Doprava

Změnit jazyk
Stránka Poslední změna 03.06.2016
Doprava představuje asi třetinu veškeré koncové spotřeby energie v členských státech EHP a odpovídá za více než pětinu emisí skleníkových plynů. Také se do velké míry podílí na znečištění ovzduší ve městech a na obtěžování hlukem. Doprava má navíc závažný dopad na krajinu, protože rozděluje přírodní oblasti do menších částí, což má závažné důsledky pro živočichy a rostliny.

Spotřeba energie a emise mnoha znečišťujících látek z dopravy se v roce 2009 snížily, což však může být jen dočasným důsledkem hospodářského poklesu. Je zapotřebí usilovat o zásadnější změny v evropském dopravním systému, aby se zabránilo dopadům z nárůstu dopravy také v období silného hospodářského růstu. Evropská komise vůbec poprvé navrhla cíle pro snížení emisí skleníkových plynů v dopravě. Aby bylo možno splnit cíl snížení emisí o 60 %, který je stanoven v bílé knize z roku 2011 s názvem Plán jednotného evropského dopravního prostoru, je zapotřebí, aby se tento impuls pro integraci politiky v následujících letech promítnul do konkrétnějších a rozhodnějších opatření. Mechanismus hlášení pro dopravu a životní prostředí (TERM) za rok 2011 vytvořil základ pro každoroční posouzení pokroku v dosahování těchto cílů, neboť zavedl základní soubor ukazatelů (TERM-CSI) a environmentální východisko, podle nějž se bude tento pokrok posuzovat. Soubor ukazatelů TERM-CSI bude sloužit k vyhodnocení toho, do jaké míry EU vytváří základy ekologičtější dopravy.

Snížení emisí skleníkových plynů z dopravy v letech 2008 a 2009 bylo způsobeno zejména vlivem hospodářské recese

Doprava (včetně emisí z mezinárodní námořní a letecké dopravy) byla v roce 2009 odpovědná za 24 % veškerých emisí skleníkových plynů v EU. Nová bílá kniha o dopravě požaduje, aby členské státy EU do roku 2050 snížily emise skleníkových plynů z dopravy o 60 % oproti úrovni z roku 1990. Jelikož se emise v letech 1990 až 2009 ve skutečnosti o 27 % zvýšily, musí EU mezi lety 2009 a 2050 dosáhnout celkového snížení o 68 %.

Má-li být splněn cíl snížení emisí skleníkových plynů, znamená to zaměřit se na co nejčistší technologie a nízkouhlíková paliva, ale také na využití nejúčinnějších druhů dopravy a na odstranění nehospodárnosti plynoucí mimo jiné z nezapočítaných externích nákladů. TERM 2011 ukazuje, že v důsledku zavedení povinných mezních hodnot emisí CO2 pro nové osobní automobily bylo dosaženo určitého zlepšení účinnosti. Nové automobily byly v roce 2010 zhruba o pětinu účinnější než vozidla z roku 2000. Regulací emisí CO2  z osobních automobilů a dodávek, která byla nyní dohodnuta, se otevřela cesta k vytvoření vozového parku z vozidel s nízkými emisemi. V prosinci 2011 byly zveřejněny konečné údaje o emisích CO2 nových osobních automobilů (zpráva za rok 2010) a první kompletní soubor údajů pro dodávky (zpráva za rok 2012) bude k dispozici v roce 2013. Podle těchto konečných údajů se každým rokem značně zvyšuje energetická účinnost nových automobilů a automobilový průmysl jako celek je na dobré cestě ke splnění emisních cílů.

Podíl automobilů jezdících na alternativní pohon každým rokem stále roste, přičemž v roce 2009 tvořil 5 % všech vozidel. Většina těchto vozidel jezdila na zkapalněný ropný plyn (LPG). Vozidla na elektrický pohon tvořila 0,02 % všech vozidel.

Podrobnější informace o změně klimatu.

Využívání energie v odvětví dopravy se od roku 1990 značně zvýšilo; závislost odvětví dopravy na ropě je neudržitelná

Roční spotřeba energie v oblasti dopravy v členských státech EHP v letech 1990–2007 nepřetržitě rostla. Celková potřeba energie v dopravě v letech 2007–2009 poklesla o 4 %, je však pravděpodobné, že s obnovou hospodářského růstu se vrátí i rostoucí trend spotřeby.

K dosažení plánovaného cíle snížení emisí CO2 v Evropě do roku 2050 o 60% ve srovnání s rokem 1990 bude vyžadovat, aby spotřeba ropy v odvětví dopravy klesla zhruba o 70 %. Současná 96% závislost tohoto odvětví na ropě je neudržitelná.

Doprava není pouze odvětvím s největší spotřebou energie, ale je také odvětvím s nejrychleji rostoucím trendem spotřeby energie. V uplynulých letech spotřeba energie v dopravě klesala méně než v ostatních odvětvích, a proto podíl dopravy na spotřebě energie nadále rostl – v roce 2009 v EU-27 dosáhl 33 % (včetně mezinárodní letecké dopravy, ale bez mezinárodní námořní dopravy).

Ceny paliva neskýtají výraznou motivaci k volbě účinnějších dopravních řešení. Průměrná skutečná cena (v cenové úrovni z roku 2005) bezolovnatého benzinu byla v červnu 2011 1,14 EUR za litr, tedy v reálných hodnotách o 15 % vyšší než v roce 1980.

Podrobnější informace o energii.

Emise většiny látek znečišťujících ovzduší pocházející z dopravy se od roku 1990 snížily

Ve snižování emisí mnoha látek znečišťujících ovzduší produkovaných odvětvím dopravy bylo od roku 1990 dosaženo značného pokroku. Mnoho velkých měst a dalších městských oblastí se však potýká s problémy v plnění mezních koncentrací stanovených právními předpisy EU pro látky znečišťující ovzduší – zejména městská doprava se značně podílí na kvalitě městského ovzduší.

I přes celkový nárůst objemu dopravy se od roku 1990 emise ze všech odvětví dopravy snížily. V rámci EHP-32 (32 členských zemí EHP) se v letech 1990–2009 snížily emise oxidů dusíku v dopravě o 25 %, emise PM2,5 o 27 %, emise oxidů síry o 37 %, emise oxidu uhelnatého o 75 % a neethanových těkavých organických sloučenin o 77 %.

Jelikož po zavedení technologií pro omezování emisí jemných částic z vozidel se snížily výfukové emise, roste relativní význam nevýfukových emisí. V roce 2009 tvořily nevýfukové emise PM2,5  25 % emisí z odvětví dopravy, zatímco v roce 1990 to bylo pouze 10 %.

Celkově byly cíle týkající se kvality ovzduší v mnoha oblastech překročeny. U oxidu dusičitého (NO2), který může způsobovat astma a další onemocnění dýchacích cest, byly roční mezní hodnoty v roce 2009 na stanicích pro monitorování dopravy překročeny o 41 %. V roce 2009 byla navíc denní mezní hodnota pro částice PM10 na stanovištích v blízkosti dopravních tras v rámci EU-27 (všech zemí EU) překročena o 30 %.

V zájmu vysvětlení rozdílu mezi trendy v oblasti emisí a očekávanými hodnotami kvality ovzduší je třeba poukázat na dvě skutečnosti, které si zaslouží zvýšenou pozornost. Za prvé, podíl oxidů dusíku, které vozidla vypouští do ovzduší přímo ve formě NO2, se zvyšuje v důsledku rostoucího rozšíření automobilů se vznětovým motorem na trhu v některých zemích a  používání zařízení k regulaci znečišťujících látek, například filtrů částic a oxidačních katalyzátorů. Tento nárůst přímých emisí NO2 z odvětví dopravy ovlivňuje koncentraci tím, že částečně nebo úplně ruší účinek snížení emisí oxidů dusíku. Za druhé, existují jasné důkazy, že skutečné emise z vozidel (často označované jako „emise ve skutečném provozu“) mohou překračovat schválené emise pro jednotlivé druhy vozidel (zejména emise oxidů dusíku z vozidel se vznětovým motorem). Platí to rovněž pro emise CO2.

Podrobnější informace o znečištění ovzduší.

Hluk z dopravy a vliv dopravy na fragmentaci krajiny nadále představují problém

Dlouhodobým škodlivým průměrným úrovním hluku způsobeného silničními vozidly na hlavních trasách bylo vystaveno téměř 100 milionů obyvatel.

Silnice, železnice a dálnice rozdělují evropskou krajinu na stále menší části, což má závažné důsledky pro biologickou rozmanitost. Téměř 30 % půdy v EU je mírně, do velké míry či do značně velké míry rozděleno na části, což omezuje pohyb a reprodukci mnoha živočišných druhů. Z údajů také vyplývá, že fragmentace způsobená dopravní infrastrukturou a městskými aglomeracemi představuje stále větší hrozbu, zvyšuje přístupnost a působí rušivě.

Podrobnější informace o biologické rozmanitosti.

Podrobnější informace o hluku.

Geographic coverage

Přihlášení k odběru
Registrace, abyste dostávali naše zprávy (v tištěné a/nebo elektronické podobě) a čtvrtletní elektronický zpravodaj.
Sledujte nás
 
 
 
 
 
Evropská agentura pro životní prostředí (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Dánsko
Telefon: +45 3336 7100