dalje
prethodno
stavke

Prijevoz

Promijenite jezik
Page Zadnja izmjena 2023-03-15
4 min read
Topics:
Promet ima ključnu ulogu za društvo i gospodarstvo. Kvaliteta naših života ovisi o učinkovitom i pristupačnom prometnom sustavu. Istodobno je promet glavni izvor pritisaka na okoliš u Europskoj uniji (EU) i pridonosi klimatskim promjenama te onečišćenju zraka i onečišćenju bukom. Isto tako, zauzima velike površine zemljišta te pridonosi nekontroliranom širenju urbanih područja, fragmentaciji staništa i prekrivanju tla.

Na promet se troši jedna trećina ukupne konačne energije u EU-u. Većina se te energije dobiva iz nafte. To znači da se velik udio emisija stakleničkih plinova koje proizvodi EU proizvodi u prometu, što uvelike utječe na klimatske promjene. Dok se razina emisija većine gospodarskih sektora, kao što su proizvodnja energije i industrija, od 1990. smanjila, razine emisija koje proizvodi promet povećale su se. Te emisije sada čine više od jedne četvrtine ukupnih emisija stakleničkih plinova koje proizvodi EU. Promjena te tendencije trenutačno nije vjerojatna. Zbog toga je prometni sektor velika prepreka ostvarenju ciljeva EU-a u pogledu zaštite klime. Automobili, kombiji, kamioni i autobusi proizvode više od 70 % ukupnih emisija stakleničkih plinova nastalih u prometu. Ostatak emisija nastaje uglavnom u pomorskom i zračnom prometu.

Isto tako, promet je i dalje značajan izvor onečišćenja zraka, posebno u gradovima. Onečišćujuće tvari u zraku, kao što su lebdeće čestice (PM) i dušikov dioksid (NO2), ugrožavaju zdravlje ljudi i štete okolišu. Iako se onečišćenje zraka iz prometa u proteklom desetljeću smanjilo zahvaljujući uvođenju standarda kvalitete goriva i normi za emisije iz vozila „Euro” te upotrebi čišćih tehnologija, koncentracije onečišćujućih tvari u zraku i dalje su previsoke.

Onečišćenje bukom još je jedan od značajnih ekoloških problema povezanih s prometom koji utječu na zdravlje ljudi. Cestovni je promet najčešći izvor buke, pri čemu štetne razine buke utječu na 100 milijuna ljudi u državama članicama EEA-a. Zračni i željeznički promet isto su tako značajni izvori buke.

Osim toga, prometna infrastruktura uvelike utječe na krajolik jer prirodne površine dijeli na mala područja, što ima ozbiljne posljedice za životinje i biljke.

Politike EU-a

Smanjenje štetnih učinaka prometa važan je cilj politike EU-a. Glavni su smjerovi djelovanja preusmjeravanje na najučinkovitije vrste prometa koje najmanje onečišćuju, upotreba održivije prometne tehnologije, goriva i infrastrukture te osiguravanje cijena prijevoza koje u potpunosti odražavaju štetne učinke na okoliš i zdravlje.

Dokumenti o strategijama EU-a usmjereni su na dekarbonizaciju prometa. Cilj je strategije Europske komisije iz 2018. „Čist planet za sve:europska strateška dugoročna vizija za prosperitetno, moderno, konkurentno i klimatski neutralno gospodarstvo” prikazati scenarije za postizanje „nulte neto stope” emisija stakleničkih plinova u cijelom EU-u do 2050. Kada je riječ o prometu, u strategiji se ističe potreba za sustavnim pristupom, naglašava se važnost prelaska na vrste prometa s niskom razinom emisija ugljika i vozila bez emisija, skreće se pozornost na središnju ulogu elektrifikacije i obnovljivih izvora energije te se zalaže za poboljšanje operativne učinkovitosti. Isto tako, strategijom se poziva na poboljšanje urbanističkog planiranja i iskorištavanje svih prednosti javnog prijevoza. Također, u komunikaciji „Europska strategija za mobilnost s niskom razinom emisije” iz 2016. utvrđuje se da su učinkovitiji prometni sustav, brzo uvođenje goriva s niskim emisijama te prelazak na vozila s niskom razinom emisija i vozila bez emisija prioritetna područja djelovanja.

Osim toga, utvrđivanjem pravno obvezujućih odredbi zakonodavstvom EU-a izravno se pristupa problemu učinaka prometa na okoliš i zdravlje. U njih se ubrajaju granične vrijednosti emisija za automobile, kombije, kamione i autobuse, posebni zahtjevi u pogledu goriva namijenjenih upotrebi u prometu te karte buke i akcijski planovi za upravljanje bukom u velikim prometnim infrastrukturama kao što su zračne luke.

Aktivnosti EEA-e

EEA prikuplja i objavljuje podatke o svim novim automobilima i kombijima registriranima u Europi, u skladu s Uredbom (EZ) br. 443/2009 i Uredbom (EU) br. 510/2011. Ti su podatci potrebni za procjenu učinkovitosti svih novih vozila i uključuju informacije o emisijama CO2 i težini vozila. U budućnosti će se prikupljanje podataka proširiti na kamione i autobuse. EEA prikuplja i podatke o stakleničkim plinovima i onečišćujućim tvarima u zraku iz nacionalnih inventara država članica, koji joj omogućuju važan uvid u utjecaj prometa na klimatske promjene i onečišćenje zraka u Europi. Osim toga, EEA upravlja postupkom izvješćivanja u skladu s Direktivom 98/70/EZ o kakvoći goriva, kojom se propisuju zahtjevi za dobavljače goriva kako bi se smanjio intenzitet stakleničkih plinova koji nastaju iz goriva namijenjenih za cestovni promet.

Još je jedna važna aktivnost EEA-e Mehanizam izvješćivanja o prometu i okolišu (TERM). Tim mehanizmom EEA prati ekološku učinkovitost prometa u Europi. TERM se oslanja na niz pokazatelja koji se upotrebljavaju za mjerenje napretka u postizanju ciljeva politike u pogledu prometa. EEA objavljuje i godišnje izvješće o najnovijim događanjima u području prometa, koje je svake godine usredotočeno na drugu temu. Istraživanje utjecaja prometa na onečišćenje bukom još je jedna od zadaća EEA-e.

Permalinks

Geographic coverage

Topics

Topics:

Tags

Filed under:
Filed under: transport
Radnje vezane za dokument