Arealbruk

Endre språk
Side Sist endret 24.07.2017
Europa er et av de mest intensivt brukte kontinentene på kloden, med den høyeste andelen landarealer (opptil 80 %) som brukes til bosetting, produksjonssystemer (herunder landbruk og skogbruk) og infrastruktur. Det oppstår ofte motstridende krav til arealbruk som krever beslutninger som involverer vanskelige avveininger. Det finnes mange viktige drivere for arealbruken i Europa: økende boareal per person og en kombinasjon av økonomisk aktivitet, økt mobilitet og utbygging av transportinfrastruktur resulterer vanligvis i arealbeslag. Land er en begrenset ressurs, og måten arealer brukes på, utgjør en av de viktigste faktorene for miljøendring, med betydelige konsekvenser for livskvalitet og økosystemer samt forvaltningen av infrastruktur.

Europa er en mosaikk av landskaper som gjenspeiler de store endringene arealbruken har gjennomgått gjennom tidene. Nåtidens arealbruksendringer påvirker også landskapet og miljøet, og etterlater store og ofte uopprettelige fotspor. Overalt oppstår det spenninger mellom samfunnets behov for ressurser og rom og miljøets evne til å støtte og absorbere disse behovene. Denne tilstanden fører til overforbruk og forringelse av landskaper, økosystemer og miljøet. Det er derfor behov for et langsiktig forvaltningsperspektiv.

EUs politikk

Skal arealbruk og miljøhensyn forenes på en bedre måte, er arealbruksplanlegging og -forvaltning helt avgjørende. Dette er en utfordring som involverer ulike politiske nivåer og ulike sektorer. Overvåking og formidling av arealbrukens negative miljøkonsekvenser samtidig som produksjonen av essensielle ressurser opprettholdes, prioriteres høyt av beslutningstakere over hele verden.

Beslutninger om arealbruksplanlegging og -forvaltning tas vanligvis på lokalt eller regionalt plan. Det er imidlertid Europakommisjonens oppgave å sikre at medlemsstatene tar hensyn til miljøet i arealbruksplanene og praktiserer en helhetlig arealforvaltning.

Europas økonomier er avhengige av naturressurser, herunder råvarer og areal (landressurser). I Europakommisjonens veikart for et ressurseffektivt Europa trekkes arealbruk og landressursforvaltning fram som et avgjørende element når det gjelder å snu trender for ressursbruk som ikke er bærekraftige. EUs politikk for tilpasning til klimaendringene er direkte relevant for nåværende og framtidige arealbrukspraksiser og økonomiske sektorer som avhenger av disse. Arealbruk er også et viktig element innen mange andre politikkområder, for eksempel territorial utjevning, byplanlegging, landbruk, transport og naturvern.

EEAs aktiviteter

EEAs aktiviteter går hovedsakelig ut på å vurdere endringer i europeiske landskaper og arealer ved hjelp av verktøy for areal- og økosystemregnskap og analyse av geografiske informasjonssystemer. EEA har også fått i oppgave å utvikle et senter for miljødata om arealbruk som del av et system for deling av miljøinformasjon for Europa (SEIS).

EEAs viktigste datakilde er Corine land cover-datasettet, som er produsert for 1990, 2000 og 2006. Det er basert på et etablert samarbeid med medlemslandene og systemet for global overvåking av miljø og sikkerhet (GMES). Ytterligere GMES-datasett, blant annet utvalgte høyoppløselige tematiske lag og Urban Atlas, er under utarbeidelse som supplement til Corine land cover-datasettet.

I samarbeid med det europeiske emnesenter for romlig informasjon og analyse (ETC-SIA) utvikler EEA felleseuropeiske referansesystemer for romlig analyse: European Catchment and Rivers Network System (ECRINS) og Land and Ecosystem Accounting (LEAC)-applikasjoner bidrar til tematisk analyse (av f.eks. landskapsfragmentering) og relevante indikatorer.

Utsiktene framover

Flere av elementene innen miljø- og regionalpolitikken, for eksempel EUs strategi for biologisk mangfold for perioden fram mot 2020 og EUs tematiske strategi for jordbunn er avhengig av pålitelig arealbruksinformasjon som et grunnleggende referanselag. GMES-arealovervåkingstjenesten er en del av de innledende aktivitetene for perioden 2011–2013, som har til formål å oppdatere og forbedre overvåkingen av det kontinentale arealdekket og å undersøke lokale arealdekke-prosesser i større detalj.  Med sikte på å vurdere framtidige trender har man utviklet PRELUDE (PRospective Environmental analysis of Land Use Development in Europe), et interaktivt verktøy som presenterer fem ulike arealbruksscenarier for Europa.

Relatert innhold

Nyheter og artikler

Relaterte indikatorer

Land take Land take as a result of the expansion of residential areas and construction sites is the main cause of the increase in urban land coverage in Europe. Agricultural zones and, to a lesser extent, forests and semi-natural and natural areas are disappearing in favour of the development of artificial surfaces. This affects biodiversity since it decreases habitats and fragments the landscapes that support and connect them. Between 2006 and 2012, the annual land take in the European countries (EEA-39) assessed in the 2012 Corine land cover (CLC) project was approximately 107 000 ha/year. The figure for the 2000-2006 period was approximately 118 000 ha/year. In the 28 countries 1 covered by all three CLC assessment periods (1990-2000, 2000-2006 and 2006-2012), annual land take decreased by 10.5 % between 2000 and 2006, and by 13.5 % between 2006 and 2012. In absolute values, the annual land take in these 28 countries was 114 000 ha/year (1990-2000), 102 000 ha/year (2000-2006) and 98 500 ha/year (2006-2012). Between 2000 and 2006, more arable land and permanent crops were taken by artificial development than between 1990 and 2000, while fewer pastures and less mosaic farmland were taken over the same period. In fact, between 2006 and 2012, the types of land most taken for artificial development were arable land and permanent crops, followed by pastures and mixed agricultural areas.   1 The 28 countries covered by all three CLC assessment periods are AT, BE, BG, CZ, DE, DK, ES, EE, FR, GR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, ME, MT, NL, PL, PT, RO, RS, SI, SK, TR and UK.

Se også

Geographic coverage

Dokumenter handlinger
Abonnementer
Registrer deg for å motta våre rapporter (på papir og/eller elektronisk) og kvartalsvise nyhetsbrev.
Følg oss