Ochrana osobných údajov

Zmeniť jazyk
Stránka Posledná zmena 26. 02. 2018
Európska environmentálna agentúra (EEA) – spracovanie osobných údajov
Spracovanie osobných údajov v inštitúciách a orgánoch Spoločenstva ako Európska environmentálna agentúra (EEA) sa riadi nariadením (ES) č. 45/2001 – http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001R0045:SK:NOT – o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Pôsobnosť nariadenia č. 45/2001

V článku 3 ods. 2 sa stanovuje, že nariadenie sa uplatňuje na spracovávanie (vykonávané úplne alebo čiastočne automatickými prostriedkami a inými prostriedkami ako časť archivačného systému) osobných údajov všetkými inštitúciami a orgánmi Spoločenstva, pokiaľ sa takéto spracovávanie realizuje pri výkone činností, z ktorých všetky alebo časť spadajú pod pôsobnosť práva Spoločenstva.

Spracovanie osobných údajov

„Spracovávanie” znamená akúkoľvek operáciu alebo súbor operácií, ktoré sa s osobnými údajmi vykonávajú, ako je zber, zaznamenávanie, organizácia, uchovanie, úprava alebo zmena, vyvolanie, konzultácia, použitie, zverejnenie prenosom, rozširovaním alebo iným sprístupnením, zoradením alebo kombináciou, blokovaním, vymazaním alebo zničením (článok 2 písm. b) nariadenia (ES) č. 45/2001).

Čo sú osobné údaje?

„Osobné údaje” znamenajú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej osoby (dotknutej osoby). Identifikovateľná osoba je ten, kto môže byť priamo alebo nepriamo identifikovaný s odvolaním sa na identifikačné číslo, alebo na jeden alebo viacero faktorov špecifických pre jeho alebo jej fyzickú, fyziologickú, duševnú, hospodársku, kultúrnu alebo spoločenskú identitu. (článok 2 písm. a) nariadenia (ES) č. 45/2001).

Spracovanie osobitných kategórií údajov, vymedzených ako osobné údaje odhaľujúce rasový alebo etnický pôvod, politické názory, náboženské alebo filozofické presvedčenie, členstvo v odboroch a údaje týkajúce sa zdravia alebo sexuálneho života sa zakazuje, pri uplatnení určitých výnimiek. (článok 10 nariadenia (ES) č. 45/2001).

Dotknutá osoba

Dotknutá osoba je osoba, ktorej osobné údaje sa zhromažďujú, uchovávajú alebo spracúvajú.

Prevádzkovateľ a splnomocnený prevádzkovateľ

Prevádzkovateľ znamená „inštitúciu alebo orgán Spoločenstva, generálne riaditeľstvo, jednotku alebo akúkoľvek inú organizačnú zložku, ktorá sama alebo spoločne s ostatnými určuje účely a prostriedky spracovania osobných údajov” (článok 2 písm. d) nariadenia (ES) č. 45/2001).

Zásady  ochrany údajov

  • Údaje musia byť spracovávané spravodlivo a zákonne.
  • Údaje sa môžu spracúvať iba na konkrétne a explicitné účely.
  • Zhromažďované údaje musia byť primerané, podstatné a nie nadbytočné vo vzťahu k účelom, na ktoré sú zhromažďované.
  • Údaje musia byť presné a aktualizované.
  • Údaje sa nemajú uchovávať dlhšie, ako je nevyhnutné.
  • Údaje sa môžu spracúvať iba v súlade s právami dotknutej osoby.
  • Údaje sa majú uchovávať bezpečným spôsobom.
  • Údaje sa nemajú prenášať tretím osobám bez prijatia náležitých opatrení (článok 4 nariadenia (ES) č. 45/2001).

Práva dotknutej osoby

1. Informácie

Prevádzkovateľ musí dotknutej osobe poskytnúť tieto informácie o spracovávaných údajoch:
a) informácie o právnom základe pre spracovateľskú operáciu,
b) totožnosť prevádzkovateľa,
c) účely operácie,
d) kategórie dotknutých údajov,
e) príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým sa údaje poskytujú,
f) to, či sú odpovede na otázky povinné alebo dobrovoľné,
g) existencia práva na prístup k údajom,
h) časové lehoty na uchovávanie údajov a
i) právo obrátiť sa na európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov.

2. Právo na prístup

Dotknutá osoba má právo na prístup k svojim údajom. Okrem toho môže dotknutá osoba od prevádzkovateľa požadovať, aby jej poskytol tieto informácie, a prevádzkovateľ ich jej musí sprístupniť v lehote troch mesiacov od prijatia žiadosti:
a) potvrdenie, či sú údaje týkajúce sa dotknutej osoby spracovávané;
b) oznámenie o údajoch podstupujúcich spracovanie a o akýchkoľvek dostupných informáciách, pokiaľ ide o ich zdroj;
c) potvrdenie, pokiaľ ide o účely operácie, kategórie dotknutých údajov a príjemcov alebo kategórie príjemcov, ktorým sa údaje poskytujú,
d) informácie o opodstatnení spojenom s akýmkoľvek procesom automatizovaného rozhodovania týkajúceho sa dotknutej osoby.

3. Oprava

Dotknutá osoba môže požadovať, aby prevádzkovateľ bezodkladne vykonal opravu nepresných alebo neúplných osobných údajov.

4. Blokovanie

Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa zablokovanie údajov, ak
a) prevádzkovateľ už nepotrebuje údaje na dosiahnutie svojich úloh;
b) dotknutá osoba napadne ich presnosť alebo
c) spracovanie je protizákonné. Ak je spracovanie protizákonné, dotknutá osoba môže tiež požiadať prevádzkovateľa, aby údaje zničil.

5. Upovedomenie tretích strán

Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa upovedomenie tretích strán, ktorým boli údaje pôvodne poskytnuté, o akejkoľvek oprave, blokovaní alebo zničení údajov.

6. Právo namietať

Dotknutá osoba môže namietať kedykoľvek z presvedčivých dôvodov týkajúcich sa jej situácie voči spracovaniu údajov týkajúcich sa jej samej, ako sa uvádza v článkoch 11 – 19 s výnimkou článku 20 nariadenia (ES) č. 45/2001).

7. Uchovávanie údajov

Údaje sa uchovávajú iba na čas nevyhnutný na účely, na ktoré boli zozbierané.

Úradník pre ochranu údajov

Každá inštitúcia má aspoň jedného úradníka pre ochranu údajov, ktorého úlohou je zabezpečiť uplatňovanie zásad ochrany osobných údajov v inštitúcii. Každý úradník pre ochranu údajov vedie register operácií spracovania osobných údajov v príslušnej inštitúcii. Poskytuje tiež poradenstvo a odporúčania o právach a povinnostiach.

Spracovanie citlivých osobných údajov oznamuje európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov (pozri ďalej) a odpovedá na otázky európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov. V kritických situáciách môže na žiadosť alebo zo svojho vlastného podnetu vyšetrovať veci a udalosti.
Úradníka agentúry EEA pre ochranu údajov je možné kontaktovať prostredníctvom emailu dataprotectionofficer@eea.europa.eu

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov (EDPS).

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov je nezávislý dozorný orgán ustanovený v súlade s nariadením (ES) č. 45/2001.

Vzhľadom na spracovanie osobných údajov je európsky dozorný úradník pre ochranu údajov zodpovedný za to, aby inštitúcie a orgány Spoločenstva dodržiavali základné práva a slobody fyzických osôb, najmä ich právo na súkromie. Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov zodpovedá za poradenstvo pre inštitúcie a orgány Spoločenstva a pre dotknuté osoby vo všetkých veciach týkajúcich sa spracovania osobných údajov.
Dotknuté osoby majú právo obrátiť sa kedykoľvek na európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov.

Informácie o používaní stránky

Táto webová stránka používa webovú analytickú službu Google Analytics, ktorú poskytuje spoločnosť Google, Inc. (ďalej len „Google”). Google Analytics používa „cookies”, čo sú textové súbory umiestnené na váš počítač, ktoré pomáhajú webovému tímu analyzovať používanie stránky používateľmi. Informácie vytvárané súbormi cookies o tom, ako používate túto webovú stránku (vrátane vašej IP adresy), budú odoslané spoločnosti Google a uložené na serveroch v Spojených štátoch. Spoločnosť Google použije tieto informácie na účely vyhodnotenia vášho používania tejto webovej stránky, vypracovania správ o aktivite na webovej stránke pre operátorov webovej stránky a poskytnutia ďalších služieb súvisiacich s aktivitou na webovej stránke a s využívaním internetu. Spoločnosť Google môže tiež odovzdať tieto informácie tretím stranám, ak to bude musieť urobiť podľa zákona, alebo ak tieto tretie strany spracúvajú informácie v mene spoločnosti Google. Spoločnosť Google nebude spájať vašu IP adresu so žiadnymi ďalšími údajmi uchovávanými spoločnosťou Google. Používanie súborov cookies môžete odmietnuť použitím príslušných nastavení webového prehliadača, v takom prípade však webová stránka nemusí byť plne funkčná. Používaním tejto webovej stránky súhlasíte s tým, že spoločnosť Google spracováva údaje o vás uvedeným spôsobom a na stanovené účely.

Súbory cookies neobsahujú žiadne vaše osobné informácie a nie je možné ich použiť na identifikovanie konkrétneho používateľa.

 

 

 

Predplatné
Registrácia na odber našich správ (v tlačenej a/alebo elektronickej podobe) a štvrťročného elektronického spravodajcu.
Sledujte nás
 
 
 
 
 
Európska environmentálna agentúra (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kodaň
Dánsko
Telefón: +45 3336 7100