naslednji
prejšnji
zadetki

Prometne politike

Spremeni jezik
Stran Zadnja sprememba 08.03.2019
Topics:
Promet je bistven za večino dejavnosti v naši družbi. Politika ga zato obravnava na vseh ravneh, od svetovne ravni (tj. Združenih narodov) do mestnih svetov. Ključnega pomena je rešitev dileme med politikami, ki so usmerjene v rast in običajno proizvajajo več prometa, ter okoljskimi politikami, ki zahtevajo zmanjšanje emisij. Zmanjšanja emisij pa ni lahko doseči, dokler bo naraščajoči obseg prometa prevladoval nad tehnološkimi izboljšavami, ki zmanjšujejo emisije.

Svetovna raven

  • Z emisijskimi standardi za ladje in letalstvo se ukvarjajo ustrezne organizacije ZN (Mednarodna pomorska organizacija in Mednarodna organizacija za civilno letalstvo) in mednarodne konvencije, vključno s Konvencijo o čezmejnem onesnaževanju zraka na velike razdalje, ki poleg prometa obravnava tudi druge sektorje.
  • S Kjotskim protokolom, ki je del mednarodne Okvirne konvencije o podnebnih spremembah, se urejajo emisije toplogrednih plinov, vključno z emisijami iz prometa (razen mednarodnega letalstva in pomorskega prometa).

 

Na ravni EU

  • Temeljni dokument je skupna prometna politika EU (iz leta 2001, revidirana leta 2006). V njej so določene prednostne naloge za ukrepanje v zvezi s prometnimi vprašanji, vključno z okoljskimi vidiki.
  • Poleg tega okoljske politike in zakonodaja obravnavajo spremljanje, zmanjševanje emisij in izboljšanje kakovosti zraka (npr. Direktiva o ocenjevanju in upravljanju okoljskega hrupa, Direktiva o nacionalnih zgornjih mejah emisij, Direktiva o čistejšem zraku za Evropo, mejne vrednosti emisij iz vozil in kakovost goriva).

 

Nacionalna, regionalna in lokalna raven

  • Nacionalne prometne politike obravnavajo deloma prenos politik EU v nacionalno zakonodajo, deloma pa razvoj prometnega sektorja v posameznih državah.
  • Regionalna in lokalna raven imata pomembno vlogo pri praktičnih odločitvah o rabi zemljišč, ki spet pomembno vplivajo na povpraševanje po prevozu in izbiro med načini prevoza, s katerimi se srečujejo posamezni uporabniki. Če nova stanovanja nimajo zagotovljenega dostopa do javnega prevoza, ljudje nimajo na voljo prave izbire.

 

Za več informacij: Generalni direktorat za energetiko in promet

Permalinks

Topics

Topics:
Akcije dokumenta