Μεταφορές

Αλλαγή γλώσσας
Σελίδα Τελευταία τροποποίηση : 03/06/2016
Οι μεταφορές αντιστοιχούν σχεδόν στο ένα τρίτο της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας στις χώρες μέλη του ΕΟΠ και σε περισσότερο από το ένα πέμπτο των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Ευθύνονται επίσης για ένα μεγάλο μέρος της αστικής ατμοσφαιρικής ρύπανσης αλλά και της ηχητικής όχλησης. Επιπροσθέτως, οι μεταφορές έχουν σοβαρό αντίκτυπο στο τοπίο καθώς διαιρούν τις φυσικές περιοχές σε μικρά τμήματα με σημαντικές συνέπειες για την πανίδα και τη χλωρίδα.

Η κατανάλωση ενέργειας και οι εκπομπές πολλών ρύπων από τις μεταφορές μειώθηκαν το 2009, αλλά αυτή η μείωση ενδέχεται να είναι μόνο μια προσωρινή συνέπεια της οικονομικής ύφεσης. Απαιτείται μια ουσιαστικότερη μεταβολή του συστήματος μεταφορών στην Ευρώπη για την πρόληψη επιπτώσεων από την αύξηση ακόμα και σε περιόδους μεγάλης οικονομικής ανάπτυξης. Για πρώτη φορά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε στόχο για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στον τομέα των μεταφορών. Η επίτευξη του στόχου μείωσης κατά 60% της Λευκής Βίβλου του 2011, «Χάρτης Πορείας για έναν Ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο Μεταφορών», απαιτεί αυτή η ώθηση ολοκλήρωσης της πολιτικής να μεταφρασθεί σε απτή και αποφασιστική δράση στα επόμενα χρόνια. Ο μηχανισμός υποβολής εκθέσεων για τις μεταφορές και το περιβάλλον (TERM) 2011 έχει θέσει τη βάση για μια ετήσια αξιολόγηση προόδου ως προς τους στόχους αυτούς με την καθιέρωση συνόλου βασικών δεικτών TERM (TERM-CSIs) και τον καθορισμό της βασικής περιβαλλοντικής γραμμής σε σχέση με την οποία θα ελεγχθεί η πρόοδος. Οι δείκτες TERM-CSIs θα χρησιμοποιηθούν για να αξιολογηθεί ο βαθμός στον οποίο η ΕΕ θέτει τις βάσεις για οικολογικότερες μεταφορές.

Οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου (GHG) από τις μεταφορές παρουσιάζουν μείωση για το 2008 και το 2009, κυρίως λόγω των επιπτώσεων της οικονομικής ύφεσης

Το 2009, στον τομέα των μεταφορών, συμπεριλαμβανομένων των εκπομπών από τις διεθνείς θαλάσσιες και αεροπορικές μεταφορές, αναλογούσε το 24% του συνόλου των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου (GHG) της ΕΕ. Σύμφωνα με τη νέα Λευκή Βίβλο για τις μεταφορές, τα κράτη μέλη της ΕΕ καλούνται να μειώσουν τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου (GHG) που προέρχονται από τις μεταφορές κατά 60% ως το 2050 σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990. Δεδομένης της πραγματικής αύξησης των εκπομπών κατά 27% μεταξύ 1990 και 2009, η ΕΕ καλείται να προβεί σε συνολική μείωση κατά 68% μεταξύ 2009 και 2050.

Η επίτευξη του στόχου μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου (GHGs) σημαίνει επικέντρωση στην καθαρότερη κατά το δυνατό τεχνολογία και σε καύσιμα με χαμηλές εκπομπές  άνθρακα, αλλά και στη χρήση των αποτελεσματικότερων τρόπων μεταφοράς και την απεξάρτηση, μεταξύ άλλων, από την οικονομική αναποτελεσματικότητα που απορρέει από ακάλυπτα εξωτερικά κόστη. Ο μηχανισμός TERM 2011 δείχνει ότι έχει συντελεστεί κάποια βελτίωση της αποτελεσματικότητας μετά την εισαγωγή των υποχρεωτικών ορίων εκπομπών CO2 για τα καινούρια επιβατηγά αυτοκίνητα. Τα καινούρια αυτοκίνητα το 2010 ήταν περίπου κατά ένα πέμπτο αποδοτικότερα σε σχέση με το 2000. Σήμερα, με τον κανονισμό για τις εκπομπές CO2 από αυτοκίνητα και ημιφορτηγά που συμφωνήθηκε, έχει τεθεί η πορεία για ένα στόλο οχημάτων χαμηλών εκπομπών. Τα τελικά δεδομένα σχετικά με τις εκπομπές CO2 για τα καινούρια επιβατηγά αυτοκίνητα (έκθεση για το έτος 2010) δημοσιεύθηκαν τον Δεκέμβριο του 2011 ενώ η πρώτη πλήρης σειρά στοιχείων για τα ημιφορτηγά (έκθεση για το έτος 2012) θα διατίθεται το 2013. Σύμφωνα με τα τελικά στοιχεία, τα καινούρια αυτοκίνητα κάθε χρόνο αποκτούν σημαντικά μεγαλύτερη ενεργειακή απόδοση και η αυτοκινητοβιομηχανία ως σύνολο βρίσκεται σε πορεία επίτευξης των στόχων για τις εκπομπές.

Το ποσοστό των αυτοκινήτων που λειτουργούν με εναλλακτικά καύσιμα στους δρόμους αυξήθηκε σταδιακά, με αποτέλεσμα να υπερβαίνει το 5% του στόλου οχημάτων το 2009. Τα περισσότερα από τα εν λόγω αυτοκίνητα χρησιμοποιούσαν καύσιμο υγραέριο (LPG), ενώ τα ηλεκτρικά οχήματα αποτελούσαν το 0,02% του συνολικού στόλου.

Περισσότερες πληροφορίες για την Κλιματική αλλαγή στην ιστοσελίδα.

Σημαντικά υψηλότερη χρήση ενέργειας στις μεταφορές σε σχέση με το 1990, μη βιώσιμη εξάρτηση από το πετρέλαιο στον τομέα των μεταφορών

Η ετήσια κατανάλωση ενέργειας του τομέα των μεταφορών σημείωσε συνεχή αύξηση στο διάστημα μεταξύ 1990 και 2007 στις χώρες μέλη του ΕΟΠ. Ενώ η συνολική ζήτηση ενέργειας στον τομέα των μεταφορών μειώθηκε κατά 4% μεταξύ 2007 και 2009, η ανοδική τάση ενδέχεται να επανακάμψει με την οικονομική μεγέθυνση.

Η επίτευξη του στόχου μείωσης κατά 60% του CO2 στην Ευρώπη έως το 2050 σε σύγκριση με το 1990 απαιτεί την μείωση της κατανάλωσης πετρελαίου στον τομέα των μεταφορών περίπου κατά 70%. Η τρέχουσα εξάρτηση κατά 96% από το πετρέλαιο του τομέα των μεταφορών δεν είναι βιώσιμη.

Ο τομέας τον μεταφορών δεν είναι μόνο ο πιο ενεργοβόρος αλλά και, ως προς τις τάσεις κατανάλωσης ενέργειας, ο ταχύτερα αναπτυσσόμενος τομέας. Τα τελευταία χρόνια, η κατανάλωση ενέργειας στον τομέα των μεταφορών μειώθηκε λιγότερο από ό,τι στους άλλους τομείς και, ως εκ τούτου, το μερίδιο ενεργειακής κατανάλωσης του τομέα αυτού συνεχίζει να αυξάνεται. Έφθασε το 33% το 2009 στην ΕΕ των 27 (συμπεριλαμβανομένων των διεθνών αεροπορικών μεταφορών εκτός των διεθνών θαλάσσιων μεταφορών).

Οι τιμές των καυσίμων δεν στέλνουν ισχυρά σήματα για την προώθηση αποδοτικότερων επιλογών στις μεταφορές. Η μέση πραγματική τιμή (επίπεδο τιμών του 2005) της αμόλυβδης βενζίνης ήταν 1,14 ευρώ ανά λίτρο τον Ιούνιο του 2011, δηλαδή κατά 15% υψηλότερη σε σχέση με το 1980.

Περισσότερες πληροφορίες για την Ενέργεια στην ιστοσελίδα.

Μείωση των εκπομπών των περισσότερων ατμοσφαιρικών ρύπων στον τομέα των μεταφορών μετά το 1990

Σημαντική πρόοδος παρατηρείται από το 1990 στη μείωση των εκπομπών πολλών ατμοσφαιρικών ρύπων που προέρχονται από τον τομέα των μεταφορών. Ωστόσο, πολλές πόλεις και άλλες αστικές περιοχές αντιμετωπίζουν δυσκολίες κατά την επίτευξη των δεσμευτικών οριακών τιμών συγκεντρώσεων που ορίζει η νομοθεσία της ΕΕ όσον αφορά στους ρύπους που επιδρούν στην ποιότητα του αέρα: οι οδικές μεταφορές, συγκεκριμένα, επηρεάζουν κατά πολύ στην ποιότητα του αέρα των αστικών περιοχών.

Οι εκπομπές από όλους τους τομείς μεταφορών παρουσιάζουν μείωση από το 1990 παρά τη γενική αύξηση δραστηριότητας στον τομέα την ίδια περίοδο. Σε όλα τα κράτη μέλη του ΕΟΠ, οι εκπομπές από τις αζωτούχες ενώσεις μειώθηκαν μεταξύ 1990 και 2009 για NOX κατά 25%, ΑΣ2.5 κατά  27%, SOX κατά 37%, CO κατά 75% και NMVOCs κατά 77%.

Έχει αυξηθεί η σχετική σπουδαιότητα των εκπομπών από μη-καυσαέρια, καθώς η εισαγωγή τεχνολογιών μείωσης των σωματιδίων στα οχήματα έχει ελαττώσει τις εκπομπές καυσαερίων. Το 2009, οι εκπομπές από μη καυσαέρια των ΑΣ2.5 συνιστούσαν το 25% των εκπομπών που προέρχονταν από τις οδικές μεταφορές σε σύγκριση με μόνο 10% το 1990.

Σε πολλές περιοχές οι στόχοι ποιότητας του αέρα υπερκαλύφθηκαν. Όσον αφορά το διοξείδιο του αζώτου (NO2), το οποίο μπορεί να προκαλέσει άσθμα και άλλα αναπνευστικά προβλήματα, το 2009 στους σταθμούς παρακολούθησης της κυκλοφορίας σημειώθηκε υπέρβαση των ετήσιων οριακών τιμών κατά 41%. Επιπροσθέτως, το 2009 σημειώθηκε υπέρβαση στις ημερήσιες οριακές τιμές των αιωρούμενων σωματιδίων (ΑΣ10) κατά 30% στα σημεία παρακολούθησης της κυκλοφορίας στην ΕΕ των 27 (σύνολο των χωρών της ΕΕ).

Δύο διαφορετικά ζητήματα όλο και μεγαλύτερης σημασίας πρέπει να επισημανθούν για να επεξηγηθούν οι διαφορές ανάμεσα στις τάσεις των εκπομπών και τις αναμενόμενες τιμές ποιότητας του αέρα. Πρώτον, η αναλογία των NOX που εκπέμπονται άμεσα ως NO2 από τα οχήματα έχει αυξηθεί ως αποτέλεσμα της σταδιακά μεγαλύτερης διείσδυσης στην αγορά των πετρελαιοκίνητων αυτοκινήτων σε μερικές χώρες και της τοποθέτησης διατάξεων ελέγχου της ρύπανσης, όπως φίλτρα σωματιδίων και καταλύτες οξείδωσης. Αυτή η αύξηση στις άμεσες εκπομπές NO2 από τον τομέα των μεταφορών έχει επίπτωση στη συγκέντρωση καθώς αντισταθμίζει, εν μέρει ή συνολικά, την επίδραση των μειώσεων εκπομπών NOX. Κατά δεύτερο λόγο, υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι οι πραγματικές εκπομπές από τα οχήματα (που συχνά ονομάζονται «πραγματικές συνθήκες εκπομπών») ενδέχεται να υπερβαίνουν τις εκπομπές έγκρισης τύπου για κάθε τύπο οχήματος (ιδιαίτερα εκπομπές NOX από πετρελαιοκίνητα οχήματα). Το ίδιο ισχύει και για τις εκπομπές CO2.

Περισσότερες πληροφορίες για την ατμοσφαιρική ρύπανση στην ιστοσελίδα.

Εξακολουθεί να υφίσταται το πρόβλημα του θορύβου και του κατακερματισμού τοπίου στον τομέα των μεταφορών

Περίπου 100 εκατομμύρια άτομα εκτέθηκαν σε επιβλαβή μακροπρόθεσμα μέσα επίπεδα θορύβου από οδικά οχήματα σε μεγάλους οδικούς άξονες.

Οι δρόμοι, οι σιδηρόδρομοι και οι αυτοκινητόδρομοι τέμνουν την ευρωπαϊκή ύπαιθρο και τη χωρίζουν σε ακόμη μικρότερα κομμάτια, με σοβαρές συνέπειες για τη βιοποικιλότητα. Σύμφωνα με συντηρητικούς υπολογισμούς, σχεδόν το 30% των εδαφών της ΕΕ είναι κατακερματισμένο σε μεγάλο ή πολύ μεγάλο βαθμό, με αποτέλεσμα περιορισμούς στις μετακινήσεις και την αναπαραγωγή πολλών διαφορετικών ειδών. Τα δεδομένα δείχνουν επίσης ότι ο κατακερματισμός λόγω των υποδομών των μεταφορών και της άναρχης αστικής εξάπλωσης αποτελεί σταδιακά μεγαλύτερη απειλή και οδηγεί επίσης σε μεγαλύτερη προσβασιμότητα και διατάραξη.

Περισσότερες πληροφορίες για τη Βιοποικιλότητα στην ιστοσελίδα.

Περισσότερες πληροφορίες για το Θόρυβο στην ιστοσελίδα.

Geographic coverage

Συνδρομές
Εγγραφή για να λαμβάνετε τις εκθέσεις μας (σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή) και το τριμηνιαίο ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο μας.
Ακολουθήστε μας
 
 
 
 
 
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Δανία
Τηλέφωνο: + +45 3336 7100