volgende
vorige
items

Artikelen

Taal wijzigen:
Artikelen
Menu
Van de redactie - De waarde van de natuur

Het verlies aan biodiversiteit en natuurlijke ecosystemen waarvan we vandaag de dag getuige zijn, is net zo rampzalig als de klimaatverandering. Beide zijn nauw met elkaar verweven, aangezien de klimaatverandering het biodiversiteitsverlies versnelt en gezonde ecosystemen een cruciale bondgenoot zijn in de strijd tegen klimaatverandering.

Lees meer

Solidariteit als sleutel tot herstel van COVID-19 en een betere, duurzame toekomst

2021 werd gekenmerkt door COVID-19 en de gevolgen van klimaatverandering. Gezien de hogere energieprijzen en gezondheidsproblemen vereist het herstel van Europa moeilijke beslissingen in 2022. Vertraagde maatregelen of lagere ambities zullen op lange termijn waarschijnlijk hogere maatschappelijke en economische kosten met zich meebrengen. Het aanpakken van sociale ongelijkheid bij deze transitie naar duurzaamheid is de sleutel tot een betere toekomst voor ons allen.

Lees meer

De landen van de Westelijke Balkan spelen een belangrijke rol in de samenwerking met het Europees Milieuagentschap op het gebied van de aanpak van milieu- en klimaatproblemen

Het Europees Milieuagentschap (EEA) werkt samen met een groot aantal landen, waaronder die van de Westelijke Balkan. Hoe bevordert deze samenwerking de werkzaamheden van de EU op milieugebied en hoe komt zij Albanië, Bosnië en Herzegovina, Montenegro, Noord-Macedonië, Servië en Kosovo ten goede? We spraken met Luc Bas, hoofd van het programma “Coördinatie, netwerken en strategie”, over de manier waarop het EEA met deze landen samenwerkt om het milieu te verbeteren.

Lees meer

Gezamenlijke inspanningen voor een betere kennis van het zeevervoer en het milieu

Het Europees Milieuagentschap (EEA) en het Europees Agentschap voor maritieme veiligheid (EMSA) hebben onlangs het European Maritime Transport Environmental Report (EMTER) gepubliceerd, een gezamenlijke beoordeling van de milieueffecten van het zeevervoer in Europa. We spraken met Stéphane Isoard, Hoofd van de groep Water en Mariene Omgeving bij het EEA, onder wiens leiding het EEA-team aan het rapport werkte.

Lees meer

Duurzame steden: transformatie van het stedelijke landschap in Europa

Van koolstofneutraliteit tot een circulaire economie, van schonere lucht tot schoner vervoer: Europa heeft zichzelf ambitieuze milieu- en klimaatdoelen gesteld. Veruit de meeste Europeanen leven in steden, dus zullen deze een doorslaggevende rol spelen bij het bereiken van de Europese duurzaamheidsdoelen. De vraag is: hoe kunnen steden duurzaam worden?

Lees meer

Verbeteren van milieuprestaties in organisaties

Het Europees Milieuagentschap (EEA) verstrekt niet alleen betrouwbare informatie over ons milieu en klimaat, maar werkt als organisatie ook aan verbetering van zijn eigen milieuprestaties. We spraken met Melanie Sporer, die deze inspanningen van EEA coördineert en daarbij gebruik maakt van EMAS, het milieubeheer- en milieuauditsysteem van de EU.

Lees meer

Leven in een staat van meervoudige crises: gezondheid, natuur, klimaat, economie of gewoon een onhoudbaar systeem?

Van de wandelgangen waar beleidsmakers zich ophouden tot de wetenschapsforums, overal ter wereld gaat het gesprek over wereldwijde crises: een gezondheidscrisis, een economische en financiële crisis, een klimaatcrisis en een natuurcrisis. Uiteindelijk zijn dit allemaal symptomen van een en hetzelfde probleem: onze niet-duurzame productie en consumptie. De systemische kwetsbaarheid van onze wereldwijde economie en samenleving met alle daarbij horende ongelijkheden is door de schok van COVID-19 alleen maar duidelijk gemaakt.

Lees meer

Hoe bereiden de Europese steden zich voor op klimaatverandering en een duurzame toekomst?

De aanpassing aan de gevolgen van klimaatverandering is een topprioriteit in de Europese Unie. Wat brengt steden ertoe belangrijke maatregelen uit te voeren om deze gevolgen te beperken en stedelijke agglomeraties klimaatbestendiger en duurzamer te maken? We spraken met Ivone Pereira Martins, EEA-deskundige op het gebied van stedelijke duurzaamheid, over hoe het agentschap bijdraagt aan deze cruciale opgave.

Lees meer

EER/Eionet-strategie 2021-2030: Gegevens en kennis aanleveren om de doelstellingen van Europa op het gebied van klimaat en milieu te verwezenlijken

Onze gezamenlijke strategie bepaalt de koers van onze werkzaamheden. Met de strategie wordt een nieuwe vorm van samenwerking en kenniscreatie geïntroduceerd — flexibeler, alerter, proactiever en beter toepasbaar — die aansluit bij de uitdagingen waarmee we worden geconfronteerd en bij de kennisbehoefte in het komende decennium.

Lees meer

Gezondheid en milieu, waaronder luchtverontreiniging en geluidshinder – Aandacht voor het werk van het EEA

Luchtverontreiniging, geluidshinder en de gevolgen van klimaatverandering vormen belangrijke risico’s voor de gezondheid en het dagelijks welzijn van de Europese burgers. Wij spraken met Catherine Ganzleben, hoofd van de groep Luchtverontreiniging, milieu en gezondheid, Alberto González, EEA-deskundige op het gebied van luchtkwaliteit, en Eulalia Peris, EEA-deskundige op het gebied van geluidshinder, over wat het EEA doet om de kennis op dit belangrijke werkterrein te verbeteren.

Lees meer

Grond- en bodemverontreiniging — een wijdverbreid, schadelijk en toenemend probleem

Wat hebben veel wijngaarden in idyllische landschappen, industrieterreinen en stortplaatsen gemeen? Een mogelijk antwoord luidt de aanwezigheid van chemische stoffen. Van zware metalen tot organische verontreinigende stoffen en microplastics, de bodem waarop we ons voedsel verbouwen en de grond waarop we onze huizen bouwen kan verontreinigd zijn met verschillende verontreinigende stoffen. Contaminanten zijn wijdverbreid en hopen zich op in de grond en de bodem van Europa. Hoe kunnen we dit probleem aanpakken?

Lees meer

Zorgen voor schone wateren voor mens en natuur

Water beslaat meer dan 70% van het aardoppervlak en is essentieel voor al het leven op onze planeet. Van al het water van de aarde bevindt 96,5% zich als zout water in de oceanen, terwijl de overige 3,5% zoet water is — meren, rivieren, grondwater en ijs. Goed beheer van deze beperkte en kostbare hulpbron is onontbeerlijk voor het welzijn van de mens en de natuur.

Lees meer

Gezond leven in een chemische wereld

We kunnen vervuiling indelen aan de hand van de plaats waar deze wordt aangetroffen — in de bodem, het water of de lucht — of naar verschillende soorten vervuiling, zoals chemische stoffen. Overal om ons heen bevinden zich synthetische chemische stoffen. Sommige daarvan kunnen echter ook zeer schadelijk zijn voor onze gezondheid en het milieu. Hoe kunnen we de negatieve effecten beperken van chemische stoffen die deel uitmaken van onze huidige manier van leven?

Lees meer

Vraaggesprek - De aanpak van milieurisico’s voor de gezondheid

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) is vervuiling in Europa verantwoordelijk voor 1,4 miljoen vermijdbare sterfgevallen per jaar, maar de situatie is aan het verbeteren en de Europese Green Deal biedt mogelijk de kans om grote stappen te zetten op weg naar duurzaamheid. We spraken over vervuiling en gezondheid met Francesca Racioppi, hoofd van het Europees Centrum voor Milieu en Gezondheid van de WGO.

Lees meer

Vraaggesprek - Betaalt de vervuiler?

In de milieuwetgeving in de EU staat een eenvoudig maar krachtig idee centraal: het beginsel dat de vervuiler betaalt. Dit beginsel wordt toegepast in de vorm van belastingen, boetes en andere maatregelen, zoals quota voor de uitstoot van verontreinigende stoffen en de milieuaansprakelijkheidsrichtlijn. We spraken met professor Geert Van Calster over dit beginsel en de voordelen en tekortkomingen ervan.

Lees meer

Vervuiling naar nul in Europa

Afgelopen voorjaar heeft het coronavirus de wereld binnen enkele weken totaal veranderd. Veel van wat we vanzelfsprekend vonden, lag plotseling buiten ons bereik. De pandemie kwam voor de wereld als een verrassing, maar als u het een wetenschapper had gevraagd die zich bezighoudt met infectieziekten, had u te horen gekregen dat een pandemie er al lang aan zat te komen.

Lees meer

Geluidshinder is nog steeds wijdverbreid in heel Europa, maar er zijn manieren om het volume te verminderen

Velen van ons worden in het dagelijks leven steeds vaker met lawaai geconfronteerd. Luide auto’s op straat, een laag overvliegend vliegtuig of een langsrijdende trein brengen vaak ergernis en frustratie met zich mee. Het effect ervan op onze gezondheid en het milieu is echter veel groter dan u misschien denkt.

Lees meer

De uitdaging om industriële vervuiling terug te dringen

De industriële vervuiling in Europa neemt af dankzij een combinatie van regelgeving, ontwikkelingen op het gebied van productie en milieu-initiatieven. De industrie blijft echter vervuilen en het is een ambitieuze uitdaging om de vervuiling in deze sector tot nul terug te brengen.

Lees meer

Verbetering van de luchtkwaliteit leidt tot verbetering van de gezondheid en productiviteit van mensen

De luchtkwaliteit in Europa is de afgelopen decennia aanzienlijk verbeterd, maar verontreinigende stoffen vormen nog steeds een bedreiging voor onze gezondheid en het milieu. Maatregelen om vervuiling te beperken zouden onze kwaliteit van leven verbeteren, geld besparen in de gezondheidszorg, de productiviteit van werknemers doen toenemen en het milieu beschermen.

Lees meer

Op weg naar Europa 2030: veerkrachtige natuur, duurzame economie en gezond leven

De COVID-19-pandemie is een duidelijk voorbeeld van hoe kwetsbaar onze samenlevingen en economieën kunnen zijn als ze worden geconfronteerd met een grote schok. Als gevolg van de aantasting van het milieu en de klimaatverandering zullen dergelijke schokken naar verwachting vaker gaan optreden en ernstiger worden. De enige realistische optie om de onzekerheid en de vele uitdagingen het hoofd te kunnen bieden, is ervoor te zorgen dat elk besluit dat wij in deze kritieke periode nemen ons dichter bij onze sociale en duurzaamheidsdoelstellingen brengt.

Lees meer

Permalinks

Documentacties