nākamais
iepriekšējais
temati

Paziņojums par autortiesībām

Copyright

Šajā tīmekļa vietnē pieejamā informācija, dokumenti un materiāli, kuru lietošanas tiesības ir EVA piekritībā, ir publiskas un var tikt atkal izmantotas bez iepriekšējas atļaujas un bez maksas, komerciāliem un nekomerciāliem mērķiem, ja tik vienmēr norāda EVA materiāla oriģinālo avotu un nenotiek satura sākotnējās nozīmes vai vēstījuma sagrozīšana. Šāds apliecinājums ir jāiekļauj katrā materiāla kopijā. Ar satura atkalizmantošanu EVA tīmekļa vietnē saprot pavairošanu, pielāgošanu un/vai izplatīšanu neatkarīgi no izmantotajiem līdzekļiem un/vai formāta. Uz konkrētu datu atkalizmantošanu var attiekties dažādi nosacījumi, un tādā gadījumā attiecīgajam lietošanas veidam pievieno piezīmi par autortiesībām vai citiem īpašiem nosacījumiem attiecībā uz lietošanu. Iepriekš minētās atļaujas neattiecas uz saturu, ko iesniegušas trešās personas. Tādēļ attiecībā uz dokumentiem, kuru autortiesības pieder trešajai personai, pavairošanas atļauja ir jāsaņem no autortiesību turētāja.

EVA atkalizmantošanas politika atbilst

EVA neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz tīmekļa vietnē atrodamā satura atkalizmantošanu.

Aģentūras logotips ir EVA īpašums, un tas ir reģistrēts WIPO(Pasaules Intelektuālā īpašuma organizācijā). Plašsaziņas līdzekļos to var izmantot žurnālistikas vajadzībām, bet lietošanai citos gadījumos ir vajadzīga aģentūras iepriekšēja piekrišana. Logotipu nedrīkst attēlot daļēji vai izmainīt jebkādā citā veidā, kā izklāstīts EVA korporatīvās identitātes rokasgrāmatā. Lejupielādējami logotipi dažādos formātos un valodās ir pieejami šajā vietnē.

Visi pieprasījumi par satura atkalizmantošanu EVA tīmekļa vietnē ir jāsūta uz copyrights@eea.europa.eu vai uz

Mr Ove Caspersen, EEA,
Kongens Nytorv 6,
DK-1050 Copenhagen K
Tālr.: +45 33 36 71 00
Fakss: + 45 33 36 71 99

 

Permalinks

Geographic coverage

Dokumentu darbības