Maakasutus

Muutke keelt
Lehekülg Viimati muudetud 2017-07-24
Topics: ,
Euroopa on üks maakera kõige intensiivsemalt hõlvatud kontinentidest, kus suurem osa maast (kuni 80%) jääb asustuse, tootmissüsteemide (sh põllumajanduse ja metsanduse) ja taristute alla. Sageli lähevad maakasutusvajadused vastuollu, nõudes suuri kompromisse eeldavate otsuste langetamist. Euroopa maakasutust mõjutab mitu olulist ajendit: suurenev nõudlus eluruumi järele ühe inimese kohta ning majandustegevus, suurenenud liikuvus ja transporditaristu kasv viivad tavaliselt maa hõlvamiseni. Maa on ammenduv loodusvara: selle kasutusviisid on üks peamisi keskkonnamuutuste põhjusi, millel on suur mõju elukvaliteedile ja ökosüsteemidele, samuti taristu haldamisele.

Euroopa on maastike mosaiik, peegeldades evolutsiooni, mis maakasutus on minevikus läbi teinud. Muutused kujundavad meie maastikku ja keskkonda ka tänapäeval pidevalt ümber, jättes järele suure ja sageli pöördumatu maakasutuse jalajälje. Pinged tekivad peaaegu kõikjal, sest ühiskonna vajadused ressursside ja ruumi järele on vastuolus maa suutlikkusega neid vajadusi toetada ja rahuldada. Selline olukord toob kaasa maastike, ökosüsteemide ja keskkonna ülekoormamise ning halvendab nende seisundit üha rohkem. Seetõttu on vaja pikaajalist haldamiskava.

ELi poliitika

Maakasutuse planeerimine ja haldamine on maakasutuse paremaks ühitamiseks keskkonnakaitse vajadustega väga oluline. See ülesanne hõlmab mitmeid poliitikatasandeid ja eri valdkondi. Maakasutuse kahjulike keskkonnamõjude seire ja asjaomane teabevahetus koos oluliste ressursside tootmisega on kogu maailma poliitikakujundajate peamine prioriteet.

Maakasutuse planeerimis- ja haldamisotsused võetakse tavaliselt vastu kohalikul või piirkondlikul tasandil. Sellele vaatamata on Euroopa Komisjoni ülesanne tagada, et liikmesriigid arvestaksid oma maakasutuse arengukavade väljatöötamisel keskkonnakaitse vajadustega ning teostaksid terviklikku maa haldamist.

Euroopa riikide majandus sõltub looduslikest ressurssidest, sh toormest ja ruumist (maaressursist). Ressursitõhusa Euroopa tegevuskava käsitab maakasutust ja maaressursi haldamist esmatähtsa ülesandena, hoidmaks ära jätkusuutmatut ressursikasutust. Euroopa Liidu kliimamuutustega kohanemise meetmed on otseselt seotud praeguste ja tulevaste maakasutustavade ja nendest sõltuvate majandusvaldkondadega. Lisaks on maakasutus tähtis tegur, millega tuleb arvestada ka mitmes teises poliitikavaldkonnas, nagu territoriaalne sidusus, linnaplaneerimine, põllumajandus, transport ja looduskaitse.

EEA tegevus

EEA tegevus keskendub peamiselt Euroopa maastiku- ja ruumimuutuste hindamisele, kasutades maa ja ökosüsteemi arvestusmeetodeid ning geograafilise infosüsteemi (GIS) analüüse. EEA ülesanne on arendada ka maakasutuse keskkonnateabekeskust, mis täiendab Euroopa ühist keskkonnateabesüsteemi (SEIS).

EEA andmete põhiallikas on Corine maakatte programmi andmekogum, mis koostati aastatel 1990, 2000 ja 2006. See põhineb EEA liikmesriikide ning üleilmse keskkonna- ja turvaseire süsteemi (GMES) hästitoimival koostööl. Corine maakatte programmi andmekogumi täiendamiseks moodustatakse GMESi lisaandmekogumid, nagu näiteks valitud kõrge lahutusvõimega teematasandid ja linnaatlas.

EEA arendab koostöös Euroopa ruumiandmete teemakeskusega (ETC-SIA) üleeuroopalisi ruumianalüüsi võrdlussüsteeme: Euroopa valgalade ja jõgede võrgustiku süsteemi (ECRINS) ning maa ja ökosüsteemide arvestuse (LEAC) rakendusi, et täiendada temaatilisi analüüse (nt maastike killustumine) ja asjakohaseid näitajaid.

Tulevikuväljavaade

Mitmed keskkonnaalased ja piirkondlikud strateegiad, nagu näiteks ELi bioloogilise mitmekesisuse strateegia 2020 või ELi mullakaitse teemastrateegia lähtuvad usaldusväärsest maakasutuse teabest kui põhilisest võrdlustasandist. GMESi maa seireteenus on osa aastatel 2011–2013 läbiviidavast eeltegevusest, mis hõlmab mandri maakatte seire ajakohastamist ja täiustamist ning kohaliku maakatte protsesside üksikasjalikumat uurimist. Tulevikusuundumuste hindamiseks on välja töötatud Euroopa maakasutuse arengut käsitlev tulevikku suunatud keskkonnaanalüüs (PRELUDE): see on interaktiivne tööriist, mis esitab Euroopa maakasutuse viis erinevat stsenaariumi.

Seotud sisu

Uudised ja artiklid

Seotud indikaatorid

Land take Land take as a result of the expansion of residential areas and construction sites is the main cause of the increase in urban land coverage in Europe. Agricultural zones and, to a lesser extent, forests and semi-natural and natural areas are disappearing in favour of the development of artificial surfaces. This affects biodiversity since it decreases habitats and fragments the landscapes that support and connect them. Between 2006 and 2012, the annual land take in the European countries (EEA-39) assessed in the 2012 Corine land cover (CLC) project was approximately 107 000 ha/year. The figure for the 2000-2006 period was approximately 118 000 ha/year. In the 28 countries 1 covered by all three CLC assessment periods (1990-2000, 2000-2006 and 2006-2012), annual land take decreased by 10.5 % between 2000 and 2006, and by 13.5 % between 2006 and 2012. In absolute values, the annual land take in these 28 countries was 114 000 ha/year (1990-2000), 102 000 ha/year (2000-2006) and 98 500 ha/year (2006-2012). Between 2000 and 2006, more arable land and permanent crops were taken by artificial development than between 1990 and 2000, while fewer pastures and less mosaic farmland were taken over the same period. In fact, between 2006 and 2012, the types of land most taken for artificial development were arable land and permanent crops, followed by pastures and mixed agricultural areas.   1 The 28 countries covered by all three CLC assessment periods are AT, BE, BG, CZ, DE, DK, ES, EE, FR, GR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, ME, MT, NL, PL, PT, RO, RS, SI, SK, TR and UK.

Vaata lisaks

Geographic coverage

Tegevused dokumentidega
Tellimused
Loo konto – aruannete (paberil ja/või elektrooniliste) ja kord kvartalis ilmuva e-uudiskirja tellimine.
Jälgige meid