następne
poprzednie
pozycje

Informacja o prawach autorskich

Copyright

Informacje, dokumenty i materiały dostępne na niniejszej stronie internetowej, których prawo użytkowania przysługuje EEA, są publiczne i mogą być ponownie wykorzystane bez uprzedniej zgody oraz bezpłatnie do celów komercyjnych lub niekomercyjnych pod warunkiem wymienienia EEA jako pierwotnego źródła materiału oraz zachowania pierwotnego znaczenia lub treści przekazu. Każda kopia materiału powinna zawierać podanie EEA jako źródła. Ponowne wykorzystanie treści strony internetowej EEA obejmuje wykorzystanie, przeróbkę lub rozpowszechnianie treści niezależnie od wykorzystanych środków lub zastosowanego formatu. Ponowne wykorzystanie niektórych danych może podlegać różnym warunkom i, w takim przypadku, przy określonym tekście widnieje znak prawa autorskiego lub w inny sposób wymienione są określone warunki z nim związane. Wyżej wymienione warunki wykorzystanie treści ze strony EEA nie mają zastosowania do treści dostarczonych przez osoby trzecie. Tak więc w przypadku dokumentów, których prawa autorskie należą do osób trzecich, o pozwolenie na ponowne wykorzystanie należy zwrócić się do właściciela praw autorskich.

Podstawą polityki EEA w sprawie ponownego wykorzystywania informacji jest:

  • dyrektywa 2003/98WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego Unii Europejskiej
  • decyzja Komisji z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie ponownego wykorzystywania dokumentów Komisji
  • dyrektywa 2013/37/UE Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/37/UE z dnia 26 czerwca 2013 r.
    zmieniająca dyrektywę 2003/98/WE w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego

EEA w żaden sposób nie ponosi odpowiedzialności za ponowne wykorzystywanie informacji zamieszczonych na stronie internetowej.

Logo Agencji stanowi własność EEA i jest zarejestrowane przez WIPO (Światowa Organizacja Własności Intelektualnej). Logo może być wykorzystywane w mediach przez dziennikarzy, ale wszelkie inne użycie wymaga wcześniejszej zgody Agencji. Logo nie można przycinać ani modyfikować w jakikolwiek inny sposób niż określony w podręczniku tożsamości instytucjonalnej EEA. Logo do pobrania w różnych formatach i w różnych językach znajduje się na tej stronie.

Wszelkie pytania dotyczące ponownego wykorzystania treści strony internetowej EEA należy kierować na adres copyrights@eea.europa.eu lub

Mr Ove Caspersen, EEA,
Kongens Nytorv 6,
DK-1050 Copenhagen K
Tel +45 33 36 71 00
Fax + 45 33 36 71 99

Permalinks

Geographic coverage

Akcje Dokumentu