seuraava
edellinen
kohdat

Euroopan ympäristökeskuksen tietosuojaperiaatteet

Vaihda kieli
Sivu Viimeksi muokattu 20.10.2023
9 min read
Tietosuojaperiaatteet sisältävät ohjeet siitä, miten Euroopan ympäristökeskus (EYK) käsittelee tietoja. Siten varmistetaan, että tietoja käsitellään johdonmukaisesti ja avoimesti. EYK pyrkii edistämään ympäristötietojen jakamista. Kun tietojen tarjoajat suostuvat jakamaan tietonsa, niiden on voitava olla varmoja siitä, että niiden tietoja käsitellään ja levitetään asianmukaisesti ja että tietojen lähde mainitaan noudattamalla samanlaisia periaatteita ja sääntöjä eri maissa ja sidosryhmissä.
Vain alkuperäinen englanninkielinen versio Euroopan ympäristökeskuksen tietopolitiikasta on oikeudellisesti sitova. Käännökset on tehty tiedottamistarkoituksessa, eikä niiden perusteella synny oikeuksia eikä oikeudellisesti sitovia velvoitteita.

Euroopan ympäristökeskuksen (EYK) tietopolitiikka

Euroopan ympäristökeskuksen tietosuojaperiaatteet hyväksyttiin ensimmäisen kerran hallintoneuvostossa 20. maaliskuuta 2013. Ne on saatettu ajan tasalle 22. helmikuuta 2018.

JOHDANTO

Tietopolitiikassa annetaan ohjeet EYK:ssa tapahtuvaa tietojenkäsittelyä varten. Sillä varmistetaan tietojen johdonmukainen ja läpinäkyvä käsittely. EYK pyrkii edistämään ympäristötietojen yhteiskäyttöä. Suostuessaan tietojen yhteiskäyttöön tiedon toimittajan on saatava vakuutus siitä, että sen tietoja käsitellään, jaetaan ja tunnustetaan asianmukaisesti samoja periaatteita ja sääntöjä noudattaen maasta ja sidosryhmästä riippumatta.

OTETAAN HUOMIOON SEURAAVAA:

 1. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 401/2009, annettu 23 päivänä huhtikuuta 2009, Euroopan ympäristökeskuksesta sekä ympäristöä koskevasta Euroopan tieto- ja seurantaverkostosta (Eionet),
 2. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 377/2014, annettu 3 päivänä huhtikuuta 2014, Copernicus-ohjelman perustamisesta ja asetuksen (EU) N:o 911/2010 kumoamisesta.
 3. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2007/2/EY, annettu 14 päivänä maaliskuuta 2007, Euroopan yhteisön paikkatietoinfrastruktuurin (INSPIRE) perustamisesta
 4. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/4/EY, annettu 28 päivänä tammikuuta 2003, ympäristötiedon julkisesta saatavuudesta ja neuvoston direktiivin 90/313/ETY kumoamisesta
 5. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/98/EY, annettu 17 päivänä marraskuuta 2003, julkisen sektorin hallussa olevien tietojen uudelleenkäytöstä (PSI-direktiivi)
 6. YK:n vuoden 1998 yleissopimus tiedon saannista, yleisön osallistumisoikeudesta päätöksentekoon sekä muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeudesta ympäristöasioissa (Århusin yleissopimus) ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1367/2006, annettu 6 päivänä syyskuuta 2006 , tiedon saatavuutta, yleisön osallistumista päätöksentekoon sekä oikeuden saatavuutta ympäristöasioissa koskevan Århusin yleissopimuksen määräysten soveltamisesta yhteisön toimielimiin ja elimiin.
 7. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 96/9/EY, annettu 11 päivänä maaliskuuta 1996, tietokantojen oikeudellisesta suojasta
 8. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta. 
 9. Komission delegoitu asetus (EU) N:o 1159/2013, annettu 12 päivänä heinäkuuta 2013, Euroopan maanseurantaohjelmasta (GMES) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 911/2010 täydentämisestä vahvistamalla GMES-käyttäjien rekisteröitymis- ja lisenssiehdot ja määrittelemällä GMES-erityisdatan ja GMES-palveluinformaation saannin rajoittamista koskevat kriteerit.

TUNNUSTETAAN:

 1. Euroopan komission, EYK:n, EYK:n jäseniä olevien maiden ja ympäristöä koskevan Euroopan tieto- ja seurantaverkoston (Eionet) yhteistyöaloitteena syntyneen yhteisen ympäristötietojärjestelmän periaatteet, joiden mukaan
  – tiedonhallinnan on tapahduttava mahdollisimman lähellä lähdettä
  – tiedot on kerättävä kerralla ja niitä on käytettävä yhteisesti monia tarkoituksia varten; tietojen on oltava valmiina saatavilla, jotta raportointivelvoitteiden täyttäminen on helppoa
  – tietojen on oltava valmiina loppukäyttäjien saatavilla kaikilla tasoilla uusien politiikkojen suunnittelua varten
  – tietojen on oltava saatavilla ympäristöä koskevien vertailujen tekemiseksi asianmukaisella maantieteellisellä laajuudella
  – tietojen on oltava täysin kansalaisten saatavilla, jotta kansalaiset voivat osallistua; on käytettävä yleisiä, ilmaisia ja avoimia ohjelmistostandardeja.
 2. Euroopan yhteisön paikkatietoinfrastruktuuri (INSPIRE), joka koskee ympäristösovelluksiin tarvittavia paikkatietoryhmiä ja jonka tavoitteena on tuoda saataville olennaisia, yhdenmukaistettuja ja laadukkaita maantieteellisiä tietoja ympäristöön suoraan tai välillisesti vaikuttavan politiikan ja toiminnan laadinnan, täytäntöönpanon, seurannan ja arvioinnin tueksi.
  INSPIRE-direktiivissä määritetään paikkatietoaineistojen ja -palveluiden saannin yhdenmukaistetut edellytykset ja helpotetaan paikkatietoaineistojen ja -palveluiden yhteiskäyttöä jäsenvaltioiden viranomaisten ja jäsenvaltioiden kesken sekä yhteisön toimielinten ja elinten kesken.
 3. Maapallon tilan seurantaa käsittelevän ryhmän (Group on Earth Observations, GEO) toiminta. GEO kehittää jäsentensä ja osallistuvien elinten (joihin myös EYK kuuluu) avustuksella maailmanlaajuista maanhavainnointijärjestelmää (GEOSS). GEO tunnustaa nimenomaisesti tietojen yhteiskäytön merkityksen GEOSS-järjestelmän toteuttamisen ja siitä odotettavien yhteiskunnallisten hyötyjen kannalta ja on määritellyt GEOSS-tietojen yhteiskäytön periaatteet.
 4. Copernicus-ohjelma, jossa otetaan käyttöön eurooppalainen maanseurantajärjestelmä ja annetaan käyttäjille tietoa maapallon alajärjestelmien tilan systemaattiseen seurantaan ja ennustamiseen perustuvien palvelujen avulla. Copernicus-ohjelmassa noudatetaan tietojen täydelliseen, avoimeen ja ilmaiseen saatavuuteen perustuvaa politiikkaa.

TUNNUSTETAAN lisäksi:

 • EYK:n tehtäviä ovat kerätä, vertailla ja arvioida ympäristöön ja ilmastoon liittyviä tietoja sekä huolehtia tietojen levittämisestä ja käytettävyydestä, laatia asiantuntijaselvityksiä ympäristön laadusta, herkkyydestä ja kuormituksesta unionin alueella, laatia yhtenäisiä, kaikissa jäsenvaltioissa sovellettavia ympäristötietoja koskevia arviointiperusteita ja helpottaa niiden käyttöä sekä kehittää edelleen ja pitää yllä ympäristötietojen vertailukeskusta.
 • Komissio käyttää tätä tietoa tarpeen mukaan varmistaessaan tehtäviensä mukaisesti asiaankuuluvan EU:n lainsäädännön täytäntöönpanon.

EYK HYVÄKSYY TIETOPOLITIIKAN PERUSPERIAATTEET ympäristötietojen vaihdossa

1 KOHTA: AIHE JA SEN LAAJUUS

Tämä politiikka kattaa EYK:n keräämät, hankkimat, käsittelemät ja jakamat ympäristötiedot, mukaan luettuina Eionet-verkostossa vaihdettavat tiedot. Politiikka kattaa siis sekä EYK:n omistamia tietoja että muiden omistamia tietoja. Monet EYK:n saataville annetuista lähdetiedoista kuuluvat muiden organisaatioiden, erityisesti EYK:n tai Eionet-verkoston jäsenten ja yhteistyömaiden omistamien tietojen ryhmään. Näistä lähdetiedoista luodaan lisäarvoa tuottavia tietotuotteita osana EYK:n velvoitteita. Tällä prosessilla voidaan tuottaa lisäarvoa myös muille organisaatioille ja prosesseille, joille näitä tietoja voidaan jakaa käytettäviksi viitetietoina niiden toiminnassa.

2 KOHTA: TAVOITEET

Tietopolitiikan tavoitteena on tukea ja edistää seuraavia seikkoja sekä tehdä niistä mahdollisia:

 • uusimman tiedon jatkuva saatavuus ja pitkän aikavälin seurannan ylläpitäminen
 • eri lähteistä peräisin olevan tiedon laajempi hyödyntäminen, uudelleenkäyttö ja uudelleen yhdistely alkuperäisestä tarkoituksesta poikkeavissa yhteyksissä ja välineissä
 • kaiken tyyppisen tiedon täydellinen, ilmainen ja avoin saatavuus mahdollisuuksien mukaan kuitenkin siten, että tunnustetaan ja kunnioitetaan erilaisia liiketoimintamalleja ja tietojen omistamiseen liittyviä malleja, joiden avulla tietojen luonti turvataan
 • ympäristötietojen sekä niistä tehtyjen analyysien ja ennusteiden eheyden, avoimuuden ja jäljitettävyyden suojelu
 • tiedon toimittajien ja niiden tekijänoikeuksien tunnustaminen mainitsemalla lähde tietoa lainattaessa sekä tietoa koskevilla käyttöluvilla
 • ympäristötietojen hallintaa ja jakamista koskevan asiaankuuluvan lainsäädännön ja valtionhallinnon ohjeiden noudattaminen
 • INSPIRE-paikkatietoinfrastruktuurin toteutus, yhteisen ympäristötietojärjestelmän periaatteet, Copernicus-ohjelma ja GEOSS-järjestelmän tietojen yhteiskäytön periaatteet
 • yhteentoimivuus ja eurooppalaisten tai kansainvälisten standardien käyttö
 • joukkoistamalla saadun ja kansalaistieteen avulla saadun tiedon käyttö
 • EYK:n laadunhallintajärjestelmään merkittyjen laadunvarmistus- ja laadunvalvontamenettelyjen avulla määritetyn tiedon laadun tunnustaminen (ei koske joukkoistamalla saatuja tietoja)
 • asiaankuuluvan metatiedon julkaiseminen
 • EU:sta rahoitetuista tutkimushankkeista saatujen tietojen hoitaminen ja yhteiskäyttö.

3 KOHTA: TIETOJEN ANTAMINEN EYK:LLE

EYK odottaa tiedon toimittajien noudattavan periaatetta, jonka mukaan kaikki julkisista varoista rahoitetut tiedot ja tuotteet olisi annettava täysimääräisesti julkisten elinten käyttöön ja tiedot olisi annettava muiden käyttöön mahdollisimman vähäisin rajoituksin.

Tiedon toimittajien on esitettävä metatietoa koskevissa tiedoissa jokaisen tietotyypin (metatieto, rasteritieto, kuvatieto jne.) osalta selkeästi tekijänoikeutensa, käytön ja uudelleenkäytön edellytykset – tilastosalaisuus mukaan luettuna – sekä laatua koskeva selvitys.

EYK hyväksyy joukkoistamalla tai kansalaistieteen avulla saadut tiedot ja kannustaa niiden hankkimiseen. EYK käyttää tämän tyyppistä tietoa tuotteissaan ja palveluissaan, kun se katsoo sen olevan asianmukaista, ja ottaa huomioon tiedon laadusta käytettävissä olevat tiedot.

4 KOHTA: TIETOJEN SAAMINEN JA EDELLEEN JAKAMINEN

Tietojen saatavuus kattaa sekä teknisen saatavuuden että saatavuutta koskevat politiikat.

EYK:n laatimia tuotteita pidetään julkisina hyödykkeinä ja ne annetaan aina kun mahdollista täydellisenä, ilmaiseksi ja avoimesti muiden käyttäjien käyttöön.

Kaikki EYK:n hallussa oleva tieto annetaan saataville mahdollisimman nopeasti ja maksutta, lukuun ottamatta seuraavia tilanteita:

 • Tiedon antamiselle on asetettu rajoituksia, jotka perustuvat sitoviin säännöksiin – myös kansainvälisiin sopimuksiin – Euroopan unionin oikeuteen ja kansalliseen lainsäädäntöön, mukaan luettuina henkilötietojen suojelu, tilastosalaisuus, tekijänoikeuksien suojeleminen ja kansallisen turvallisuuden (valtion turvallisuuden) suojeleminen, puolustus tai yleinen turvallisuus.
 • EYK:n antamiin tietoihin liittyy käyttölupa. Alun perin kolmannelta osapuolelta EYK:n käyttöön saatuihin tietoihin voidaan soveltaa tiedon saatavuutta koskevia sopimuksia ja käyttölupaehtoja, joista on sovittu EYK:n kanssa ja jotka rajoittavat sitä, miten ja milloin EYK voi antaa tiedot muiden saataville.
 • Tiedon saamista koskeva pyyntö ylittää EYK:n käsittelykapasiteetin.

EYK pyrkii antamaan tuotteidensa ja palvelujensa lähdetiedot saataville seuraavien osalta:

 • EYK:n hallussa olevat, muiden omistamat tiedot
 • EYK:n hallussa olevat tiedot, joita on mukautettu, yhdistetty tai yhdenmukaistettu (esimerkiksi Euroopan laajuisiksi kokonaisuuksiksi)
 • muiden elinten, esimerkiksi kansallisten hallintojen, hallussa olevat ja niiden hallinnoimat julkisesti saatavilla olevat tiedot yhteisen ympäristötietojärjestelmän periaatteiden mukaisesti
 • tiedot, joiden osalta EYK:ta on pyydetty järjestämään saatavuus, esimerkiksi toimimaan tiedon toimittajana kolmansille osapuolille (esimerkiksi Euroopan komissio, Copernicus-palvelu, tutkimus- ja kehittämishankkeet tai muut viranomaiset).

Tiedot annetaan haku-, katselu- ja mahdollisuuksien mukaan myös latauspalvelujen kautta. Kyseisissä palveluissa noudatetaan ISO:n, OGC:n, INSPIREn ja muiden asiaankuuluvien standardisoimiselinten vakiintuneita standardeja. EYK pitää tiedot hallussaan siellä, missä parhaaksi katsoo, ja EYK pyrkii antamaan metatiedot kaikesta tiedosta. Ellei toisin ilmoiteta, tiedostot jaellaan avoimen standardin ODC-BY-lisenssillä tai vastaavalla.

5 KOHTA: TIETOLÄHTEIDEN TUNNISTAMINEN

EYK:n vakiomenettelyyn kuuluu tietolähteen mainitseminen, mikä voi tarjota tilaisuuden yrityskuvan hyödyntämiseen esimerkiksi siten, että oheen lisätään tiedon toimittajan logo tms. EYK merkitsee joka kerta selkeästi joukkoistamisella tai kansalaistieteen avulla saatujen tietojen käytön. EYK voi toteuttaa tiedon toimittamisen suorituskykyyn ja laatuun liittyviä vertailuanalyysejä ja julkaista niitä.

6 KOHTA: TAKUU

EYK:n tiedot toimitetaan käyttäjille sellaisenaan ilman nimenomaisia tai implisiittisiä takeita, mukaan luettuina laatu ja tiettyyn tarkoitukseen soveltuvuus.

7 KOHTA: LAATU

Tiedon toimittajilla on päävastuu toimittamiensa ja jakamiensa tietojen laadusta. EYK:n tuottamien tietojen osalta EYK pyrkii julkaisemaan laatua koskevan metatiedon, johon sisältyy tarpeen mukaan tietoa avoimuudesta, täsmällisyydestä, oleellisuudesta, ajankohtaisuudesta, johdonmukaisuudesta ja verrattavuudesta.

8 KOHTA: UUDELLEEN TARKASTELU

Tieto- ja viestintätekniikan tekninen kehitys vaikuttaa tietojen keruuseen, käsittelyyn ja käyttöön innovatiivisella tavalla. Tämä tietopolitiikka on suunniteltu siten, että näin tarjoutuvat tilaisuudet voidaan tutkia ja käyttää hyödyksi. Jotta kehityksestä saatavat hyödyt voidaan hyödyntää täysimääräisesti, tätä politiikkaa tarkastellaan uudelleen säännöllisin väliajoin.

EYK:n tietosuojapolitiikan liite 1 Määritelmät

 1. Täydellisenä, avoimesti ja ilmaiseksi saatavana olevalla tarkoitetaan kattavasti, ketään syrjimättä ja maksutta saatavana olevaa.
 2. Tässä asiakirjassa tarkoitetaan ilmaisulla ”maksutta”, ettei tiedoista peritä erillistä maksua jäljentämistä ja jakamista koskevia kustannuksia lukuun ottamatta.
 3. Ympäristötiedoilla tarkoitetaan yksittäisiä nimikkeitä tai tietueita (digitaalisia ja analogisia), jotka on saatu yleensä mittaamalla, havainnoimalla tai mallintamalla maailmaa ja ihmisen vaikutusta siihen. Tähän sisältyvät monimutkaisten järjestelmien, kuten tiedonhakualgoritmien, data-assimilaation menetelmien ja mallien soveltamisen, avulla luodut tiedot.
 4. Käyttäjillä tarkoitetaan EYK:n tietoihin EYK:n tiedonjakoalustojen kautta tutustuvia käyttäjiä.
 5. Tuotteilla ja palveluilla tarkoitetaan kaikkea tietoa, joka syntyy merkittävää tietotaitoa edellyttävän, tiedon muuntamisen ja käsittelemisen tuloksena ja joka esitetään arviointien, www-palveluiden, kuvien, taulukkojen, tekstin tai datatiedostojen muodossa. Näihin liittyy yleensä lisäarvon tuottaminen.
 6. Edelleen jakamisella tarkoitetaan tiedon ja tuotteiden jakamista kolmannelle osapuolelle, joka ei ole tietojen alkuperäinen toimittaja.
 7. Uudelleenkäytöllä tarkoitetaan luonnollisten henkilöiden tai oikeushenkilöiden suorittamaa julkisen sektorin elinten hallussa olevien tietojen ja asiakirjojen käyttöä kaupallisessa tai muussa kuin kaupallisessa tarkoituksessa, joka poikkeaa siitä julkiseen tehtävään liittyvästä tarkoituksesta, jota varten tieto ja asiakirjat on alun perin laadittu. Tiedon ja asiakirjojen vaihto julkisen sektorin elinten välillä puhtaasti julkisten tehtävien hoitamista varten ei ole uudelleenkäyttöä.

 

EYK:n tietopolitiikka on ladattavissa myös pdf-muodossa.

Permalinks

Geographic coverage

Tagit

kuuluu seuraaviin kategorioihin:
kuuluu seuraaviin kategorioihin: data management
tallenna toimenpiteet