Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Αλλαγή γλώσσας
Σελίδα Τελευταία τροποποίηση : 26/02/2018
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) - επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας όπως ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) διέπεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001 - http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001R0045:EN:NOT - σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών.

Πεδίο εφαρμογής του κανονισμού αριθ. 45/2001

Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2, ο κανονισμός εφαρμόζεται στην, εν όλω ή εν μέρει αυτοματοποιημένη επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και στη μη αυτοματοποιημένη επεξεργασία τέτοιων δεδομένων, τα οποία περιλαμβάνονται ή πρόκειται να περιληφθούν σε αρχείο, από όλα τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας, εφ’ όσον η επεξεργασία αυτή πραγματοποιείται στα πλαίσια της άσκησης δραστηριοτήτων που εμπίπτουν, εν όλω ή εν μέρει, στο πεδίο εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου.

Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Ως «επεξεργασία» νοείται κάθε εργασία ή σειρά εργασιών που εφαρμόζονται σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διατήρηση, η προσαρμογή, η τροποποίηση, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η ανακοίνωση, η διαβίβαση, η διάδοση και κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, καθώς και το κλείδωμα, η διαγραφή ή η καταστροφή (άρθρο 2 στοιχείο β του κανονισμού 45/2001).

Τι είναι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα;

Ως «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» νοείται κάθε πληροφορία που αναφέρεται σε πρόσωπο του οποίου η ταυτότητα είναι γνωστή ή μπορεί να εξακριβωθεί (υποκείμενο των δεδομένων). Ως πρόσωπο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί λογίζεται το πρόσωπο εκείνο που μπορεί να προσδιοριστεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως βάσει αριθμού ταυτότητας ή βάσει ενός ή περισσοτέρων συγκεκριμένων στοιχείων που χαρακτηρίζουν την υπόστασή του από άποψη φυσική, βιολογική, ψυχική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική. (άρθρο 2 παράγραφος β του κανονισμού 45/2001).

Απαγορεύεται, με ορισμένες εξαιρέσεις, η επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδομένων, δηλαδή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που δηλώνουν τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις και τη συμμετοχή σε συνδικαλιστικές οργανώσεις, καθώς και η επεξεργασία δεδομένων που αναφέρονται στην υγεία και τη σεξουαλική ζωή. (άρθρο 10 του κανονισμού 45/2001).

Το υποκείμενο των δεδομένων

Ως υποκείμενο των δεδομένων νοείται το πρόσωπο του οποίου τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συλλέγονται, διατηρούνται ή υφίστανται επεξεργασία.

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας και ο εξουσιοδοτημένος υπεύθυνος επεξεργασίας

Ως «υπεύθυνος της επεξεργασίας δεδομένων» νοείται το όργανο ή ο οργανισμός της Κοινότητας, η Γενική Διεύθυνση, η μονάδα ή κάθε άλλη διοικητική ενότητα που, αυτοτελώς ή από κοινού με άλλους, καθορίζει τους στόχους και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (άρθρο 2 στοιχείο δ του κανονισμού 45/2001).

Αρχές προστασίας  των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

  • Τα δεδομένα πρέπει να υφίστανται θεμιτή και νόμιμη επεξεργασία,
  • Τα δεδομένα πρέπει να υφίστανται επεξεργασία για περιορισμένους και σαφείς σκοπούς,
  • Τα δεδομένα πρέπει να είναι πρόσφορα, συναφή προς το θέμα και όχι υπέρμετρα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέγονται,
  • Τα δεδομένα πρέπει να είναι ακριβή και να επικαιροποιούνται,
  • Τα δεδομένα πρέπει να διατηρούνται μόνο για όσο αυτό είναι αναγκαίο,
  • Η επεξεργασία των δεδομένων πρέπει να σέβεται πάντοτε τα δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων,
  • Τα δεδομένα πρέπει να αποθηκεύονται με ασφάλεια,
  • Τα δεδομένα δεν πρέπει να διαβιβάζονται σε τρίτους χωρίς τις κατάλληλες προφυλάξεις (άρθρο 4 του κανονισμού 45/2001).

Δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων

1. Ενημέρωση

Ο υπεύθυνος της επεξεργασίας οφείλει να παρέχει στο υποκείμενο των δεδομένων τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με τα δεδομένα που υφίστανται επεξεργασία:
α) πληροφορίες σχετικά με τη νομική βάση της επεξεργασίας,
β) την ταυτότητα του υπευθύνου της επεξεργασίας,
γ) τους σκοπούς της επεξεργασίας,
δ) τις κατηγορίες των σχετικών δεδομένων,
ε) τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών των δεδομένων στους οποίους ανακοινώνονται τα δεδομένα,
στ) ένδειξη εάν η απάντηση των ερωτήσεων είναι υποχρεωτική ή προαιρετική,
ζ) την ύπαρξη δικαιώματος πρόσβασης στα δεδομένα,
η) τις καταληκτικές ημερομηνίες αποθήκευσης των δεδομένων, και
θ) το δικαίωμα προσφυγής στον ευρωπαίο επόπτη προστασίας δεδομένων,

2. Δικαίωμα πρόσβασης

Το υποκείμενο των δεδομένων έχει δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν. Επιπλέον, το υποκείμενο των δεδομένων δύναται να ζητά από τον υπεύθυνο της επεξεργασίας –ο οποίος οφείλει να ανταποκρίνεται εντός μέγιστης προθεσμίας τριών μηνών από την παραλαβή της αίτησης παροχής πληροφοριών– τις ακόλουθες πληροφορίες:
α) επιβεβαίωση για το κατά πόσον διενεργείται ή όχι επεξεργασία δεδομένων που αφορούν το υποκείμενο των δεδομένων,
β) ανακοίνωση των υπό επεξεργασία δεδομένων και της προέλευσης κάθε διαθέσιμης πληροφορίας,
γ) επιβεβαίωση σχετικά με τους σκοπούς της επεξεργασίας, τις κατηγορίες δεδομένων που αφορά και τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών στους οποίους ανακοινώνονται τα δεδομένα,
δ) ενημέρωση σχετικά με τη λογική στην οποία στηρίζεται η αυτοματοποιημένη επεξεργασία των δεδομένων που αφορούν το υποκείμενο των δεδομένων.

3. Διόρθωση

Το υποκείμενο των δεδομένων δύναται να ζητά από τον υπεύθυνο της επεξεργασίας να διορθώνει αμελλητί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που είναι ανακριβή ή ελλιπή.

4. Κλείδωμα των δεδομένων

Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να ζητά από τον υπεύθυνο της επεξεργασίας να κλειδώνει τα δεδομένα, όταν
α) δεν χρειάζονται πλέον για τον σκοπό της εργασίας επεξεργασίας,
β) το υποκείμενο των δεδομένων αμφισβητεί την ακρίβεια των δεδομένων ή
γ) η επεξεργασία των δεδομένων είναι παράνομη. Εάν η επεξεργασία είναι παράνομη, το υποκείμενο των δεδομένων δύναται επιπλέον να ζητήσει από τον υπεύθυνο της επεξεργασίας να καταστρέψει τα δεδομένα.

5. Κοινοποίηση σε τρίτους

Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να ζητά από τον υπεύθυνο της επεξεργασίας να ανακοινώνει στους τρίτους, στους οποίους κοινοποιήθηκαν αρχικά τα δεδομένα, κάθε διόρθωση, κλείδωμα ή καταστροφή τους.

7. Δικαίωμα αντίταξης

Το υποκείμενο των δεδομένων δύναται να αντιτάσσεται ανά πάσα στιγμή, για επιτακτικούς και νόμιμους λόγους σχετικούς με την προσωπική του κατάσταση, στην επεξεργασία δεδομένων που το αφορούν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 11 έως 19, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που εμπίπτουν στο άρθρο 20 του κανονισμού 45/2001).

8. Διατήρηση δεδομένων

Τα δεδομένα πρέπει να διατηρούνται μόνο κατά τη διάρκεια της περιόδου που είναι αναγκαία για την επίτευξη των σκοπών για τους οποίους έχουν συλλεγεί.

Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων

Κάθε θεσμικό όργανο διαθέτει έναν ή περισσότερους υπευθύνους προστασίας δεδομένων οι οποίοι μεριμνούν για την εφαρμογή των αρχών προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο όργανο. Κάθε υπεύθυνος προστασίας δεδομένων τηρεί μητρώο με όλες τις εργασίες επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διενεργούνται στο οικείο θεσμικό όργανο. Παρέχει επίσης συμβουλές και διατυπώνει συστάσεις σχετικά με τα συναφή δικαιώματα και τις σχετικές υποχρεώσεις.

Ενημερώνει, τέλος, τον ΕΕΠΔ (βλ. παρακάτω) για την επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ανταποκρίνεται στα αιτήματά του. Σε κρίσιμες καταστάσεις δύναται να διερευνά ζητήματα και περιστατικά είτε κατόπιν αιτήματος είτε με δική του πρωτοβουλία.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων του EU-OSHA στην ηλεκτρονική διεύθυνση: dataprotectionofficer@eea.europa.eu

Ευρωπαίος επόπτης προστασίας δεδομένων (ΕΕΠΔ)

 

Ο ΕΟΠ είναι ανεξάρτητη εποπτική αρχή η οποία θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001.

Όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ο ΕΕΠΔ είναι επιφορτισμένος να εξασφαλίζει ότι τα όργανα και οι οργανισμοί της Κοινότητας σέβονται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων, ιδίως την ιδιωτική τους ζωή. Ο ΕΕΠΔ είναι επίσης επιφορτισμένος με την παροχή συμβουλών προς τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και προς τα υποκείμενα των δεδομένων για κάθε θέμα που αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν, ανά πάσα στιγμή, δικαίωμα προσφυγής στον ΕΕΠΔ.

Πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του δικτυακού τόπου

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί την υπηρεσία ανάλυσης ιστοσελίδων Google Analytics η οποία παρέχεται από την εταιρεία Google Inc. («Google»). Η υπηρεσία Google Analytics χρησιμοποιεί τα λεγόμενα «cookies», δηλαδή αρχεία κειμένου τα οποία αποθηκεύονται στον υπολογιστή και βοηθούν την ομάδα του δικτυακού τόπου να αναλύει το πώς χρησιμοποιείται ο δικτυακός τόπος από τους χρήστες. Οι πληροφορίες που αντλούν τα «cookies» σχετικά με τo πώς χρησιμοποιείτε τον δικτυακό τόπο (συμπεριλαμβανομένης της προσωπικής σας διεύθυνσης IP) διαβιβάζονται στην εταιρεία Google η οποία τις αποθηκεύει σε διακομιστές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Google χρησιμοποιεί τις πληροφορίες αυτές για να αξιολογεί το πώς χρησιμοποιείτε τον δικτυακό τόπο, για να συντάσσει αναφορές σχετικά με τη δραστηριότητα εντός του δικτυακού τόπου προς ενημέρωση των διαχειριστών του, και για να παρέχει διάφορες άλλες υπηρεσίες που σχετίζονται με τη δραστηριότητα του δικτυακού τόπου και τη χρήση του Διαδικτύου. Η Google δύναται να διαβιβάζει τις πληροφορίες αυτές σε τρίτους εφόσον το υπαγορεύει η νομοθεσία ή εφόσον οι εν λόγω τρίτοι επεξεργάζονται τις σχετικές πληροφορίες για λογαριασμό της. Η Google δεν συσχετίζει σε καμία περίπτωση την προσωπική σας διεύθυνση IP με άλλα δεδομένα που έχει στη διάθεσή της. Έχετε δικαίωμα να αρνηθείτε την εγκατάσταση των «cookies» επιλέγοντας τις κατάλληλες ρυθμίσεις στον φυλλομετρητή σας. Σε αυτήν την περίπτωση, όμως, ενδέχεται να μην μπορείτε να κάνετε πλήρη χρήση όλων των λειτουργιών του παρόντος δικτυακού τόπου. Κάνοντας χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου δίνετε τη συγκατάθεσή σας στην Google να επεξεργάζεται δεδομένα που σας αφορούν κατά τον τρόπο και για τους σκοπούς που περιγράφονται ανωτέρω.

Τα «cookies» δεν περιέχουν προσωπικές πληροφορίες για τους χρήστες και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εξακρίβωση της ταυτότητας των χρηστών.Συναφές περιεχόμενο

Συνδρομές
Εγγραφή για να λαμβάνετε τις εκθέσεις μας (σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή) και το τριμηνιαίο ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο μας.
Ακολουθήστε μας
 
 
 
 
 
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Δανία
Τηλέφωνο: + +45 3336 7100