Miljöbyråns verksamhet – transporter

Ändra språk
Sida Senast ändrad 2016-06-03
Miljöbyråns viktigaste verksamhet inom området är rapporteringsmekanismen för transporter och miljö (TERM). De årliga TERM-rapporterna gör det enklare att följa upp transporternas miljöprestanda i miljöbyråns medlemsländer. Rapporterna bygger på en uppsättning indikatorer som regelbundet uppdateras. Miljöbyrån arbetar också med att förbättra utsläppsinventeringarna och utreder i vilken utsträckning transporterna bidrar till klimatförändringar, luftföroreningar och buller.

Transport- och miljörapporteringsmekanismen (TERM) skapades 1998 på begäran från EU:s transportministrar. Det främsta målet med TERM är att övervaka transport- och miljöintegreringsstrategiernas framsteg och effektivitet utifrån en central uppsättning indikatorer.

Förutom TERM hanterar miljöbyrån också andra specifika transport- och miljöfrågor:

  • Transportsubventioner: Miljöbyrån har utvärderat i vilken utsträckning subventioner ges till transportsektorn och hur de påverkar balansen mellan olika transportsätt
  • Inventeringar av transportutsläpp: Miljöbyrån genomför studier som ska förbättra uppskattningarna av transportutsläppen, både när det gäller precision och geografisk spridning. Det inbegriper att ta fram standardiserade utsläppsfaktorer som ska användas vid upprättandet av nationella inventeringar (Copertmodellen, som tagits fram av ETC/ACC http://air-climate.eionet.europa.eu/) och studier av den geografiska spridningen av utsläpp för att bättre kunna beräkna hälsovinsterna av politiska mål, till exempel att minska utsläppen i tätbebyggda områden
  • Luftkvalitetsstudier om i vilken utsträckning transporterna bidrar till luftkvalitetsproblem (/sv/themes/air)
  • Transporternas bidrag till klimatförändringarna och begränsningsstrategier, till exempel system för utsläppshandel (/sv/themes/climate)

 

Prenumerationer
${Anmäl dig} för att få våra rapporter (i tryckt och/eller elektronisk form) och kvartalsvisa e-nyhetsbrev.
Följ oss
 
 
 
 
 
Europeiska miljöbyrån (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Köpenhamn K
Danmark
Telefon +45 3336 7100