Isikuandmete töötlemise kord sellistes ühenduse institutsioonides ja asutustes nagu Euroopa Keskkonnaagentuur (EEA) on kehtestatud määrusega (EÜ) nr 45/2001 - http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001R0045:ET:NOT - üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ühenduse institutsioonides ja asutustes ning selliste andmete vaba liikumise kohta.

Määruse nr 45/2001 reguleerimisala

Artiklis 3 sätestatakse, et määrust kohaldatakse kõikides ühenduse institutsioonides ja asutustes toimuva isikuandmete töötlemise (täielikult või osaliselt automatiseeritud töötlemine ja muul viisil isikuandmete kataloogi kandmine) suhtes, kui töötlemise eesmärk on täielikult või osaliselt ühenduse õigusaktidega hõlmatud toimingute teostamine.

Isikuandmete töötlemine

Isikuandmete töötlemine on iga isikuandmetega tehtav toiming või mitu toimingut, näiteks kogumine, salvestamine, korrastamine, säilitamine, kohandamine või muutmine, väljavõtete tegemine, päringu teostamine, kasutamine, üleandmine, levitamine või muul moel kättesaadavaks tegemine, ühitamine või ühendamine, sulgemine, kustutamine või hävitamine (määruse nr 45/2001 artikli 2 punkt b).

Mida loetakse isikuandmeteks?

Isikuandmed on mis tahes teave üheselt identifitseeritud või identifitseeritava füüsilise isiku ehk andmesubjekti kohta. Identifitseeritav isik on isik, keda saab otseselt või kaudselt kindlaks teha, eelkõige identifitseerimisnumbri abil või tema ühe või mitme füüsilise, psühholoogilise, psüühilise, majandusliku, kultuurilise või sotsiaalse omaduse kaudu (määruse nr 45/2001 artikli 2 punkt a).

Selliste isikuandmete eriliikide, mis paljastavad rassilise või etnilise päritolu, poliitilised vaated, usulised või filosoofilised veendumused, ametiühingusse kuulumise, ning tervislikku seisundit või seksuaalelu käsitlevate andmete töötlemine on keelatud, välja arvatud erandlikel juhtudel (määruse nr 45/2001 artikkel 10).

Andmesubjekt

Andmesubjekt on isik, kelle andmeid kogutakse, säilitatakse või töödeldakse.

Vastutav töötleja ja volitatud töötleja

Vastutav töötleja on ühenduse institutsioon või asutus, peadirektoraat, selle üksus või mis tahes muu organ, kes määrab üksi või koos teistega kindlaks isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid (määruse nr 45/2001 artikli 2 punkt d).

Andmekaitse  põhimõtted

  • isikuandmeid peab töötlema õiglaselt ja seaduslikult;
  • isikuandmeid võib töödelda piiratud ja selgelt kindlaksmääratud eesmärkidel;
  • kogutud isikuandmed peavad olema piisavad, asjakohased ega tohi ületada selle otstarbe piire, mille tarvis neid kogutakse;
  • isikuandmed peavad olema täpsed ja ajakohased;
  • isikuandmeid ei tohiks säilitada kauem kui vajalik;
  • isikuandmeid võib töödelda üksnes kooskõlas andmesubjekti õigustega;
  • isikuandmeid tuleb säilitada turvalisel viisil;
  • isikuandmeid võib kolmandatele isikutele edastada üksnes piisavaid ettevaatusabinõusid järgides (määruse nr 45/2001 artikkel 4).

Andmesubjekti õigused

 

1. Teave

Vastutav töötleja peab andma andmesubjektile töödeldavate andmete kohta järgmist teavet:
a) andmete töötlemise õiguslik alus;
b) vastutava töötleja isikuandmed;
c) andmete töötlemise eesmärk;
d) asjaomaste andmete kategooriad;
e) andmete vastuvõtjad või vastuvõtjate kategooriad, kellele andmeid avaldatakse;
f) kas küsimustele vastamine on kohustuslik või vabatahtlik;
g) teave andmesubjekti õiguse kohta tutvuda enda kohta käivate andmetega;
h) andmete säilitamise tähtaeg ja
i) teave õiguse kohta pöörduda abi saamiseks Euroopa andmekaitseinspektori poole.

2. Õigus tutvuda andmetega

Andmesubjektil on õigus tutvuda enda kohta käivate andmetega. Lisaks sellele võib andmesubjekt nõuda vastutavalt töötlejalt kolme kuu jooksul alates vastava taotluse esitamisest järgmise teabe esitamist :
a) kinnitus, kas temaga seotud andmeid töödeldakse või mitte;
b) teave töödeldavate andmete ja võimaluse korral nende allika kohta ;
c) kinnitus töötlemise eesmärkide, kasutatavate andmeliikide ning vastuvõtja või vastuvõtjate kategooriate kohta, kellele andmeid avaldatakse,
d) selgitus teda puudutava automatiseeritud otsustusprotsessi toimimise loogika kohta.

3. Parandamine

Andmesubjektil on õigus nõuda vastutavalt töötlejalt ebatäpsete või mittetäielike isikuandmete viivitamatut parandamist.

4. Sulgemine

Andmesubjektil on õigus nõuda vastutavalt töötlejalt andmete sulgemist, kui:
a) need ei ole enam töötlemise eesmärgil vajalikud;
b) andmesubjekt seab kahtluse alla nende täpsuse või
c) töötlemine on ebaseaduslik. Kui töötlemine on ebaseaduslik, võib andmesubjekt nõuda, et vastutav töötleja hävitaks andmed.

5. Kolmandate isikute teavitamine

Andmesubjektil on õigus vastutavalt töötlejalt nõuda andmeid saanud kolmanda isiku teavitamist mis tahes parandusest, sulgemisest või hävitamisest.

6. Õigus esitada vastuväiteid

Andmesubjekt võib esitada igal ajal vastuväiteid endaga seotud andmete töötlemise suhtes oma konkreetse seisundiga seotud veenvatel ja õigustatud põhjustel, mida on loetletud artiklites 11–19, võttes arvesse määruse 45/2001 artiklis 20 sätestatud erandeid.

7. Andmete säilitamine

Andmeid ei säilitata kauem kui on vajalik selle eesmärgi täitmiseks, milleks neid koguti.

Andmekaitseametnik

Iga ühenduse institutsioon nimetab ametisse vähemalt ühe andmekaitseametniku, kelle ülesandeks on isikuandmete kaitsega seotud põhimõtete kohaldamine selles institutsioonis. Iga andmekaitseametnik peab registrit enda institutsioonis toimunud kõikide isikuandmete töötlemiste kohta. Ühtlasi annab ta nõuandeid ja soovitusi õiguste ja kohustuste kohta.

Ta teavitab Euroopa andmekaitseinspektorit tundlike isikuandmete töötlemisest (vt allpool) ja vastab Euroopa andmekaitseinspektori arupärimistele. Kriitilises olukorras võib andmekaitseametnik taotluse korral või omal algatusel uurida asjaolusid ja vahejuhtumeid.
EEA andmekaitseametnikuga saab ühendust aadressil dataprotectionofficer@eea.europa.eu

Euroopa andmekaitseinspektor

Euroopa andmekaitseinspektor on sõltumatu järelevalveorgan, mis on loodud vastavalt määrusele (EÜ) 45/2001.

Isikuandmete töötlemisega seoses vastutab Euroopa andmekaitseinspektor selle eest, et ühenduse institutsioonid ja asutused tagaksid isikuandmete töötlemisel füüsiliste isikute põhiõigused ja -vabadused, eelkõige nende õiguse eraelu puutumatusele. Euroopa andmekaitseinspektor vastutab ka ühenduse institutsioonide ja asutuste ning andmesubjektide nõustamise eest kõikides isikuandmete töötlemisega seotud küsimustes.
Andmesubjektidel on õigus pöörduda igal ajal abi saamiseks Euroopa andmekaitseinspektori poole.

Teave saidi kasutamise kohta

Käesoleval veebisaidil kasutatakse Google Inc. (edaspidi "Google") analüütilist rakendust Google Analytics. Google Analytics kasutab nn küpsiseid, mis on teie arvutisse paigutatavad tekstifailid, mille abil analüüsitakse veebisaidi kasutamist. Nn küpsiste vahendusel saadud teave selle kohta, kuidas te veebisaiti kasutate (sealhulgas teie IP-aadress), edastatakse Google'ile ja talletatakse USAs paiknevates serverites. Google kasutab seda teavet teie veebikasutuse hindamiseks, veebisaidi külastatavuse aruande koostamiseks operaatoritele ning veebisaidi külastamise ja Interneti kasutamisega seotud muude teenuste osutamiseks. Google võib kõnealuse teabe edastada ka kolmandatele isikutele, kui see on seadusega ette nähtud või kui kolmandad isikud töötlevad teavet Google'i volitusel. Google ei seosta teie IP-aadressi ühegi muu Google'i säilitatava andmeühikuga. Võite loobuda nn küpsiste kasutamisest, valides oma veebilehitsejas vastavad seaded, kuid seda tehes peate arvestama, et võib-olla ei saa te seejärel kasutada kõiki veebisaidi funktsioone. Seda veebisaiti kasutades olete andnud nõusoleku, et Google töötleb teie andmeid eespool kirjeldatud viisil ja eesmärkidel.

Nn küpsised ei sisalda isikuandmeid ning neid ei saa kasutada kasutaja tuvastamiseks.

 

 

Tellimused
Loo konto – aruannete (paberil ja/või elektrooniliste) ja kord kvartalis ilmuva e-uudiskirja tellimine.
Jälgige meid
 
 
 
 
 
Euroopa Keskkonnaagentuur (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Taani
Telefon: +45 3336 7100