Obrada osobnih podataka u institucijama i tijelima Zajednice kao što je Europska agencija za okoliš (EEA) uređena je Uredbom (EZ) br. 45/2001 – http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001R0045:EN:NOT– o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama i tijelima Zajednice i o slobodnom kretanju takvih podataka.

Područje primjene Uredbe br. 45/2001

Člankom 3. stavkom 2. predviđa se da se Uredba primjenjuje na obradu (u potpunosti ili djelomično automatskim putem ili u okviru sustava unosa) osobnih podataka u svim institucijama i tijelima Zajednice budući da se obrada provodi pri obavljanju aktivnosti koje su u cijelosti ili djelomično obuhvaćene područjem primjene prava Zajednice.

Obrada osobnih podataka

„Obrada” znači svaki postupak ili niz postupaka koji se provode nad osobnim podacima kao što su prikupljanje, bilježenje, organizacija, pohrana, prilagodba ili promjena, vraćanje, savjetovanje, uporaba, prenošenje, širenje ili na drugi način omogućivanje dostupnosti, usklađivanje ili kombiniranje, blokiranje, brisanje ili uništavanje (članak 2. točka (b) Uredbe 45/2001).

Što su osobni podaci?

„Osobni podatak” jest svaka informacija koja se odnosi na identificirane fizičke osobe ili fizičke osobe koje se može identificirati (subjekt podataka). Osoba koja se može identificirati jest osoba koju se može izravno ili neizravno identificirati, i to posebno prema identifikacijskom broju ili prema jednom ili više čimbenika svojstvenih njezinu fizičkom, fiziološkom, mentalnom, ekonomskom, kulturnom ili socijalnom identitetu. (Članak 2. točka (a) Uredbe. 45/2001).

Zabranjena je obrada posebnih kategorija podataka koji su definirani kao osobni podaci, a koji otkrivaju rasno ili etničko podrijetlo, politička uvjerenja, vjerska ili filozofska uvjerenja i sindikalno članstvo te podataka koji se tiču zdravlja ili spolnog života, uz određene iznimke kojima ova odredba podliježe. (Članak 10. Uredbe 45/2001).

Subjekt podataka

Subjekt podataka jest osoba čiji se osobni podaci prikupljaju, drže ili obrađuju.

Voditelj obrade i delegirani voditelj

Voditelj obrade znači „institucija ili tijelo Zajednice, Glavna uprava, jedinica ili bilo koji drugi organizacijski subjekt koji samostalno ili zajedno s ostalima određuje svrhe i sredstva obrade osobnih podataka” (članak 2. točka (d) Uredbe 45/2001).

Načela zaštite podataka

  • Podaci moraju biti obrađeni pravično i zakonito;
  • mogu se obrađivati samo za ograničene i izričite potrebe;
  • prikupljeni podaci moraju biti odgovarajući, bitni i ne preopsežni u odnosu na svrhu u koju su se prikupljali;
  • moraju se održavati točnima i ažurnima;
  • ne smiju se čuvati dulje nego što je potrebno;
  • mogu se obrađivati samo u skladu s pravima subjekta podataka;
  • trebaju se pohranjivati na siguran način;
  • ne smiju se prenositi trećim stranama bez poduzimanja odgovarajućih mjera opreza (članak 4. Uredbe 45/2001).

Prava subjekta podataka

1. Informacije

Voditelj treba subjektu podataka osigurati sljedeće informacije o podacima koji se obrađuju:
(a) informacije o pravnim osnovama postupka obrade,
(b) identitet voditelja,
(c) svrhu postupka obrade,
(d) kategorije predmetnih podataka,
(e) primatelje ili kategorije primatelja kojima se podaci otkrivaju,
(f) jesu li odgovori na postavljena pitanja obvezni ili dobrovoljni,
(g) postojanje prava na pristup informacijama,
(h) rokove za pohranu podataka i
(i) pravo na pribjegavanje Europskom nadzorniku za zaštitu podataka;

2. Pravo pristupa

Subjekt podataka ima pravo pristupa svojim podacima. Štoviše, subjekt podataka ima pravo od voditelja obrade zahtijevati sljedeće informacije koje mu voditelj osigurava u roku od najviše tri mjeseca od primitka zahtjeva:
(a) potvrdu o tomu obrađuju li se podaci vezani uz subjekt podataka;
(b) izjavu o podacima koji se obrađuju te izvoru dostupnih informacija;
(c) potvrdu o svrsi postupka, kategorijama predmetnih podataka te primateljima ili kategorijama primatelja kojima se podaci otkrivaju,
(d) saznanja o logici povezanoj s bilo kojom vrstom automatskog odlučivanja u vezi sa subjektom podataka. 

3. Ispravljanje

Subjekt podataka ima pravo od voditelja obrade ishoditi ispravak netočnih ili nepotpunih osobnih podataka bez odlaganja.

4. Blokiranje

Subjekt podataka ima pravo od voditelja obrade ishoditi blokiranje podataka ako
(a) oni više nisu potrebni za predviđeni cilj;
(b) subjekt podataka osporava točnost podataka ili
(c) je njihova obrada nezakonita. Ako je obrada podataka nezakonita, subjekt podataka može također zahtijevati da voditelj obrade uništi podatke.

5. Obavješćivanje trećih strana

Subjekt podataka ima pravo zahtijevati od voditelja obrade da obavijesti treće strane kojima su podaci prethodno bili otkriveni o svakom ispravljanju, blokiranju ili uništenju tih podataka.

7. Pravo na prigovor

Subjekt podataka ima pravo u svakom trenutku uložiti prigovor na obradu podataka koji ga se tiču iz uvjerljivih zakonitih razloga koji se odnose na njegov konkretan slučaj kako je navedeno u člancima od 11. do 19. u skladu s iznimkom iz članka 20. Uredbe 45/2001.

8. Čuvanje podataka

Podaci se ne smiju čuvati dulje nego što je potrebno za potrebe svrhe u koju su prikupljeni.

Službenik za zaštitu podataka (DPO)

Sve institucije imaju jednog ili više službenika za zaštitu podataka kako bi se osiguralo da se u institucijama primjenjuju načela zaštite podataka. Svaki službenik za zaštitu podataka vodi registar svih postupaka obrade osobnih podataka u svojoj instituciji. On također osigurava savjete i preporuke o pravima i obvezama.

On obavješćuje Europskog nadzornika za zaštitu podataka (EDPS) (vidi niže) o obradi osjetljivih osobnih podataka te odgovara na njegove zahtjeve. U kritičnim situacijama istražuje određene predmete i incidente, bilo na zahtjev bilo samoinicijativno.
Službeniku za zaštitu podataka Europske agencije za okoliš možete se obratiti na adresi: dataprotectionofficer@eea.europa.eu

Europski nadzornik za zaštitu podataka

Europski nadzornik za zaštitu podataka neovisno je nadzorno tijelo uspostavljeno u skladu s Uredbom (EZ) 45/2001.

U pogledu obrade osobnih podataka, Europski nadzornik za zaštitu podataka nadležan je osigurati da institucije i tijela Zajednice poštuju temeljna prava i slobode fizičkih osoba, a posebno njihovo pravo na privatnost. Europski nadzornik za zaštitu podataka nadležan je također za savjetovanje institucija i tijela Zajednice te subjekata podataka o svim pitanjima u vezi s obradom osobnih podataka.
Subjekti podataka imaju pravo obratiti se Europskom nadzorniku za zaštitu podataka u svakom trenutku.

Informacije o korištenju internetske stranice

Ova internetska stranica koristi program Google Analytics, uslugu internetske analize koju pruža Google, Inc. (Google). Google Analytics koristi tzv. kolačiće („cookies”), tj. tekstualne datoteke stavljene na vaše računalo koje web-timu pomažu u analizi korištenja internetske stranice. Informacije o vašem korištenju internetske stranice (uključujući vašu IP adresu) dobivene pomoću kolačića Google šalje i pohranjuje na poslužitelje u Sjedinjenim Američkim Državama. Google će te informacije koristiti za procjenu vašeg korištenja internetske stranice, sastavljajući za operatere stranice izvješća o aktivnostima na njoj te pružajući ostale usluge povezane s aktivnostima stranice i korištenjem interneta. Google može također prenijeti te informacije trećim stranama kada to zahtijeva zakon ili kada te treće strane obrađuju podatke u ime Googlea. Google neće povezivati vašu IP adresu s bilo kojim drugim podatkom koji posjeduje. Odabirom odgovarajuće postavke na vašem pregledniku možete odbiti korištenje kolačića, međutim imajte u vidu da u tom slučaju možda nećete moći koristiti sve funkcije ove internetske stranice. Korištenjem ove internetske stranice pristajete na to da Google obrađuje vaše podatke na gore navedeni način i i u gore navedenu svrhu.

Kolačići ne sadrže osobne podatke o vama i ne mogu se koristiti za identifikaciju pojedinačnog korisnika.

Europska agencija za okoliš (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenhagen K
Danska
Telefon: +45 3336 7100