další
předchozí
položky

Doprava

Změnit jazyk
Stránka Poslední změna 15.03.2023
4 min read
Topics:
Doprava má zásadní význam pro společnost i národní hospodářství. Kvalita našeho života závisí na efektivním a dostupném dopravním systému. Doprava je však zároveň hlavním zdrojem zátěže životního prostředí v Evropské unii (EU) a podílí se na změně klimatu, znečištění ovzduší a je zdrojem hluku. Doprava také zabírá velké plochy půdy a přispívá k rozrůstání měst, fragmentaci přírodních stanovišť a k rozšiřování umělých povrchů.

Doprava spotřebovává jednu třetinu celkové konečné spotřeby energie v EU. Značná část této energie pochází z ropy. To znamená, že doprava je zdrojem velkého množství emisí skleníkových plynů v EU a významnou měrou přispívá ke změně klimatu. Zatímco většina ostatních hospodářských odvětví, jako je výroba elektřiny a průmysl, své emise od roku 1990 snižuje, úhrn emisí z dopravy vzrůstá. Nyní představují více než čtvrtinu celkových emisí skleníkových plynů v EU. Zásadní změna tohoto trendu není v současné době v dohledu. V důsledku toho je doprava hlavní překážkou plnění cílů EU v oblasti ochrany klimatu. Automobily, dodávky, nákladní automobily a autobusy produkují více než 70 % všech emisí skleníkových plynů z dopravy. Zbytek pochází především z námořní a letecké dopravy.

Doprava rovněž zůstává významným zdrojem znečištění ovzduší, zejména ve městech. Látky znečišťující ovzduší, jako jsou suspendované částice (PM) a oxid dusičitý (NO2), poškozují lidské zdraví i životní prostředí. Přestože se znečištění ovzduší z dopravy v posledním desetiletí díky zavedení norem jakosti paliv, norem EURO pro emise vozidel a používání čistších technologií snížilo, koncentrace látek znečišťujících ovzduší jsou stále příliš vysoké.

Dalším významným problémem v oblasti životního prostředí souvisejícím s dopravou je hluková zátěž. Silniční provoz je nejrozšířenějším zdrojem hluku, přičemž škodlivými hladinami hluku trpí v členských státech EHP více než 100 milionů lidí. Významnými zdroji hluku jsou také letecká a železniční doprava.

Dopravní infrastruktura má závažný dopad na krajinu, neboť přírodní oblasti štěpí na malé části, což má závažné důsledky pro zvířata a rostliny.

Politika EU

Omezení nepříznivého vlivu dopravy na životní prostředí je důležitým cílem politiky EU. Hlavními oblastmi politiky EU jsou posun dopravy směrem k méně znečišťujícím a energeticky efektivním  druhům dopravy, využívání environmentálně šetrných technologií, paliv a infrastruktury a zajištění toho, aby ceny za dopravu plně odrážely její nepříznivé dopady na životní prostředí a zdraví obyvatel.

Strategické dokumenty EU se zaměřují na dekarbonizaci dopravy. Strategie Evropské komise z roku 2018 s názvem „Čistá planeta pro všechny: Evropská strategická dlouhodobá vize prosperujícího, moderního, konkurenceschopného a z hlediska klimatu neutrálního hospodářství“ má za cíl vymezit směřování přechodu k čisté ekonomice a nulovým emisím skleníkových plynů v EU do roku 2050. Co se týče dopravy, strategie vyzdvihuje potřebu systémového přístupu a zdůrazňuje, že je důležité přejít na nízkouhlíkový režim a vozidla s nulovými emisemi, zdůrazňuje ústřední úlohu elektrifikace a obnovitelných zdrojů energie a prosazuje zlepšení provozní účinnosti. Vyzývá rovněž k lepšímu územnímu plánování a k plnému využití výhod veřejné dopravy. Obdobně „Evropská strategie pro nízkoemisní mobilitu“ určila jako prioritní oblasti činnosti od roku 2016 zefektivnění dopravního systému, rychlejší zavádění nízkoemisních paliv a přechod na vozidla s nízkými, případně i nulovými emisemi.

Právní předpisy EU přímo řeší dopady dopravy na životní prostředí a zdraví tím, že stanoví závazná pravidla. Ta zahrnují mezní hodnoty emisí pro osobní automobily, dodávky, nákladní vozidla a autobusy, zvláštní požadavky na pohonné hmoty a hlukové mapy a akční plány pro snižování hluku z velkých objektů dopravní infrastruktury, jako jsou letiště.

Činnosti agentury EEA

Agentura EEA shromažďuje a zveřejňuje údaje o všech nových automobilech a dodávkách registrovaných v Evropě v souladu s unijními nařízeními (ES) č. 443/2009 a (EU) č. 510/2011. Tyto údaje jsou nezbytné pro hodnocení environmentálních parametrů nového vozového parku a zahrnují informace o emisích CO2 a hmotnosti vozidel. V budoucnu bude sběr údajů rozšířen o nákladní vozidla a autobusy. Agentura EEA rovněž shromažďuje údaje z národních inventur skleníkových plynů a látek znečišťujících ovzduší od členských států, což je důležitý poklad pro hodnocení toho, do jaké míry doprava přispívá  ke změně klimatu a znečištění ovzduší v Evropě. Kromě toho agentura EEA řídí proces podávání zpráv podle směrnice 98/70/ES o jakosti paliv, která ukládá dodavatelům paliv povinnost snížit množství emisí skleníkových plynů z paliv dodávaných pro použití v silniční dopravě.

Další významnou činností agentury EEA je pravidelné podávání zpráv o dopravě a životním prostředí (TERM). Prostřednictvím tohoto mechanismu sleduje agentura EEA environmentální výkonnost dopravy v Evropě. Mechanismus TERM je založen na souboru indikátorů používaných k hodnocení plnění politických cílů v oblasti dopravy. Agentura EEA rovněž zveřejňuje výroční zprávu o aktuálním vývoji v oblasti dopravy, která se každoročně zaměřuje na jiné téma. Jedním z dalších úkolů agentury EEA je rovněž hodnocení hlukové zátěže z dopravy.

Permalinks

Geographic coverage

Topics

Topics:
Akce dokumentů