další
předchozí
položky

Dopravní politika

Změnit jazyk
Stránka Poslední změna 08.03.2019
Topics:
Doprava je nedílnou součástí většiny činností v naší společnosti. O dopravní politice se tedy jedná na všech úrovních, od celosvětové (např. v OSN) až po místní (místní samospráva). Klíčové je dilema, zda zvolit politiku orientovanou na růst, která obvykle vede i k růstu dopravy, nebo se zaměřit na ochranu životního prostředí a usilovat o snížení emisí. Druhá možnost může být obtížně proveditelná, dokud jsou technologická zlepšení snižující emise převážena růstem objemu dopravy.

Celosvětová úroveň

  • Normy emisí pro lodě a letadla jsou stanovovány příslušnými organizacemi OSN (Mezinárodní námořní organizace a Mezinárodní organizace pro civilní letectví) a mezinárodními úmluvami včetně Úmluvy o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států, která se týká nejen dopravy, ale i dalších odvětví.
  • Kjótský protokol, což je součást mezinárodní Rámcové úmluvy o změně klimatu, reguluje emise skleníkových plynů včetně emisí z dopravy (s výjimkou mezinárodní letecké a námořní dopravy).

 

Opatření na úrovni EU

  • Hlavním dokumentem je společná dopravní politika EU (2001, revidována v roce 2006). Ta stanoví prioritní akce týkající se dopravy, včetně jejích dopadů na životní prostředí.
  • Environmentální politiky a právní předpisy se týkají monitorování, snižování emisí a zlepšování kvality ovzduší (např. směrnice o hluku ve venkovním prostředí, o národních emisních stropech, o čistém vzduchu pro Evropu, limity emisí vozidel a předpisy o kvalitě pohonných hmot).

 

Národní, regionální a místní úroveň

  • Národní dopravní politiky se zabývají částečně prováděním politik EU ve vnitrostátních právních předpisech a částečně rozvojem odvětví dopravy v jednotlivých zemích.
  • Regionální a místní úroveň hraje velkou úlohu v praktickém rozhodování o územním plánování, které pak má velký vliv na poptávku po dopravní obslužnosti a na to, jaký druh dopravy budou volit místní obyvatelé. Pokud není nová bytová zástavba napojena na systém veřejné dopravy, její obyvatelé žádnou volbu ve skutečnosti nemají.

 

Další informace: generální ředitelství Doprava a energetika

Permalinks

Topics

Topics:
Akce dokumentů