volgende
vorige
items

Artikelen

Taal wijzigen:
Artikelen
Menu
Geluidshinder is nog steeds wijdverbreid in heel Europa, maar er zijn manieren om het volume te verminderen

Velen van ons worden in het dagelijks leven steeds vaker met lawaai geconfronteerd. Luide auto’s op straat, een laag overvliegend vliegtuig of een langsrijdende trein brengen vaak ergernis en frustratie met zich mee. Het effect ervan op onze gezondheid en het milieu is echter veel groter dan u misschien denkt.

Lees meer

De uitdaging om industriële vervuiling terug te dringen

De industriële vervuiling in Europa neemt af dankzij een combinatie van regelgeving, ontwikkelingen op het gebied van productie en milieu-initiatieven. De industrie blijft echter vervuilen en het is een ambitieuze uitdaging om de vervuiling in deze sector tot nul terug te brengen.

Lees meer

Verbetering van de luchtkwaliteit leidt tot verbetering van de gezondheid en productiviteit van mensen

De luchtkwaliteit in Europa is de afgelopen decennia aanzienlijk verbeterd, maar verontreinigende stoffen vormen nog steeds een bedreiging voor onze gezondheid en het milieu. Maatregelen om vervuiling te beperken zouden onze kwaliteit van leven verbeteren, geld besparen in de gezondheidszorg, de productiviteit van werknemers doen toenemen en het milieu beschermen.

Lees meer

Op weg naar Europa 2030: veerkrachtige natuur, duurzame economie en gezond leven

De COVID-19-pandemie is een duidelijk voorbeeld van hoe kwetsbaar onze samenlevingen en economieën kunnen zijn als ze worden geconfronteerd met een grote schok. Als gevolg van de aantasting van het milieu en de klimaatverandering zullen dergelijke schokken naar verwachting vaker gaan optreden en ernstiger worden. De enige realistische optie om de onzekerheid en de vele uitdagingen het hoofd te kunnen bieden, is ervoor te zorgen dat elk besluit dat wij in deze kritieke periode nemen ons dichter bij onze sociale en duurzaamheidsdoelstellingen brengt.

Lees meer

Hoe groen zijn de nieuwe biologisch afbreekbare, composteerbare en biogebaseerde kunststofproducten die nu op de markt komen eigenlijk?

Zoals bekend vormen plasticvervuiling en kunststofafval een groot milieuprobleem. In de afgelopen jaren zijn nieuwe kunststofproducten op de markt geïntroduceerd, waarvan wordt beweerd dat ze beter zijn voor het milieu. In een publicatie van het Europees Milieuagentschap (EMA) worden de milieukenmerken van die producten beoordeeld. Om hierover meer te weten te komen, spraken wij met Almut Reichel, deskundige op het gebied van duurzaam gebruik van hulpbronnen en afvalstoffen.

Lees meer

Toekomstgerichte beoordelingen voor duurzaamheidsverkenning

Het Europees Milieuagentschap (EEA) heeft onlangs een rapport gepubliceerd over de “factoren voor verandering” die van invloed zijn op het milieu en de duurzame ontwikkeling van Europa. Wij hebben gesproken met de projectleider van het rapport, Lorenzo Benini, die bij het EEA werkzaam is als deskundige op het gebied van systeemanalyse en duurzaamheid.

Lees meer

Samen kunnen we vooruitgaan: bouwen aan een duurzame planeet na de coronacrisis

Hoe kunnen we een duurzamere en veerkrachtigere wereld opbouwen na de coronacrisis? In deze cruciale periode waarin belangrijke beslissingen over het opstarten van de economie worden genomen die bepalend zullen zijn voor onze toekomst, brengt het Europees Milieuagentschap kennis over het coronavirus en het milieu bijeen om een bijdrage te leveren aan een geïnformeerde discussie.

Lees meer

Beschouwingen over het doel Europa klimaatneutraal te maken in tijden van Covid-19

De Europese landen nemen drastische maatregelen om de gevolgen van Covid-19 voor de gezondheid van de Europeanen en voor de economie te beperken. Doorgaans hebben dergelijke crises een onmiddellijke en ernstige impact op de hele bevolking en de economie. Aangezien de coronaviruscrisis belangrijke economische sectoren beïnvloedt, zal ze naar verwachting een aantal effecten van economische activiteiten op het milieu en het klimaat verminderen. Grote en abrupte schokken met extreem hoge kosten voor de samenleving passen echter absoluut niet in de visie van de Europese Unie om haar economie te transformeren en tegen 2050 klimaatneutraliteit te bereiken. De Europese Green Deal en het recente voorstel voor een Europese klimaatwet vragen in plaats daarvan om geleidelijke en onomkeerbare emissiereducties, waarbij een rechtvaardige transitie wordt gewaarborgd en de getroffenen worden ondersteund.

Lees meer

Geluidshinder is een groot probleem, zowel voor de menselijke gezondheid als voor het milieu

Geluidshinder is in heel Europa in toenemende mate een probleem, terwijl veel mensen zich mogelijk niet bewust zijn van de gevolgen ervan voor de gezondheid. Met Eulalia Peris, geluidshinderdeskundige van het Europees Milieuagentschap, hebben we een gesprek gevoerd over de belangrijkste bevindingen van het EEA-rapport over omgevingslawaai in Europa (“Environmental noise in Europe — 2020”), dat eerder deze maand werd gepubliceerd.

Lees meer

Het klimaat, de natuur en de mensheid vragen onze aandacht

2019 gaat de geschiedenis in als het keerpunt van klimaat- en milieuacties in Europa. Miljoenen Europeanen en mensen van over de hele wereld hebben gedemonstreerd en beleidsmakers aangespoord om actie te ondernemen. Wetenschappelijk onderbouwde beoordelingen, waaronder het rapport van het Europees Milieuagentschap over de staat van het milieu (SOER 2020), benadrukten de omvang van de uitdagingen die ons te wachten staan en de dringende noodzaak om in te grijpen. Deze oproepen geven nu een aanzet toteen stappenplan voor een nieuw beleid. De Europese Green Deal, voorgesteld door de Europese Commissie, is een veelbelovende start voor het belangrijke decennium dat voor ons ligt.

Lees meer

EEA's rapport ‘Het milieu in Europa — staat en vooruitzichten 2020’ speelt een bepalende rol in de ondersteuning van Europa's vernieuwde ijver voor duurzaamheid

Eerder deze maand publiceerde het Europees Milieuagentschap (EEA) zijn rapport ‘Het milieu in Europa — staat en vooruitzichten 2020’ (SOER 2020). Hierin werd geconcludeerd dat Europa zijn doelstellingen voor 2030 niet zal halen als er de komende tien jaar niet dringend actie wordt ondernomen om het alarmerende tempo van het biodiversiteitsverlies, de toenemende effecten van de klimaatverandering en het overmatig gebruik van natuurlijke hulpbronnen aan te pakken. Het rapport bood ook enkele belangrije oplossingen aan die ertoe zouden kunnen bijdragen Europa opnieuw op koers te zetten om die doelstellingen te halen. We zaten aan tafel met Tobias Lung, EEA's coördinatie- en beoordelingsexpert voor SOER, om de rol van SOER 2020 te bespreken.

Lees meer

Governance – samenwerken voor duurzaam bodembeheer

Van wie zijn het land en de bijbehorende rijkdommen? Wie mag bepalen hoe ze worden benut? Land is soms privébezit, dat kan worden gekocht en verkocht en alleen mag worden gebruikt door de eigenaar. Vaak is grondgebruik onderworpen aan landelijke of plaatselijke regelgeving, bijvoorbeeld als het gaat om de instandhouding van bosgebieden. Er zijn ook gebieden die uitsluitend bestemd zijn voor openbaar gebruik. Maar land is meer dan alleen ruimte of grondgebied. Als we land en de bijbehorende bodemrijkdommen met ons allen duurzaam willen gebruiken, moeten eigenaren, regelgevers en gebruikers, van lokaal tot mondiaal niveau, met elkaar samenwerken.

Lees meer

Interview – Bodemverontreiniging: de verontrustende erfenis van de industrialisatie

Bodemverontreiniging is een probleem dat nauw verbonden is met onze gezamenlijke geschiedenis, en vormt een deel van het verhaal over de ontwikkeling van Europa tot koploper in de wereld, eerst op industrieel gebied, later op milieugebied. We spraken met Mark Kibblewhite, emeritus hoogleraar aan de Cranfield University in het Verenigd Koninkrijk, en een van Europa's toonaangevende bodemdeskundigen, om meer inzicht te krijgen in het probleem bodemverontreiniging.

Lees meer

Ander voedingspatroon, andere landschappen – Landbouw en voedsel in Europa

Het grootste deel van ons voedsel wordt geproduceerd op land en in de bodem. Wat we eten en hoe we het produceren, zijn in de afgelopen eeuw ingrijpend veranderd, net als het Europese landschap en de samenleving. Door intensivering van de landbouw kan Europa meer voedsel produceren tegen lagere prijzen, maar wel ten koste van het milieu en de traditionele landbouw. Het is hoog tijd dat we anders gaan kijken naar onze relatie met het voedsel op ons bord en met het land, en met de gemeenschappen die het produceren.

Lees meer

Copernicus: observatie van de aarde vanuit de ruimte en vanop de grond

Copernicus, het aardobservatieprogramma van de EU, wordt ook wel Europa's ogen in de ruimte genoemd. Het heeft een revolutie op gang gebracht in de manier waarop we denken over en plannen maken voor een duurzamer gebruik van de waardevolle hulpbronnen land en bodem. Copernicus levert gedetailleerde en tijdige landmonitoringinformatie die kan worden gebruikt voor besluitvorming in verschillende domeinen – van stedenbouwkundige planning, vervoersroutes en groene ruimte, tot precisielandbouw en bosbeheer.

Lees meer

Interview – De bodem: de levende schat onder onze voeten

De bodem is veel meer dan een laag levenloos zand en slib. De bodem zit vol leven, van microscopisch kleine organismen tot grotere zoogdieren, die allemaal onderling verbonden leven in een al even rijke verscheidenheid aan micromilieus. Die onderlinge interactie levert ons voedsel en vezels, schoon water, schone lucht en industriële processen zonder synthetische chemische stoffen op, en kan zelfs een remedie bieden voor een groot aantal ziekten. We spraken met dr. David Russell van Natuurhistorisch museum Senckenberg in Duitsland over bodembiodiversiteit en de betekenis daarvan voor onze planeet.

Lees meer

Bodem, land en klimaatverandering

Klimaatverandering heeft een enorme impact op de bodem en veranderingen in landgebruik en bodem kunnen de klimaatverandering versnellen of juist vertragen. Als we niet zorgen voor gezondere bodems en een duurzaam beheer van land en bodem, dan kunnen we onmogelijk de klimaatcrisis aanpakken, voldoende voedsel produceren en ons aanpassen aan een veranderend klimaat. De oplossing zou kunnen liggen in het behoud en herstel van belangrijke ecosystemen en het door de natuur laten vastleggen van koolstof uit de atmosfeer.

Lees meer

Land en bodem in Europa – steeds verder oprukkend stadsbeton?

Het Europese landschap is aan het veranderen. Steden en de bijbehorende infrastructuur breiden zich uit naar productieve landbouwgrond en versnipperen het landschap tot kleinere oppervlakken, met nadelige gevolgen voor ecosystemen. Naast versnippering zijn er nog andere factoren die bodem en land bedreigen: verontreiniging, erosie, verdichting, afdekking, aantasting en zelfs leegloop. Zou het niet beter zijn als we land dat al door steden en stedelijke infrastructuur is ingenomen, opnieuw kunnen gebruiken, in plaats van landbouwgrond op te slokken?

Lees meer

Land en bodem: naar een duurzaam gebruik en beheer van deze onmisbare hulpbronnen

Zonder gezond land en een gezonde bodem kunnen we niet leven. Het grootste deel van ons voedsel wordt op land verbouwd en we bouwen er onze huizen op. Land is van levensbelang voor alle soorten dieren en planten – of ze nu op het land of in het water leven. De bodem, een van de essentiële onderdelen van land, is een zeer complex en vaak ondergewaardeerd element, dat bruist van het leven. Helaas is ons land- en bodemgebruik in Europa en de rest van de wereld op dit moment niet duurzaam. En dat heeft een grote impact op het leven op het land.

Lees meer

Nu doorpakken met duurzaamheid: nieuw Europees beleid biedt een unieke kans

Ursula von der Leyen, aankomend voorzitter van de Europese Commissie, heeft de politieke prioriteiten van haar team voor de komende vijf jaar vastgesteld. Centraal in de agenda staat de Europese Green Deal, die voorziet in ambitieuzere maatregelen tegen crises op het gebied van klimaat en biodiversiteit. De EU voert al langer beleid tegen milieuaantasting en klimaatverandering, met wisselend succes. Een toenemende roep om actie onder de bevolking biedt de nieuwe Commissie en het nieuwe Europees Parlement een unieke kans om een groene en rechtvaardige transitie voor Europa op te schalen en te versnellen.

Lees meer

Permalinks

Documentacties