volgende
vorige
items

Beleidsmaatregelen transport

Taal wijzigen:
Pagina Laatst gewijzigd 08-03-2019
Topics:
Transport is onlosmakelijk verbonden met het merendeel van maatschappelijke activiteiten. Het is dan ook onderwerp van beleid op elk niveau, van het mondiale niveau (d.w.z. Verenigde Naties) tot gemeentelijke overheden. Het belangrijkste punt daarbij is het oplossen van het dilemma tussen enerzijds groeigeoriënteerd beleid, dat in het algemeen een vervoerstoename tot gevolg heeft, en anderzijds het milieubeleid, dat vraagt om uitstootreductie. Dat laatste is moeilijk haalbaar zolang technologische verbeteringen voor uitstootreductie teniet worden gedaan door transportgroei.

Mondiaal niveau

  • Emissienormen voor schepen en luchtvaart zijn de verantwoordelijkheid van de respectievelijke VN-organisaties (Internationale Maritieme Organisatie en Internationale Burgerluchtvaartorganisatie) en zijn onderwerp van internationale verdragen, zoals het Verdrag betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand, waarin naast vervoer ook andere sectoren worden behandeld.
  • Het Kyoto-protocol, dat deel uitmaakt van het Internationale Raamverdrag inzake klimaatverandering, reguleert de uitstoot van bepaalde broeikasgassen, waaronder uitstoot door transport (met uitzondering van internationale luchtvaart en zeetransport).

 

Op EU-niveau

  • Het richtinggevende document is het Gemeenschappelijke Transportbeleid van de EU (2001, herzien in 2006). Hierin worden de actieprioriteiten met betrekking tot vervoerskwesties uiteengezet, inclusief milieutechnische aspecten.
  • Daarnaast bestaat er milieubeleid en -wetgeving op het gebied van monitoring, uitstootreductie en verbetering van luchtkwaliteit (bijvoorbeeld de Richtlijn omgevingslawaai, Richtlijn nationale emissieplafonds, Richtlijn luchtkwaliteit en schonere lucht voor Europa, uitstootlimieten voor voertuigen en brandstofkwaliteit).

 

Nationale, regionale en lokale niveaus

  • Nationaal transportbeleid houdt zich deels bezig met het omzetten van EU-beleid naar nationale wetten en deels met de ontwikkeling van de transportsector in elk land.
  • Regionale en lokale overheden spelen een belangrijke rol in praktijkbesluiten over landgebruik, die op hun beurt een belangrijke impact hebben op de vervoersvraag en op de keuze tussen de verschillende transportmogelijkheden waarmee individuele gebruikers zich geconfronteerd zien. Als bij nieuwe woningbouwprojecten geen rekening wordt gehouden met de toegankelijkheid van openbaar vervoer, hebben mensen geen realistische keuze meer.

 

Voor meer informatie: Directoraat-generaal Energie en vervoer

Permalinks

Topics

Topics:
Documentacties