следващ
предишен
елементи

Транспортни политики

Смяна на език
Страница Последна промяна 08-03-2019
Транспортът е неразделна част от повечето дейности в обществото ни. Ето защо той е включен в политики от всички нива, от глобално (т.е. ООН) до градските съвети. От важво значение е разрешаването на дилемата между политики, ориентирани към растеж, при които е характерно по-силно развиване на транспорта, и екологичните политики, които призовават за намаляване на емисиите. Второто може да бъде постигнато трудно, ако подобренията на технологиите, намаляващи емисиите, продължават да бъдат изпреварвани от увеличаващия се обем на транспорта.

Глобално равнище

  • Стандартите за емисии за кораби и въздухоплаване се определят от съответните организации към ООН (Международната морска организация и Международната организация за гражданска авиация) и от международните конвенции, включително Конвенцията за трансграничното замърсяване на въздуха на далечни разстояния, която важи и за други сектори освен транспортния.
  • Протоколът от Киото, част от международната Рамкова конвеция на ООН по изменение на климата, регулира емисиите на парникови газове, продукт на транспорта (с изключение на международното въдзухоплаване и морския транспорт).

 

На равнище на ЕС

  • Ръководният документ е Общата транспортна политика на ЕС (2001 г., преразгледан през 2006 г.). Той очертава приоритетите за действие по въпросите на транспорта, включително екологичните аспекти.
  • Освен това политиките и законодателството в областта на околната среда разглеждат въпроси, свързани с мониторинга, намаляването на емисии и подобряването на качеството на въздуха (напр. Директива относно шума в околната среда, Директива относно националните тавани за емисии, Директива за по-чист въздух за Европа, пределни стойности на емисиите от превозни средства и качество на горивото).

 

Национални, регионални и местни равнища

  • Националните транспортни политики отчасти регулират транспонирането на политиките на ЕС в националното законодателство и отчасти развитието на транспортния сектор в отделната страна.
  • Регионалните и местните равнища играят важна роля при взимане на фактическите решения за използването на земята, които от своя страна оказват важно въздействие върху транспортните нужди, както и върху избора между различните видове транспорт, който трябва да направят отделните потребители. Ако новото жилищно строителство няма достъп до обществен транспорт, хората са оставени без реален избор.

 

За повече информация: Генерална дирекция „Енергетика и транспорт“

Permalinks

Topics

Действия към документ