Politik for beskyttelse af privatlivets fred

Skift sprog
Webside Sidst ændret 26/02 2018
Det Europæiske Miljøagentur (EEA) behandling af personoplysninger

Behandlingen af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne, som f.eks. Det Europæiske Miljøagentur (EEA), reguleres ved forordning (EF) nr. 45/2001 - http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001R0045:DA:NOT - om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger.

Anvendelsesområde for forordning nr. 45/2001

I henhold til artikel 3, stk. 2, anvendes forordningen på behandling af personoplysninger, som helt eller delvis foretages ved hjælp af edb, samt på ikke-elektronisk behandling af personoplysninger, der er eller vil blive indeholdt i et register, i det omfang denne behandling er iværksat som led i udøvelsen af aktiviteter, der helt eller delvis hører under fællesskabsrettens anvendelsesområde.

Behandling af personoplysninger

Ved ”behandling af personoplysninger” forstås enhver operation eller række af operationer, med eller uden brug af elektronisk databehandling, som personoplysninger gøres til genstand for, f.eks. indsamling, registrering, systematisering, opbevaring, tilpasning eller ændring, selektion, søgning, brug, videregivelse ved transmission, formidling eller enhver form for overdragelse, sammenstilling eller samkøring samt blokering, sletning eller tilintetgørelse (artikel 2, litra b), i forordning 45/2001).

Hvad er personoplysninger?

Ved ”personoplysninger” forstås enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person (den registrerede). Ved identificerbar person forstås en person, som direkte eller indirekte kan identificeres, bl.a. ved et identifikationsnummer eller et eller flere elementer, der er særlige for denne persons fysiske, fysiologiske, psykiske, økonomiske, kulturelle eller sociale identitet (artikel 2, litra a), i forordning 45/2001).

Behandlingen vedrørende særlige kategorier af personoplysninger, defineret som personoplysninger vedrørende racemæssig eller etnisk baggrund, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning, fagforeningsmæssigt tilhørsforhold og behandling af personoplysninger vedrørende helbredsforhold og seksuelle forhold, er forbudt, med visse undtagelser (artikel 10, forordning 45/2001).

Den registrerede

Den registrerede er den person, hvis personoplysninger indsamles, besiddes eller behandles.

Den registeransvarlige og den delegerede registeransvarlige

Ved den registeransvarlige forstås den fællesskabsinstitution eller det fællesskabsorgan, det generalsekretariat, det kontor eller enhver anden organisatorisk enhed, som alene eller sammen med andre afgør, til hvilket formål og med hvilke hjælpemidler der må foretages behandling af personoplysninger (artikel 2, litra d), i forordning 45/2001).

Principper for  databeskyttelse

  • Personoplysninger skal behandles loyalt og lovligt
  • De må kun behandles til begrænsede og udtrykkeligt angivne formål
  • De oplysninger, der behandles, skal være tilstrækkelige, relevante og nødvendige i forhold til behandlingsformålene
  • De skal være korrekte og ajourførte
  • De må ikke opbevares i et længere tidsrum end det, der er nødvendigt
  • De må kun behandles under overholdelse af den registreredes rettigheder
  • De skal opbevares på en sikker måde
  • De må ikke videregives til tredjemand uden rimelige foranstaltninger (artikel 4, forordning 45/2001).

Den registreredes rettigheder

1. Oplysninger

Den registeransvarlige skal give den registrerede følgende oplysninger om de personoplysninger, der behandles:
a) oplysninger om retsgrundlaget for behandlingen,
b) den registeransvarliges identitet,
c) formålene med behandlingen,
d) kategorierne af de pågældende personoplysninger,
e) modtagerne eller kategorierne af modtagere, som personoplysningerne videregives til,
f) om det er obligatorisk eller frivilligt at besvare spørgsmålene,
g) retten til indsigt i personoplysninger,
h) tidsfristerne for opbevaring af personoplysningerne, og
i) retten til, til enhver tid, at henvende sig til den europæiske tilsynsførende for databeskyttelse;

2. Ret til indsigt

Den registrerede har ret til indsigt i sine personoplysninger. Desuden har den registrerede, indtil tre måneder efter modtagelsen af anmodningen, ret til hos den registeransvarlige at få oplyst:
a) om personoplysninger vedrørende den pågældende selv behandles eller ikke behandles
b) hvilke personoplysninger der er genstand for behandling og alle foreliggende informationer om, hvor de stammer fra
c) hvad formålene med behandlingen er, hvilken type personoplysninger der er tale om, og hvilke modtagere eller kategorier af modtagere de videregives til
d) hvilket logisk system der ligger til grund for enhver edb-baseret behandling af personoplysninger vedrørende den pågældende selv.
3. Berigtigelse
Den registrerede har ret til at kræve, at den registeransvarlige omgående berigtiger urigtige eller ufuldstændige personoplysninger.

4. Blokering

Den registrerede har ret til at kræve, at den registeransvarlige blokerer personoplysninger, hvis
a) de ikke længere er nødvendige for behandlingens formål
b) oplysningernes rigtighed bestrides af den registrerede, eller
c) behandlingen af dem er ulovlig. Den registrerede har ret til at kræve, at den registeransvarlige sletter personoplysninger, hvis behandlingen af dem er ulovlig.

5. Underretning af tredjemand

Den registrerede har ret til at kræve, at den registeransvarlige underretter tredjemand, til hvem personoplysninger er videregivet, om enhver berigtigelse, sletning eller blokering af personoplysninger.

7. Indsigelsesret

Den registrerede har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod, at personoplysninger vedrørende ham/hende selv gøres til genstand for behandling, såfremt der foreligger vægtige legitime grunde, der vedrører hans/hendes særlige situation, som anført i artikel 11-19, undtagen i de tilfælde, der er omfattet af artikel 20 i forordning 45/2001.

8. Opbevaring af personoplysninger

Oplysningerne må ikke opbevares i et tidsrum, der er længere end det, der er nødvendigt af hensyn til det formål, hvortil de blev indsamlet.

Den databeskyttelsesansvarlige

Hver fællesskabsinstitution har en eller flere databeskyttelsesansvarlige, der skal sikre overholdelsen af principperne for beskyttelse af personoplysninger i den pågældende institution. Den enkelte databeskyttelsesansvarlige fører et register over behandlinger af personoplysninger i hendes/hans institution. Han/hun rådgiver og fremsætter henstillinger om udøvelsen af rettigheder og forpligtelser.

Han/hun anmelder behandling af følsomme personoplysninger til den europæiske tilsynsførende for databeskyttelse (se nedenfor) og besvarer anmodninger fra den europæiske tilsynsførende for databeskyttelse. I kritiske situationer kan han/hun undersøge tilfælde og hændelser enten efter anmodning eller på eget initiativ.
EEA’s databeskyttelsesansvarlige kan kontaktes på dataprotectionofficer@eea.europa.eu

Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse

Den europæiske tilsynsførende for databeskyttelse er en uafhængig tilsynsmyndighed oprettet i medfør af forordning (EF) 45/2001.

Den europæiske tilsynsførende for databeskyttelse har til opgave at sikre, at fællesskabsinstitutionerne og -organerne respekterer fysiske personers grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, især retten til privatlivets fred i forbindelse med behandling af personoplysninger. Den europæiske tilsynsførende for databeskyttelse er ligeledes ansvarlig for at rådgive fællesskabsinstitutionerne og -organerne samt de registrerede om alle forhold, der vedrører behandlingen af personoplysninger.
Registrerede har ret til, til enhver tid, at rette henvendelse til den europæiske tilsynsførende for databeskyttelse.

Oplysninger om brug af webstedet

Dette websted bruger Google Analytics, et webanalyse-værktøj udviklet af Google, Inc. ('Google'). Google Analytics bruger cookies – som er tekstfiler, der gemmes på din computer – til at hjælpe webstedet med at analysere, hvordan brugerne anvender webstedet. De oplysninger, som cookien indsamler om din brug (herunder din IP-adresse), sendes til og gemmes på Googles servere i USA. Google bruger oplysningerne til at evaluere din brug af webstedet, udarbejde rapporter om aktiviteten på webstedet til operatøren og yde andre tjenester i tilknytning til aktiviteten på webstedet og brugen af internettet. Google kan også videregive oplysningerne til tredjemand, hvis loven kræver det, eller hvis tredjemand behandler oplysningerne på Googles vegne. Google sammenkører ikke din IP-adresse med andre oplysninger, Google ligger inde med. Du kan afvise at bruge cookies på din computer ved at vælge de relevante indstillinger i din browser. Vær dog opmærksom på, at uden cookies kan du måske ikke bruge alle webstedets funktioner. Ved at bruge webstedet erklærer du dig indforstået med, at Google behandler dine oplysninger på den måde og med det formål, som er beskrevet ovenfor.

Cookies indeholder ingen personoplysninger om dig og kan ikke bruges til at identificere den enkelte bruger.

 

Abonnementer
Tilmeld dig, så du kan modtage vores rapporter (udskrevne og/eller elektroniske) og vores e-nyhedsbrev hvert kvartal.
Følg os
 
 
 
 
 
Det Europæiske Miljøagentur (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 København K
Danmark
Telefon: +45 3336 7100