ďalej
späť
body

Využívanie pôdy

Zmeniť jazyk
Stránka Posledná zmena 24. 07. 2017
Európa je jedným z najintenzívnejšie využívaným kontinentom na svete, s najvyšším podielom pôdy (až 80 %) využívanej na osídlenie, výrobné systémy (vrátane poľnohospodárstva a lesníctva) a infraštruktúru. Často sa objavujú konfliktné požiadavky na využívanie pôdy, čo si vyžaduje rozhodnutia, ktoré budú zahŕňať tvrdé kompromisy. Dôležitých hnacích motorov pre využívanie pôdy existuje hneď niekoľko: rastúci dopyt po životnom priestore na osobu a spojenie medzi hospodárskou činnosťou, zvýšenou mobilitou a rastom dopravnej infraštruktúry obyčajne vedú k zabratiu pôdy. Pôda je obmedzený zdroj: to, ako sa využíva, je jeden z hlavných dôvodov zmeny životného prostredia, s významným vplyvom na kvalitu života a ekosystémov, ako aj na správu infraštruktúry.

Európa je mozaikou krajín odrážajúcou evolučný vzor zmien, ktorými využívanie pôdy prešlo v minulosti. Zmeny aj dnes menia našu krajinu a životné prostredie, pričom zanechávajú obrovské a často nezvratné stopy po využívaní pôdy. Takmer všade rastie napätie, keďže potreba spoločnosti po zdrojoch a priestore sú v rozpore s kapacitou, ktorou pôda na podporenie a vstrebanie týchto potrieb oplýva. Tento stav vedie k nadmernému využívaniu pôdy a zvýšenej degradácii krajín, ekosystémov a životného prostredia. Vyžaduje si perspektívu dlhodobého riadenia.

Politiky EÚ

Plánovanie a riadenie využívania pôdy sú nevyhnutné, ak chceme lepšie zladiť využívanie pôdy s otázkami životného prostredia. Je to ťažká úloha, ktorá zapája rôzne úrovne politiky a rozličné odvetvia. Hlavnou prioritou tvorcov politík po celom svete je monitorovanie a naprávanie negatívnych environmentálnych následkov využívania pôdy so zachovaním produkcie základných zdrojov.

Rozhodnutia o plánovaní a riadení využívania pôdy sa obyčajne prijímajú na miestnej a regionálnej úrovni. Úlohou Európskej komisie je zabezpečovať, aby členské štáty zohľadnili otázky životného prostredia vo svojich plánoch rozvoja na využívanie pôdy a vykonávali integrované hospodárenie s pôdou.

Európske ekonomiky závisia od prírodných zdrojov vrátane surovín a priestoru (pôdne zdroje). V pláne pre Európu efektívne využívajúcu zdroje sa otázka využívania pôdy a riadenia pôdnych zdrojov predstavuje ako kľúčový prvok v boji proti trendom neudržateľných zdrojov. Politiky Európskej únie týkajúce sa prispôsobenia sa zmene klímy sa priamo týkajú súčasných a budúcich postupov využívania pôdy a hospodárskych odvetví, ktoré od nich závisia. Využívanie pôdy je tiež predmetom dôležitých úvah pre mnohé iné oblasti politiky, ako napríklad pre politiku územnej súdržnosti, územného plánovania, poľnohospodárstva, dopravy a ochrany prírody.

Činnosť agentúry EEA

Činnosť agentúry EEA sa zameriava najmä na posudzovanie krajiny a priestorových zmien v Európe pomocou nástrojov na hodnotenie pôdy a ekosystému a analýzy geografického informačného systému (GIS). Agentúra EEA bola poverená aj úlohou vybudovať centrum environmentálnych údajov pre využívanie pôdy ako prínos k spoločnému systému environmentálnych informácií (SEIS).

Hlavným zdrojom údajov agentúry EEA je súbor údajov o využívaní pôdy Corine land cover, ktorý bol vytvorený pre roky 1990, 2000 a 2006. Je založený na spolupráci nadviazanej s členskými krajinami EHP a systémom GMES na Globálne monitorovanie pre životné prostredie a bezpečnosť. Na doplnenie súborov údajov Corine land cover sa vyvíjajú dodatočné súbory údajov GMES, ako napríklad vybraté tematické vrstvy s vysokým rozlíšením a Urban Atlas.

Agentúra EEA v spolupráci s Európskym tematickým centrom pre priestorové informácie a analýzu (European Topic Centre on Spatial Information and Analysis, ETC-SIA) vyvíja celoeurópske referenčné systémy pre priestorové analýzy: aplikácie európskeho systému siete povodí a riek (European Catchment and Rivers Network System, ECRINS) a systému na hodnotenie pôdy a ekosystému (Land and Ecosystem Accounting, LEAC) prispievajú k tematickej analýze (napr. fragmentácia krajiny) a príslušným ukazovateľom.

Perspektíva

Niektoré environmentálne a regionálne politiky, napr. stratégia EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2020 alebo tematická stratégia EÚ na ochranu pôdy, sa opierajú o hĺbkové informácie o využívaní pôdy ako o základnú referenčnú vrstvu. Služba GMES na monitorovanie krajiny je súčasťou prvotných operácií na obdobie rokov 2011 – 2013, ktorá sa zaoberá aktualizovaním a zlepšovaním kontinentálneho monitorovania krajinnej pokrývky a podrobnejšie skúma miestne procesy krajinnej pokrývky. Na posúdenie budúcich trendov bola vyvinutá perspektívna environmentálna analýza vývoja využívania pôdy v Európe (Prospective Environmental analysis of Land Use Development in Europe, PRELUDE): interaktívny nástroj, ktorý predstavuje súbor piatich rôznych scenárov využívania pôdy pre Európu.

Permalinks

Geographic coverage

Akcie dokumentu
Predplatné
Registrácia na odber našich správ (v tlačenej a/alebo elektronickej podobe) a štvrťročného elektronického spravodajcu.
Sledujte nás