επόμενο
προηγούμενο
στοιχεία

Γνωστοποίηση προστασίας δεδομένων

Η προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τον ΕΟΠ διέπεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2000.

Εδώ σας παρέχουμε ορισμένες γενικές πληροφορίες. Ειδικές πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία που συνδέεται με τον παρόντα δικτυακό τόπο περιέχονται στο Μητρώο (Register).

Ο δικτυακός τόπος του ΕΟΠ αποτελεί το σημαντικότερο εργαλείο επικοινωνίας μας. Εδώ παρουσιάζουμε –τόσο στο ευρύ όσο και σε ένα πιο εξειδικευμένο κοινό– το έργο μας, όπως στοιχεία και χάρτες, δείκτες και τις δημοσιεύσεις μας σχετικά με το περιβάλλον της Ευρώπης.

Για ορισμένες υπηρεσίες που παρέχονται στον δικτυακό μας τόπο απαιτείται επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν. Σε αυτές τις περιπτώσεις, στις σχετικές σελίδες διατίθενται σύνδεσμοι που σας κατευθύνουν στις ειδικές πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία, οι οποίες περιέχονται στις σχετικές γνωστοποιήσεις προστασίας δεδομένων που διατίθενται στο Μητρώο μας.

Εδώ σας παρέχουμε μια γενική επισκόπηση ορισμένων τρόπων με τους οποίους ο παρών δικτυακός τόπος επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης cookies και μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Τα προσωπικά σας δεδομένα και ο δικτυακός μας τόπος

 • Ο ΕΟΠ συλλέγει τις προσωπικές σας πληροφορίες μόνο στον βαθμό που απαιτείται για την επίτευξη συγκεκριμένου σκοπού, ο οποίος συνδέεται με τα καθήκοντά μας ως οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης (τα καθήκοντα αυτά ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 401/2009).
 • Δεν προβαίνουμε σε περαιτέρω χρήση των πληροφοριών για άλλον σκοπό διαφορετικό από τον δηλωθέντα.
 • Θέτουμε σε εφαρμογή μέτρα προκειμένου να διασφαλίζεται ότι τα δεδομένα σας διατηρούνται επικαιροποιημένα και υποβάλλονται σε ασφαλή επεξεργασία.
 • Υπό ορισμένες προϋποθέσεις οι οποίες ορίζονται στη νομοθεσία, ενδέχεται να αποκαλύψουμε τις πληροφορίες σας σε τρίτους (όπως η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης, το Ελεγκτικό Συνέδριο ή αρχές επιβολής του νόμου) εφόσον αυτό είναι αναγκαίο και αναλογικό προς νόμιμους, συγκεκριμένους σκοπούς.
 • Δεν θα αποκαλύψουμε ποτέ για σκοπούς άμεσης εμπορικής προώθησης τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν.
 • Έχετε δικαίωμα πρόσβασης στις προσωπικές σας πληροφορίες, το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωσή τους και το δικαίωμα να προσφύγετε ανά πάσα στιγμή στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων (ΕΕΠΔ) (https://edps.europa.eu) εάν θεωρείτε ότι έχουν παραβιαστεί τα δικαιώματά σας όσον αφορά την προστασία δεδομένων.
 • Δεν διατηρούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από αυτό που απαιτείται για τους σκοπούς για τους οποίους τις συλλέξαμε.
 • Ωστόσο, μπορεί να διατηρήσουμε τα στοιχεία σας για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα για ιστορικούς, στατιστικούς ή επιστημονικούς σκοπούς, παρέχοντας τις δέουσες εγγυήσεις.

Τα δικαιώματά σας όταν επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν.

Όταν οι προσωπικές σας πληροφορίες υποβάλλονται σε επεξεργασία από τον ΕΟΠ, έχετε το δικαίωμα να το γνωρίζετε.

Έχετε δικαίωμα πρόσβασης στις πληροφορίες και το δικαίωμα να ζητήσετε την διόρθωσή τους χωρίς καθυστέρηση σε περίπτωση που είναι ανακριβείς ή ελλιπείς.

Μπορείτε να ζητήσετε το κλείδωμά τους υπό ορισμένες περιστάσεις.

Επιπλέον, μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία τους εάν θεωρείτε ότι η επεξεργασία είναι αθέμιτη και παράνομη, και να ζητήσετε τη διαγραφή τους.

Μπορείτε να ζητήσετε την κοινοποίηση οποιασδήποτε από τις ανωτέρω αλλαγές σε τρίτους στους οποίους έχουν γνωστοποιηθεί τα δεδομένα σας.

Έχετε επίσης το δικαίωμα να μην συμμορφωθείτε με αυτοματοποιημένες αποφάσεις (που έχουν ληφθεί αποκλειστικά από μηχανές) οι οποίες σας θίγουν, όπως ορίζεται από τη νομοθεσία.

Τα ανωτέρω δικαιώματα παρατίθενται στα άρθρα 13 έως 19 του ισχύοντος κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 για την προστασία των δεδομένων.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε επίσης να ανατρέξετε στον οδηγό μας «Data protection at a glance» (Η προστασία των δεδομένων με μια ματιά).

Πώς να ασκήσετε τα δικαιώματά σας όσον αφορά την προστασία δεδομένων έναντι του ΕΟΠ

 • Εάν ο ΕΟΠ επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας όσον αφορά την προστασία δεδομένων, παρακαλείσθε να μας στείλετε γραπτή αίτηση.
 • Μπορείτε να αποστείλετε την αίτησή σας στον ΕΟΠ μέσω ταχυδρομείου σε σφραγισμένο φάκελο ή να χρησιμοποιήσετε το έντυπο αίτησης[1].
 • Στην αίτησή σας θα πρέπει να περιγράφονται λεπτομερώς τα δεδομένα στα οποία επιθυμείτε να έχετε πρόσβαση.
 • Πρέπει να παράσχετε αντίγραφο εγγράφου ταυτοποίησης για την επιβεβαίωση της ταυτότητάς σας, για παράδειγμα διαβατήριο, δελτίο ταυτότητας ή άδεια οδήγησης. Στο έγγραφο πρέπει να αναγράφονται ο αριθμός ταυτότητας, η χώρα έκδοσης, η περίοδος ισχύος και το πλήρες ονοματεπώνυμό σας.
 • Οποιαδήποτε άλλα στοιχεία που περιέχονται στο αντίγραφο του εγγράφου ταυτοποίησης (π.χ. φωτογραφία, προσωπικά χαρακτηριστικά, ημερομηνία και τόπος γέννησης, διεύθυνση) δεν θα υποβληθούν σε επεξεργασία και, επομένως, μπορούν να σκιαστούν.
 • Η εκ μέρους μας χρήση των στοιχείων που περιέχονται στο αντίγραφο του εγγράφου ταυτοποίησής σας είναι αυστηρά περιορισμένη: τα δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν μόνο για την επαλήθευση της ταυτότητάς σας.
 • Το έγγραφο θα αποθηκευτεί για μέγιστη περίοδο τριών μηνών από την ημερομηνία παραλαβής της αίτησής σας.

 

Πολιτική για τα cookies/Πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του δικτυακού τόπου

Τι είναι τα cookies;

Τα cookies είναι σύντομα αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στη συσκευή ενός χρήστη (όπως υπολογιστής, ταμπλέτα ή τηλέφωνο) από έναν δικτυακό τόπο. 

Τα cookies χρησιμοποιούνται για την τεχνική λειτουργία ενός δικτυακού τόπου ή για τη συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων.

Επίσης, τα cookies χρησιμοποιούνται συνήθως για την παροχή μιας περισσότερο εξατομικευμένης εμπειρίας σε έναν χρήστη, για παράδειγμα μια διαδικτυακή υπηρεσία θυμάται το προφίλ χρήστη που έχετε δημιουργήσει χωρίς να χρειάζεται να συνδεθείτε.

Όταν επισκέπτεστε τον δικτυακό μας τόπο, μπορεί να συλλέξουμε ορισμένα δεδομένα σχετικά με την εμπειρία της περιήγησής σας, όπως τη διεύθυνση ΙΡ σας, τη σελίδα του ΕΟΠ που επισκεφθήκατε, τον χρόνο της επίσκεψής σας και την ιστοσελίδα από την οποία ανακατευθυνθήκατε.

Οι πληροφορίες αυτές χρησιμοποιούνται για τη συλλογή συγκεντρωτικών και ανώνυμων στατιστικών στοιχείων με σκοπό τη βελτίωση των υπηρεσιών μας και της εμπειρίας σας ως χρήστη.

Πώς χρησιμοποιούμε τα cookies;

Χρησιμοποιούμε cookies περιόδου λειτουργίας και μόνιμα cookies για την αποτύπωση της επιλογής του χρήστη όσον αφορά τη συγκατάθεση για τα cookies.

Τα cookies περιόδου λειτουργίας (γνωστά και ως cookies στη μνήμη ή προσωρινά cookies) υπάρχουν μόνο στην προσωρινή μνήμη του προγράμματος περιήγησης ενώ ο χρήστης περιηγείται στον δικτυακό τόπο. Τα προγράμματα περιήγησης στο διαδίκτυο κατά κανόνα διαγράφουν τα cookies περιόδου λειτουργίας όταν ο χρήστης κλείσει το πρόγραμμα περιήγησης. Τα cookies περιόδου λειτουργίας αποθηκεύονται προσωρινά στο πρόγραμμα περιήγησης του χρήστη και μοναδικός σκοπός τους είναι να αντικατοπτρίζουν την επιλογή του χρήστη να μην επιτρέπει τα μόνιμα cookies.

Σε περίπτωση που το επιτρέπετε, ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί επίσης μόνιμα cookies για να αποθηκεύει τις προτιμήσεις του χρήστη και να τις ανακτά κατά τις επόμενες επισκέψεις. Τα cookies εφαρμογής, τα οποία περιέχουν τη θετική απάντηση του χρήστη στη χρήση cookies, αποθηκεύονται στο πρόγραμμα περιήγησης του χρήστη για περίοδο 11 μηνών. Μετά τη λήξη αυτής της περιόδου, ο χρήστης καλείται να δώσει ξανά τη συγκατάθεσή του.

Για τη λήψη στατιστικών στοιχείων, ο ΕΟΠ βασίζεται στην υπηρεσία Google Analytics, μια υπηρεσία διαδικτυακής στατιστικής ανάλυσης που παρέχεται από την εταιρεία Google Inc. («Google»). Η υπηρεσία Google Analytics χρησιμοποιεί cookies για να βοηθά τη διαδικτυακή ομάδα του ΕΟΠ να αναλύει τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες χρησιμοποιούν τον δικτυακό τόπο. Οι πληροφορίες που αντλούνται από τα cookies σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείτε τον δικτυακό τόπο διαβιβάζονται στην Google και αποθηκεύονται από αυτήν στους διακομιστές της. Για την προστασία της ιδιωτικής σας ζωής, η υπηρεσία Analytics αφαιρεί το τελευταίο τμήμα της διεύθυνσης ΙΡ σας πριν από τη χρήση και την αποθήκευσή της. Η Google χρησιμοποιεί τις πληροφορίες από τα cookies για να αξιολογεί τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείτε τον δικτυακό τόπο, να καταρτίζει αναφορές σχετικά με τη δραστηριότητα εντός του δικτυακού τόπου προς ενημέρωση των διαχειριστών του, και να παρέχει διάφορες άλλες υπηρεσίες που σχετίζονται με τη δραστηριότητα του δικτυακού τόπου και τη χρήση του διαδικτύου. Η Google δύναται επίσης να διαβιβάζει τις πληροφορίες αυτές σε τρίτους εφόσον το υπαγορεύει η νομοθεσία ή εφόσον οι εν λόγω τρίτοι επεξεργάζονται τις πληροφορίες για λογαριασμό της Google. Η Google δεν συσχετίζει την προσωπική σας διεύθυνση IP με άλλα δεδομένα που έχει στην κατοχή της. Μπορείτε να αρνηθείτε τη χρήση cookies επιλέγοντας τις κατάλληλες ρυθμίσεις στο πρόγραμμα περιήγησής σας· ωστόσο, έχετε υπόψη ότι σε αυτή την περίπτωση ενδέχεται να μην μπορείτε να κάνετε χρήση όλων των λειτουργιών του παρόντος δικτυακού τόπου. Με την αποδοχή των cookies κατά την περιήγησή σας στον παρόντα δικτυακό τόπο, δίνετε τη συγκατάθεσή σας στην Google να επεξεργάζεται δεδομένα που σας αφορούν με τον τρόπο και για τους σκοπούς που περιγράφονται ανωτέρω.

Πώς μπορείτε να ελέγχετε τα cookies;

Μπορείτε να ελέγχετε και/ή να διαγράφετε τα cookies με τον τρόπο που επιθυμείτε – για λεπτομέρειες βλ. aboutcookies.org. Μπορείτε να διαγράψετε όλα τα cookies που βρίσκονται ήδη στον υπολογιστή σας, καθώς και να ρυθμίσετε τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης κατά τρόπο ώστε να εμποδίζεται η εγκατάσταση cookies. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή, ενδέχεται να χρειαστεί να προσαρμόζετε χειροκίνητα ορισμένες προτιμήσεις κάθε φορά που επισκέπτεστε έναν δικτυακό τόπο, ενώ ορισμένες υπηρεσίες και λειτουργικές δυνατότητες ενδέχεται να μην λειτουργούν.

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Χρησιμοποιούμε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να παρουσιάζουμε το έργο μας μέσω ευρέως χρησιμοποιούμενων και σύγχρονων διαύλων.

Οι επίσημοι δίαυλοι κοινωνικής δικτύωσης τους οποίους χρησιμοποιούμε παρατίθενται στον παρόντα δικτυακό τόπο.

Για παράδειγμα, μπορείτε να παρακολουθήσετε βίντεο του ΕΟΠ, τα οποία αναρτούμε στη σελίδα μας στο YouTube και να ακολουθήσετε συνδέσμους από τον δικτυακό μας τόπο στο Twitter και στο LinkedIn.

Τα cookies δεν είναι ρυθμισμένα από το σύστημα εμφάνισης των πλήκτρων των μέσων κοινωνικής δικτύωσης έτσι ώστε να συνδέονται με τις υπηρεσίες αυτές κατά την φόρτωση των ιστοσελίδων μας στον υπολογιστή σας (ή σε άλλες συσκευές) ή από στοιχεία των υπηρεσιών αυτών που είναι ενσωματωμένα στις ιστοσελίδες μας.

Κάθε μέσο κοινωνικής δικτύωσης ακολουθεί δική του πολιτική όσον αφορά τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων κατά την πρόσβαση στον δικτυακό τους τόπο. Για παράδειγμα, εάν επιλέξετε να παρακολουθήσετε κάποιο βίντεό μας στο YouTube, θα σας ζητηθεί ρητή συγκατάθεση για την αποδοχή των cookies του YouTube· εάν παρακολουθήσετε τη δραστηριότητά μας στο Twitter, θα σας ζητηθεί ρητή συγκατάθεση για την αποδοχή των cookies του Twitter· το ίδιο ισχύει για το LinkedIn.

Εάν έχετε προβληματισμούς ή ερωτήσεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο τα μέσα αυτά χρησιμοποιούν τα προσωπικά σας δεδομένα, θα πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά τις σχετικές πολιτικές απορρήτου προτού τα χρησιμοποιήσετε.

 

 


[1] Τηλεφορτώστε το ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ «EXERCISE OF RIGHTS OF A DATA SUBJECT UNDER REGULATION (EC) No 45/2001»

Permalinks

Geographic coverage

Ενέργειες Εγγράφων