kitas
ankstesnis
punktai

Transportas

Pakeisti kalbą
Puslapis Paskutinį kartą keista 2023-03-15
3 min read
Topics:
Transportas yra labai svarbus visuomenei ir ekonomikai. Mūsų gyvenimo kokybė priklauso nuo efektyvios ir prieinamos transporto sistemos. Kartu transportas yra vienas pagrindinių poveikio aplinkai šaltinių Europos Sąjungoje (ES) ir prisideda prie klimato kaitos, oro taršos ir triukšmo. Be to, transportui skiriami dideli žemės plotai ir jis prisideda prie urbanizacijos, buveinių fragmentacijos ir dirvožemio sandarinimo.

Transporto sektorius suvartoja trečdalį visos ES galutinės energijos. Didžioji šios energijos dalis gaunama iš naftos. Tai reiškia, kad transporto sektorius išmeta didelę dalį ES šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir labai prisideda prie klimato kaitos. Nors dauguma kitų ekonomikos sektorių, pavyzdžiui, elektros energijos gamybos ir pramonės, nuo 1990 m. sumažino savo išmetamų teršalų kiekį, transporto sektoriaus išmetamų teršalų kiekis padidėjo. Dabar jis sudaro daugiau kaip ketvirtadalį viso ES išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio. Šios tendencijos pokyčių kol kas nematyti. Dėl to transporto sektorius yra didelė kliūtis įgyvendinant ES klimato apsaugos tikslus. Automobiliai, furgonai, sunkvežimiai ir autobusai išmeta daugiau kaip 70 proc. visų transporto sektoriaus išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų. Likusi dalis tenka daugiausia laivybai ir aviacijai.

Be to, transportas ir toliau yra didelis oro taršos šaltinis, ypač miestuose. Oro teršalai, pavyzdžiui, kietosios dalelės ir azoto dioksidas (NO2), kenkia žmogaus sveikatai ir aplinkai. Nors pradėjus taikyti degalų kokybės standartus, Europos transporto priemonių išmetamųjų teršalų standartus ir švaresnes technologijas, per pastarąjį dešimtmetį transporto sukeliama oro tarša sumažėjo, oro teršalų koncentracijos vis dar yra per didelės.

Triukšmo tarša – dar viena svarbi aplinkos sveikatos problema, susijusi su transportu. Kelių eismas yra labiausiai paplitęs triukšmo šaltinis – žalingo lygio triukšmą Europos aplinkos agentūros (EAA) valstybėse narėse patiria daugiau kaip 100 mln. žmonių. Oro transportas ir geležinkeliai taip pat yra svarbūs triukšmo šaltiniai.

Be to, transporto infrastruktūra daro didelį poveikį kraštovaizdžiui, nes ji suskirsto gamtos teritorijas į nedidelius plotus, turinčius sunkių padarinių gyvūnams ir augalams.

ES politika

Neigiamo transporto poveikio mažinimas yra svarbus ES politikos tikslas. Pagrindinės veiklos kryptys – perėjimas prie mažiausiai taršių ir efektyviausių transporto rūšių, tvaresnių transporto technologijų, kuro rūšių ir infrastruktūros priemonių naudojimas, taip pat siekis užtikrinti, kad transporto kainos visiškai atspindėtų neigiamą poveikį aplinkai ir sveikatai.

ES strategijos dokumentuose daugiausia dėmesio skiriama transporto sektoriaus priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimui. Europos Komisijos 2018 m. strategija „Švari mūsų visų planeta. Strateginė klestinčios, modernios ir konkurencingos neutralizuoto poveikio klimatui Europos ekonomikos ateities vizija“ siekiama parengti veiksmų planą, kad iki 2050 m. šiltnamio efektą sukeliančių dujų poveikis būtų neutralizuotas. Kalbant apie transportą, pabrėžiama, kad būtina vadovautis sisteminiu požiūriu ir pereiti prie mažą anglies dioksido kiekį išmetančių transporto rūšių ir netaršių transporto priemonių, pabrėžiamas svarbus elektrifikavimo ir atsinaujinančiųjų energijos išteklių vaidmuo ir raginama siekti energijos vartojimo efektyvumo. Taip pat raginama užtikrinti geresnį miestų planavimą ir išnaudoti visą viešojo transporto teikiamą naudą. Panašiai, nuo 2016 m. „Europos mažataršio judumo strategijoje“ efektyvesnė transporto sistema, spartus mažataršių degalų diegimas ir perėjimas prie mažataršių ir netaršių transporto priemonių įvardyti kaip prioritetinės veiklos sritys.

Be to, nustatant privalomas taisykles ES teisės aktuose tiesiogiai atsižvelgiama į transporto poveikį aplinkai ir sveikatai. Šios taisyklės apima automobilių, furgonų, sunkvežimių ir autobusų išmetamų teršalų ribines vertes, specialius reikalavimus transporto degalams, triukšmo žemėlapius ir triukšmo valdymo veiksmų planus, taikomus didelėms transporto infrastruktūroms, pavyzdžiui, oro uostams.

EAA veikla

EAA renka ir skelbia duomenis apie visus Europoje įregistruojamus naujus automobilius ir furgonus pagal ES reglamentus (EB) Nr. 443/2009 ir (ES) Nr. 510/2011. Šie duomenys reikalingi naujų transporto priemonių parko efektyvumui įvertinti ir apima informaciją apie išmetamą CO2 kiekį ir transporto priemonės svorį. Ateityje rinksime duomenis ir apie sunkvežimius bei autobusus. EAA iš savo valstybių narių taip pat renka nacionalinius šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir oro teršalų apskaitos duomenis, kurie suteikia svarbios informacijos apie transporto indėlį į klimato kaitą ir oro taršą Europoje. Be to, EAA valdo ataskaitų teikimo procesą pagal Degalų kokybės direktyvą 98/70/EB, kurioje degalų tiekėjams nustatyti reikalavimai sumažinti kelių transportui tiekiamų degalų išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį.

Kita svarbi EAA veiklos sritis – transporto ir aplinkos ataskaitų teikimo mechanizmas (angl. TERM). Naudodamasi šiuo mechanizmu, EAA stebi Europos transporto efektyvumą aplinkos požiūriu. TERM paremtas rodiklių rinkiniu, naudojamu pažangai vertinti siekiant su transportu susijusių politikos tikslų. EAA taip pat skelbia metinę ataskaitą apie vykstančius pokyčius transporto srityje, kuriai kasmet pasirenkama vis kita tema. Tirti transporto indėlį į triukšmo taršą taip pat yra vienas iš EAA uždavinių.

Permalinks

Geographic coverage

Topics

Topics:
Dokumento veiksmai