næste
forrige
emner

Transport

Skift sprog
Webside Sidst ændret 15/03 2023
3 min read
Topics:
Transport spiller en afgørende rolle i samfundet og i økonomien. Vores livskvalitet er afhængig af et effektivt, lettilgængeligt transportsystem. På den anden side er transport en vigtig kilde til miljøbelastninger i EU, hvor den bidrager til klimaændringer, luftforurening og støj. Den optager desuden store jordarealer og bidrager til diffus byspredning, fragmentering af levesteder og arealbefæstelse.

Transport tegner sig for en tredjedel af det endelige energiforbrug i EU. Størstedelen af dette energiforbrug dækkes af olie. Transport er derfor ansvarlig for en stor del af EU's drivhusgasemissioner og bidrager væsentligt til klimaændringerne. Mens de fleste andre økonomiske sektorer, — således elproduktion og industri — har reduceret deres emissioner siden 1990, er transportsektorens emissioner steget. De udgør nu over en fjerdedel af EU's samlede drivhusgasemissioner, og der er på nuværende tidspunkt ingen udsigt til, at denne tendens vender. Det gør transportsektoren til en vigtig hindring for realiseringen af EU's klimabeskyttelsesmål. Biler, varebiler, lastbiler og busser frembringer mere end 70 % af transportens samlede drivhusgasemissioner, mens resten hovedsagelig skyldes skibs- og luftfart.

Transport er desuden stadig en vigtig årsag til luftforurening, navnlig i byerne. Luftforurenende stoffer såsom partikler (PM) og nitrogendioxid (NO2) volder skade på menneskers sundhed og miljøet. Selvom luftforurening fra transport i det seneste årti er faldet som resultat af indførelsen af brændstofkvalitetsnormer, eurostandarder for emissioner fra køretøjer og  renere teknologier, er der stadig for høje koncentrationer af luftforurenende stoffer.

Støjforurening er et andet stort miljøproblem ved transport. Vejtrafik er den mest udbredte støjkilde, idet over 100 millioner mennesker i EEA's medlemslande udsættes for skadelige niveauer. Også lufttrafik og jernbaner er vigtige støjkilder.

Desuden har transportinfrastrukturen en skadelig indvirkning på landskabet, fordi den opdeler naturområderne i små stykker, hvilket har alvorlige konsekvenser for dyr og planter.

EU's politikker

Mindskelse af transportens negative virkninger er et vigtigt mål for EU's politik. De vigtigste indsatsområder er en omlægning af transportsektoren til de mindst forurenende og mest effektive transportformer, brug af mere bæredygtige transportteknologier, brændstoffer og infrastrukturer. Desuden skal det sikres, at transportpriserne fuldt ud afspejler de negative miljø- og sundhedskonsekvenser.

EU's strategidokumenter fokuserer på at dekarbonisere transporten. Europa-Kommissionens 2018-strategi "En ren planet for alle: En europæisk strategisk langsigtet vision for en fremgangsrig, moderne, konkurrencedygtig og klimaneutral økonomi" tilstræber at udstikke kursen for en overgang til "nettodrivhusgasemissioner på nul" i hele EU inden 2050. For transportsektoren understreges heri nødvendigheden af en systembaseret tilgang, vigtigheden af en omlægning til kulstoffattige transportformer og nulemissionskøretøjer og den centrale betydning af elektrificering og vedvarende energikilder, foruden at den tilskynder til effektivitetsforbedringer. Den opfordrer derudover til bedre byplanlægning og til at realisere den fulde nytteværdi af offentlig transport. Ligeledes har "den europæiske strategi til fremme af lavemissionsmobilitet" fra 2016 udpeget et mere effektivt transportsystem, hurtig udnyttelse af lavemissionsbrændstoffer og omlægning til lav- og nulemissionskøretøjer som prioriterede indsatsområder.

Desuden tager EU-lovgivningen fat på transportsektorens indvirkning på miljø og sundheds ved at fastsætte bindende regler. Disse består i emissionsgrænser for personbiler, varebiler, lastbiler og busser, specifikke krav til transportbrændstoffer, samt støjkort og handlingsplaner til håndtering af støjproblemer for større transportinfrastrukturer såsom lufthavne.

EEA's aktiviteter

EEA indsamler og offentliggør data om alle nye personbiler og varevogne, der er registreret i Europa, i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 443/2009 og (EU) nr. 510/2011. Disse data er nødvendige for at vurdere effektiviteten af den nye køretøjspark og indarbejde oplysninger om CO2-emissioner og køretøjsvægt. Fremover vil dataindsamlingen blive udvidet til lastbiler og busser. EEA indsamler også oplysninger fra medlemslandenes nationale registre om drivhusgasser og luftforurenende stoffer, som giver et vigtigt indblik i transportens bidrag til klimaændringer og luftforurening i Europa. Desuden forvalter EEA indberetningsprocessen i henhold til brændstofkvalitetsdirektivet 98/70/EF, som stiller krav om, at brændstofleverandørerne foretager besparelser i drivhusgasemissionerne for brændstof, der leveres til vejtransport.

En anden vigtig EEA-aktivitet er transport- og miljørapporteringsmekanismen TERM. Gennem denne mekanisme følger EEA transportens miljøpræstationer i Europa. TERM bygger på et sæt indikatorer, der anvendes til måling af fremskridtene hen imod opfyldelse af transportrelaterede politiske mål. EEA offentliggør desuden en årsrapport om den aktuelle udvikling på transportområdet med fokus på et forskelligt emne hvert år. Undersøgelse af transportens bidrag til støjforurening hører også til EEA's opgaver.

Permalinks

Geographic coverage

Topics

Topics:
Handlinger