Titoktartási nyilatkozat

Nyelv megváltoztatása
Lap Utolsó módosítás 2016. 06. 03.
Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA) és a személyes adatok feldolgozása
A személyes adatok feldolgozását az olyan közösségi intézményeknél és szerveknél, mint Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA), a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 45/2001/EK rendelet – http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001R0045:HU:NOT – szabályozza.

A 45/2001/EK rendelet hatálya

A 3. cikk (2) bekezdése előírja, hogy e rendeletet kell alkalmazni a személyes adatok bármely közösségi intézmény és szerv által történő feldolgozására (teljesen egészében vagy részben automatizált módon vagy egyébként nyilvántartó rendszer részeként), ha a feldolgozás részben vagy teljes egészében a közösségi jog hatálya alá tartozó tevékenységek gyakorlása során történik.

A személyes adatok feldolgozása

A „feldolgozás” a személyes adatokon automatikus vagy nem automatikus módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, mint például a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, visszakeresés, lekérdezés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel révén, összehangolás vagy összekapcsolás, zárolás, törlés, illetve megsemmisítés (a 45/2001/EK rendelet 2. cikkének b) pontja).

Mi a személyes adat?

A „személyes adat” az azonosítható vagy azonosított természetes személyre (érintettre) vonatkozó bármely információ. Az azonosítható személy olyan személy, aki közvetlen vagy közvetett módon azonosítható, különösen egy azonosító számra vagy a személy fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy társadalmi önazonosságára vonatkozó egy vagy több tényezőre történő utalás révén (a 45/2001/EK rendelet 2. cikkének a) pontja).

Bizonyos kivételekkel tilos az olyan személyes adatkategóriák feldolgozása, amelyekből következtetni lehet a faji vagy etnikai hovatartozásra, a politikai véleményre, a vallási vagy világnézeti meggyőződésre, a szakszervezeti tagságra, az egészségi állapotra vagy a szexuális életre (a 45/2001/EK rendelet 10. cikke).

Az érintett

Az érintett az a személy, akinek a személyes adatait összegyűjtik, megtartják vagy feldolgozzák.

Az adatkezelő és a megbízott adatkezelő

Az adatkezelő „az a közösségi intézmény vagy szerv, főigazgatóság, egység vagy bármely más szervezeti jogalany, amely önállóan vagy másokkal együtt meghatározza a személyes adatok feldolgozásának céljait és módját” (a 45/2001/EK rendelet 2. cikkének d) pontja).

Az adatvédelem elvei

  • Az adatok feldolgozását tisztességesen és törvényesen kell végezni.
  • Az adatokat korlátozott és egyértelmű célokra szabad csak feldolgozni.
  • Az összegyűjtött adatok gyűjtésük célja szempontjából megfelelőek, relevánsak és nem túlzott mértékűek.
  • Gondoskodni kell arról, hogy pontosak és időszerűek legyenek.
  • Az adatokat csak a szükséges ideig lehet tárolni.
  • Feldolgozásuk során tiszteletben kell tartani az érintett jogait.
  • A tárolásnak biztonságosnak kell lennie.
  • Az adatok csak megfelelő óvintézkedések alkalmazásával adhatók át harmadik személyeknek (a 45/2001/EK rendelet 4. cikke).

Az érintett jogai

 

1. Információ

Az adatkezelő az érintettel a feldolgozás alatt álló adatokról az alábbi információkat köteles közölni:
a) az adatfeldolgozási művelet jogalapjára vonatkozó információ,
b) az adatkezelő személye,
c) a művelet célja,
d) az érintett adatkategóriák,
e) a címzettek vagy a címzettek kategóriái, akikkel az adatokat közlik,
f) a kérdések megválaszolása kötelező-e vagy önkéntes,
g) az adatokba való betekintési jog megléte,
h) az adatok tárolásának időtartama, valamint
i) tájékoztatás arról, hogy joga van az európai adatvédelmi biztoshoz fordulni.

2. A hozzáféréshez való jog

Az érintettnek joga van az adataiba való betekintéshez. Kérheti továbbá, hogy az adatkezelő szolgáljon számára az alábbi információkkal, az adatkezelő pedig az erre vonatkozó kérelem kézhezvételétől számított három hónapon belül köteles:
a) megerősíteni, hogy az érintettre vonatkozó adat feldolgozására sor került-e vagy sem;
b) közölni az adatfeldolgozás tárgyát képező adatokat és a rendelkezésre álló összes információ forrását;
c) megerősítést adni az adatfeldolgozási művelet céljáról, az érintett adatkategóriákról és a címzettekről vagy a címzettek kategóriáiról, akikkel az adatokat közlik;
d) tájékoztatást adni az érintettre vonatkozó automatizált döntéshozatali folyamat logikájáról.

3. Helyesbítés

Az érintettnek joga van az adatkezelőtől a hibás vagy hiányos személyes adatok haladéktalan helyesbítését kérni.

4. Zárolás

Az érintettnek joga van az adatkezelőtől az adatok zárolását kérni, ha:
a) az adatra már nincs szükség a művelet céljaira;
b) pontosságukat az érintett vitatja, vagy
c) az adatfeldolgozás jogellenes. Ha az adatkezelés jogellenes, az érintett az adatkezelőt az adatok megsemmisítésére is kérheti.

5. Harmadik személyek értesítése

Az érintettnek joga van az adatkezelőtől kérni, hogy azokat a harmadik személyeket, akikkel az adatokat előzőleg közölték, értesítse az adatok helyesbítéséről, zárolásáról vagy törléséről.

6. Kifogásolási jog

Az érintett a 45/2001/EK rendelet 11–19. cikkében foglaltak alapján – a 20. cikkben felsorolt esetek kivételével – sajátos helyzetével kapcsolatos, fontos jogos indokkal bármikor kifogást emelhet a rá vonatkozó adatok feldolgozása ellen.

7. Az adatok megőrzése

Az adatok csak annyi ideig tárolhatók, amennyi azok gyűjtését indokoló célok eléréséhez szükséges.

Az adatvédelmi tisztviselő

A személyes adatok védelmére vonatkozó elvek alkalmazásának biztosítása érdekében minden egyes intézmény rendelkezik egy vagy több adatvédelmi tisztviselővel. Az adatvédelmi tisztviselők nyilvántartást vezetnek az intézményükben folyó adatkezelési műveletekről. Az adatvédelmi tisztviselő tanácsot is ad és a jogokra és kötelezettségekre vonatkozó ajánlásokat tesz.

A minősített személyes adatok kezeléséről értesíti az európai adatvédelmi biztost (lásd alább), és válaszol annak kérdéseire. Kritikus helyzetekben kérés alapján vagy saját kezdeményezésére kivizsgálhatja az ügyeket és eseteket.
Az EEA adatvédelmi tisztviselőjével a dataprotectionofficer@eea.europa.eu címen veheti fel a kapcsolatot.

Európai adatvédelmi biztos

Az európai adatvédelmi biztos a 45/2001/EK rendelettel összhangban létrehozott független ellenőrző hatóság.

A személyes adatok feldolgozása tekintetében az európai adatvédelmi biztos felelős annak biztosításáért, hogy a közösségi intézmények és szervek tiszteletben tartsák a természetes személyek alapvető jogait és szabadságait, különösen a magánélet tiszteletben tartásához való jogukat. Az európai adatvédelmi biztos feladata az is, hogy a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos minden ügyben tanácsokkal lássa el a közösségi intézményeket és szerveket, valamint az érintetteket.
Az érintetteknek joguk van ahhoz, hogy bármikor az európai adatvédelmi biztoshoz forduljanak.

A honlap használatára vonatkozó tájékoztatás

Ez a honlap a Google, Inc. („Google” ) által nyújtott Google Analytics webforgalom-elemző szolgáltatást veszi igénybe. A Google Analytics „sütiket” , azaz az Ön számítógépén elhelyezett szöveges fájlokat használ, amelyek segítségével a webcsapat megvizsgálhatja, hogyan használják a felhasználók az adott oldalt. A süti által az Ön honlaphasználati módjáról generált információ (többek között az Ön IP-címe) a Google egyesült államokbeli szervereire továbbítódik tárolásra. Ezt az információt a Google arra használja, hogy értékelje a honlap használatát, a honlap üzemeltetői részére jelentéseket készítsen a honlapon tapasztalt aktivitásról, valamint hogy a honlapon tapasztalt aktivitással és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatásokat nyújtson. Amennyiben ezt törvény írja elő, vagy ha a Google megbízásából harmadik személyek végeznek információfeldolgozást, a Google továbbíthatja ezt az információt harmadik személyeknek. A Google nem kapcsolja össze az Ön IP-címét a Google által tárolt egyéb adatokkal. A böngészője megfelelő beállításával letilthatja a sütik használatát, ebben az esetben azonban elfordulhat, hogy nem fogja tudni használni a honlap összes funkcióját. A honlap használatával beleegyezését adja ahhoz, hogy a Google a fenti módon és célokra feldolgozza az Önre vonatkozó adatokat.

A sütik Önről szóló személyes információt nem tartalmaznak, és az egyes felhasználók azonosítására nem alkalmasak.

 

 

Feliratkozások
Feliratkozás jelentések (nyomtatott és/vagy elektronikus formátumban) és negyedéves hírlevél.
Kövessen minket
 
 
 
 
 
Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Dánia
Telefon +45 3336 7100