Využívanie pôdy

Zmeniť jazyk
Stránka Posledná zmena 24. 07. 2017
Topics: ,
Európa je jedným z najintenzívnejšie využívaným kontinentom na svete, s najvyšším podielom pôdy (až 80 %) využívanej na osídlenie, výrobné systémy (vrátane poľnohospodárstva a lesníctva) a infraštruktúru. Často sa objavujú konfliktné požiadavky na využívanie pôdy, čo si vyžaduje rozhodnutia, ktoré budú zahŕňať tvrdé kompromisy. Dôležitých hnacích motorov pre využívanie pôdy existuje hneď niekoľko: rastúci dopyt po životnom priestore na osobu a spojenie medzi hospodárskou činnosťou, zvýšenou mobilitou a rastom dopravnej infraštruktúry obyčajne vedú k zabratiu pôdy. Pôda je obmedzený zdroj: to, ako sa využíva, je jeden z hlavných dôvodov zmeny životného prostredia, s významným vplyvom na kvalitu života a ekosystémov, ako aj na správu infraštruktúry.

Európa je mozaikou krajín odrážajúcou evolučný vzor zmien, ktorými využívanie pôdy prešlo v minulosti. Zmeny aj dnes menia našu krajinu a životné prostredie, pričom zanechávajú obrovské a často nezvratné stopy po využívaní pôdy. Takmer všade rastie napätie, keďže potreba spoločnosti po zdrojoch a priestore sú v rozpore s kapacitou, ktorou pôda na podporenie a vstrebanie týchto potrieb oplýva. Tento stav vedie k nadmernému využívaniu pôdy a zvýšenej degradácii krajín, ekosystémov a životného prostredia. Vyžaduje si perspektívu dlhodobého riadenia.

Politiky EÚ

Plánovanie a riadenie využívania pôdy sú nevyhnutné, ak chceme lepšie zladiť využívanie pôdy s otázkami životného prostredia. Je to ťažká úloha, ktorá zapája rôzne úrovne politiky a rozličné odvetvia. Hlavnou prioritou tvorcov politík po celom svete je monitorovanie a naprávanie negatívnych environmentálnych následkov využívania pôdy so zachovaním produkcie základných zdrojov.

Rozhodnutia o plánovaní a riadení využívania pôdy sa obyčajne prijímajú na miestnej a regionálnej úrovni. Úlohou Európskej komisie je zabezpečovať, aby členské štáty zohľadnili otázky životného prostredia vo svojich plánoch rozvoja na využívanie pôdy a vykonávali integrované hospodárenie s pôdou.

Európske ekonomiky závisia od prírodných zdrojov vrátane surovín a priestoru (pôdne zdroje). V pláne pre Európu efektívne využívajúcu zdroje sa otázka využívania pôdy a riadenia pôdnych zdrojov predstavuje ako kľúčový prvok v boji proti trendom neudržateľných zdrojov. Politiky Európskej únie týkajúce sa prispôsobenia sa zmene klímy sa priamo týkajú súčasných a budúcich postupov využívania pôdy a hospodárskych odvetví, ktoré od nich závisia. Využívanie pôdy je tiež predmetom dôležitých úvah pre mnohé iné oblasti politiky, ako napríklad pre politiku územnej súdržnosti, územného plánovania, poľnohospodárstva, dopravy a ochrany prírody.

Činnosť agentúry EEA

Činnosť agentúry EEA sa zameriava najmä na posudzovanie krajiny a priestorových zmien v Európe pomocou nástrojov na hodnotenie pôdy a ekosystému a analýzy geografického informačného systému (GIS). Agentúra EEA bola poverená aj úlohou vybudovať centrum environmentálnych údajov pre využívanie pôdy ako prínos k spoločnému systému environmentálnych informácií (SEIS).

Hlavným zdrojom údajov agentúry EEA je súbor údajov o využívaní pôdy Corine land cover, ktorý bol vytvorený pre roky 1990, 2000 a 2006. Je založený na spolupráci nadviazanej s členskými krajinami EHP a systémom GMES na Globálne monitorovanie pre životné prostredie a bezpečnosť. Na doplnenie súborov údajov Corine land cover sa vyvíjajú dodatočné súbory údajov GMES, ako napríklad vybraté tematické vrstvy s vysokým rozlíšením a Urban Atlas.

Agentúra EEA v spolupráci s Európskym tematickým centrom pre priestorové informácie a analýzu (European Topic Centre on Spatial Information and Analysis, ETC-SIA) vyvíja celoeurópske referenčné systémy pre priestorové analýzy: aplikácie európskeho systému siete povodí a riek (European Catchment and Rivers Network System, ECRINS) a systému na hodnotenie pôdy a ekosystému (Land and Ecosystem Accounting, LEAC) prispievajú k tematickej analýze (napr. fragmentácia krajiny) a príslušným ukazovateľom.

Perspektíva

Niektoré environmentálne a regionálne politiky, napr. stratégia EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2020 alebo tematická stratégia EÚ na ochranu pôdy, sa opierajú o hĺbkové informácie o využívaní pôdy ako o základnú referenčnú vrstvu. Služba GMES na monitorovanie krajiny je súčasťou prvotných operácií na obdobie rokov 2011 – 2013, ktorá sa zaoberá aktualizovaním a zlepšovaním kontinentálneho monitorovania krajinnej pokrývky a podrobnejšie skúma miestne procesy krajinnej pokrývky. Na posúdenie budúcich trendov bola vyvinutá perspektívna environmentálna analýza vývoja využívania pôdy v Európe (Prospective Environmental analysis of Land Use Development in Europe, PRELUDE): interaktívny nástroj, ktorý predstavuje súbor piatich rôznych scenárov využívania pôdy pre Európu.

Súvisiaci obsah

Novinky a články

Súvisiace ukazovatele

Land take Land take as a result of the expansion of residential areas and construction sites is the main cause of the increase in urban land coverage in Europe. Agricultural zones and, to a lesser extent, forests and semi-natural and natural areas are disappearing in favour of the development of artificial surfaces. This affects biodiversity since it decreases habitats and fragments the landscapes that support and connect them. Between 2006 and 2012, the annual land take in the European countries (EEA-39) assessed in the 2012 Corine land cover (CLC) project was approximately 107 000 ha/year. The figure for the 2000-2006 period was approximately 118 000 ha/year. In the 28 countries 1 covered by all three CLC assessment periods (1990-2000, 2000-2006 and 2006-2012), annual land take decreased by 10.5 % between 2000 and 2006, and by 13.5 % between 2006 and 2012. In absolute values, the annual land take in these 28 countries was 114 000 ha/year (1990-2000), 102 000 ha/year (2000-2006) and 98 500 ha/year (2006-2012). Between 2000 and 2006, more arable land and permanent crops were taken by artificial development than between 1990 and 2000, while fewer pastures and less mosaic farmland were taken over the same period. In fact, between 2006 and 2012, the types of land most taken for artificial development were arable land and permanent crops, followed by pastures and mixed agricultural areas.   1 The 28 countries covered by all three CLC assessment periods are AT, BE, BG, CZ, DE, DK, ES, EE, FR, GR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, ME, MT, NL, PL, PT, RO, RS, SI, SK, TR and UK.

Pozri tiež

Geographic coverage

Akcie dokumentu
Predplatné
Registrácia na odber našich správ (v tlačenej a/alebo elektronickej podobe) a štvrťročného elektronického spravodajcu.
Sledujte nás