdokument on Euroopa Liidu ühine transpordipoliitika (2001, läbi vaadatud aastal 2006). Selles on sätestatud transpordiküsimuste prioriteetsed meetmed, sealhulgas ka keskkonnaaspektid.
  • Peale selle käsitlevad keskkonnapoliitikad ja keskkonnaõigusaktid järelevalvet, heidete vähendamist ja õhukvaliteedi parandamist (nt keskkonnamüra direktiiv, õhusaasteainete riigisiseste ülemmäärade direktiiv, Euroopa õhu puhtamaks muutmise direktiiv, sõidukite heitkoguste piirväärtuste ja kütuse kvaliteedi nõuded).

 

Riiklik, piirkondlik ja kohalik tasand

  • Riigisisene transpordipoliitika tähendab osaliselt Euroopa Liidu poliitika ülevõtmist liikmesriigi õigussüsteemi ja osaliselt iga riigi transpordisektori arendamist.
  • Piirkondlikul ja kohalikul tasandil on oluline roll praktiliste maakasutuse otsuste tegemisel, millel omakorda on suur mõju transpordinõudlusele ja üksikkasutajatele pakutavale transpordiliikide valikule. Kui uued elamuarendusprojektid on loobunud juurdepääsust ühistranspordile, ei ole inimestel tegelikult valikut.

 

Lisateave: Transpordi ja energia peadirektoraat

Permalinks

Topics

Topics:
Tegevused dokumentidega