dalje
prethodno
stavke

Podatkovna politika EEA-e

Promijenite jezik
Page Zadnja izmjena 2023-10-20
9 min read
Politika nudi smjernice o načinu na koji se EEA koristi podacima. Njome će se osigurati dosljedna i transparentna uporaba podataka. EEA nastoji promicati razmjenu podataka o okolišu. Kada pristanu na tu razmjenu, pružatelji podataka moraju biti sigurni da će se njihovi podaci ispravno upotrebljavati te da će ih se pravilno dijeliti i navoditi u svim zemljama i svim subjektima, na temelju sličnih načela i pravila.
Imajte na umu da je pravno obvezujući isključivo izvornik politike Europske agencije za okoliš na engleskom jeziku. Prijevodi se izrađuju u informativne svrhe i ne prenose nikakva prava te iz njih ne proizlaze pravno obvezujuće obveze.

Podatkovna politika Europske agencije za okoliš (EEA)

Upravni je odbor prvotno odobrio podatkovnu politiku EEA-e 20. ožujka 2013. te ju je nakon toga ažurirao 22. veljače 2018.

PREAMBULA

Politika nudi smjernice o načinu na koji Europska agencija za okoliš (EEA) koristi podatke, te osigurava njihovo dosljedno i transparentno korištenje. EEA želi promicati razmjenu podataka o okolišu. Kada pristanu na tu razmjenu, pružatelji podataka moraju biti sigurni da će se njihove podatke ispravno koristiti te da će ih se pravilno dijeliti i navoditi u svim zemljama i svim subjektima, na temelju sličnih načela i pravila.

UZIMAJUĆI U OBZIR:

 1. Uredba (EZ) br. 401/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. o Europskoj agenciji za okoliš (EEA) i Europskoj informacijskoj i promatračkoj mreži za okoliš „Eionet”,
 2. Uredba (EU) br. 377/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 3. travnja 2014. o uspostavi programa Copernicus i o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 911/2010
 3. Direktivu 2007/2/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 14. ožujka 2007. o uspostavljanju infrastrukture za prostorne informacije u Europskoj zajednici (INSPIRE) i povezana provedbena pravila,
 4. Direktivu 2003/4/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2003. o javnom pristupu informacijama o okolišu i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 90/313/EEZ,
 5. Direktivu 2003/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. studenoga 2003. o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora (Direktivu PSI),
 6. Konvencija UN-a iz 1998. o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlutavi programa Copernicus i o stavljanju iokolinv (Aarhuška konvencija), i Uredba (EZ) br. 1367/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. rujna 2006. o primjeni odredaba Aarhuške konvencije o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša na institucije i tijela Zajednice,
 7. Direktivu 96/9/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 1996. o pravnoj zaštiti baza podataka,
 8. Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ
 9. Delegirana uredba Komisije (EU) br. 1159/2013 od 12. srpnja 2013. o dopuni Uredbe (EU) br. 911/2010 Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom programu za praćenje Zemlje (GMES) utvrđivanjem uvjeta za registraciju i izdavanje dozvola za korisnike GMES-a i određujući kriterije za ograničavanje pristupa podacima namijenjenima GMES-u i informacijama usluga GMES-a.

PRIHVAĆAJUĆI:

 1. Načela Europskog sustava razmjene podataka o okolišu (SEIS) kao zajedničku inicijativu Europske komisije, EEA-e i država članica Agencije i Eioneta. Načela utvrđuju sljedeće:
  – informacijama se mora upravljati što bliže njihovu izvoru;
  – informacije se moraju prikupiti jednom i podijeliti s drugima za različite svrhe; informacije moraju biti lako dostupne radi jednostavnog ispunjavanja obveza izvješćivanja;
  – informacije moraju biti lako dostupne krajnjim korisnicima na svim razinama radi izrade nove politike;
  – informacije moraju biti dostupne da bi omogućile usporedbe okoliša na odgovarajućoj zemljopisnoj ljestvici;
  – informacije moraju biti potpuno dostupne javnosti i omogućavati sudjelovanje građana, dok je informacije potrebno podržati kroz norme za opći, besplatni i otvoreni softver.
 2. Infrastrukturu prostornih informacija u Europskoj zajednici (INSPIRE), koja se bavi temama prostornih podataka potrebnih za primjene u okolišu i čiji je cilj učiniti dostupnima odgovarajuće, usklađene i kvalitetne zemljopisne informacije koje služe kao potpora za izradu, provedbu, nadzor i ocjenu politike i aktivnosti koje imaju izravan ili neizravan učinak na okoliš.
  Direktivom INSPIRE uspostavljaju se usklađeni uvjeti pristupa skupovima i uslugama prostornih podataka te se olakšava razmjena skupova i usluga prostornih podataka između javnih tijela u državama članicama te među državama članicama, kao i njihova razmjena s institucijama i tijelima Zajednice.
 3. Rad Skupine za promatranje Zemlje (GEO) koja doprinosom svojih članova i tijela koja u njoj sudjeluju (uključujući EEA) izrađuje Globalni sustav svih sustava promatranja (GEOSS). GEO izričito priznaje važnost dijeljenja podataka za ostvarivanje vizije GEOSS-a i predviđenih društvenih dobrobiti te je utvrdio načela za dijeljenje podataka GEOSS-a.
 4. Copernicusom se uspostavlja europski kapacitet za promatranje Zemlje, a njime će se informacije pružiti korisnicima putem usluga namijenjenih za sustavno promatranje i predviđanje stanja Zemljinih podsustava. U Copernicusu se poštuje politika o potpunim, otvorenim i besplatnim podacima.

nadalje PRIHVAĆAJUĆI:

 • EEA-in zadatak je prikupljanje, usporedba i procjena informacija povezanih s okolišem i klimom te upravljanje dijeljenjem podataka i pristupom podacima, zatim sastavljanje stručnih izvješća o kvaliteti, osjetljivosti, pritiscima i učincima na okoliš na području Unije radi omogućavanja primjene kriterija za podatke o okolišu i njihove jedinstvene procjene te daljnji razvoj i održavanje referentnog centra za informacije o okolišu;
 • Te su informacije važne Komisiji za osiguravanje usklađenosti s odgovarajućim zakonodavstvom EU-a i njegovu provedbu.

EEA USVAJA OSNOVNA NAČELA PODATKOVNE POLITIKE za razmjenu podataka povezanih s okolišem

ČLANAK 1.: PREDMET I PODRUČJE PRIMJENE

Ova politika obuhvaća podatke o okolišu koje je EEA prikupila, nabavila, obradila i podijelila, uključujući tokove podataka unutar okvira Eioneta. Kao takva, ova politika obuhvaća podatke u vlasništvu EEA-e kao i podatke u tuđem vlasništvu. Mnoštvo izvornih podataka dostupnih EEA-i u vlasništvu su drugih organizacija, posebice u vlasništvu članica EEA-e/Eioneta i država suradnica. Jedna od EEA-inih dužnosti jest stvaranje podatkovnih proizvoda dodane vrijednosti iz tih izvornih podataka. Tim se postupkom također može dodati vrijednosti za druge organizacije ili postupke kojima se mogu dijeliti ti podaci kao ulazni izvori za njihov rad.

ČLANAK 2.: CILJEVI

Ciljevi podatkovne politike jesu pružanje potpore, promoviranje i omogućavanje:

 • neprekidne dostupnosti najnovijih podataka i održavanja dugoročnih nizova praćenja,
 • šireg iskorištavanja, ponovne uporabe i ponovne kombinacije podataka iz različitih izvora unutar okvira i medija različitih od onih za koje su prvotno namijenjene,
 • potpunog, besplatnog i otvorenog pristupa svim vrstama podataka kada je to moguće, uz prepoznavanje i poštovanje raznih poslovnih modela i vlasništva podataka koji omogućuju stvaranje tih podataka,
 • zaštite cjelovitosti, transparentnosti i mogućnosti praćenja podataka o okolišu, njihove analize i predviđanja,
 • priznavanja pružatelja podataka i njihovih prava intelektualnog vlasništva citiranjem i podatkovnim licencama,
 • pridržavanja odgovarajućeg zakonodavstva i vladinih smjernica o upravljanju i raspodjeli informacija o okolišu,
 • provedbe programa INSPIRE, načela SEIS-a, Copernicusa i načela za dijeljenje podataka GEOSS-a,
 • interoperabilnosti i uporabe europskih ili međunarodnih standarda,
 • uporabe grupno prikupljenih podataka i amaterskih istraživanja,
 • priznavanja kvalitete podataka postupcima za osiguranje i kontrolu kvalitete koji se bilježe u Agencijinom sustavu za upravljanje kvalitetom (QMS). To se ne odnosi na grupno prikupljanje podatka,
 • objavljivanje važnih metapodataka,
 • čuvanje i dijeljenje podataka iz istraživačkih projekata koje financira EU.

ČLANAK 3.: PRUŽANJE PODATAKA EEA-i

EEA očekuje da se pružatelji podataka pridržavaju načela prema kojem svi podaci i proizvodi financirani javnim sredstvima moraju biti u potpunosti dostupni javnim tijelima i drugima za uporabu sa što manje ograničenja.

Pružatelj podataka jasno definira prava intelektualnog vlasništva, uvjete uporabe ili ponovne uporabe, uključujući statističku povjerljivost i izjave o kvaliteti u metapodacima za svaku vrstu podataka (metapodaci, rasterski/slikovni podaci itd.).

EEA prihvaća i potiče pružanje grupno prikupljenih podataka i amaterska istraživanja. EEA će iskoristiti tu vrstu podataka u svojim proizvodima i uslugama kada smatra da je to prikladno, uzimajući u obzir dostupne informacije o kvaliteti podataka.

ČLANAK 4.: PRISTUP I PONOVNA DISTRIBUCIJA PODATAKA

Pristup podacima obuhvaća tehnički pristup i politiku kojima se regulira pristup.

Proizvodi koje je stvorila EEA smatraju se javnim dobrom i kada je to moguće, bit će drugima potpuno, besplatno i otvoreno dostupni radi uporabe.

Sve podatke koje čuva EEA dostupni su uz minimalnu odgodu i bez naplate u slučaju:

 • kada se primjenjuju ograničenja koja proizlaze iz obvezujućih pravila, uključujući međunarodne ugovore, zakonodavstvo Europske unije i nacionalno zakonodavstvo koja uključuju zaštitu osobnih podataka, statističku povjerljivost, zaštitu prava intelektualnog vlasništva kao i zaštitu nacionalne sigurnosti (tj. zaštitu države), obranu ili javnu sigurnost,
 • kada uz podatke koje je EEA stavila na raspolaganje dolazi podatkovna licenca. Podaci koje je treća strana prvotno stavila na raspolaganje EEA-i mogu biti obuhvaćeni posebnim ugovorima o pristupu podacima ili uvjetima licence dogovorenih s EEA-om, koji ograničuju uvjete pod kojima EEA podatke može ustupiti drugima,
 • kada zahtjev za pristup podacima nadilazi EEA-ine mogućnosti upravljanja tim podacima.

EEA nastoji pružiti pristup izvornim podacima na kojima se temelje EEA-ini proizvodi i usluge za:

 • podatke koje čuva EEA, a koji su u tuđem vlasništvu,
 • podatke koje čuva EEA, a koji su prilagođeni, kombinirani ili usklađeni (primjerice da bi osigurali paneuropsku pokrivenost),
 • podatke koji se nalaze, kojima se upravlja ili koji su javno dostupni u drugim tijelima ili ih se dijeli, primjerice u nacionalnim administracijama u skladu s načelima SEIS-a,
 • podatke za koje je od EEA-e zatraženo da osigura pristup, primjerice da djeluje kao pružatelj podataka za treće strane (npr. Europsku komisiju, usluge Copernicusa, projekte istraživanja i razvoja, druga javna tijela).

Podaci će biti dostupni pretraživanjem, pregledavanjem i po mogućnosti preuzimanjem koji su sukladni s uspostavljenim normama ISO-a, OGC-a, INSPIRE-a i drugih odgovarajućih tijela za normizaciju. EEA će čuvati podatke na mjestu koje smatra prikladnim te će za cilj imati pružanje metapodataka za sve podatke. Ako nije drukčije navedeno, skup podataka bit će distribuiran na temelju otvorene standardne dozvole, ODC-by dozvole ili slične dozvole.

ČLANAK 5.: NAVOĐENJE IZVORA PODATAKA

EEA-in uobičajeni pristup podrazumijeva navođenje izvora podataka i EEA može ponuditi mogućnosti za prikazivanje robne marke stavljanjem logotipa pružatelja podataka i slično. EEA mora jasno označiti grupno prikupljene podatke ili amaterska istraživanja namijenjenih za uporabu. EEA može poduzeti i objaviti vježbe za analizu pružanja podataka glede učinkovitosti i kvalitete.

ČLANAK 6.: JAMSTVO

EEA-ini podaci pružaju se korisnicima „kao takvi” bez ikakvog jamstva, izričitog ili podrazumijevanog, uključujući kvalitetu i prikladnosti za bilo koju svrhu.

ČLANAK 7.: KVALITETA

Pružatelji podataka snose primarnu odgovornost za kvalitetu podataka koje proizvode i dijele. EEA teži objavljivanju kvalitetnih metapodataka uz podatke koje proizvodi, uključujući, gdje je prikladno, informacije o transparentnosti, točnosti, važnosti, pravodobnosti, dosljednosti i usporedivosti.

ČLANAK 8.: PREGLED

Tehnološki pomaci u informacijskim i komunikacijskim tehnologijama utječu na inovativan način prikupljanja, obrade i uporabe podataka. Ova je podatkovna politika osmišljena da bi omogućila istraživanje i uporabu tih mogućnosti. Da bi se omogućilo potpuno iskorištavanje dobrobiti tih pomaka, ova će se politika redovito revidirati.

Prilog 1. Podatkovne politike EEA-e: Definicije

 1. Potpuno, otvoreno i besplatno dostupno znači cjelovito, bez ograničenja i bez naplate.
 2. Bez naplate u kontekstu ovog dokumenta znači o trošku koju nije veći od troška proizvodnje i dostave, bez naplate samih podataka.
 3. Podaci o okolišu definiraju se kao samostalne stavke ili zapisi (digitalni i analogni) koji se u pravilu pribavljaju mjerenjem, promatranjem ili modeliranjem prirodnog svijeta i učinka koji ljudi imaju na njega. To uključuje podatke stvorene složenim sustavima, primjerice algoritmima za pronalaženje informacija, tehnikama za asimilaciju podataka i primjenom modela.
 4. Korisnici znače korisnici koji pristupaju EEA-inim podacima na EEA-inim platformama za dijeljenje.
 5. Proizvodi i usluge znače sve informacije koje nastaju pretvorbom ili obradom podataka u obliku ocjenjivanja, usluga na internetu, slika, grafikona, teksta ili podatkovnih datoteka koje sadržavaju bitno znanje i vještine, što se obično povezuje s dodavanjem vrijednosti.
 6. Ponovna distribucija znači distribucija trećoj strani od koje ne potječu podaci i proizvodi.
 7. Ponovna uporaba znači uporaba podataka i dokumenata, koje čuvaju tijela javnog sektora, koje koriste fizičke ili pravne osobe u komercijalne ili nekomercijalne svrhe, a koje ne predstavljaju početnu svrhu unutar javnog zadatka za koji su proizvedeni podaci i dokumenti. Razmjena podataka i dokumenata među tijelima javnog sektora čija je jedina svrha njihovo javno poslovanje, ne predstavlja ponovnu uporabu.

 

Također možete preuzeti podatkovnu politiku EEA-e u PDF formatu.

Permalinks

Geographic coverage

Tags

Filed under:
Filed under: data management
Radnje vezane za dokument