Eventuelle personopplysninger som legges fram av bruker, vil ble behandlet i samsvar med Fellesskapets regelverk om vern av personopplysninger, særlig europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 45/2001 om personvern i forbindelse med behandling av personopplysninger i Fellesskapets institusjoner og organer og om den frie bevegelighet for slike opplysninger. Personopplysningene vil bare bli brukt med sikte på framskaffelse, administrasjon og oppfølging av informasjon brukeren har anmodet om. Brukeren har tilgang til egne personopplysninger og anledning til å korrigere unøyaktige eller ufullstendige opplysninger. Brukere som har spørsmål om behandlingen av egne personopplysninger, bes henvende seg til Det europeiske miljøbyrå.

Spørsmål som gjelder innhenting av personopplysninger, kan rettes til `EEA Data Protection Officer  <dataprotectionofficer@eea.europa.eu>`__

Abonnementer
Registrer deg for å motta våre rapporter (på papir og/eller elektronisk) og kvartalsvise nyhetsbrev.
Følg oss
 
 
 
 
 
Det Europeiske Miljøbyrået (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 København K
Danmark
Telefon: +45 3336 7100