Privatumo politika

Pakeisti kalbą
Puslapis Paskutinį kartą keista 2016-06-03
Asmens duomenų tvarkymas Europos aplinkos agentūra (EEA)
Bendrijos institucijose ir įstaigose, tokiose kaip Europos aplinkos agentūra (EEA), asmens duomenų tvarkymas reglamentuojamas Reglamente (EB) Nr. 45/2001 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001R0045:EN:NOT dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo.

Reglamento Nr.45/2001 taikymo sritis

3 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad reglamentas taikomas Bendrijos institucijose ir įstaigose visiškai arba iš dalies automatiniu būdu tvarkomiems asmens duomenims ir neautomatiniu būdu tvarkomiems asmens duomenims, kurie yra susistemintos rinkmenos dalis arba yra skirti sudaryti susistemintos rinkmenos dalį, jeigu asmens duomenys yra tvarkomi atsižvelgiant į Bendrijos teisėje numatytas visas veiklos rūšis ar jų dalį.

Asmens duomenų tvarkymas

Tvarkymas – bet kuris su asmens duomenimis atliekamas vienkartinis ar daugkartinis veiksmas, toks kaip rinkimas, užrašymas, rūšiavimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, atgaminimas, paieška, naudojimas, atskleidimas perduodant, platinant ar kitu būdu padarant juos prieinamus, lyginimas ar sujungimas, tvarkymo sustabdymas, trynimas ar naikinimas (Reglamento (EB) Nr. 45/2001 2 straipsnio b punktas).

Kas yra asmens duomenys?

Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su asmeniu (duomenų subjektu), kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti nustatyta. Asmuo, kurio tapatybė gali būti nustatyta, yra tas asmuo, kurio tapatybė gali būti nustatyta tiesiogiai ar netiesiogiai, ypač pasinaudojant nurodytu asmens identifikavimo kodu arba vienu ar keliais to asmens fizinei, fiziologinei, protinei, ekonominei, kultūrinei ar socialinei tapatybei būdingais požymiais (Reglamento (EB) Nr. 45/2001 2 straipsnio a punktas).

Draudžiama tvarkyti ypatingus asmens duomenis, kurie apibrėžiami kaip asmens duomenys, atskleidžiantys asmens rasinę ir etninę kilmę, politinius, religinius ar filosofinius įsitikinimus, narystę profesinėse sąjungose ir duomenis apie sveikatą ar lytinį gyvenimą, tačiau taikomos tam tikros išimtys (Reglamento (EB) Nr. 45/2001 10 straipsnis).

Duomenų subjektas

Duomenų subjektas yra asmuo, kurio duomenys renkami, laikomi ar tvarkomi.

Duomenų valdytojas ir deleguotasis duomenų valdytojas

Duomenų valdytojas – tai Bendrijos institucija ar įstaiga, generalinis direktoratas, skyrius ar bet kuris kitas organizacinis vienetas, kuris vienas ar drauge su kitais nustato asmens duomenų tvarkymo tikslus ir priemones (Reglamento (EB) Nr. 45/2001 2 straipsnio d punktas).

Duomenų apsaugos  principai

  • Duomenys turi būti tvarkomi sąžiningai ir teisėtai.
  • Duomenys gali būti tvarkomi tik ribotais ir aiškiais tikslais.
  • Surinkti duomenys turi būti adekvatūs, tinkami ir tokios apimties, kuri būtina siekiant tikslų, kuriems duomenys yra renkami.
  • Duomenys turi būti tikslūs ir atnaujinami.
  • Duomenys turi būti laikomi ne ilgiau negu būtina.
  • Duomenys gali būti tvarkomi tik atsižvelgiant į duomenų subjekto teises.
  • Duomenys turi būti laikomi saugiai.
  • Duomenų negalima perduoti trečiosioms šalims netaikant atitinkamų atsargumo priemonių (Reglamento (EB) Nr. 45/2001 4 straipsnis).

Duomenų subjekto teisės

1. Informacija

Duomenų valdytojas privalo suteikti duomenų subjektui šią informaciją apie tvarkomus duomenis:
a) informaciją apie tvarkymo veiksmo teisinį pagrindą;
b) duomenų valdytojo tapatybę;
c) duomenų tvarkymo tikslus;
d) tvarkomų duomenų kategorijas;
e) gavėjus, kuriems atskleidžiami duomenys, ar tokių gavėjų kategorijas;
f) ar yra privaloma atsakyti į užduodamus klausimus, ar leidžiama atsakyti savanoriškai;
g) teisės susipažinti su duomenimis buvimą;
h) duomenų saugojimo laiką;
i) teisę kreiptis į Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūną.

2. Teisę susipažinti su savo asmens duomenimis

Duomenų subjektas turi teisę susipažinti su savo duomenimis. Be to, duomenų subjektas gali prašyti, kad duomenų valdytojas jam suteiktų toliau nurodytą informaciją, ir duomenų valdytojas per ne ilgiau kaip tris mėnesius nuo paklausimo gavimo suteikia:
a) patvirtinimą, ar su juo susiję asmens duomenys yra tvarkomi, ar ne;
b) pranešimą suprantamu pavidalu apie tvarkomus asmens duomenis ir visos prieinamos informacijos apie jį šaltinius;
c) informaciją bent jau apie asmens duomenų tvarkymo tikslus, atitinkamų asmens duomenų kategorijas ir duomenų gavėjams ar gavėjų kategorijoms atskleidžiamus asmens duomenis;
d) informaciją apie loginius metodus, naudojamus dėl duomenų subjekto priimant sprendimą automatiniu būdu.

3. Asmens duomenų ištaisymas

Duomenų subjektas turi teisę kreiptis į duomenų valdytoją, kad jis nedelsdamas ištaisytų netikslius ar neišsamius asmens duomenis.

4. Asmens duomenų tvarkymo veiksmų sustabdymas

Duomenų subjektas turi teisę kreiptis į duomenų valdytoją, kad jis sustabdytų duomenų tvarkymo veiksmus, jeigu:
a) duomenų valdytojo atliekamoms užduotims jie daugiau nebūtini;
b) duomenų subjektas užginčija jų tikslumą arba
c) asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas. Jei duomenų tvarkymas neteisėtas, duomenų subjektas taip pat gali pareikalauti, kad duomenų valdytojas duomenis sunaikintų.

5. Pranešimas trečiosioms šalims

Duomenų subjektas turi teisę kreiptis į duomenų valdytoją kad jis trečiosioms šalims, kurioms buvo atskleisti asmens duomenys, praneštų apie asmens duomenų ištaisymą, ištrynimą ar jų tvarkymo veiksmų sustabdymą.

6. Teisė nesutikti

Duomenų subjektas gali bet kuriuo metu nesutikti, kad būtų tvarkomi jo duomenys dėl įtikinamų priežasčių, susijusių su jo konkrečia padėtimi, kaip nurodyta 11–19 straipsniuose, taikant Reglamento (EB) Nr. 45/2001 20 straipsnyje nustatytas išimtis).

7. Asmens duomenų laikymas

Asmens duomenys laikomi ne ilgiau negu būtina tais tikslais, kuriais jie surinkti.

Duomenų apsaugos pareigūnas

Kiekviena institucija turi vieną ar kelis duomenų apsaugos pareigūnus, kurie užtikrina asmens duomenų apsaugos principų taikymą institucijoje. Kiekvienas duomenų apsaugos pareigūnas tvarko visą asmens duomenų tvarkymo jo institucijoje veiksmų registrą. Duomenų apsaugos pareigūnas konsultuoja ir teikia rekomendacijas teisių ir pareigų klausimais.

Duomenų apsaugos pareigūnas apie neskelbtinų duomenų tvarkymą praneša EDAPP (žr. toliau) ir atsako į EDAPP prašymus. Kritinėmis aplinkybėmis esant prašymui arba savo iniciatyva duomenų apsaugos pareigūnas gali tirti problemas ir incidentus.
Su EEA duomenų apsaugos pareigūnu galima susisiekti el. paštu  dataprotectionofficer at eea.europa.eu

Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas (EDAPP)

 

EDAPP – nepriklausoma priežiūros institucija, įsteigta pagal Reglamentą (EB) Nr. 45/2001.

EDAPP atsako už tai, kad būtų užtikrinta, jog Bendrijos institucijos ir įstaigos, tvarkydamos asmens duomenis, gerbtų fizinių asmenų pagrindines teises ir laisves, ypač jų teisę į privataus gyvenimo neliečiamumą. EDAPP taip pat atsakingas už Bendrijos institucijų ir įstaigų bei duomenų subjektų konsultavimą visais su asmens duomenų tvarkymu susijusiais klausimais.
Duomenų subjektas turi teisę bet kada kreiptis į EDAPP.

Naudojimosi svetaine informacija

Šioje svetainėje naudojama analitinė tinklo paslauga Google Analytica, kurią teikia Google, Inc. (toliau – Google). Google Analytica naudoja slapukus, t. y. tekstines rinkmenas, kurios sukuriamos jūsų kompiuteryje, kad tinklo grupei būtų lengviau analizuoti, kaip naudotojai naudojasi svetaine. Slapuko surinkta informacija apie tai, kaip jūs naudojatės svetaine (ir jūsų IP adresas), bus perduota Google į serverius Jungtinėse Valstijose ir juose laikoma. Google šią informaciją naudos siekdama vertinti, kaip jūs naudojatės svetaine, rengti svetainės tvarkytojams skirtas ataskaitas apie svetainės aktyvumą ir teikti kitas paslaugas, susijusias su svetainės aktyvumu ir interneto naudojimu. Google taip pat gali šią informaciją perduoti trečiosioms šalims, jei to reikalaujama pagal įstatymus arba jei informaciją Google vardu tvarko trečiosios šalys. Google nesies jūsų IP adreso su jokiais Google laikomais duomenimis. Galite atsisakyti naudoti slapukus pasirinkdami atitinkamas savo naršyklės nuostatas, tačiau primename, kad gali būti, jog tai padarę galėsite naudotis ne visomis šios svetainės funkcijomis. Naudodamiesi šia svetaine jūs sutinkate, kad Google tvarkytų duomenis apie jus minėtu būdu ir minėtais tikslais.

Slapukuose nėra jokios asmeninės informacijos apie jus ir jie negali būti naudojami pavienio naudotojo tapatybei nustatyti.

 

Prenumeratos
Registruotis jei norite gauti mūsų ataskaitas (spausdintines ir (arba) elektronines) ir kas ketvirtį leidžiamą e. naujienlaiškį.
Follow us
 
 
 
 
 
Europos aplinkos agentūra (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Danija
Telefonas: +45 3336 7100