nästa
föregående
poster

Transport

Ändra språk
Sida Senast ändrad 2023-03-15
4 min read
Topics:
Transporter spelar en viktig roll för samhället och ekonomin. Vår livskvalitet är beroende av effektiva och tillgängliga transportsystem. Samtidigt påverkar transporterna miljön i EU och medverkar till klimatförändringar, luftföroreningar och buller. Transportsystemen upptar också stora markytor och leder till stadsutbredning, fragmentering av livsmiljöer och hårdgörning av ytor.

Transporterna står för en tredjedel av all slutlig energiförbrukning i EU. Merparten av den energin kommer från olja. Det betyder att transporter står för en stor del av EU:s utsläpp av växthusgaser och att de därmed är en kraftigt bidragande orsak till klimatförändringarna. Samtidigt som de flesta andra ekonomiska sektorer, exempelvis energiproduktionen och industrin, har minskat sina utsläpp sedan 1990, har transportsektorns utsläpp ökat. Idag står den för mer än en fjärdedel av EU:s totala utsläpp av växthusgaser. Trenden ser inte ut att vända i närtid. Transportsektorn utgör därmed ett stort hinder för att nå EU:s klimatmål. Bilar, skåpbilar, lastbilar och bussar producerar tillsammans mer än 70 procent av de totala utsläppen av växthusgaser från transporter. Resterande delen kommer i huvudsak från sjö- och luftfart.

Transporter är även fortsatt en betydande källa till luftföroreningar, framför allt i städer. Luftföroreningar, såsom partiklar och kvävedioxid (NO2), skadar människors hälsa och miljön. Luftföroreningar från transporter har visserligen minskat under de senaste tio åren tack vare nya bränslenormer, Euro-utsläppsnormerna och renare teknik, men koncentrationen av luftföroreningar är fortfarande för hög.

Buller är ett annat stort miljöhälsoproblem som är kopplat till transporter. Vägtrafik är den mest utbredda källan till buller. Mer än 100 miljoner människor utsätts för skadliga nivåer inom Europeiska miljöbyråns medlemsländer. Även luftfarten och järnvägen står för mycket buller.

Transportinfrastrukturen har dessutom en kraftig påverkan på landskapet eftersom den delar upp naturområden i små delar vilket får allvarliga konsekvenser för djur och växter.

EU:s politik

Ett viktigt mål för EU:s politik är att minska de skadliga effekterna av transporter. Det handlar framför allt om att ställa om transporterna mot de minst förorenande och mest effektiva transportslagen, utveckla transportteknik, bränsle och infrastruktur som är mer hållbar, samt säkerställa att transportpriserna fullt ut speglar den negativa inverkan de har på miljö och hälsa.

I EU:s strategidokument läggs fokus på att minska transporternas koldioxidutsläpp. Europeiska kommissionens strategi från 2018 En ren jord åt alla: En europeisk strategisk långsiktig vision för en stark, modern, konkurrenskraftig och klimatneutral ekonomi syftar till att staka ut kursen för omställningen till ”nettonollutsläpp” av växthusgaser i EU senast 2050. När det gäller transporter betonas behovet av ett systembaserat angreppssätt och vikten av transporter med låga koldioxidutsläpp och utsläppsfria fordon. Dessutom understryks den centrala roll som elektrifiering och förnybara energikällor spelar, och att det krävs mer energieffektiva lösningar. Enligt strategin krävs även bättre stadsplanering och att kollektivtrafikens fulla potential utnyttjas. I En europeisk strategi för utsläppssnål rörlighet från 2016 identifieras ett mer effektivt transportsystem, snabb utveckling av bränslen med låga utsläpp och en övergång till utsläppssnåla och utsläppsfria fordon som prioriterade åtgärder.

EU:s lagstiftning angriper dessutom direkt miljö- och hälsoeffekterna av transporter genom bindande bestämmelser. Dessa innefattar utsläppsbegränsningar för bilar, skåpbilar, lastbilar och bussar, särskilda krav på transportbränslen samt bullerkartläggning och åtgärdsplaner för att minska buller från stora transportinfrastrukturer, exempelvis flygplatser.

Europeiska miljöbyråns verksamhet

Europeiska miljöbyrån samlar in och publicerar uppgifter om alla nya bilar och skåpbilar som registreras i Europa, i enlighet med förordningen (EG) nr 443/2009 och förordningen (EU) nr 510/2011. Uppgifterna används för att utvärdera den nya fordonsflottans effektivitet och innefattar information om koldioxidutsläpp och fordonsvikt. I framtiden kommer uppgiftsinsamlingen även att omfatta lastbilar och bussar. Europeiska miljöbyrån samlar även in nationella uppgifter om växthusgaser och luftföroreningar från medlemsländerna. Det ger värdefulla insikter om hur transporterna inverkar på klimatförändringarna och luftföroreningarna i Europa. Europeiska miljöbyrån hanterar även rapporteringen i enlighet med direktiv 98/70/EG om kvaliteten på bensin och dieselbränslen, enligt vilket bränsleleverantörer måste minska koncentrationen av växthusgaser i de bränslen som används vid vägtransporter.

En annan viktig uppgift för miljöbyrån är transport- och miljörapporteringsmekanismen (Transport and Environment Reporting Mechanism, TERM). Genom den här mekanismen kan byrån följa upp transporternas miljöprestanda i Europa. TERM bygger på ett antal nyckeltal som används för att mäta framstegen mot de transportpolitiska målen. Miljöbyrån publicerar även en årsrapport om utvecklingen på transportområdet, som fokuserar på olika frågor varje år, samt utreder hur transporter påverkar bullernivåer.

Permalinks

Geographic coverage

Topics

Topics:
Dokumentåtgärder