seuraava
edellinen
kohdat

Liikenne

Vaihda kieli
Sivu Viimeksi muokattu 15.03.2023
3 min read
Topics:
Liikenne on elintärkeässä roolissa yhteiskunnassa ja taloudessa. Elämänlaatu on monin tavoin riippuvaista tehokkaasta ja esteettömästä liikennejärjestelmästä. Samalla liikenne on kuitenkin Euroopan unionissa (EU) keskeinen ympäristöpaineiden lähde, ja se vauhdittaa ilmastonmuutosta ja lisää ilmansaasteita ja melua. Lisäksi se vie suuria maakaistaleita ja lisää kaupunkien hajautumista, luontotyyppien pirstoutumista ja maanpintojen sulkemista.

Liikenne kuluttaa yhden kolmasosan kaikesta loppuenergiasta EU:ssa. Suuri osa tästä energiasta on peräisin öljystä. Tämä tarkoittaa, että liikenteen osuus EU:n kasvihuonekaasupäästöistä on suuri, ja se vauhdittaa merkittävästi ilmastonmuutosta. Päästöt ovat monilla talouden aloilla, kuten energiantuotannossa ja teollisuudessa, vähentyneet 1990-luvulta, mutta liikenteessä ne ovat kasvaneet. Nyt liikenteen päästöjen osuus EU:n kaikista kasvihuonekaasupäästöistä on yli neljäsosa. Suuntaus ei ole kääntymässä lähitulevaisuudessa. Liikenne onkin huomattava este EU:n ilmastonsuojelutavoitteiden saavuttamiselle. Henkilö-, kuorma-, rekka- ja linja-autot tuottavat yli 70 prosenttia kaikista liikenteen kasvihuonekaasupäästöistä. Loput ovat peräisin laiva- ja lentoliikenteestä.

Liikenne on edelleen myös merkittävä ilmansaasteiden lähde, erityisesti kaupungeissa. Ilman epäpuhtaudet, kuten pienhiukkaset (PM) ja typpidioksidi (NO2), ovat haitallisia ihmisten terveydelle ja ympäristölle. Vaikka liikenteestä peräisin olevat ilmansaasteet ovat vähentyneet viimeisen vuosikymmenen aikana, koska käyttöön on otettu polttoaineen laatustandardeja ja ajoneuvojen Euro-päästöluokitukset sekä käytetty puhtaampia teknologioita, ilman saastepitoisuudet ovat edelleen liian suuria.

Melusaaste on toinen liikenteeseen liittyvä suuri ympäristö- ja terveysongelma. Tieliikenteen melu on laajimmalle Euroopan ympäristökeskuksen jäsenmaissa levinnyt melulähde, ja se vaikuttaa haitallisella tasolla yli sataan miljoonaan ihmiseen. Myös lentoliikenne ja rautatiet aiheuttavat merkittävästi melua.

Liikenneinfrastruktuurilla on lisäksi huomattava vaikutus maisemaan, koska se jakaa luontoalueet pieniksi tilkuiksi, mistä on vakavia seurauksia eläimille ja kasveille.

Euroopan unionin toimintalinjat

Liikenteen haitallisten vaikutusten vähentäminen on EU:n tärkeä toimintapoliittinen tavoite. Keskeisiä toimintatapoja ovat siirtyminen vähiten saastuttaviin ja tehokkaimpiin liikennemuotoihin, entistä kestävämpien liikenneteknologioiden, polttoaineiden ja infrastruktuurien käyttöönotto sekä sen varmistaminen, että liikenteen hinnoissa näkyvät selkeästi sen haitalliset vaikutukset ympäristöön ja terveyteen.

EU:n strategia-asiakirjoissa keskitytään hiilen poistamiseen liikenteestä. Euroopan komission vuoden 2018 strategiassa Puhdas maapallo kaikille: Eurooppalainen visio kukoistavasta, nykyaikaisesta, kilpailukykyisestä ja ilmastoneutraalista taloudesta tavoitteena on, että EU olisi kasvihuonekaasupäästöneutraali vuoteen 2050 mennessä. Liikenteen osalta siinä tähdennetään tarvetta järjestelmäpohjaiseen lähestymistapaan, korostetaan vähähiilisiin liikennemuotoihin ja päästöttömiin ajoneuvoihin siirtymisen merkitystä, painotetaan sähköistämisen ja uusiutuvien energialähteiden keskeistä asemaa ja kannustetaan tehostamaan toimintaan. Siinä myös kehotetaan parantamaan kaupunkisuunnittelua ja ottamaan kaikki hyöty irti julkisen liikenteen käytöstä. Vastaavasti vuodesta 2016 lähtien Euroopan vähäpäästöisen liikkuvuuden strategiassa ensisijaisiksi toiminta-aloiksi on määritetty entistä tehokkaampi liikennejärjestelmä, vähäpäästöisten polttoaineiden nopea käyttöönotto ja siirtyminen vähäpäästöisiin ja päästöttömiin ajoneuvoihin.

Lisäksi EU:n lainsäädännössä puututaan suoraan liikenteen aiheuttamiin ympäristö- ja terveysvaikutuksiin asettamalla sitovia sääntöjä. Niitä ovat muun muassa henkilö-, paketti-, rekka- ja linja-autojen päästörajoitukset, liikenteen polttoaineita koskevat erityisvaatimukset sekä melukartat ja meluntorjuntasuunnitelmat suurille liikenneinfrastruktuureille, kuten lentoasemille.

Euroopan ympäristökeskuksen toiminta

Euroopan ympäristökeskus kerää tietoa kaikista uusista Euroopassa rekisteröidyistä henkilöautoista ja pakettiautoista EU:n asetusten (EY) N:o 443/2009 ja (EU) N:o 510/2011 mukaisesti. Näitä tietoja tarvitaan, jotta voitaisiin arvioida uuden ajoneuvokannan tehokkuutta ja ottaa mukaan tiedot hiilidioksidipäästöistä ja ajoneuvon painosta. Jatkossa tietoja kerätään myös rekka- ja linja-autoista. Euroopan ympäristökeskus kerää jäsenmailtaan myös kansallisia tietoja kasvihuonekaasuinventaariosta ja ilmansaasteista. Niistä saadaan tärkeä kokonaiskuva liikenteen vaikutuksesta ilmastonmuutokseen ja ilman saastumiseen Euroopassa. Euroopan ympäristökeskus hallinnoi lisäksi polttoaineiden laatua koskevassa direktiivissä 98/70/EY tarkoitettua raportointimenettelyä. Direktiivissä edellytetään, että polttoaineen toimittajat vähentävät tieliikenteeseen toimitettavan polttoaineen kasvihuonekaasuintensiteettiä.

Euroopan ympäristökeskuksen merkittävään toimintaan sisältyy myös liikenteen ja ympäristön raportointimekanismi (TERM). Tämän mekanismin avulla EEA seuraa liikenteen ympäristötehokkuutta Euroopassa. TERM-mekanismissa käytetään eri indikaattoreita mittaamaan kehitystä liikenteeseen liittyvien toimintapoliittisten tavoitteiden saavuttamisessa. EYK julkaisee myös vuotuista raporttia kehityksestä liikenteen alalla. Siinä keskitytään joka vuosi eri aiheeseen. EYK:n tehtävänä on myös tutkia liikenteen osuutta melusaasteessa.

Permalinks

Geographic coverage

Topics

Topics:
tallenna toimenpiteet