volgende
vorige
items

Gegevensbeleid van het EEA

Taal wijzigen:
Pagina Laatst gewijzigd 20-10-2023
10 min read
Het gegevensbeleid bevat richtsnoeren voor de gegevensverwerking door het EEA. Dit beleid zorgt ervoor dat gegevens op een consequente en transparante manier worden verwerkt. Het EEA streeft ernaar de uitwisseling van milieugegevens te bevorderen. Wanneer gegevensleveranciers met gegevensuitwisseling instemmen, moeten zij de garantie hebben dat hun gegevens naar behoren worden verwerkt en verspreid en dat de bron voor de verschillende landen en belanghebbenden correct wordt vermeld volgens vergelijkbare beginselen en voorschriften.
Er zij op gewezen dat alleen het Engelse origineel van het gegevensbeleid van het EEA juridisch bindend is. De vertalingen dienen ter informatie en verlenen geen rechten of scheppen geen juridisch bindende verplichtingen.

Gegevensbeleid van het Europees Milieuagentschap (EEA)

Het gegevensbeleid van het EEA, dat op 20 maart 2013 door de raad van bestuur werd goedgekeurd, is op 22 februari 2018 bijgewerkt.

PREAMBULE

Dit beleid bevat richtsnoeren voor de gegevensverwerking door het EEA. Het beleid zal ervoor zorgen dat gegevens op een consequente en transparante manier worden verwerkt. Het EEA streeft ernaar de uitwisseling van milieugegevens te bevorderen. Wanneer gegevensleveranciers met gegevensuitwisseling instemmen, moeten zij de garantie hebben dat hun gegevens naar behoren worden verwerkt en verspreid en de bron door de verschillende landen en belanghebbenden correct wordt vermeld volgens vergelijkbare beginselen en voorschriften.

HET EEA HEEFT

GEZIEN:

 1. Verordening (EG) nr. 401/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 inzake het Europees Milieuagentschap (EEA) en het Europees milieuobservatie- en -informatienetwerk (Eionet),
 2. Verordening (EU) nr. 377/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 3 april 2014 tot vaststelling van het Copernicus-programma en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 911/2010
 3. Richtlijn 2007/2/EG van het Europees Parlement en de Raad van 14 maart 2007 tot oprichting van een infrastructuur voor ruimtelijke informatie in de Gemeenschap (INSPIRE) en de uitvoeringsbepalingen ervan,
 4. Richtlijn 2003/4/EG van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2003 inzake de toegang van het publiek tot milieu-informatie en tot intrekking van Richtlijn 90/313/EEG van de Raad,
 5. Richtlijn 2003/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 november 2003 inzake het hergebruik van overheidsinformatie (richtlijn overheidsinformatie),
 6. Het VN-Verdrag van 1998 betreffende de toegang tot informatie, inspraak bij besluitvorming en toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden (het Verdrag van Aarhus) en Verordening (EG) nr. 1367/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 6 september 2006 betreffende de toepassing van de bepalingen van het Verdrag van Aarhus betreffende toegang tot informatie, inspraak bij besluitvorming en toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden op de communautaire instellingen en organen,
 7. Richtlijn 96/9/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken,
 8. Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG
 9. Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1159/2013 van de Commissie van 12 juli 2013 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 911/2010 van het Europees Parlement en de Raad inzake het Europees programma voor monitoring van de aarde (GMES) en zijn initiële operationele diensten (2011-2013) via de vaststelling van registratie- en vergunningsvoorwaarden voor GMES-gebruikers en de vaststelling van criteria voor het beperken van de toegang tot GMES-specifieke gegevens en GMES-dienstinformatie.

ERKENNENDE hetgeen volgt:

 1. de beginselen van het gemeenschappelijk milieu-informatiesysteem (SEIS) als samenwerkingsinitiatief van de Europese Commissie, het EEA en de lidstaten van het Agentschap en Eionet. Volgens de beginselen moet de informatie:
  - zo dicht mogelijk bij de bron worden beheerd;
  - één keer worden verzameld en daarna voor verschillende doeleinden met anderen worden gedeeld;
  - gemakkelijk toegankelijk zijn, zodat eenvoudig kan worden voldaan aan rapportageverplichtingen;
  - gemakkelijk toegankelijk zijn voor eindgebruikers op alle niveaus, voor het opstellen van nieuw beleid;
  - toegankelijk zijn, zodat op passend geografisch niveau vergelijkingen kunnen worden gemaakt met betrekking tot het milieu;
  - volledig beschikbaar zijn voor het grote publiek, om participatie van de burgers mogelijk te maken;
  - worden uitgewisseld en verwerkt met behulp van gemeenschappelijke gratis verkrijgbare en open source software standaarden;
 2. de infrastructuur voor ruimtelijke informatie in de Gemeenschap (INSPIRE), die thematische categorieën ruimtelijke gegevens voor milieutoepassingen behandelt en die erop gericht is relevante, geharmoniseerde en kwalitatief hoogwaardige geografische informatie beschikbaar te maken ter ondersteuning van de vaststelling, tenuitvoerlegging, monitoring en evaluatie van beleidsmaatregelen en activiteiten die een directe of indirecte invloed hebben op het milieu.
  De Inspire-richtlijn stelt geharmoniseerde voorwaarden vast voor de toegang tot verzamelingen ruimtelijke gegevens en diensten met betrekking tot ruimtelijke gegevens en vergemakkelijkt het uitwisselen van verzamelingen ruimtelijke gegevens en diensten met betrekking tot ruimtelijke gegevens tussen overheidsdiensten in de lidstaten en tussen lidstaten, en met communautaire instellingen en organen;
 3. het werk van de Groep voor aardobservatie (Group on Earth Observations, GEO) die via bijdragen van leden en deelnemende organen (waaronder het EEA) het wereldwijd systeem van systemen voor aardobservatie (Global Earth Observation System of Systems, GEOSS) opbouwt. De GEO erkent uitdrukkelijk het belang van gegevensuitwisseling om de visie van het GEOSS en de verwachte maatschappelijke voordelen te realiseren en heeft beginselen voor uitwisseling van GEOSS-gegevens gedefinieerd;
 4. het Copernicus-programma ontwikkelt een Europese aardobservatiecapaciteit en zal gebruikers informatie verstrekken via diensten voor de systematische monitoring en voorspelling van de toestand van de subsystemen van de aarde. Het Copernicus-programma streeft naar een gegevensbeleid waarbij gegevens volledig, open en kosteloos toegankelijk zijn.

Voorts ERKENNENDE dat:

 • het is de taak van het EEA om milieu- en klimaatgerelateerde informatie te verzamelen, samen te brengen en te evalueren en de verspreiding van en toegang tot deze informatie te beheren, deskundigenrapporten op te stellen betreffende kwaliteit, gevoeligheid, belasting van en impact op het milieu binnen het grondgebied van de Unie ter bevordering van het gebruik van, en ter verschaffing van uniforme beoordelingscriteria voor milieu-informatie, en om een referentiecentrum van milieu-informatie verder te ontwikkelen en te onderhouden.
 • de Commissie van deze informatie gebruikmaakt bij haar opdracht om de naleving en de tenuitvoerlegging van de betreffende EU-wetgeving te verzekeren.

DE BASISBEGINSELEN VAN HET GEGEVENSBELEID VASTGESTELD voor de uitwisseling van milieugegevens

ARTIKEL 1: ONDERWERP EN WERKINGSSFEER

Dit beleid heeft betrekking op milieugegevens die door het EEA worden verzameld, verkregen, verwerkt en verspreid, inclusief gegevensstromen in het kader van Eionet. Dit beleid bestrijkt als zodanig zowel gegevens die eigendom zijn van het EEA als gegevens die eigendom zijn van anderen. Veel van de aan het EEA ter beschikking gestelde brongegevens vallen onder de categorie gegevens die eigendom zijn van andere organisaties, in het bijzonder van EEA-/Eionet-lidstaten en meewerkende landen. Uit deze brongegevens worden in het kader van de taken van het EEA gegevensproducten met een toegevoegde waarde gegenereerd. Dit proces kan ook meerwaarde hebben voor andere organisaties of processen waaronder deze gegevens kunnen worden verspreid als informatiebronnen voor hun eigen werkzaamheden.

ARTIKEL 2: DOELSTELLINGEN

De doelstellingen van het gegevensbeleid zijn het ondersteunen, bevorderen en mogelijk maken van hetgeen volgt:

 • ononderbroken beschikbaarheid van de meest recente gegevens en het onderhouden van langetermijnreeksen van observaties;
 • gebruik, hergebruik en hercombinatie van gegevens van verschillende bronnen in verschillende kaders en media in bredere zin dan waarvoor zij oorspronkelijk bedoeld waren;
 • volledige, vrije en open toegang tot allerlei gegevens, waar mogelijk, met erkenning en inachtneming van de uiteenlopende bedrijfsmodellen en gegevenseigendommen die de productie van deze gegevens mogelijk maken;
 • bescherming van integriteit, transparantie en traceerbaarheid bij milieugegevens, analyses en voorspellingen;
 • erkenning van gegevensleveranciers en hun intellectuele-eigendomsrechten via vermelding en gegevenslicenties;
 • het voldoen aan relevante wetgeving en overheidsrichtsnoeren inzake het beheer en de verspreiding van milieu-informatie;
 • tenuitvoerlegging van INSPIRE, SEIS-beginselen, beginselen voor de uitwisseling van Copernicus- en GEOSS-gegevens;
 • interoperabiliteit en gebruik van Europese of internationale normen;
 • gebruik van crowdsourced en burgerwetenschappelijke gegevens;
 • erkenning van de kwaliteit van gegevens via kwaliteitsborgings- en kwaliteitscontroleprocedures, vastgelegd in het kwaliteitsbeheersysteem van het Agentschap (QMS). Dit geldt niet voor crowdsourced gegevens;
 • publicatie van relevante metadata;
 • beheer en uitwisseling van gegevens die voortkomen uit door de EU gefinancierde onderzoeksprojecten.

ARTIKEL 3: LEVERING VAN GEGEVENS AAN HET EEA

Het EEA verwacht van gegevensleveranciers dat zij het beginsel in acht nemen dat alle gegevens en producten die met openbare middelen zijn gefinancierd volledig beschikbaar dienen te zijn voor openbare instellingen [WVA1] en dat deze gegevens ook ter beschikbaar dienen te worden gesteld aan anderen, zodat zij met zo weinig mogelijk beperkingen hiervan gebruik kunnen maken.

De gegevensleveranciers vermelden duidelijk de intellectuele-eigendomsrechten, gebruiks- of hergebruiksvoorwaarden, waaronder statistische geheimhouding, en een kwaliteitsvermelding in de meta-informatie voor elk type gegevens (metadata, raster-/beeldgegevens enz.).

Het EEA aanvaardt gegevens die verkregen zijn door middel van crowdsourcing en burgerwetenschap en moedigt deze aan. Het EEA zal van dit soort gegevens gebruikmaken voor zijn producten en diensten wanneer het Agentschap het passend acht dit te doen, daarbij rekening houdend met de beschikbare informatie over de kwaliteit van de gegevens.

ARTIKEL 4: TOEGANG TOT EN HERVERSPREIDING VAN GEGEVENS

De toegang tot gegevens omvat zowel de technische toegang als het beleid dat de toegang regelt.

De door het EEA gegenereerde producten worden als collectief goed beschouwd en worden, waar mogelijk, volledig, openlijk en vrij beschikbaar gesteld, zodat ook anderen hiervan gebruik kunnen maken.

Alle gegevens in het bezit van het EEA worden zo snel mogelijk en zonder kosten ter beschikking gesteld, uitgezonderd wanneer:

 • er beperkingen gelden als gevolg van bindende voorschriften, zoals internationale verdragen, EU-wetgeving en nationale wetgeving, waaronder begrepen de bescherming van persoonsgegevens, statistische geheimhouding, de bescherming van intellectuele-eigendomsrechten en de bescherming van de nationale veiligheid (d.w.z. staatsveiligheid), defensie of openbare veiligheid;
 • door het EEA ter beschikking gestelde gegevens vergezeld gaan van een gegevenslicentie. Voor gegevens die oorspronkelijk door een derde partij aan het EEA ter beschikking zijn gesteld, kunnen eigen overeenkomsten voor gegevenstoegang gelden en licentievoorwaarden met het EEA zijn overeengekomen, die beperken hoe en wanneer het EEA gegevens aan anderen ter beschikking kan stellen;
 • het verzoek om toegang tot gegevens de verwerkingscapaciteit van het EEA overschrijdt.

Het EEA streeft ernaar toegang te verlenen tot de brongegevens die ten grondslag liggen aan de producten en diensten van het EEA voor:

 • gegevens in het bezit van het EEA die eigendom zijn van anderen,
 • gegevens in het bezit van het EEA die zijn aangepast, gecombineerd of geharmoniseerd (bijvoorbeeld voor een pan-Europese dekking),
 • gegevens die zich bij andere organen bevinden en door deze organen worden beheerd, voor het publiek toegankelijk zijn gemaakt of worden verspreid, bijvoorbeeld een nationaal overheidsorgaan, in overeenstemming met SEIS-beginselen,
 • gegevens ten aanzien waarvan het EEA is verzocht deze toegankelijk te maken, bijvoorbeeld op te treden als gegevensleverancier voor derden (zoals de Europese Commissie, Copernicus-diensten, O&O-projecten, andere overheidsdiensten).

De gegevens worden geleverd via raadpleegdiensten, zoekdiensten en, voor zover mogelijk, via downloaddiensten die aan de vastgestelde normen van de Internationale Organisatie voor normalisatie (ISO), het Open Geospatial Consortium (OGC), INSPIRE en andere relevante normalisatie-instellingen beantwoorden. Het EEA bewaart de gegevens waar het Agentschap dit geschikt acht en streeft ernaar meta-informatie bij alle gegevens te verstrekken. Tenzij anders vermeld wordt de dataset verspreid onder een open standaard ODC-licentie - via een licentie of op soortgelijke wijze.

ARTIKEL 5: ERKENNING VAN GEGEVENSBRONNEN

Het EEA vermeldt standaard de bron van gegevens en kan ‘brandingmogelijkheden’ door toevoeging van het logo van de gegevensleverancier enz. aanbieden. Elk gebruik van door crowdsourcing of burgerwetenschap verkregen gegevens wordt door het EEA als zodanig aangemerkt. Het EEA kan tot vergelijkende analyses van prestaties en kwaliteit bij de levering van gegevens overgaan en de bevindingen bekendmaken.

ARTIKEL 6: GARANTIE

EEA-gegevens worden op ‘zoals ze zijn’-basis (‘as is’) aan gebruikers verstrekt zonder enige garantie, expliciet of impliciet, daaronder begrepen garanties met betrekking tot kwaliteit en geschiktheid voor enig doel.

ARTIKEL 7: KWALITEIT

Gegevensleveranciers blijven primair verantwoordelijk voor de kwaliteit van de gegevens die zij produceren en verspreiden. Voor door het EEA geproduceerde gegevens geldt dat het EEA ernaar streeft kwaliteitsmetadata te publiceren, zoals, indien mogelijk, informatie over transparantie, nauwkeurigheid, relevantie, tijdigheid, consistentie en vergelijkbaarheid.

ARTIKEL 8: EVALUATIE

Technologische verschuivingen in de informatie- en communicatietechnologieën beïnvloeden de verzameling, de verwerking en het gebruik van gegevens op innovatieve wijze. Dit gegevensbeleid laat de mogelijkheid deze kansen te onderzoeken en te benutten. Het zal periodiek worden geëvalueerd om de voordelen van deze ontwikkelingen ten volle te kunnen benutten.

Bijlage 1 bij het gegevensbeleid van het EEA: definities

 1. Onder ‘volledig, openlijk en vrij beschikbaar’ wordt verstaan volkomen, niet-discriminatoir en kosteloos.
 2. ‘Zonder kosten’ betekent in het kader van dit document zonder andere kosten dan de reproductie- en leveringskosten, zonder kosten voor de gegevens.
 3. ‘Milieugegevens’ worden gedefinieerd als afzonderlijke items of records (zowel digitaal als analoog), gewoonlijk verkregen door meting, observatie of modellering van het milieu en de invloed van mensen hierop. Hieronder begrepen zijn gegevens die zijn gegenereerd via ingewikkelde systemen, zoals algoritmen voor het opvragen van informatie, gegevensassimilatietechnieken en de toepassing van modellen.
 4. Onder ‘gebruikers’ worden verstaan gebruikers die toegang hebben tot EEA-gegevens via verspreidingsplatforms van het EEA.
 5. Onder ‘producten en diensten’ wordt verstaan alle informatie afkomstig  uit de transformatie of verwerking van gegevens in de vorm van beoordelingen, webdiensten, afbeeldingen, kaarten, teksten of gegevensbestanden die wezenlijke knowhow vertegenwoordigen. Gewoonlijk in verband gebracht met toegevoegde waarde.
 6. Onder ‘herverspreiding’ wordt verstaan verspreiding naar een derde partij, verschillend van de oorspronkelijke verstrekker van de gegevens en de producten.
 7. Onder ‘hergebruik’ wordt verstaan het gebruik door natuurlijke of rechtspersonen van gegevens en documenten die in het bezit zijn van openbare instellingen, voor andere doeleinden, commercieel of niet-commercieel, dan het oorspronkelijke doel in het kader van de openbare taken waarvoor de gegevens en de documenten werden geproduceerd. De uitwisseling van gegevens en documenten tussen openbare instellingen voor de uitoefening van hun openbare taken is geen hergebruik.

 

U kunt het gegevensbeleid van het EEA ook downloaden in pdf-formaat.

Permalinks

Geographic coverage

Tags

gearchiveerd onder:
gearchiveerd onder: data management
Documentacties