Transport

Ändra språk
Sida Senast ändrad 2016-06-03
Transporter står för omkring en tredjedel av all slutlig energiförbrukning i miljöbyråns medlemsländer och för mer än en femtedel av utsläppen av växthusgaser. Sektorn ansvarar också för en stor del av luftföroreningarna i städerna och för bullerstörningar. Transporter har dessutom stor inverkan på landskapet genom att naturområden splittras upp i små markstycken vilket medför allvarliga konsekvenser för växter och djur.

Energiförbrukningen och utsläppen av många föroreningar minskade under 2009, men denna minskning kanske bara är en tillfällig effekt av konjunkturnedgången. Det behövs en mer grundläggande förändring av Europas transportsystem för att förhindra att konsekvenserna ökar i tider med ekonomisk tillväxt. Europeiska kommissionen har för första gången satt upp ett mål för minskning av växthusgasutsläppen från transporter. För att uppnå det mål om en 60-procentig minskning som uppställs i 2011 års vitbok ”Färdplan för ett gemensamt europeiskt transportområde” måste detta incitament till politisk integration omsättas i konkreta och beslutsamma åtgärder under kommande år. Genom transport- och miljörapporteringsmekanismen (TERM) från 2011 lades grunden för en årlig utvärdering av framstegen mot målen. Där infördes en uppsättning huvudindikatorer (TERM-CSI) och en miljöstandard som framstegen ska mätas mot. TERM-indikatorerna kommer att användas för att bedöma i vilken mån EU lägger grunden till grönare transporter.

Växthusgasutsläppen från transporter minskade 2008 och 2009, främst på grund av lågkonjunkturen

Transporter, inklusive utsläpp från internationell sjöfart och luftfart, ansvarade för 24 procent av EU:s samtliga växthusgasutsläpp 2009. I den nya vitboken om transporter åläggs EU:s medlemsstater att minska växthusgasutsläppen från transporter med 60 procent fram till 2050, jämfört med 1990 års nivåer. Eftersom utsläppen faktiskt ökade med 27 procent mellan 1990 och 2009, måste EU minska de totala utsläppen med 68 procent mellan 2009 och 2050.

För att uppfylla målet om minskade växthusgasutsläpp måste vi inrikta oss på renast möjliga teknik och på bränslen med låga koldioxidutsläpp. Men vi måste också använda de mest effektiva transportsätten och eliminera ekonomiska ineffektiviteter som bland annat beror på att kostnaderna för externa effekter inte tas med i räkningen. TERM 2011 visar att införandet av obligatoriska gränsvärden för koldioxidutsläpp för nya personbilar har lett till vissa effektivitetsvinster. År 2010 var nya bilar ungefär 20 procent mer effektiva än 2000. Övergången till en fordonspark med låga utsläpp har inletts i och med att vi nu kommit överens om lagstiftning om gränsvärden för koldioxidutsläpp från personbilar och lastbilar. I december 2011 presenterades de slutliga uppgifterna om koldioxidutsläppen från nya personbilar (rapporteringsår 2010). De första fullständiga uppgifterna för lastbilar (rapporteringsår 2012) kommer att bli tillgängliga 2013. Enligt de slutliga uppgifterna har nya bilar blivit betydligt mer energieffektiva för varje år, och bilindustrin som helhet är på god väg att uppnå utsläppsmålen.

Andelen alternativbränslebilar på vägarna ökar ständigt. År 2009 utgjorde de över 5 procent av bilparken. De flesta av dem drivs med motorgas (LPG). Eldrivna fordon utgjorde 0,02 procent av hela fordonsparken.

Läs mer om klimatförändringen.

Transportsektorns energiförbrukning är betydligt större än 1990 och dess oljeberoende är ohållbart

Den årliga energiförbrukningen inom transporter har stadigt ökat mellan 1990 och 2007 i Europeiska miljöbyråns medlemsländer. Mellan 2007 och 2009 sjönk den totala energiefterfrågan för transporter med 4 procent, men med ökad ekonomisk tillväxt kan den stigande trenden lätt återkomma.

För att uppnå EU:s mål om att minska koldioxidutsläppen med 60 procent fram till 2050 jämfört med 1990 behöver transportsektorns konsumtion av olja minska med ungefär 70 procent. Transportsektorns nuvarande 96-procentiga oljeberoende är ohållbart.

Transporter är inte bara den mest energiförbrukande sektorn utan även den snabbast växande sektorn när det gäller energiförbrukningstrender. Under de senaste åren har energiförbrukningen sjunkit mindre för transporter än inom andra sektorer och därför har dess andel fortsatt att växa. Den nådde 33 procent 2009 för EU-27 (inklusive internationell luftfart men exklusive internationell sjöfart).

Bränslepriserna ger inte tillräckligt starka signaler för att främja effektivare transportval. Det genomsnittliga faktiska priset (2005 års prisnivå) för blyfri bensin var 1,14 euro per liter i juni 2011, dvs. 15 procent högre i reala termer än 1980.

Läs mer om energi.

Utsläppen av de flesta luftföroreningar från transporter har minskat sedan 1990

Betydande framsteg har gjorts sedan 1990 när det gäller att minska utsläppen av en rad luftföroreningar från transportsektorn. Ändå är det många städer och tätortsområden som har stora problem med att iaktta de gränsvärden som fastställts i EU:s lagstiftning om luftkvalitet och föroreningar. I synnerhet vägtransporter bidrar kraftigt till sämre luftkvalitet i städerna.

Utsläppen från alla transportslag har minskat sedan 1990 trots den allmänna aktivitetsökningen inom sektorn sedan den tiden. I Europeiska miljöbyråns 32 medlemsländer minskade utsläppen från transporter mellan 1990 och 2009 med 25 procent för kväveoxider (NOX), 27 procent för partiklar (PM2,5 ), 37 procent för svaveloxider (SOX), 75 procent för koloxid (CO) och 77 procent för lättflyktiga organiska ämnen utom metan (NMVOC).

Den relativa betydelsen av andra utsläpp än via avgaser har ökat, eftersom införandet av tekniker för att minska partikelutsläppen från fordon har reducerat avgasutsläppen. År 2009 utgjorde utsläppen av PM2,5 från andra källor än avgaser 25 procent av utsläppen från vägtransporterna, mot endast 10 procent 1990.

Luftkvalitetsmålen åsidosätts på många håll. För kvävedioxid (NO2), som kan orsaka astma och andra andningsproblem, överskreds de årliga gränsvärdena vid 41 procent av trafikövervakningsstationerna 2009. Dessutom överskreds dagsgränsvärdet för partiklar (PM10) vid 30 procent av stationerna i samtliga 27 EU-länder 2009.

Det är två olika problem av växande betydelse som förklarar skillnaderna mellan utsläppstrenderna och förväntade luftkvalitetsvärden. För det första har andelen kväveoxider som släpps ut direkt som kvävedioxid från fordon ökat till följd av att dieselbilar fått ökad marknadstäckning i vissa länder och att utrustning som partikelfällor och oxidationskatalysatorer installerats för att minska utsläppen. Denna ökning av de direkta kvävedioxidutsläppen från trafiksektorn har gjort att effekterna av minskningen av kväveoxidutsläpp helt eller delvis uppvägts. För det andra finns det klara belägg för att fordonens faktiska utsläpp kan vara högre än de typgodkända utsläppen för respektive fordonstyp (särskilt för kväveoxidutsläppen från dieselfordon). Detta gäller även för koldioxidutsläppen.

Läs mer om luftföroreningar.

Buller och landskapsfragmentering på grund av transporter är fortfarande ett problem

Nästan 100 miljoner människor utsattes för långsiktigt skadliga genomsnittliga bullernivåer från vägfordon på större vägar.

Vägar, järnvägar och motorvägar delar upp Europas landskap i allt mindre markområden vilket får allvarliga konsekvenser för den biologiska mångfalden. Nästan 30 procent av marken i EU är måttligt, starkt eller mycket starkt fragmenterad, vilket begränsar många arters vandringsvägar och fortplantning. Data visar också att fragmenteringen på grund av transportinfrastuktur och bebyggelseutbredning utgör ett växande hot som även leder till minskad tillgänglighet och störningar.

Läs mer om biologisk mångfald.

Läs mer om buller.

Geographic coverage

Prenumerationer
${Anmäl dig} för att få våra rapporter (i tryckt och/eller elektronisk form) och kvartalsvisa e-nyhetsbrev.
Följ oss
 
 
 
 
 
Europeiska miljöbyrån (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Köpenhamn K
Danmark
Telefon +45 3336 7100