ďalej
späť
body

Európska environmentálna agentúra (EEA) prevádzkuje toto webové sídlo s cieľom zlepšiť prístup verejnosti k informáciám o svojej činnosti. Naším cieľom je udržiavať tieto informácie a materiály aktuálne a presné. V prípade, že sa dozvieme o chybách, budeme sa ich snažiť opraviť. EEA však nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za ujmy alebo straty (okrem iného, vrátane priamej či následnej straty alebo ujmy, ktorá môže vzniknúť vám a/alebo akejkoľvek tretej strane) a ktorá vyplýva z informácií uvedených na tejto stránke alebo informácií, ktoré s nimi súvisia. Informácie, ktoré EEA poskytuje na tomto sídle, nemusia nevyhnutne predstavovať oficiálne stanovisko EEA a iných inštitúcií a orgánov Európskej únie.

Materiály na tejto stránke nemusia byť nevyhnutne komplexné, úplné, presné ani aktuálne a môžu obsahovať odkazy na externé stránky, nad  ktorými nemajú útvary agentúry EEA žiadnu kontrolu a za ktoré EEA nepreberá zodpovednosť. Ani EEA, ani žiadna osoba či spoločnosť konajúca v jej mene nie je zodpovedná za obsah tohto webového sídla a za jeho použitie.

Naším cieľom je minimalizovať poruchy spôsobené technickými chybami. Niektoré údaje alebo informácie na tejto stránke však mohli byť vytvorené alebo štruktúrované v súboroch alebo formátoch, ktoré nie sú bezchybné a EEA nemôže zaručiť, že jej fungovanie nebude týmito problémami prerušené alebo inak ovplyvnené. EEA nepreberá žiadnu zodpovednosť vo vzťahu k takýmto problémom v dôsledku používania tohto webového sídla.

Permalinks

Geographic coverage

Akcie dokumentu