Ulaşım

Dili değiştir
Sayfa Son değiştirilme 03.06.2016
Ulaşım, AÇA üye ülkelerindeki toplam nihai enerji tüketiminin yaklaşık üçte birinden ve sera gazı emisyonlarının beşte birinden fazlasından sorumludur. Ayrıca, kentsel hava kirliliğinin yanı sıra gürültü sıkıntısının büyük bir kısmından da sorumludur. Bunun yanında, ulaşımın çevre görünümü üzerinde ciddi bir etkisi vardır; doğal alanları, küçük arazi parçalarına bölmekte ve bu durum, hayvanlar ve bitkiler için ciddi sonuçlar doğurmaktadır.

Ulaşımdaki birçok kirleticinin emisyonu ve enerji tüketimi 2009’da azalmıştır. Ancak, bu azalma, sadece ekonomik durgunluk nedeniyle geçici bir etki olabilir. Bundan dolayı artık güçlü ekonomik büyüme zamanlarında bile emisyonun artmaması için Avrupa’nın ulaşım sisteminde daha köklü bir değişiklik gerekmektedir. İlk defa Avrupa Komisyonu, ulaşım için sera gazı (GHG) emisyonlarını azaltma hedefi önermiştir. 2011 Beyaz Bülten “Tek Avrupa Ulaşım Alanı için Yol Haritası” %60 azaltma hedefini karşılamak için, bu politika entegrasyonunun, önümüzdeki yıllarda somut ve kararlı faaliyete dönüşmesi gerekmektedir. Ulaşım ve Çevre Raporlama Mekanizması (UÇRM) 2011, ilerlemelerin kontrol edileceği çevresel durum ile UÇRM Temel Göstergelerin (TERM-CSI) uygulanmasıyla bu hedeflere ilişkin yıllık ilerleme değerlendirmeleri için temel oluşturmuştur. TERM-CSI, daha yeşil bir ulaşım için AB’nin kaynaklarını ne boyutta kullandığını değerlendirmek amacıyla kullanılacaktır.

Ulaşım kaynaklı sera gazı emisyonları, esasen ekonomik resesyonun etkilerinden dolayı 2008 ve 2009 yılında düşmüştür

Uluslararası denizcilik ve havacılık kaynaklı emisyonlar dahil olmak üzere, ulaşım, 2009 yılında tüm AB’deki sera gazı emisyonunun %24’ünden sorumluydu. Ulaşıma yönelik yeni beyaz bültende, AB Üye Ülkelerinin 2050 yılında 1990 seviyelerine göre ulaşımdaki SG emisyonlarını %60 azaltması gerektiği bildirilmektedir. Emisyonların 1990 ile 2009 yılları arasında %27 arttığı göz önünde bulundurulduğunda, AB 2009 ile 2050 yılları arasında SG emisyonunda toplamda %68’lık azalmaya gitmelidir.

SGE azaltma hedefinin karşılanması, olası en temiz teknolojiye ve düşük karbonlu yakıtlara odaklanmanın yanı sıra, en verimli ulaşım yollarını kullanıp, diğerleri arasında bilinmeyen harici maliyetlerden kaynaklanan ekonomik verimsizliklerden kurtulmak anlamına gelmektedir. UÇRM 2011, yeni binek arabalar için zorunlu CO2 emisyon sınırları uygulandıktan sonra verimlilikte kazanım elde edildiğini göstermektedir. 2010 yılındaki yeni model arabalar, 2000 yılındakilere göre yaklaşık 5 kat daha verimliydi. Araba ve kamyonlardaki CO2 emisyonu düzenlemesiyle birlikte, düşük emisyonlu araç filosuna doğru bir yol haritası çizilmiştir. Yeni binek arabaların CO2 emisyonları ile ilgili nihai veriler (raporlama yılı 2010) Aralık 2011’de yayımlanırken, kamyonlar için ilk tam veri seti (raporlama yılı 2012) 2013’te hazır olacaktır. Nihai veriler ışığında, yeni arabalar, her yıl daha fazla enerji tasarrufu sağlarken, genel olarak otomobil sektörü emisyon hedeflerini sağlama yolunda doğru adımlar atmaktadır.

Alternatif yakıtlı arabaların yollardaki oranı sürekli artmakta olup, 2009’da filonun %5’ten fazlasını oluşturmaktaydı. Bunların çoğunda sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) kullanılırken, elektrikli araçlar toplam filonun %0.02’sini oluşturmaktaydı.

İklim Değişikliği hakkında daha fazla bilgi için.

Ulaşımda enerji kullanımı 1990 yılına göre oldukça yüksektir; taşımacılık sektörünün petrole bağımlılığı sürdürülebilir değildir

Ulaşım kaynaklı yıllık enerji tüketimi 1990 ile 2007 yılları arasında AÇA üye ülkelerinde sürekli artmıştır. Ulaşımın toplam enerji talebi 2007-2009 arasında %4 düşmesine rağmen, yükselme eğiliminin ekonomik büyümeyle devam etmesi muhtemeldir.

1990 ile kıyaslandığında 2050 yılında Avrupa'nın %60 CO2 azaltma hedefini karşılamak için, taşımacılık sektöründeki petrol tüketiminin yaklaşık %70 düşmesi gerekmektedir. Mevcut taşımacılık sektörünün %96 düzeyinde petrole bağımlılığı sürdürülebilir değildir.

Taşımacılık, en fazla enerji tüketen sektör olmanın yanı sıra, enerji tüketimi eğilimi yönünden en hızlı büyüyen sektördür. Geçmiş yıllarda, taşımacılıktaki enerji tüketimi diğer sektörlerden daha az azalma göstermiş ve böylece payı artmaya devam etmiştir: 27 AB üye ülkesinde 2009’da %33’e ulaşmıştır (uluslararası havacılık dahil, uluslararası denizcilik hariç).

Benzin fiyatları, daha verimli ulaşım tercihlerini desteklemek için güçlü işaretler göndermemektedir. Kurşunsuz benzinin ortalama reel fiyatı (2005’teki fiyat düzeyi), Haziran 2011’de litre başına 1.14 Avro’ydu. Bu rakam, 1980’deki reel fiyattan %15 daha fazladır.

Enerji hakkında daha fazla bilgi için.

Ulaşıma bağlı hava kirleticilerin emisyonu 1990’dan beri azalmaktadır

1990’dan itibaren taşımacılık sektöründen kaynaklanan çoğu hava kirleticinin emisyonunu azaltma konusunda önemli bir gelişme kaydedilmiştir. Ancak, birçok şehir ve kentsel alanda, hava kalitesi kirleticileri hakkında AB mevzuatında belirtilen konsantrasyon sınırlarını yakalama konusunda zorluk çekilmektedir; özellikle kara yolu taşımacılığının kentsel hava kalitesinde büyük payı bulunmaktadır.

Sektörswki faaliyetlerde meyadana gelen artışa rağmen, tüm taşımacılık sektörlerinden kaynaklanan emisyonlar 1990’dan itibaren azalmıştır. 32 AÇA üye ülkesinde, ulaşımdaki NOX emisyonları 1990 ve 2009 yılları arasında NOX için %25, PM2.5 için  %27, SOX için %37, CO için %75 ve NMVOCs için %77 azalmıştır.

Araç parçacık madde azaltma teknolojilerinin kullanılması egzoz emisyonlarını azalttığından dolayı, egzoz dışı emisyonların görece önemi artmıştır. 2009’da, egzoz dışı PM2.5 emisyonları, 1990'daki sadece %10’luk düzeyle karşılaştırıldığında, kara yolu taşımacılık sektörlerindeki emisyonların %25’ini oluşturmuştur.

Genel olarak, çoğu alanda hava kalitesi hedefleri aşılmıştır. Astım ve diğer solunum yolu sorunlarına yol açan nitrojen dioksit (NO2) için yıllık sınır değerleri, 2009’daki trafik izleme istasyonlarının %41’inde aşılmıştır. Ayrıca, PM10 için günlük sınır değeri, 2009’da 27 AB üyesinde (Toplam AB ülkesi sayısı) trafik alanlarının %30’unda aşılmıştır.

Emisyon eğilimleri ile beklenen hava kalitesi değerleri arasındaki farkları açıklamak için giderek artan öneme sahip olan iki farklı konu vurgulanmalıdır. İlk olarak, bazı ülkelerde dizel arabaların artan pazara giriş payıyla birlikte ve partikül madde filtresi ve oksidasyon katalizörleri gibi kirlilik kontrolü cihazlarının kullanımı ile araçlardan doğrudan NO2 olarak yayılan NOX oranı artmaktadır.  Trafik sektöründeki doğrudan NO2 emisyonlarındaki bu artış, NOX emisyonundaki azalmaların etkisini kısmen veya tamamen dengeleyerek konsantrasyon üzerinde etkili olmaktadır. İkinci olarak, araçlardaki gerçek emisyonların (genellikle 'gerçek emisyonlar’ olarak belirtilir), her bir araç tipi için onaylı emisyonları (özellikle dizel motorlu araçlardaki NOX emisyonları) aşabildiğine ilişkin açık bir kanıt mevcuttur. Bu, ayrıca CO2 emisyonları için de geçerlidir.

Hava Kirliliği hakkında daha fazla bilgi için.

Ulaşımın gürültü ve arazi dağılımına etkileri hala sorun teşkil etmektedir

Yaklaşık 100 milyon insan, ana yollardaki karayolu taşıtlarından kaynaklanan uzun süreli zararlı ortalama gürültü düzeylerine maruz kalmıştır.

Karayolları, demir yolları ve otoyollar Avrupa arazisini daha da küçük parsellere bölerek, biyolojik çeşitlilik açısından ciddi sorunlar yaratmaktadır. AB topraklarının yaklaşık %30’u kısmen, yüksek derecede veya çok yüksek derecede parçalanmış olup; bu birçok farklı türün hareket ve üremesini kısıtlamaktadır. Veriler, ulaşım altyapısı ve çarpık kentleşmeden kaynaklanan parçalanmanın, artan bir tehdit oluşturduğunu ve ulaşım kolaylığının ve düzensizliğin artmasına yol açacağını göstermektedir.

Biyoçeşitlilik hakkında daha fazla bilgi için.

Gürültü hakkında daha fazla bilgi için.

Geographic coverage

Abonelikler
Raporlarımızı (basılı ve/veya elektronik) ve üç aylık bültenimizi almak için Üye ol
Bizi takip edin
 
 
 
 
 
Avrupa Çevre Ajansı (AÇA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenhag K
Danimarka
Telefon +45 3336 7100