EVA aktivitātes — transports

Mainīt valodu
Lapa beidzies Pēdējās izmaiņas 08.03.2019
EVA galvenā aktivitāte šajā jomā ir ziņošanas mehānisms attiecībā uz transportu un vidi (TERM). Ikgadējie TERM ziņojumi palīdz izsekot transporta ietekmei uz vides veiktspēju EVA dalībvalstīs. Šie ziņojumi izmanto rādītāju kopu, kas tiek regulāri koriģēti. EVA darbojas arī emisiju datu bāžu uzlabošanā un pēta transporta ietekmi uz klimata pārmaiņām, gaisa piesārņojumu un troksni.

Šis ziņošanas mehānisms attiecībā uz transportu un vidi (TERM) tika izveidots 1998. gadā pēc ES transporta ministru pieprasījuma. Galvenais TERM mērķis ir veikt transporta un vides integrācijas stratēģiju progresa un efektivitātes monitoringu, pamatojoties uz pamatrādītāju kopu.

Papildus TERM, EVA risina arī citas specifiskas transporta un vides problēmas:

  • Dotācijas transportam: EVA novērtēja dotāciju apjomu transporta nozarē un to, kā tās ietekmē līdzsvaru starp transporta veidiem
  • Transporta emisiju datu bāzes: EVA uzsāk pētījumus, kas vērsti uz transporta emisiju novērtējuma uzlabošanu kā no precizitātes, tā arī no ģeogrāfiskā sadalījuma viedokļa. Tie ietver darbu pie standartizētiem emisiju faktoriem, kas lietojami valstu datu bāzēs (COPERT modelis, darbu uzsāka ETC/ACC http://air-climate.eionet.europa.eu/) un darbu pie emisiju ģeogrāfiskā sadalījuma, lai labāk novērtētu ieguvumu veselībai no politikām, kas vērstas, piemēram, uz emisiju samazināšanu pilsētu apvidos
  • Darbs pie gaisa kvalitātes, pētot transporta ietekmi uz gaisa kvalitātes problēmām (/lv/themes/air)
  • Transporta ietekme uz klimata pārmaiņām, un mīkstinošās stratēģijas, piemēram, emisiju tirdzniecības sistēmas (/lv/themes/climate)

 

Saistītais saturs

Temporal coverage

Dokumentu darbības
Abonementi
Reģistrēties, lai saņemtu mūsu pārskatus (drukātā un/vai elektroniskā formātā) un ceturkšņa e-ziņojumus
Seko mums