Transport

Taal wijzigen:
Pagina Laatst gewijzigd 03-06-2016
Transport is verantwoordelijk voor ongeveer een derde van het totale energieverbruik in de EMA-lidstaten en voor meer dan een vijfde van de uitstoot van broeikasgassen. Het is ook voor een groot deel verantwoordelijk voor luchtvervuiling en geluidshinder in stedelijke gebieden. Transport beïnvloedt bovendien in sterke mate het landschap omdat het natuurlijke gebieden opdeelt in kleine stukken land, wat ernstige gevolgen heeft voor dieren en planten.

In 2009 is het energieverbruik en de uitstoot van vele luchtvervuilende stoffen afkomstig van de transportsector afgenomen, maar deze afname is mogelijk slechts een tijdelijk gevolg van de economische neergang. Er is een meer wezenlijke verandering van het transportsysteem in Europa nodig om ervoor te zorgen dat de schadelijke gevolgen zelfs in perioden van sterke economische groei niet groter worden. De Europese Commissie heeft voor het eerst een doelpercentage voorgesteld voor de vermindering van broeikasgasemissies in de transportsector. Om aan de emissiereductiedoelstelling van 60% te voldoen overeenkomstig het witboek Stappenplan voor een interne Europese vervoersruimte uit 2011, moet deze impuls voor beleidsintegratie in de komende jaren zijn beslag krijgen in concrete en doortastende initiatieven. Het Rapporteringsmechanisme voor transport en milieu (TERM) 2011 levert de basis voor een jaarlijkse beoordeling van de vooruitgang in de verwezenlijking van deze doelstellingen door de introductie van een basisreeks van indicatoren, de TERM Core Set of Indicators (TERM-CSi), en door de uitwerking van een milieureferentieniveau waartegen de vooruitgang zal worden afgemeten. TERM-CSI's worden gebruikt om te beoordelen in welke mate de EU de basis legt voor een groener transport.

Emissies van broeikasgassen afkomstig van transport lager in 2008 en 2009, hoofdzakelijk als gevolg van de economische recessie

Transport, inclusief de internationale zee- en luchtvaart, was in 2009 verantwoordelijk voor 24% van alle broeikasgasemissies in de EU. Volgens het nieuwe witboek over transport moeten de EU-lidstaten de broeikasgasemissies van de transportsector tegen 2050 met 60% verminderen ten opzichte van het niveau van 1990. Aangezien de emissies tussen 1990 en 2009 met 27% zijn toegenomen, moet de EU de emissies tussen 2009 en 2050 in totaal met 68% reduceren.

Voldoen aan de reductiedoelstelling voor broeikasgassen betekent focussen op, onder meer, de schoonst mogelijke technologie en koolstofarme brandstoffen, maar ook op het gebruik van de meest efficiënte vormen van transport en het bannen van economische inefficiëntie veroorzaakt door niet-gedekte externe kosten. TERM 2011 laat zien dat we op een aantal punten efficiënter zijn geworden door het invoeren van bindende limieten voor CO2-emissies voor nieuwe personenauto's. In 2010 waren nieuwe auto's ongeveer een vijfde efficiënter dan in 2000. Met de regulering van de CO2-emissies van personenauto's en bestelwagens is koers gezet naar een Europees wagenpark van voertuigen met lage uitstoot. Definitieve gegevens over CO2-emissies voor nieuwe personenauto's (verslagjaar 2010) zijn in december 2011 gepubliceerd en de eerste volledige gegevensverzameling voor bestelwagens (verslagjaar 2012) komt in 2013 beschikbaar. Uit de definitieve gegevens blijkt dat nieuwe auto's elk jaar beduidend energiezuiniger worden en dat de auto-industrie over het geheel genomen goed op weg is om de emissiedoelstellingen te halen.

Het aantal auto's op de weg dat op alternatieve brandstof rijdt, groeit gestaag. In 2009 maakten deze auto's 5% van het totaal uit. Het merendeel hiervan maakte gebruik van vloeibaar petroleumgas (LPG). Elektrische voertuigen maakten 0,02% van het totaal uit.

Lees meer over klimaatverandering.

Energiegebruik in transportsector aanzienlijk hoger dan in 1990; olieafhankelijkheid van de sector onaanvaardbaar

Het jaarlijkse energieverbruik in de transportsector is tussen 1990 en 2007 in de EMA-lidstaten voortdurend gegroeid. Hoewel de totale energiebehoefte van de transportsector tussen 2007 en 2009 met 4% is gedaald, zal deze bij economische groei waarschijnlijk weer gaan stijgen.

Om de doelstelling te halen en de CO2-uitstoot in Europa tegen 2050 met 60% te verminderen ten opzichte van het niveau van 1990, zal de olieconsumptie in de transportsector met ongeveer 70% omlaag moeten. De huidige olieafhankelijkheid van de transportsector van 96% is onaanvaardbaar.

Transport is niet alleen de sector die de meeste energie verbruikt, maar in termen van energieverbruiktendensen ook de snelst groeiende. In de afgelopen jaren daalde het energieverbruik in de transportsector minder sterk dan in andere sectoren, en daardoor bleef het relatieve aandeel van deze sector toenemen; in 2009 bereikte de sector (inclusief de internationale luchtvaart maar zonder het internationale zeevervoer) een aandeel in het totale energieverbruik van de EU-27 van 33%.

De brandstofprijzen vormen geen sterke motivatie om voor efficiëntere vormen van transport te kiezen. De gemiddelde reële prijs (prijsniveau van 2005) van loodvrije benzine was in juni 2011 1,14 euro per liter, een reële toename van 15% ten opzichte van 1980.

Lees meer over energie.

Emissies van de meeste luchtvervuilende stoffen afkomstig van transport gedaald sinds 1990

Sinds 1990 is er duidelijke vooruitgang geboekt bij het terugdringen van emissies van een groot aantal luchtvervuilende stoffen afkomstig van de transportsector. Niettemin hebben veel steden en stedelijke gebieden het moeilijk om te voldoen aan de concentratielimieten die in de EU-wetgeving zijn vastgelegd voor luchtvervuilende stoffen — met name het wegtransport heeft een grote invloed op de luchtkwaliteit in de steden.

Sinds 1990 zijn de emissies uit alle subsectoren gedaald, hoewel de activiteiten binnen de totale sector sindsdien juist zijn toegenomen. In de EMA-32 (32 lidstaten van het EMA) daalden de transportemissies tussen 1990 en 2009: de emissie van NOx daalde met 25%, PM2,5 met 27%, SOx met 37%, CO met 75% en NMVOC's met 77%.

Door de introductie van technologieën om deeltjesemissies van voertuigen te beperken zijn uitlaatemissies teruggedrongen. Het gevolg is dat niet-uitlaatemissies relatief steeds belangrijker worden. In 2009 vormden niet-uitlaatemissies van PM2,5 25% van alle emissies afkomstig van de wegtransportsectoren, terwijl dit percentage in 1990 amper 10% was.

Over het geheel genomen werden de luchtkwaliteitdoelwaarden op veel gebieden overschreden. De jaarlijkse grenswaarden voor stikstofdioxide (NO2), dat astma en andere ademhalingsproblemen kan veroorzaken, werden in 2009 bij 41% van de verkeermeetstations overschreden. In hetzelfde jaar werd ook de dagelijkse grenswaarde voor PM10 bij 30% van de verkeermeetstations in de EU-27 (totaal van 27 EU-lidstaten) overschreden.

Om de verschillen tussen emissietendensen en verwachte luchtkwaliteitwaarden te verklaren, moeten we met name naar twee verschillende, steeds belangrijker wordende fenomenen kijken. Ten eerste is de relatieve hoeveelheid NOx die direct als NO2 door voertuigen wordt uitgestoten aan het toenemen als gevolg van een verhoogde marktpenetratie van dieselauto's in sommige landen en het aanbrengen van emissiebeperkingssystemen zoals roetfilters en oxidatiekatalysatoren. Deze toename in directe NO2-emissies afkomstig van de transportsector heeft een effect op de concentratie doordat het effect van de NOx-emissiereducties hierdoor voor een deel of volledig teniet wordt gedaan. Ten tweede zijn er duidelijke aanwijzingen dat de werkelijke emissies van voertuigen (vaak 'emissies in reële omstandigheden' genoemd) hoger kunnen zijn dan de emissiewaarden in de typegoedkeuring voor elk voertuigtype (met name NOx-emissies van dieselvoertuigen). Dit is ook het geval voor CO2-emissies.

Lees meer over luchtverontreiniging.

Geluidshinder en landschapsversnippering door transport nog steeds een probleem

Bijna 100 miljoen mensen werden langdurig blootgesteld aan schadelijke gemiddelde geluidsniveaus afkomstig van wegvoertuigen op grote wegen.

Wegen, spoorwegen en snelwegen snijden het Europese landschap in steeds kleinere stukjes, met ernstige gevolgen voor de biodiversiteit. Bijna 30% van het landschap in de EU is in gemiddelde, hoge of zeer hoge mate gefragmenteerd, waardoor de leefruimte en het broedgebied van veel verschillende diersoorten worden beperkt. Ook zijn er gegevens waaruit blijkt dat fragmentatie door transportinfrastructuur en ongebreidelde stadsuitbreiding een groeiende bedreiging vormt en tot een steeds grotere toegankelijkheid en verstoring leidt.

Lees meer over biodiversiteit.

Lees meer over lawaai.

Geographic coverage

Abonnementen
Abonneren om onze verslagen (op papier en/of in elektronische vorm) en onze driemaandelijkse elektronische nieuwsbrief te ontvangen.
Volg ons
 
 
 
 
 
Europees Milieuagentschap (EMA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenhagen K
Denemarken
Telefoon: +45 3336 7100