Henkilötietojen käsittelystä yhteisöjen toimielimissä ja elimissä, kuten Euroopan ympäristökeskus (EYK), säädetään asetuksessa (EY) N:o 45/2001 – http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001R0045:EN:NOT – yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta.

Asetuksen N:o 45/2001 soveltamisala

3.2 artiklan mukaan asetusta sovelletaan yhteisöjen kaikkien toimielinten ja elinten suorittamaan henkilötietojen käsittelyyn (kokonaan tai osittain automaattisesti tai muuten rekisteröintijärjestelmän osana) silloin, kun käsittely suoritetaan yhteisön oikeuden soveltamisalaan kokonaan tai osittain kuuluvien toimien toteuttamiseksi.

Henkilötietojen käsittely

"Käsittelyllä" tarkoitetaan kaikkia sellaisia toimia tai toimien kokonaisuuksia, joita kohdistetaan henkilötietoihin, kuten tietojen kerääminen, tallentaminen, järjestäminen, säilyttäminen, muokkaaminen tai muuttaminen, tiedon haku, kysely, käyttö, luovuttaminen siirtämällä, levittämällä tai asettamalla muutoin saataville, yhteensovittaminen tai yhdistäminen sekä suojaaminen, poistaminen tai tuhoaminen (asetus (EY) 45/2001, 2 artikla b kohta).

Henkilötietojen määritelmä

"Henkilötiedoilla" tarkoitetaan kaikenlaisia tunnistettua tai tunnistettavissa olevaa luonnollista henkilöä (rekisteröity) koskevia tietoja. Tunnistettavissa olevana pidetään henkilöä, joka voidaan tunnistaa suoraan tai epäsuorasti, erityisesti henkilönumeron taikka yhden tai useamman hänelle tunnusomaisen fyysisen, fysiologisen, psyykkisen, taloudellisen, kulttuurillisen tai sosiaalisen tekijän perusteella. (Asetus (EY) 45/2001, 2 artikla a kohta).

Erityisten tietoryhmien, kuten henkilötietojen, jotka koskevat rotua tai etnistä alkuperää, poliittisia mielipiteitä, uskonnollista tai filosofista vakaumusta tai ammattiliittoon kuulumista, sekä terveyteen ja seksuaaliseen käyttäytymiseen liittyvien tietojen käsittely on kielletty tietyin poikkeuksin. (Asetus (EY) 45/2001, 10 artikla).

Rekisteröity

"Rekisteröidyllä" tarkoitetaan henkilöä, jonka henkilötietoja kerätään, säilytetään tai käsitellään.

Rekisterinpitäjä ja apulaisrekisterinpitäjä

Rekisterinpitäjällä tarkoitetaan "yhteisöjen toimielintä tai elintä, pääosastoa, yksikköä tai muuta organisatorista kokonaisuutta, joka yksin tai yhdessä toisten kanssa määrittelee henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja keinot" (asetus (EY) 45/2001, 2 artikla d kohta).

Tietosuojan periaatteet

  • Tietoja on käsiteltävä asianmukaisesti ja laillisesti.
  • Tietoja saa käsitellä vain rajattua ja nimenomaisesti määriteltyä tarkoitusta varten.
  • Kerättyjen tietojen on oltava asianmukaisia ja olennaisia, eivätkä ne saa olla liian laajoja suhteessa tarkoituksiin, joihin ne on kerätty.
  • Tietojen on oltava täsmällisiä ja ajantasaisia.
  • Tietoja ei saa säilyttää pidempään kuin on tarpeellista.
  • Tietoja saa käsitellä vain rekisteröidyn oikeuksien puitteissa.
  • Tiedot on säilytettävä turvatulla tavalla.
  • Tietoja ei saa siirtää kolmansille osapuolille ilman riittäviä varotoimia (asetus (EY) 45/2001, 4 artikla).

Rekisteröidyn oikeudet

1. Tiedot

Rekisterinpitäjän on toimitettava rekisteröidylle seuraavat tiedot, jotka koskevat käsiteltäviä tietoja:
a) tiedot käsittelyn oikeusperustasta
b) rekisterinpitäjän henkilöllisyys
c) käsittelyn tarkoitus
d) kyseessä olevat tietoryhmät
e) tietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät
f) tieto siitä, onko kysymyksiin vastaaminen pakollista vai vapaaehtoista
g) tieto henkilön oikeudesta saada itseään koskevia tietoja
h) tietojen säilyttämisen aikarajat
i) oikeus saattaa asia Euroopan tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi.

2. Tiedonsaantioikeus

Rekisteröidyllä on oikeus saada itseään koskevia tietoja. Lisäksi rekisteröity voi vaatia rekisterinpitäjää toimittamaan hänelle kolmen kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta seuraavat tiedot:
a) vahvistus siitä, käsitelläänkö rekisteröityä henkilöä koskevia tietoja vai ei
b) käsiteltävät tiedot sekä kaikki tietojen alkuperästä käytettävissä olevat tiedot
c) vahvistus käsittelyn tarkoituksesta, käsiteltävistä tietoryhmistä ja tietojen vastaanottajista tai vastaanottajaryhmistä, joille tiedot luovutetaan
d) tiedot rekisteröityä koskevaan automaattiseen tietojenkäsittelyyn liittyvistä perusteista.

3. Oikaisu

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää oikaisemaan viivytyksettä virheelliset tai puutteelliset henkilötiedot.

4. Suojaaminen

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää suojaamaan tiedot seuraavissa tapauksissa:
a) tiedot eivät enää ole välttämättömiä käsittelyn tavoitteen kannalta
b) rekisteröity kiistää tietojen paikkansapitävyyden
c) käsittely on laitonta. Jos käsittely on laitonta, rekisteröity voi myös vaatia rekisterinpitäjää poistamaan tiedot.

5. Ilmoitus kolmansille osapuolille

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää ilmoittamaan tietojen mahdollisesta oikaisusta, suojaamisesta tai poistamisesta kolmansille osapuolille, joille tietoja on luovutettu.

6. Oikeus vastustaa tietojen käsittelyä

Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa vastustaa itseään koskevien tietojen käsittelyä tilanteeseensa liittyvien huomattavan tärkeiden ja perusteltujen syiden vuoksi 11–19 artiklojen mukaisesti, kuitenkin asetuksen (EY) N:o 45/2001 20 artiklan mukaisin poikkeuksin.

7. Tietojen säilyttäminen

Tietoja saa säilyttää ainoastaan sen ajan, kuin on tarpeen sitä tarkoitusta varten, johon tiedot kerättiin.

Tietosuojasta vastaava henkilö (TVH)

Kussakin toimielimessä on vähintään yksi TVH, joka vastaa siitä, että toimielimessä noudatetaan henkilötietojen suojaamisen periaatteita. Kukin TVH ylläpitää rekisteriä kaikesta edustamassaan toimielimessä tapahtuvasta henkilötietojen käsittelystä. Lisäksi hän antaa neuvoja ja laatii oikeuksia ja velvollisuuksia koskevia suosituksia.

Hän ilmoittaa Euroopan tietosuojavaltuutetulle (katso jäljempänä) arkaluontoisten henkilötietojen käsittelystä ja vastaa Euroopan tietosuojavaltuutetun vaatimuksiin. Vakavissa tilanteissa hän saattaa tutkia seikkoja ja tapauksia joko pyynnöstä tai oma-aloitteisesti.
Yhteydenotot EYKn tietosuojasta vastaavaan henkilöön lähetetään osoitteeseen dataprotectionofficer@eea.europa.eu

Euroopan tietosuojavaltuutettu

 

Euroopan tietosuojavaltuutettu on riippumaton valvontaviranomainen, joka on perustettu asetuksen (EY) N:o 45/2001 mukaisesti.

Euroopan tietosuojavaltuutettu varmistaa henkilötietojen käsittelyn osalta, että yhteisöjen toimielimet ja elimet kunnioittavat luonnollisten henkilöiden perusoikeuksia ja -vapauksia, erityisesti heidän oikeuttaan yksityisyyteen. Lisäksi Euroopan tietosuojavaltuutettu antaa ohjeita yhteisöjen toimielimille ja elimille sekä rekisteröidyille kaikista henkilötietojen käsittelyä koskevista seikoista. Rekisteröidyillä on milloin tahansa oikeus saattaa asia Euroopan tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi.

Tietoja sivuston käytöstä

Tässä verkkosivustossa käytetään Google, Inc:n ("Google") tarjoamaa Google Analytics -verkkoanalyysipalvelua. Google Analytics hyödyntää evästeitä, jotka ovat pieniä käyttäjän tietokoneelle tallennettavia tekstitiedostoja. Niiden avulla verkkotyöryhmä analysoi käyttäjien tapoja käyttää sivustoa. Evästeen tuottamat tiedot verkkosivuston käytöstä (mukaan lukien käyttäjän IP-osoite) toimitetaan ja tallennetaan Googlen palvelimille, jotka sijaitsevat Yhdysvalloissa. Google tarkastelee näiden tietojen avulla sitä, miten käytät verkkosivustoa, ja laatii verkkosivustojen ylläpitäjille raportteja verkkosivuston liikenteestä sekä tarjoaa muita verkkosivustojen liikenteeseen ja Internetin käyttöön liittyviä palveluita. Google voi myös siirtää näitä tietoja kolmansille osapuolille, jos sitä edellytetään laissa tai kyseiset kolmannet osapuolet käsittelevät tietoja Googlen puolesta. Google ei liitä IP-osoitettasi muihin Googlen säilyttämiin tietoihin. Voit estää evästeiden käytön valitsemalla asianmukaiset asetukset verkkoselaimestasi. Huomaa kuitenkin, että silloin et voi käyttää kaikkia tämän verkkosivuston toimintoja. Käyttämällä tätä verkkosivustoa suostut siihen, että Google käsittelee sinua koskevia tietoja edellä mainitulla tavalla ja edellä mainitussa tarkoituksessa.

Evästeet eivät sisällä henkilötietoja, eikä niiden avulla voida tunnistaa yksittäisiä käyttäjiä.

 

Tilaukset
${kirjaudu} saadaksesi raporttejamme (paperitulosteena ja/tai elektronisesti) ja neljännesvuosittain ilmestyvän e-uutiskirjeen.
Seuraa meitä
 
 
 
 
 
Euroopan ympäristökeskus (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Tanska
Puhelinnumero +45 3336 7100