Transportas

Pakeisti kalbą
Puslapis Paskutinį kartą keista 2016-06-03
EEE valstybių narių transporto sektorius sunaudoja maždaug trečdalį visos energijos ir išmeta daugiau nei penktadalį šiltnamio efektą sukeliančių dujų. Jis taip pat lemia didelę miestų oro taršos ir triukšmo dalį. Be to, transportas daro didelį poveikį kraštovaizdžiui, nes suskaido gamtines vietoves į mažus lopinėlius, ir tai turi sunkių pasekmių gyvūnams ir augalams.

Energijos suvartojimas ir daugelio transporto priemonių išmetamų teršalų kiekis 2009 m. sumažėjo, tačiau šis sumažėjimas gali būti tik laikinas ekonomikos nuosmukio lemtas reiškinys. Europos transporto sistemoje reikalingi rimti poslinkiai, kad būtų išvengta neigiamo poveikio didėjimo net ir sparčiai augant ekonomikai. Pirmą kartą Europos Komisija pasiūlė tikslą sumažinti transporto išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį. Siekiant 2011 m. Baltojoje knygoje „Bendros Europos transporto erdvės kūrimo planas“ užfiksuoto tikslo sumažinti 60 proc., reikia, kad artimiausiais metais šios politikos integravimo impulsas virstų apčiuopiamais ir ryžtingais veiksmais. 2011 m. pranešimų apie transportą ir aplinką mechanizmas (TERM) suteikė metinės šios srities pažangos vertinimo pagrindus įvesdamas TERM pagrindinių rodiklių rinkinį (TERM-CSI) ir bazinį aplinkos apsaugos lygį, pagal kuriuos bus tikrinama pažanga. TERM-CSI bus naudojamas vertinti, kaip ES sekasi kurti ekologiškesnio transporto pamatus.

2008 m. ir 2009 m. išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis mažėjo daugiausiai dėl ekonomikos nuosmukio

2009 m. transportas, įskaitant tarptautinį jūrų ir oro transportą, lėmė 24 proc. visų ES šiltnamio efektą sukeliančių dujų. Naujoje baltojoje knygoje transporto tema reikalaujama, kad ES valstybės narės iki 2050 m. transporto išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį sumažintų 60 proc. palyginti su 1990 m. Kadangi išmetamų teršalų kiekis 1990–2009 m. iš tikrųjų padidėjo 27 proc., 2009–2050 m. ES jį turi sumažinti 68 proc.

Pasiekti šiltnamio efektą sukeliančių dujų mažinimo tikslą reiškia ne tik sutelkti dėmesį į švariausias technologijas ir mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančius degalus, bet ir naudoti efektyviausias transporto priemones ir atsikratyti ekonominio neveiksmingumo, kylančio, be kita ko, iš nepadengtų išorinių sąnaudų. TERM 2011 rodo, kad didesnio efektyvumo pasiekta įvedus išmetamo CO2 kiekio normas, privalomas naujiems keleiviniams automobiliams. 2010 m. nauji automobiliai yra maždaug penktadaliu efektyvesni nei 2000 m. Sutarus dėl automobilių ir furgonų išmetamo CO2 kiekio normų, imtas plėtoti mažai teršiančių transporto priemonių parkas. Naujausi duomenys apie naujų keleivinių automobilių išmetamas CO2 (2010 m. duomenys) paskelbti 2011 m. gruodžio mėn., o pirmieji išsamūs duomenys apie furgonus (2012 m. duomenys) bus pateiki 2013 m. Naujausiais duomenimis, nauji automobiliai suvartojamos energijos atžvilgiu kasmet tampa daug taupesni ir automobilių pramonė eina teisinga linkme siekdama tikslų, nustatytų išmetamų teršalų kiekiui sumažinti.

Alternatyviu kuru varomų automobilių dalis keliuose nuolat augo ir 2009 m. sudarė daugiau nei 5 proc. visų automobilių. Dauguma jų naudoja suskystintos naftos dujas (SND), o elektra varomos transporto priemonės sudarė 0,02 proc. visų automobilių.

Plačiau apie klimato kaitą skaitykite.

Transporto energijos sąnaudos gerokai didesnės nei 1990 m. Transporto sektoriaus priklausomybė nuo naftos netvari

Metinės transporto sektoriaus energijos sąnaudos EEE valstybėse narėse 1990–2007 m. nuolat augo. 2007–2009 m. bendras transporto energijos poreikis sumažėjo 4 proc., tačiau ekonomikai ėmus augti, didėjimo tendencija gali sugrįžti.

Norint pasiekti Europoje išsikeltą tikslą – iki 2050 m. CO2 išmetimą sumažinti 60 proc. palyginti su 1990 m., reikia, kad transporto sektoriaus naftos sąnaudos sumažėtų maždaug 70 proc. Dabartinė 96 proc. transporto sektoriaus priklausomybė nuo naftos yra netvari.

Transportas – ne tik daugiausiai energijos sunaudojantis sektorius, bet ir greičiausiai augantis sektorius energijos sunaudojimo atžvilgiu. Pastaraisiais metais transporto sektoriaus energijos sąnaudos sumažėjo mažiau nei kitų sektorių, taigi jo dalis nuolat auga: 2009 m. 27 ES valstybėse narėse ji pasiekė 33 proc. (įskaitant oro transportą, bet ne tarptautinį jūrų transportą).

Kuro kainos neskatina rinktis taupesnes transporto priemones. Vidutinė reali bešvinio benzino kaina 2011 m. birželį buvo 1,14 EUR už litrą (2005 m. kainų lygis), o tai faktiškai 15 proc. daugiau nei 1980 m.

Plačiau apie energetiką skaitykite.

Daugumos transporto išmetamų oro teršalų kiekis mažėja nuo 1990 m.

Nuo 1990 metų padaryta didelė pažanga mažinant daugelio transporto priemonių išmetamų oro teršalų kiekį. Tačiau daugeliui miestų ir kitų miesto zonų sunku laikytis ES teisės aktuos nustatytų oro teršalų koncentracijos ribų – ypač kelių transportas daro didelę įtaką miesto oro kokybei.

Visų transporto sektoriaus sričių išmetamų teršalų mažėjo nuo 1990 m., nors bendras sektoriaus aktyvumas nuo tol auga. 32 EEE valstybėse narėse NOx išmetimas 1990–2009 m. sumažėjo: NOX – 25 proc., KD2,5 – 27 proc., SOX – 37 proc., CO – 75 proc. ir NMVOC – 77 proc.

Ne dujinių teršalų santykinė dalis išaugo transporto priemonėse ėmus diegti kietųjų dalelių kiekį mažinančias technologijas – tai sumažino išmetamųjų dujų kiekį. 2009 m. išmetamos KD2,5 sudarė 25 proc. kelių transporto sektorių išmetamųjų teršalų kiekio, palyginti su tik 10 proc. 1990 m.

Apskritai oro kokybės tikslais apibrėžtos ribinės vertės viršytos daugelyje sričių. Azoto dioksido (NO2), kuris gali sukelti astmą ir kitų kvėpavimo sutrikimų, metinės ribinės vertės 2009 m. viršytos 41 proc. eismo stebėjimo stočių. Be to, 2009 m. KD10 paros ribinė vertė viršyta 30 proc. kelių eismo vietose visose 27 ES šalyse.

Norint paaiškinti skirtumus tarp teršalų išmetimo tendencijų ir numatomų oro kokybės verčių, reikėtų pažymėti du skirtingus vis didesnį susidomėjimą keliančius dalykus. Pirma, tiesiogiai iš transporto priemonių išmetamų NOX dalis NO2 forma augo dėl padidėjusios dyzelinių lengvųjų automobilių rinkos augimo kai kuriose šalyse ir taršos kontrolės įtaisų, pvz., kietųjų dalelių gaudyklių ir oksidacijos katalizatorių, montavimo. Šis tiesiogiai išmetamo NO2 kiekio padidėjimas eismo sektoriuje daro įtaką išmetamų teršalų koncentracijai iš dalies ar visiškai kompensuodamas NOx emisijos sumažėjimą. Antra, yra aiškių įrodymų, kad faktinės emisijos iš transporto priemonių (dažnai vadinamos „išmetamu realiu teršalų kiekiu“) gali viršyti kiekvienam transporto priemonės tipui patvirtintą išmetamų teršalų kiekį (ypač NOx emisija iš dyzelinių transporto priemonių). Tai galioja ir išmetamam CO2 kiekiui.

Plačiau apie oro taršą skaitykite.

Transporto keliamas triukšmas ir kraštovaizdžio suskaidymas – kol kas neišspręstas uždavinys

Maždaug 100 milijonų gyventojų yra veikiami žalingo ilgai trunkančio vidutinio triukšmo lygio, kurį sukelia transporto priemonės pagrindiniuose keliuose.

Keliai, geležinkeliai ir greitkeliai suskaido Europos kraštovaizdį į vis mažesnius plotus, o tai turi sunkių pasekmių biologinei įvairovei. Beveik 30 proc. ES ploto yra šiek tiek, smarkiai arba labai smarkiai suskaidyta, ir tai riboja įvairių rūšių gyvūnų judėjimą ir veisimąsi. Duomenys taip pat rodo, kad transporto infrastruktūros ir miestų plėtros lemiamas suskaidymas kelia vis didesnę grėsmę ir didina prieinamumą bei trikdymą.

Plačiau apie biologinę įvairove skaitykite.

Plačiau apie triukšmą skaitykite.

Geographic coverage

Prenumeratos
Registruotis jei norite gauti mūsų ataskaitas (spausdintines ir (arba) elektronines) ir kas ketvirtį leidžiamą e. naujienlaiškį.
Follow us
 
 
 
 
 
Europos aplinkos agentūra (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Danija
Telefonas: +45 3336 7100