следващ
предишен
елементи

Накратко за земeползването

Смяна на език
Страница Последна промяна 23-11-2020
1 min read
Европа е един от най-интезивно използваните континенти в целия свят с най-висок дял на земята (до 80 %), използвана за заселване, системи за производство (в това число земеделие и горско стопанство) и инфраструктура. Често възникват конфликтни искания за земеползването, изискващи решения, които включват трудно постигане на баланс. Няколко са важните движещи сили за земеползването в Европа: растящото търсене на обитаема площ на човек и връзката между икономическата дейност, увеличената мобилност и разрастването на транспортната инфраструктура обикновено водят до усвояване на земя. Земята е ограничен ресурс: начинът на нейното използване е една от главните причини за изменението на околната среда със съществено въздействие върху качеството на живот и екосистемите, както и върху управлението на инфраструктурата.

Европа е мозайка от ландшафти, отразяваща процесите на промени, които земеползването е претърпяло в миналото. Промените продължават да променят нашия ландшафт и околната ни среда, оставяйки големи и често пъти необратими следи върху земеползването. Напрежението расте почти повсеместно, тъй като нуждите на обществото от ресурси и пространство изпадат в конфликт с капацитета на земята да понесе и да приеме тези нужди. Положението на нещата води до прекомерно използване и нарастваща деградация на ландшафта, екосистемите и околната среда. То изисква дългосрочна перспектива за управление.

Permalinks

Geographic coverage

Topics

Действия към документ