nästa
föregående
poster

Transportpolitik

Ändra språk
Sida Senast ändrad 2019-03-08
Topics:
Transporter är nödvändiga för nästan all verksamhet i dagens samhälle. Därför tas de upp på alla politiska nivåer, både globalt (d.v.s. i Förenta nationerna) och lokalt. Det är av största vikt att hitta en lösning som kan kombinera tillväxtpolitiken, som tenderar att orsaka fler transporter, och miljöpolitiken, som kräver minskade utsläpp. Detta kan vara svårt att uppnå så länge som de tekniska förbättringarna, som minskar utsläppen, inte kan kompensera för de ökade transportvolymerna.

Global nivå

  • Utsläppsnormer för fartyg och luftfarten fastställs av respektive FN-organ (Internationella sjöfartsorganisationen och Internationella civila luftfartsorganisationen) och internationella konventioner, bland annat konventionen om långväga gränsöverskridande luftföroreningar, som även riktar sig till andra än transportsektorn.
  • I Kyotoprotokollet, som är en del av den internationella ramkonventionen om klimatförändringar, regleras växthusgasutsläpp, bland annat utsläpp från transporter (utom internationell luftfart och sjötransport).

 

EU-nivå

  • EU:s gemensamma transportpolitik (2001, omarbetad 2006) utgör riktlinjerna. I riktlinjerna fastställs prioriteringarna för åtgärder i transportfrågor, bland annat miljöaspekterna.
  • Dessutom reglerar miljöpolitiken och lagstiftningen övervakning, minskade utsläpp och förbättrad luftkvalitet (till exempel direktivet om omgivningsbuller, utsläppstakdirektivet, direktivet om renare luft i Europa, utsläppsgränser för fordon och kvaliteten på bränslen).

 

Nationell, regional och lokal nivå

  • Den nationella transportpolitiken handlar om att dels om att införliva EU-politiken i den nationella lagstiftningen, dels utveckla transportsektorn i respektive land.
  • Den regionala och lokala nivån är viktig när det gäller att fatta praktiska beslut om markanvändningen, som i sin tur påverkar efterfrågan på transporter och vilket transportsätt som enskilda användare väljer. Om människor i nybyggda bostadsområden inte får tillgång till kollektivtrafik har de inte något egentligt val.

 

För mer information, se: Generaldirektoratet för energi och transport

Permalinks

Topics

Topics:
Dokumentåtgärder