kitas
ankstesnis
punktai

Transporto politika

Pakeisti kalbą
Puslapis Paskutinį kartą keista 2019-03-08
Topics:
Transportas yra neatsiejama įvairių visuomenės veiklos rūšių dalis. Todėl juo rūpinamasi visais politiniais lygmenimis: nuo pasaulinio (t. y Jungtinių Tautų) iki savivaldybių. Svarbiausia išspręsti dilemą tarp į augimą orientuotos politikos, kuri skatina transporto plėtrą, ir aplinkosaugos politikos, reikalaujančios mažinti išmetamų teršalų kiekį. Pastarąjį tikslą gali būti sunku pasiekti, kol išmetimą mažinančių technologijų tobulinimą nustelbia didėjančios transporto apimtys.

Pasaulinis lygis

  • Laivų ir aviacijos išmetamų teršalų standartus nustato atitinkamos JT organizacijos (Tarptautinė jūrų organizacija ir Tarptautinė civilinės aviacijos organizacija) ir tarptautinės konvencijos, įskaitant Tolimųjų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų konvenciją, kuri, be transporto, skirta ir kitiems sektoriams.
  • Kioto protokolas, kuris yra tarptautinės pagrindinės Klimato kaitos konvencijos dalis, reglamentuoja išmetamų šiltnamio dujų kiekį, įskaitant transporto išmetamus teršalus (išskyrus aviaciją ir jūrų transportą).

 

ES lygis

  • Pagrindinis šios srities dokumentas yra ES bendroji transporto politika (priimtas 2001 m., persvarstytas 2006 m.). Jame nustatyti transporto srities veiksmų prioritetai ir atsižvelgiama į aplinkos apsaugos aspektus.
  • Be to, aplinkos apsaugos politika ir teisės aktai reglamentuoja stebėseną, teršalų išmetimo mažinimą ir oro kokybės gerinimą (pvz., Aplinkos triukšmo direktyva, Teršalų išmetimo nacionalinių ribų direktyva, Švaresnio oro Europoje direktyva, transporto priemonių išmetamų teršalų ribos ir kuro kokybė).

 

Nacionalinis, regioninis ir vietinis lygiai

  • Nacionalinė transporto politika apima ES teisės perkėlimą į nacionalinius teisės aktus ir transporto sektoriaus plėtrą kiekvienoje šalyje.
  • Regioninis ir vietinis lygiai itin svarbūs priimant praktinius žemės naudojimo sprendimus, kurie savo ruožtu turi didelį poveikį transporto paklausai ir vartotojų pasirenkamai transporto rūšiai . Jei nauji gyvenamieji kvartalai neaprūpinami prieiga prie viešojo transporto,  žmonėms nepaliekama realaus pasirinkimo.

 

Daugiau informacijos rasite Energetikos ir transporto generalinio direktorato puslapiuose

Permalinks

Topics

Topics:
Dokumento veiksmai