Polityka ochrony prywatności

Zmień język:
Strona Ostatnio modyfikowane 2016-06-03
Europejska Agencja Środowiska (EEA) – przetwarzanie danych osobowych
Przetwarzanie danych osobowych w instytucjach i organach Wspólnoty, takich jak Europejska Agencja Środowiska (EEA), regulują przepisy rozporządzenia (WE) nr 45/2001 - http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001R0045:PL:NOT - o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych.

Zakres rozporządzenia nr 45/2001

Artykuł 3.2 stanowi, że rozporządzenie stosuje się do przetwarzania danych osobowych (w całości lub w części w sposób zautomatyzowany oraz innego przetwarzania danych osobowych, stanowiących część zbioru danych), przez wszystkie instytucje i organy wspólnotowe, o ile takie przetwarzanie jest przeprowadzane podczas wykonywania czynności całkowicie lub częściowo podlegających prawu wspólnotowemu.

Przetwarzanie danych osobowych

„Przetwarzanie” oznacza każdą operację lub zestaw operacji dokonywanych na danych osobowych, jak np.: gromadzenie, nagrywanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptację, modyfikację, odzyskiwanie, konsultowanie, wykorzystywanie, ujawnianie, transmisję, rozpowszechnianie lub udostępnianie w inny sposób, układanie lub kompilowanie, blokowanie, usuwanie lub niszczenie (art. 2 lit. b) rozporządzenia 45/2001).

Czym są dane osobowe?

„Dane osobowe” to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (podmiotu danych). Osoba możliwa do zidentyfikowania to osoba, której tożsamość można ustalić bezpośrednio lub pośrednio, szczególnie przez powołanie się na numer identyfikacyjny lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających jej fizyczną, fizjologiczną, umysłową, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość (art. 2 lit. a) rozporządzenia 45/2001).

Przetwarzanie szczególnych kategorii danych, określanych jako dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność do związków zawodowych i dane dotyczące zdrowia lub życia seksualnego, jest zabronione, z zachowaniem pewnych wyjątków (art. 10 rozporządzenia 45/2001).

Podmiot danych

Podmiotem danych jest osoba, której dane osobowe są gromadzone, przechowywane lub przetwarzane.

Administrator danych i osoba wyznaczona do administrowania danymi

Administrator danych oznacza „instytucję lub organ Wspólnoty, dyrekcję generalną, oddział lub jakąkolwiek inną jednostkę organizacyjną, która samodzielnie lub wspólnie z innymi określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych” (art. 2 lit. d) rozporządzenia 45/2001).

Zasady ochrony danych

  • Dane muszą być przetwarzane rzetelnie i zgodnie z prawem;
  • Mogą one być przetwarzane jedynie w ograniczonych i wyraźne wskazanych celach;
  • Zbierane dane muszą być prawidłowe, stosowne oraz nienadmierne w stosunku do celów, dla których były gromadzone;
  • Dane muszą być dokładne i aktualizowane;
  • Nie powinny być przechowywane dłużej niż jest to konieczne;
  • Mogą być przetwarzane z poszanowaniem praw podmiotu danych;
  • Powinny być przechowywane w bezpieczny sposób;
  • Nie mogą być przekazywane osobom trzecim bez zachowania odpowiednich środków ostrożności (art. 4 rozporządzenia 45/2001).

Prawa podmiotu danych

 

1. Informowanie

Administrator jest zobowiązany do udzielania podmiotowi danych następujących informacji związanych z przetwarzaniem danych:
a) informacji o podstawie prawnej operacji przetwarzania danych,
b) tożsamości administratora,
c) celów operacji,
d) kategorii przetwarzanych danych,
e) odbiorców lub kategoriach odbiorców, którym dane są ujawniane,
f) informacji o tym, czy udzielenie odpowiedzi na pytania jest obowiązkowe czy dobrowolne,
g) prawie dostępu do danych,
h) okresie przechowywania danych
i) prawie odwołania się do Europejskiego Inspektora Ochrony Danych (EIOD).

2. Prawo dostępu do danych

Podmiot danych ma prawo dostępu do swoich danych osobowych. Ponadto może zażądać od administratora podania informacji wskazanych poniżej. Administrator jest zobowiązany spełnić to żądanie w terminie maksymalnie trzech miesięcy, wraz z:
a) potwierdzeniem, czy dane dotyczące podmiotu danych są przetwarzane;
b) podaniem przetwarzanych danych i źródła dostępnych informacji;
c) potwierdzeniem celów operacji, kategorii przetwarzanych danych i odbiorców lub kategorii odbiorców, którym dane te są ujawniane,
d) uzasadnieniem wszelkich decyzji podejmowanych automatycznie w odniesieniu do podmiotu danych.

3. Poprawianie danych

Podmiot danych może zażądać od administratora niezwłocznego poprawienia wszelkich danych osobowych, które są niedokładne lub niekompletne.

4. Zablokowanie dostępu do danych

Podmiot danych ma prawo zażądać od administratora zablokowania dostępu do danych, jeżeli:
a) nie są one już potrzebne do osiągnięcia celu operacji;
b) podmiot danych kwestionuje dokładność danych lub
c) przetwarzanie jest niezgodne z prawem. W przypadku gdy przetwarzanie jest niezgodne z prawem, podmiot danych może zażądać od administratora zniszczenia danych.

5. Powiadomienie osób trzecich

Podmiot danych ma prawo zażądać od administratora powiadomienia stron trzecich, którym dane zostały uprzednio ujawnione, o jakiejkolwiek poprawie danych, zablokowaniu dostępu do nich lub ich zniszczeniu.

6. Prawo do wyrażenia sprzeciwu

Podmiot danych może w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych osobowych z uzasadnionego powodu związanego z jego szczególną sytuacją, jak określono w art. 11-19, z wyjątkiem określonym w art. 20 rozporządzenia 45/2001.

7. Przechowywanie danych

Dane nie mogą być przechowywane dłużej niż wymagają tego cele, dla których je zbierano.

Inspektor ochrony danych

Każda instytucja posiada co najmniej jednego inspektora danych osobowych, którego zadaniem jest zagwarantowanie stosowania zasad ochrony danych osobowych w danej instytucji. Każdy inspektor danych osobowych prowadzi rejestr operacji przetwarzania danych osobowych we własnej instytucji. Zapewnia również doradztwo oraz udziela zaleceń dotyczących praw i obowiązków związanych z przetwarzaniem danych.

Ponadto powiadamia EIOD (zob. poniżej) o przetwarzaniu danych szczególnie chronionych oraz udziela odpowiedzi na pytania EIOD. W sytuacjach nadzwyczajnych może prowadzić, na prośbę innej instytucji lub z własnej inicjatywy, postępowanie wyjaśniające dotyczące różnych spraw i incydentów.
Z inspektorem danych osobowychEEA można skontaktować się pod adresem dataprotectionofficer@eea.europa.eu

Europejski Inspektor Ochrony Danych (EIOD).

EIOD jest niezależnym organem nadzorczym utworzonym na mocy rozporządzenia (WE) 45/2001.

Jego zadaniem jest zagwarantowanie poszanowania podstawowych praw i swobód obywateli, w szczególności ich prawa do prywatności, podczas przetwarzania danych osobowych przez instytucje i organy Wspólnoty. EIOD odpowiada również za udzielanie instytucjom i organom wspólnotowym oraz podmiotom danych doradztwa we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
Osoby będące podmiotami danych mogą w każdej chwili zwrócić się do EIOD.

Informacje o korzystaniu z witryny internetowej

Ta witryna internetowa korzysta z usługi analizy sieciowej zwanej Google Analytics, której dostawcą jest Google, Inc. („Google”). Usługa Google Analytics jest bazuje na plikach „cookies”, czyli pliki tekstowe zapisywane na komputerach użytkowników. Dzięki tej usłudze zespół ds. sieci może łatwiej przeanalizować sposób korzystania z witryny przez użytkowników. Dane generowane przez pliki cookie dotyczące korzystania z witryny (włącznie z adresem IP użytkowników) będą przekazywane firmie Google i przechowywane na jej serwerach w USA. Google wykorzysta te informacje do oceny korzystania z witryny przez użytkowników, sporządzania raportów na temat działania witryny dla jej operatorów oraz do świadczenia innych usług związanych z działaniem witryny i korzystaniem z internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, w przypadku gdy jest to wymagane prawem lub gdy osoby te przetwarzają informacje w imieniu firmy Google. Firma Google nie dokonuje powiązań między adresem IP użytkowników i innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownicy mogą wyłączyć stosowanie plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce internetowej. W takim przypadku należy jednak mieć na uwadze, że korzystanie z niektórych funkcji witryny może okazać się niemożliwe. Korzystanie z tej witryny internetowej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody do przetwarzania danych przez Google w sposób opisany powyżej.

Pliki cookie nie zawierają żadnych informacji osobowych i nie mogą zostać wykorzystane do identyfikacji pojedynczych użytkowników.

 

 

 

Prenumeraty
Zarejestruj się, aby otrzymywać nasze raporty (w formie drukowanej i/lub elektronicznej) oraz kwartalne e-biuletyny
Śledź nasze działania
 
 
 
 
 
Europejska Agencja Środowiska (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenhaga K
Dania
Telefon: +45 3336 7100