nästa
föregående
poster

Europeiska miljöbyrån (EEA) upprätthåller denna webbplats för att förbättra allmänhetens tillgång till information om EEA:s verksamhet. Vi eftersträvar att hålla informationen och materialet på webbplatsen aktuella och korrekta. Om felaktigheter kommer till vår kännedom, försöker vi rätta dem. EEA accepterar emellertid inget som helst ansvar eller skadeståndsansvar till följd av eller i samband med informationen på denna webbplats (inbegripet men inte begränsat till eventuell direkt eller indirekt förlust eller skada som kan uppkomma för dig och/eller eventuell tredje part). Den information som EEA tillhandahåller på denna webbplats speglar inte nödvändigtvis EEA:s eller andra EU-institutioners och EU-organs officiella ståndpunkt.

Materialet på denna webbplats är inte nödvändigtvis heltäckande, fullständigt, korrekt eller aktuellt och kan innehålla länkar till externa webbplatser som EEA inte har någon kontroll över och för vilka EEA inte tar något ansvar. Varken EEA eller någon person eller något bolag som agerar på dess vägnar ansvarar för innehållet på denna webbplats och det sätt på vilket det används.

Vår målsättning är att minimera störningar som orsakas av tekniska fel. En del uppgifter eller information på webbplatsen kan emellertid ha skapats eller strukturerats i filer eller format som inte är felfria och vi kan inte garantera att vår service inte avbryts eller på annat sätt påverkas av sådana fel. EEA tar inget ansvar för problem som uppkommer till följd av sådana tekniska fel vid användningen av denna webbplats.

Permalinks

Geographic coverage

Dokumentåtgärder