nästa
föregående
poster

Luftföroreningar

Luftföroreningarna i Europa ligger fortfarande långt över de nivåer som rekommenderas av Världshälsoorganisationen (WHO) och utgör ett betydande hot mot vår hälsa. Enligt den senaste hälsobedömningen av luftkvaliteten som Europeiska miljöbyrån (EEA) offentliggjort i dag skulle 253 000 dödsfall ha kunnat undvikas i EU om koncentrationerna av fina partiklar hade följt WHO:s rekommendationer. Exponering för luftföroreningar orsakar eller förvärrar vissa sjukdomar såsom lungcancer, hjärtsjukdom, astma och diabetes, enligt nya beräkningar av hälsoeffekter.

Forskning visar att miljörisker ligger bakom en stor del av hjärt- och kärlsjukdomar, som är den vanligaste dödsorsaken i Europa. Europeiska miljöbyråns analys, som offentliggörs idag, ger insikt i sambandet mellan miljön och hjärt- och kärlsjukdomar. I analysen framhålls att åtgärder för att minska föroreningar, underlätta extrema temperaturer och andra miljörisker är ett kostnadseffektivt sätt att minska sjukdomsbördan, inklusive antalet hjärtinfarkter och strokeanfall.

Bläddra i katalogen

Dokumentåtgärder