Liikenne

Vaihda kieli
Sivu Viimeksi muokattu 03.06.2016
EYK:n jäsenvaltioiden kokonaisenergiankulutuksesta noin kolmannes ja kasvihuonekaasupäästöistä yli viidennes johtuu liikenteestä. Myös kaupunki-ilman saastuminen ja meluhaitat johtuvat suurelta osin liikenteestä. Lisäksi liikenne vaikuttaa merkittävästi maisemaan, koska se jakaa luonnonalueet pieniin tilkkuihin, millä on vakavia seurauksia eläimille ja kasveille.

Liikenteen energiankulutus ja monien ilmansaasteiden päästöt vähenivät vuonna 2009, mutta tämä voi olla vain taloudellisen taantuman väliaikainen seuraus. Euroopan liikennejärjestelmä tarvitsee perusteellista muutosta, jotta voidaan välttää haittavaikutusten lisääntyminen myös voimakkaan talouskasvun aikana. Euroopan komissio on ehdottanut ensimmäistä kertaa liikennealalle kasvihuonekaasupäästöjen vähennystavoitetta. Vuonna 2011 julkaistussa valkoisessa kirjassa "Yhtenäistä Euroopan liikennealuetta koskeva etenemissuunnitelma" asetettu 60 prosentin vähennystavoitteen saavuttaminen edellyttää, että tämä sysäys politiikkojen yhdentämiseksi johtaa tulevina vuosina konkreettisiin ja määrätietoisiin toimiin. Liikenteen ja ympäristön raportointimekanismin (TERM) 2011 pohjalta voidaan arvioida vuosittain, miten näiden tavoitteiden saavuttamisessa on edistytty, ottamalla käyttöön TERM-perusindikaattoreita (TERM-CSI) ja ympäristöä koskevat perusvaatimukset, joihin edistymistä verrataan. TERM-CSI-perusindikaattoreiden avulla arvioidaan, missä määrin EU luo perustaa ympäristöystävällisemmälle liikenteelle.

Liikenteen kasvihuonekaasupäästöt vähentyneet vuosina 2008–2009 pääasiassa talouden taantuman seurauksena

Liikenneala, kansainvälinen meri- ja lentoliikenne mukaan luettuina, tuotti vuonna 2009 24 prosenttia kaikista EU:n kasvihuonekaasupäästöistä. Uudessa liikennettä käsittelevässä valkoisessa kirjassa EU:n jäsenvaltioita vaaditaan vähentämään näitä päästöjä vuoden 1990 tasosta 60 prosenttia vuoteen 2050 mennessä. Koska vuosina 1990–2009 päästöt todellisuudessa lisääntyivät 27 prosenttia, vuosina 2009–2050 EU:n on vähennettävä niitä kaiken kaikkiaan 68 prosenttia.

Hiilidioksidipäästöjen vähennystavoitteen saavuttaminen edellyttää sitä, että keskitytään mahdollisimman puhtaisiin tekniikoihin ja vähähiilisiin polttoaineisiin, mutta myös sitä, että käytetään tehokkaimpia liikennemuotoja ja pyritään pääsemään eroon taloudellisen toiminnan tehokkuutta haittaavista tekijöistä, jotka johtuvat esimerkiksi kattamattomista ulkoisista kustannuksista. TERM 2011 osoittaa, että sen jälkeen kun uusia henkilöautoja koskevat pakolliset hiilidioksidipäästörajoitukset otettiin käyttöön, energiatehokkuus on jonkin verran parantunut. Uudet henkilöautot olivat vuonna 2010 viidenneksen energiatehokkaampia kuin vuonna 2000. Nyt kun on päästy sopimukseen henkilö- ja pakettiautojen päästöjen sääntelystä, on otettu askel kohti vähäpäästöistä ajoneuvokantaa. Viimeisimmät uusien henkilöautojen hiilidioksidipäästöjä koskevat tiedot (raportointivuosi 2010) julkaistiin joulukuussa 2011, kun taas täydellinen pakettiautoja koskeva aineisto (raportointivuosi 2012) on saatavana vuonna 2013. Viimeisimpien tietojen mukaan uusien henkilöautojen energiatehokkuus paranee huomattavasti vuosi vuodelta ja koko autoala on edistynyt hyvin päästötavoitteiden saavuttamisessa.

Vaihtoehtoisia polttoaineita käyttävien autojen osuus liikenteessä on kasvanut tasaisesti. Vuonna 2009 niiden osuus autokannasta oli yli 5 prosenttia. Suurimassa osassa näistä autoista käytettiin nestekaasua, kun taas sähköautojen osuus koko autokannasta oli 0,02 prosenttia.

Lue lisää ilmastonmuutoksesta.

Energiankäyttö liikenteessä kasvanut huomattavasti vuodesta 1990; liikennealan öljyriippuvuus kestämätöntä

EYK:n jäsenvaltioiden vuotuinen energiankulutus kasvoi tasaisesti vuosina 1990–2007. Vuosina 2007–2009 liikennealan energian kokonaiskysyntä pieneni 4 prosenttia, mutta talouskasvun myötä sen kasvu voi alkaa uudelleen.

EU:n tavoitteena oleva hiilidioksidipäästöjen vähentäminen vuoden 1990 tasosta 60 prosenttia vuoteen 2050 mennessä edellyttää, että liikennealan öljynkulutus vähenee noin 70 prosenttia. Liikennealan 96 prosentin riippuvuus öljyn käytöstä on kestämätöntä.

Liikenneala on paitsi eniten energiaa kuluttava ala myös se ala, jolla energiankäyttö kasvaa nopeimmin. Viime vuosina energiankulutus ei ole vähentynyt liikennealalla yhtä paljon kuin muilla aloilla, minkä vuoksi alan osuus on edelleen kasvanut. Vuonna 2009 kulutus oli 33 prosenttia EU-27:n kulutuksesta (kun otetaan huomioon myös kansainvälinen lentoliikenne, mutta ei kansainvälistä meriliikennettä).

Polttoaineiden hinnat eivät mitenkään erityisesti kannusta valitsemaan energiatehokkaampia liikennemuotoja. Lyijyttömän bensiinin keskimääräinen reaalihinta (vuoden 2005 hintatasolla) oli 1,14 euroa litralta kesäkuussa 2011, mikä on reaalimääräisesti 15 prosenttia enemmän kuin vuonna 1980.

Lue lisää energiasta.

Useimpien liikenteen tuottamien ilmansaasteiden päästöt vähentyneet vuodesta 1990

Vuodesta 1990 lähtien liikennealalla on edistytty merkittävällä tavalla monien ilmansaasteiden päästöjen vähentämisessä. Monet kaupungit ja muut kaupunkialueet kuitenkin kohtaavat haasteita pyrkiessään noudattamaan EU:n säädösten mukaisia ilmanlaatuun vaikuttavien saasteiden pitoisuusrajoja — erityisesti tieliikenne vaikuttaa merkittävällä tavalla kaupunkien ilmanlaatuun.

Kaikkien liikennealojen päästöt ovat vähentyneet vuodesta 1990 siitäkin huolimatta, että toiminta tällä alalla on samalla yleisesti kasvanut. EYK-32:n (EYK:n 32 jäsenvaltion) alueella liikenteen typpioksidipäästöt vähenivät vuosina 1990–2009 25 prosenttia, PM2.5‑hiukkaspäästöt 27 prosenttia, rikkioksidipäästöt 37 prosenttia, hiilimonoksidipäästöt 75 prosenttia ja NMVOC-päästöt 77 prosenttia.

Muusta kuin pakokaasuista johtuvien päästöjen suhteellinen merkitys on kasvanut, sillä hiukkaspäästöjä vähentävien tekniikoiden käyttöönotto on vähentänyt ajoneuvojen pakokaasupäästöjä. Vuonna 2009 muusta kuin pakokaasuista johtuvien PM2.5–hiukkaspäästöjen osuus oli 25 prosenttia tieliikenteen päästöistä, kun vuonna 1990 se oli vain 10 prosenttia.

Yleensä ottaen ilmanlaatutavoitteet ylitettiin monella alalla. Vuonna 2009 astmaa ja muita hengityselinsairauksia aiheuttavan typpidioksidin (NO2) vuotuiset raja-arvot ylittyivät 41 prosentissa liikenteen seuranta-asemista. Lisäksi PM10–hiukkasten päivittäiset raja-arvot ylittyivät 30 prosentissa kaikista EU-27:n (kaikkien EU:n jäsenvaltioiden) liikennealueista vuonna 2009.

On korostettava kahta kasvavaa kiinnostusta herättävää seikkaa, jotta voidaan selittää päästöjen kehityssuuntien ja odotettavissa olevien ilmanlaatuarvojen välisiä eroja. Ensinnäkin ajoneuvojen suoraan typpidioksideina päästämien typpioksidien osuus on kasvanut, koska tietyissä maissa markkinoille on tullut enemmän dieselautoja ja koska autoihin on asennettu pilaantumista rajoittavia laitteita, kuten hiukkasloukkuja ja hapetuskatalysaattoreita. Suorien typpidioksidipäästöjen lisääntyminen liikennealalla vaikuttaa pitoisuuksiin siten, että se kumoaa osittain tai kokonaan typpioksidipäästöjen vähenemisen vaikutukset. Toiseksi on selkeitä todisteita siitä, että ajoneuvojen todelliset päästöt (ns. "tosielämässä tapahtuvat päästöt") saattavat ylittää kunkin ajoneuvotyypin tyyppihyväksynnän mukaiset päästöt (erityisesti dieselajoneuvojen typpioksidipäästöt). Sama pätee myös hiilidioksidipäästöihin.

Lue lisää ilman saastumisesta.

Liikenteen aiheuttama melu ja maiseman rikkoutuminen muodostavat edelleen haasteen

Lähes 100 miljoonaa ihmistä altistui pääliikenneväylien ajoneuvojen aiheuttamalle haitalliselle pitkäkestoiselle melulle.

Maantiet, rautatiet ja moottoritiet leikkaavat Euroopan maisemaa yhä pienempiin osiin, millä on vakavia haittavaikutuksia biologiselle monimuotoisuudelle. Lähes 30 prosenttia EU:n maa-alueesta on jossakin määrin selvästi tai erittäin pirstoutunutta, mikä rajoittaa monien eri lajien liikkumista ja lisääntymistä. Tiedot osoittavat myös sen, että liikenneinfrastruktuurista ja kaupunkirakenteen hajautumisesta aiheutuva maiseman rikkoutuminen muodostaa kasvavan uhan ja lisää myös alueiden tavoitettavuutta sekä häiriöitä.

Lue lisää biologisesta monimuotoisuudesta.

Lue lisää melusta.

Geographic coverage

Tilaukset
${kirjaudu} saadaksesi raporttejamme (paperitulosteena ja/tai elektronisesti) ja neljännesvuosittain ilmestyvän e-uutiskirjeen.
Seuraa meitä
 
 
 
 
 
Euroopan ympäristökeskus (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Tanska
Puhelinnumero +45 3336 7100