L-użu tal-art

Biddel il-lingwa
Page Mibdul l-aħħar 24 Jul 2017
Topics: ,
L-Ewropa hija waħda mill-kontinenti użati bl-aktar mod intensiv fuq il-globu, bl-ogħla sehem ta’ art (sa 80%) użat għal insedjament, sistemi ta’ protezzjoni (inklużi l-agrikoltura u l-foresterija) u infrastruttura. Ħafna drabi jirriżultaw kwistjonijiet konfliġġenti fl-użu tal-art, u dan jeħtieġ deċiżjonijiet li jkunu jinvolvu kompromessi iebsin. Jeżistu diversi determinanti importanti għall-użu tal-art fl-Ewropa: id-domanda dejjem tiżdied għal spazju għall-għixien għal kull persuna u l-konnessjoni bejn l-attività ekonomika, żieda fil-mobilità u t-tkabbir ta’ infrastruttura tat-trasport, ġeneralment jirriżultaw f’art użata. L-art hija riżors limitat: kif tintuża tikkostitwixxi waħda mir-raġunijiet prinċipali għal tibdil ambjentali, b’impatti sinifikanti fuq il-kwalità tal-ħajja u l-ekosistemi, kif ukoll fuq il-ġestjoni tal-infrastruttura.

L-Ewropa hija możajk ta’ pajsaġġi, li jirriflettu l-mudell evoluzzjonarju ta’ tibdiliet li l-użu tal-art għadda minnhom fl-imgħoddi. It-tibdilet ikomplu jalteraw il-pajsaġġ u l-ambjent tagħna llum, u jħallu impronti kbar u ħafna drabi irreversibbli fuq l-użu tal-art. It-tensjonijiet qegħdin jiżdiedu kważi kullimkien hekk kif il-ħtieġa tas-soċjetà kemm għar-riżorsi kif ukoll għall-ispazju, qed tikkonfliġġi mal-kapaċità tal-art li ssostni u tassorbi dawn il-ħtiġiet. Is-sitwazzjoni qed twassal għal użu abużiv u degradazzjoni dejjem tiżdied fil-pajsaġġi, fl-ekosistemi u fl-ambjent. Hi meħtieġa perspettiva ta’ mmaniġġjar fit-tul.

Politiki tal-UE

L-ippjanar u l-immaniġġjar tal-użu tal-art huma essenzjali jekk għandna nirrikonċiljaw aħjar l-użu tal-art mat-tħassib ambjentali. Hija sfida li tinvolvi diversi livelli ta’ politika u setturi differenti. Il-monitoraġġ u l-medjazzjoni tal-konsegwenzi ambjentali negattivi tal-użu tal-art waqt li tkun sostnuta l-produzzjoni ta’ riżorsi essenzjali hija prijorità maġġuri għal dawk li jagħmlu l-politika madwar id-dinja.

L-ippjanar tal-użu tal-art u deċiżjonijiet ta’ ġestjoni ġeneralment isiru f’livell lokali jew reġjonali. Madankollu, il-Kummissjoni Ewropea għandha rwol f’li tiżgura li Stati Membri jqisu t-tħassib ambjentali fil-pjanijiet ta’ żvilupp tagħhom dwar l-użu tal-art u jipprattikaw il-ġestjoni ta’ artijiet integrati.

Ekonomiji Ewropej jiddependu fuq ir-riżorsi naturali, li jinkludu l-materja prima u l-ispazju (riżorsi tal-art). Il-Pjan direzzjonali għal Ewropa effiċjenti fejn jidħlu r-riżorsi tippreżenta s-suġġett tal-ġestjoni tal-użu tal-art u tar-riżorsi tal-art bħala element kruċjali fit-trattament ta’ xejriet ta’ riżorsi mhux sostenibbli. Il-politiki tal-Unjoni Ewropea dwar l-addattament għat-tibdil fil-klima huma direttament rilevanti għal prattiki dwar l-użu tal-art fil-preżent u fil-ġejjieni, u s-setturi ekonomiċi li jiddependu fuqhom. L-użu tal-art huwa wkoll konsiderazzjoni importanti għal ħafna oqsma oħrajn ta’ politika, bħall-koeżjoni territorjali, l-ippjanar urban, l-agrikoltura, it-trasport u l-ħarsien tan-natura.

Attivitajiet tal-EEA

L-attivitajiet tal-EEA jiffukaw l-aktar fuq valutazzjonijiet dwar il-pajsaġġ u tibdil fl-ispazju fl-Ewropa permezz ta’ għajnuniet li jagħtu kont tal-art u tal-ekosistema u l-analiżi tas-Sistema ta’ Informazzjoni Ġeografika (GIS). L-EEA ngħatat ukoll il-kompitu li tiżviluppa ċentru ta’ dejta ambjentali għall-użu tal-art bħala kontribuzzjoni għas-Sistema Komuni ta’ Informazzjoni Ambjentali (SEIS).

Is-sors primarju tad-dejta tal-EEA hija s-sett tad-dejta Corine dwar il-kisja tal-art li kienet prodotta għall-1990, 2000 u 2006. Din hija bbażata fuq kooperazzjoni stabbilita ma’ pajjiżi membri tal-EEA u s-sistema ta’ Monitoraġġ Globali tal-Ambjent u s-Sigurtà (GMES). Settijiet tad-dejta GMES addizzjonali, bħal saffi tematiċi magħżula ta’ riżoluzzjoni għolja u l-Atlas Urban qegħdin jiġu żviluppati biex jikkumplimentaw is-settijiet tad-dejta Corine dwar il-kisja tal-art.

F’kooperazzjoni maċ-Ċentru Tematiku Ewropew dwar Informazzjoni u Analiżi tal-Ispazju (ETC-SIA) l- EEA qiegħda tiżviluppa s-sistemi ta’ referenza pan-Ewropej għal analiżi tal-ispazji: is-Sistema ta’ Netwerk Ewropew ta’ Żoni ta’ qbid u Xmajjar (ECRINS) u applikazzjonijiet ta’ Kontabbiltà tal-Art u tal-Ekosistema (LEAC) jikkontribwixxu għall-analiżi tematika (eż. il-frammentazzjoni tal-pajsaġġ) u indikaturi rilevanti.

Il-perspettiva

Diversi politiki ambjentali u reġjonali eż. L-Istrateġija tal-UE tal-Biodiversità lejn l-2020 jew l-Istrateġija Tematika tal-Ħamrija tal-UE qegħdin jiddependu fuq informazzjoni affidabbli dwar l-użu tal-art bħala saff ta’ referenza fondamentali. Is-servizz ta’ monitoraġġ tal-art DMES huwa parti mill-operazzjonijiet inizjali tal-2011 sal-2013 li jittratta l-aġġornament u t-titjib fil-monitoraġġ tal-kisja tal-art kontinentali u jeżamina l-proċessi tal-kisja tal-art lokali f’aktar dettall. Għal valutazzjonijiet ta’ xejriet fil-ġejjieni, ġiet żviluppata Analiżi Prospettiva tal-Ambjent dwar l-Iżvilupp fl-Użu tal-Art fl-Ewropa (PRELUDE): għodda interattiva li tippreżenta sett ta’ ħames xenarji differenti dwar l-użu tal-art għall-Ewropa.

Kontenut relatat

Aħbarijiet u artikoli

Indikaturi relatati

Land take Land take as a result of the expansion of residential areas and construction sites is the main cause of the increase in urban land coverage in Europe. Agricultural zones and, to a lesser extent, forests and semi-natural and natural areas are disappearing in favour of the development of artificial surfaces. This affects biodiversity since it decreases habitats and fragments the landscapes that support and connect them. Between 2006 and 2012, the annual land take in the European countries (EEA-39) assessed in the 2012 Corine land cover (CLC) project was approximately 107 000 ha/year. The figure for the 2000-2006 period was approximately 118 000 ha/year. In the 28 countries 1 covered by all three CLC assessment periods (1990-2000, 2000-2006 and 2006-2012), annual land take decreased by 10.5 % between 2000 and 2006, and by 13.5 % between 2006 and 2012. In absolute values, the annual land take in these 28 countries was 114 000 ha/year (1990-2000), 102 000 ha/year (2000-2006) and 98 500 ha/year (2006-2012). Between 2000 and 2006, more arable land and permanent crops were taken by artificial development than between 1990 and 2000, while fewer pastures and less mosaic farmland were taken over the same period. In fact, between 2006 and 2012, the types of land most taken for artificial development were arable land and permanent crops, followed by pastures and mixed agricultural areas.   1 The 28 countries covered by all three CLC assessment periods are AT, BE, BG, CZ, DE, DK, ES, EE, FR, GR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, ME, MT, NL, PL, PT, RO, RS, SI, SK, TR and UK.

Ara wkoll

Geographic coverage

Dokument ta’ Azzjonijiet
Abbonamenti
${inkiteb} biex tirċievi r-rapporti tagħna (stampati jew/u f’forma elettronika) u n-newsletter elettronika ta’ kull tliet xhur.
Segwina