Transport

Skift sprog
Webside Sidst ændret 03/06 2016
Transporten er ansvarlig for omkring en tredjedel af det samlede, endelige energiforbrug i EEA’s medlemslande og for over en femtedel af udledningen af drivhusgasser. Dertil kommer en stor del af forureningen og støjgenerne i byområderne. Transporten har også en skadelig virkning på landskabet, idet opdelingen af naturområder i mindre stykker har alvorlige konsekvenser for dyr og planter.

Transportens energiforbrug og udledning af en lang række forurenende stoffer faldt i 2009, men dette er måske kun en forbigående virkning af den økonomiske lavkonjunktur. Der er behov for en mere grundig omlægning af Europas transportsystem for at undgå endnu større påvirkninger, også i perioder med kraftig økonomisk vækst. For første gang har Europa-Kommissionen foreslået et mål for, hvor meget drivhusgasudledningen fra transporten bør reduceres. Dette initiativ til integrering af politikker må omsættes til konkret og beslutsom handling i de kommende år for at nå det reduktionsmål på 60 %, der blev fastsat i 2011 i hvidbogen “En køreplan for et fælles europæisk transportområde”. Transport- og miljørapporteringsmekanismen TERM 2011 har gjort det muligt at foretage en årlig vurdering af, hvor langt man er nået, ved at indføre det centrale sæt indikatorer TERM-CSI og fastlægge den miljømæssige bundlinje, som fremskridtene skal måles i forhold til. TERM-CSI vil blive anvendt til at vurdere, i hvilket omfang EU er på vej mod en grønnere transport.

Drivhusgasudledningen fra transporten faldt i 2008 og 2009, hovedsagelig på grund af den økonomiske recession

Transporten, herunder udledningen fra den internationale skibsfart og lufttrafik, tegnede sig for 24 % af den samlede udledning af drivhusgasser i EU i 2009. Den nye hvidbog om transport fastlægger, at EU’s medlemsstater senest i 2050 skal have mindsket drivhusgasudledningen fra transporten med 60 % i forhold til 1990-niveauet. Da udledningen steg med 27 % mellem 1990 og 2009, skal EU nedbringe den med i alt 68 % fra 2009 til 2050.

For at opfylde målsætningen for reduktion af drivhusgasser må der fokuseres på den renest mulige teknologi og brændstoffer med lavt kulstofindhold, men også på anvendelse af de mest effektive transportformer og afskaffelse af den økonomiske ineffektivitet, der bl.a. skyldes udækkede eksterne omkostninger. TERM 2011 viser, der er sket visse forbedringer i effektiviteten siden indførelsen af obligatoriske CO2‑udledningsgrænseværdier for nye personbiler. Nye biler var i 2010 ca. en femtedel mere effektive end i 2000. Med de nu vedtagne regler om CO2‑udledning fra personbiler og varevogne er der banet vej for en lavt forurenende køretøjspark. Der blev offentliggjort endelige data om CO2‑udledningen for nye personbiler (indberetningsår 2010) i december 2011, og det første fuldstændige datasæt for varevogne (indberetningsår 2012) vil foreligge i 2013. Ifølge de endelige data bliver nye biler væsentligt mere energieffektive år for år, og bilindustrien er som helhed godt på vej til at opfylde målsætningen for udledninger.

Andelen af biler, der kører på alternative brændstoffer, er steget støt og udgjorde over 5 % af bilparken i 2009. De fleste af disse kørte på flydende gas (LPG), mens elbiler udgjorde 0,02 % af den samlede bilpark.

Læs mere om klimaændringer

Energiforbruget i transportsektoren er væsentligt højere end i 1990, og afhængigheden af olie er ubæredygtig

Det årlige energiforbrug i transportsektoren voksede konstant i EEA’s medlemslande fra 1990 og frem til 2007. Mellem 2007 og 2009 faldt transportens samlede energiforbrug med 4 %, men den stigende tendens kan let gøre sig gældende igen ved ny økonomisk vækst.

For at opnå det europæiske mål om at reducere CO2‑udledningen med 60 % i 2050 i forhold til 1990, skal transportsektorens olieforbrug falde med ca. 70 %. Transportsektorens nuværende olieafhængighed på 96 % er ubæredygtig.

Transportsektoren er ikke kun den største energiforbruger, men også den hurtigst voksende sektor hvad angår energiforbrug. I de seneste år er transportsektorens energiforbrug faldet mindre end andre sektorers, hvorfor dens andel fortsat har været stigende: I 2009 nåede andelen op på 33 % for EU-27 (inklusive international flytrafik, men ikke international skibsfart).

Brændstofpriserne sender ikke tilstrækkeligt stærke signaler til at tilskynde til et mere effektivt valg af transportform. Den gennemsnitlige reelle pris (prisniveau 2005) for blyfri benzin var 1,14 EUR pr. liter i juni 2011, hvilket i faste priser er 15 % højere end i 1980.

Læs mere om energi.

Udledningen af de fleste forurenende stoffer fra transporten er faldet siden 1990

Transportens udledning af mange luftforurenende stoffer er faldet betydeligt siden 1990. Alligevel har mange storbyer og andre byområder svært ved at opfylde EU-lovgivningens koncentrationsgrænser for luftforurenende stoffer – især vejtransporten bidrager i høj grad til luftforureningen i byerne.

Siden 1990 er udledningen faldet i alle transportsektorer trods den generelle aktivitetsstigning i hele sektoren i samme tidsrum. I EEA-32 (de 32 EEA-medlemslande) faldt udledningen fra transporten mellem 1990 og 2009 med 25 % for NOX, 27 % for PM2.5, 37 % for SOX, 75 % for CO og 77 % for NMVOC.

Den relative betydning af udledning fra andre kilder end udstødning er steget, idet partikeludledningen fra udstødning er mindsket ad teknisk vej. I 2009 udgjorde PM2.5-udledningen fra andre kilder end udstødning 25 % af vejtransportsektorens udledning, mod kun 10 % i 1990.

Generelt blev luftkvalitetsmålene overskredet på mange områder. For nitrogendioxid (NO2), der kan forårsage astma og andre luftvejsproblemer, var de årlige grænseværdier overskredet ved 41 % af trafikmålestationerne i 2009. Desuden var den daglige grænseværdi for PM10 overskredet ved 30 % af målestationerne i hele EU-27 (alle EU-medlemsstater) i 2009.

Som forklaring på forskellene mellem udledningstendenserne og de forventede luftkvalitetsværdier bør der fremhæves to forhold, som er af stigende interesse. For det første har andelen af NOX udledt direkte som NO2 fra køretøjer været stigende, da dieselbiler har slået kraftigere igennem på markedet i nogle lande, og der monteres nu udstyr til forureningskontrol som f.eks. partikelfiltre og oxideringskatalysatorer. Denne stigning i trafiksektorens direkte NO2-udledning påvirker koncentrationen ved helt eller delvist at opveje virkningerne af reduktionen af udledningen af NOX. For det andet er det påvist, at køretøjernes faktiske udledning kan være større end den typegodkendte udledning for hver køretøjstype (navnlig NOX‑udledning fra dieselbiler). Det samme gælder CO2-udledningen.

Læs mere om luftforurening.

Trafikstøj og transportens fragmentering af landskabet er fortsat en udfordring

Næsten 100 millioner mennesker var udsat for et skadeligt, langvarigt gennemsnitsstøjniveau fra trafikken på større veje.

Veje, jernbaner og motorveje opdeler Europas landskaber i mindre og mindre stykker, og det har alvorlige konsekvenser for biodiversiteten. Næsten 30 % af jordarealet i EU er moderat, stærkt eller meget stærkt fragmenteret, hvilket indskrænker mange forskellige dyrearters muligheder for at bevæge sig rundt og formere sig. De foreliggende data viser også, at fragmenteringen som følge af transportinfrastruktur og byspredning udgør en voksende trussel og også medfører større tilgængelighed og forstyrrelse af leveområderne.

Læs mere om biodiversitet.

Læs mere om støj.

Geographic coverage

Abonnementer
Tilmeld dig, så du kan modtage vores rapporter (udskrevne og/eller elektroniske) og vores e-nyhedsbrev hvert kvartal.
Følg os
 
 
 
 
 
Det Europæiske Miljøagentur (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 København K
Danmark
Telefon: +45 3336 7100