следващ
предишен
елементи

Накратко за земeползването

Смяна на език
Страница Последна промяна 24-07-2017
Европа е един от най-интезивно използваните континенти в целия свят с най-висок дял на земята (до 80 %), използвана за заселване, системи за производство (в това число земеделие и горско стопанство) и инфраструктура. Често възникват конфликтни искания за земеползването, изискващи решения, които включват трудно постигане на баланс. Няколко са важните движещи сили за земеползването в Европа: растящото търсене на обитаема площ на човек и връзката между икономическата дейност, увеличената мобилност и разрастването на транспортната инфраструктура обикновено водят до усвояване на земя. Земята е ограничен ресурс: начинът на нейното използване е една от главните причини за изменението на околната среда със съществено въздействие върху качеството на живот и екосистемите, както и върху управлението на инфраструктурата.

Европа е мозайка от ландшафти, отразяваща процесите на промени, които земеползването е претърпяло в миналото. Промените продължават да променят нашия ландшафт и околната ни среда, оставяйки големи и често пъти необратими следи върху земеползването. Напрежението расте почти повсеместно, тъй като нуждите на обществото от ресурси и пространство изпадат в конфликт с капацитета на земята да понесе и да приеме тези нужди. Положението на нещата води до прекомерно използване и нарастваща деградация на ландшафта, екосистемите и околната среда. То изисква дългосрочна перспектива за управление.

Политиките на ЕС

Планирането и управлението на земеползването са много важни за по-добър баланс между земеползването и загрижеността за околната среда. Това е предизвикателство, включващо различни равнища на политиката и различни отрасли. Мониторингът и овладяването на отрицателните последици за околната среда от земеползването при запазване на производството на съществени ресурси е основен приоритет за политическите стратези в цял свят.

Решенията за планиране и управление на земеползването се вземат обикновено на местно или регионално равнище. Европейската комисия има обаче своята роля като гарант, че държавите членки вземат загрижеността за околната среда предвид при своите планове за развитие на земеползването и практикуват интегрирано управление на земята.

Европейските икономики зависят от природните ресурси, включително от суровините и площта (поземлени ресурси). Пътната карта за ресурсна ефективност в Европа представя въпроса за земеползването и управлението на поземлените ресурси като елемент от решаващо значение за овладяване на неустойчивите тенденции при ресурсите. Политиките на Европейския съюз в областта на адаптирането към изменението на климата са пряко свързани с настоящите и бъдещите практики на земеползването и със зависещите от тях отрасли на икономиката. Земеползването е освен това от важно значение за много други области на политиката, като териториално сближаване, градоустройствено планиране, селско стопанство, транспорт и опазване на природата.

Дейности на ЕАОС

Дейностите на ЕАОС поставят ударението главно върху оценките на промените на ландшафта и пространството в Европа, като използват инструменти за следене на екосистемите и анализ с помощта на Географската информационна система (GIS). На ЕАОС бе възложено освен това да създаде център за данни за околната среда за земеползването като принос към Общата информационна система за околната среда за Европа (SEIS).

Основният източник на данни за ЕАОС е Corine - набор от данни от координирана информация за околната среда ― земна покривка, съставен за 1990, 2000 и 2006 година. Той се основава на установеното сътрудничество с държавите ― членки на ЕИП, и системата за Глобален мониторинг на околната среда и сигурността (ГМОСС). Допълнителни набори от данни на ГМОСС, като избрани пластове от тематични данни с висока резолюция и Градски атлас, се разработват като допълнение към данните за земната покривка „Corine“.

В сътрудничество с Европейския тематичен център за пространствена информация и анализ (ETC-SIA) ЕАОС разработва общоевропейски референтни системи за пространствени анализи: Европейската мрежова сискема за водосборни басейни и реки (ECRINS) и приложенията Land and Ecosystem Accounting (LEAC) (следене на земната повърхност и екосистемите) допринасят за извършване на тематичен анализ (напр. раздробяване на ландшафта) и съответни показатели.

Перспективи

Няколко екологични и регионални политики, като напр. Стратегията на ЕС за биологичното разнообразие до 2020 г.  или Тематичната стратегия на ЕС за почвите, разчитат на надеждна информация за земеползването като основна референтна база. Службата за мониторинг на земната покривка ГМОСС е част от първоначалните операции през периода 2011―2013 г., която извършва актуализиране и подобрение на мониторинга на континенталната земна покривка и изследва по-подробно процесите в местната земна покривка. За оценка на бъдещите тенденции е разработен PRospective Environmental analysis of Land Use Development in Europe (PRELUDE) (Анализ на въздействието върху околната среда на развитието при земеползването в Европа): интерактивен инструмент, който представя пет различни сценария за земеползването в Европа.

Permalinks

Geographic coverage

Действия към документ
Абонаменти
Абонамент да получавате нашите доклади (печатни и/или електронни) и тримесечни електронни бюлетини.
Следвайте ни