naslednji
prejšnji
zadetki

Promet

Spremeni jezik
Stran Zadnja sprememba 15.03.2023
3 min read
Topics:
Promet je za družbo in gospodarstvo neobhodno potreben. Kakovost našega življenja je namreč odvisna od učinkovitega in dostopnega prometnega sistema. Hkrati je promet eden ključnih virov okoljskih pritiskov v Evropski uniji (EU) ter prispeva k podnebnim spremembam, onesnaževanju zraka in hrupu. Zavzema tudi velike površine zemlje in prispeva k nenadzorovanemu širjenju urbanih območij, razdrobljenosti habitatov in pozidavi površin.

V prometu se porabi tretjina vse končne energije v EU. Večina te energije izvira iz nafte. To pomeni, da je promet odgovoren za velik delež emisij toplogrednih plinov v EU in je glavni povzročitelj podnebnih sprememb. Medtem ko so se v večini drugih gospodarskih panogah, kot sta proizvodnja električne energije in industrija, emisije od leta 1990 dalje zmanjšale, smo v prometnem sektorju zabeležili njihov porast. Zdaj predstavljajo več kot četrtino vseh emisij toplogrednih plinov v EU. Trenutno ni videti, da bi se lahko ta težnja kmalu obrnila. To pomeni, da je prometni sektor velika ovira pri uresničevanju ciljev EU na področju varovanja podnebja. Avtomobili, kombinirana vozila, tovornjaki in avtobusi proizvedejo več kot 70 % vseh emisij toplogrednih plinov v prometu. Preostanek v glavnem izvira iz ladijskega in letalskega prometa.

Poleg tega je promet še vedno pomemben vir onesnaževanja zraka, zlasti v mestih. Onesnaževala zraka, kot so trdni delci (PM) in dušikov dioksid (NO2), škodujejo zdravju ljudi in okolju. Čeprav se je onesnaževanje zraka iz prometa v zadnjem desetletju zaradi uvedbe standardov kakovosti goriv, emisijskih standardov Euro za vozila in uporabe čistejših tehnologij zmanjšalo, so koncentracije onesnaževal zraka še vedno previsoke.

Še ena velika okoljska in zdravstvena težava, povezana s prometom, je obremenitev s hrupom. Cestni promet je najbolj razširjen vir hrupa, saj je več kot 100 milijonov ljudi v partnerskih državah agencije EEA prizadetih zaradi škodljivih ravni hrupa. Obsežnavira hrupa sta tudi zračni in železniški promet.

Poleg tega prometna infrastruktura močno vpliva na pokrajino, saj naravna območja deli na manjše zaplate, kar ima resne posledice za živali in rastline.

Politike EU

Zmanjšanje negativnih učinkov prometa je pomemben cilj politik EU. Namen glavnih ukrepov je preusmeritev prometa k najmanj onesnažujočim in najučinkovitejšim načinom prevoza, uporaba bolj trajnostne prometne tehnologije, goriv in infrastrukture ter zagotavljanje, da cene prevoza v celoti odražajo negativne vplive na okolje in zdravje.

V strateških dokumentih EU je izpostavljeno zlasti razogljičenje prometa. Strategija Evropske komisije iz leta 2018 z naslovom „Čist planet za vse: evropska strateška dolgoročna vizija za uspešno, sodobno, konkurenčno in podnebno nevtralno gospodarstvo“ si prizadeva utreti pot za prehod v smeri ničelne stopnje neto emisij toplogrednih plinov v EU do leta 2050. Z vidika prometa so v njej poudarjeni potreba po sistemskem pristopu, pomen prehoda k nizkoogljičnim načinom prevoza in vozilom brez emisij ter osrednja vloga elektrifikacije in obnovljivih virov energije ter spodbud za izboljšanje operativne učinkovitosti. Strategija poziva tudi k boljšemu urbanističnemu načrtovanju in čim večjem izrabljanju prednosti javnega prevoza. Podobno je „Evropska strategija za mobilnost z nizkimi emisijami“ iz leta 2016 kot prednostna področja ukrepanja opredelila učinkovitejši prometni sistem, hitro uvajanje goriv z nizkimi emisijami ter prehod k vozilom z nizkimi emisijami in brez njih.

Nadalje je treba omeniti zakonodajo EU, ki z določitvijo zavezujočih pravil neposredno obravnava vplive prometa na okolje in zdravje. To vključuje omejitve emisij za avtomobile, kombinirana vozila, tovornjake in avtobuse, posebne zahteve za pogonska goriva ter karte hrupa in akcijske načrte za obvladovanje hrupa v okviru večjih prometnih infrastruktur, kot so letališča.

Dejavnosti agencije EEA

Evropska agencija za okolje zbira in objavlja podatke o vseh novih avtomobilih in kombiniranih vozilih, registriranih v Evropi, v skladu z uredbama Evropske unije (ES) št. 443/2009 in (EU) št. 510/2011. Ti podatki so potrebni za oceno učinkovitosti novega voznega parka ter vključujejo informacije o emisijah CO2 in masi vozila. V prihodnosti se bo zbiranje podatkov razširilo tudi na tovornjake in avtobuse. Agencija EEA prav tako od svojih partnerskih držav zbira podatke iz nacionalnih evidenc o toplogrednih plinih in onesnaževalih zraka, kar zagotavlja pomemben vpogled v prispevek prometa k podnebnim spremembam in onesnaževanju zraka v Evropi. Poleg tega EEA vodi postopek poročanja v skladu z direktivo o kakovosti goriv, tj. Direktivo 98/70/ES, ki od dobaviteljev goriva zahteva zmanjšanje intenzivnosti toplogrednih plinov za gorivo, ki se dobavlja za cestni promet.

Še ena pomembna dejavnost agencije je mehanizem poročanja o prometu in okolju (TERM), s katerim spremlja okoljsko učinkovitost prometa v Evropi. TERM temelji na nizu kazalcev, ki se uporabljajo za merjenje napredka pri doseganju ciljev politike, povezanih s prometom. Agencija EEA objavlja tudi letno poročilo o trenutnem dogajanju na področju prometa, ki vsako leto obravnava drugo temo. Med njenimi nalogami je tudi ugotavljanje, kako promet prispeva k obremenitvi s hrupom.

Permalinks

Geographic coverage

Topics

Topics:
Akcije dokumenta