Privātuma politika

Mainīt valodu
Lapa Pēdējās izmaiņas 03.06.2016
Eiropas Vides aģentūra (EVA) – personas datu apstrāde
Personas datu apstrādi tādās Kopienas iestādēs un struktūrās kā Eiropas Vides aģentūra (EVA) nosaka Regula (EK) Nr. 45/2001 – http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001R0045:EN:NOT – par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti.

Regulas Nr. 45/2001 piemērošanas joma


ar 3. panta 2. punktu paredz, ka regulu piemēro personas datu apstrādei (pilnīgai vai daļējai automātiskai apstrādei un citai apstrādei, ja dati ietilpst reģistrācijas sistēmā) visās Kopienas iestādēs un struktūrās, ciktāl minētā apstrāde notiek, pildot darbības, kuras pilnībā vai daļēji ietilpst Kopienas tiesību aktu darbības jomā.

Personas datu apstrāde


“Apstrāde” ir visas darbības ar personas datiem vai darbību kopums, piemēram, vākšana, reģistrēšana, organizēšana, uzglabāšana, adaptēšana, izmainīšana, izguve, apspriešana, izmantošana, izpaušana, pārraidīšana, izplatīšana vai pieejamības nodrošināšana citā veidā, saskaņošana vai kombinēšana, bloķēšana, izdzēšana vai iznīcināšana (Regulas Nr. 45/2001 2. panta b) apakšpunkts).

Kas ir personas dati?

“Personas dati” ir jebkāda informācija, kas attiecas uz identificējamu vai identificētu fizisku personu (datu subjektu). Identificējama persona ir persona, ko var tieši vai netieši identificēt, jo īpaši atsaucoties uz identifikācijas numuru vai vienu, vai vairākiem faktoriem, kas ir raksturīgi tās fiziskajai, fizioloģiskajai, garīgajai, ekonomiskajai, kultūras vai sociālajai identitātei. (Regulas Nr. 45/2001 2. panta a) apakšpunkts).

Ir aizliegts apstrādāt īpašas datu kategorijas, kas definētas kā personas dati un atklāj personas piederību kādai rasei vai tās etnisko izcelsmi, politiskos uzskatus, reliģisko vai filozofisko pārliecību, piederību arodbiedrībām, kā arī datus, kas attiecas uz veselību vai seksuālo dzīvi, izņemot atsevišķus izņēmumus. (Regulas Nr. 45/2001 10. pants).

Datu subjekts

Datu subjekts ir persona, kuras personas datus vāc, glabā vai apstrādā.

Par datu apstrādi atbildīgā persona un norīkotā atbildīgā persona

Par datu apstrādi atbildīgā persona ir "Kopienas iestāde vai struktūra, ģenerāldirektorāts, nodaļa vai jebkura cita organizatoriska vienība, kas viena pati vai kopā ar citiem nosaka personas datu apstrādes mērķus un līdzekļus" (Regulas Nr. 45/2001 2. panta d) apakšpunkts). 45/2001).

Datu aizsardzības  principi

  • Personas datu apstrāde ir jāveic godprātīgi un likumīgi;
  • Datus var apstrādāt tikai noteiktiem un precīzi formulētiem nolūkiem;
  • Savāktajiem datiem ir jābūt adekvātiem, atbilstīgiem un ne pārlieku apjomīgiem, ņemot vērā nolūkus, kādos tos vāc;
  • Tiem visu laiku jābūt precīziem un atjauninātiem;
  • Datus nedrīkst glabāt ilgāk, kā tas nepieciešams;
  • Tos drīkst apstrādāt tikai, ievērojot datu subjekta tiesības;
  • Dati ir jāglabā drošā veidā;
  • Datus nedrīkst nodot trešām personām bez atbilstošiem piesardzības pasākumiem (Regulas Nr. 45/2001 4. pants). 45/2001).

Datu subjekta tiesības

1. Informācija

Par datu apstrādi atbildīgai personai ir jāsniedz datu subjektam šāda informācija par apstrādājamajiem datiem:
a) informācija par apstrādes darbības tiesisko pamatu,
b) par datu apstrādi atbildīgās personas identitāte,
c) šīs darbības nolūki,
d) attiecīgo datu kategorijas,
e) saņēmēji vai saņēmēju kategorijas, kuriem datus izpauž,
f) vai atbildes uz uzdotajiem jautājumiem ir obligātas vai brīvprātīgas,
g) tiesību esamība piekļūt datiem,
h) datu uzglabāšanas termiņš, un
i) tiesības vērsties pie Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja (EDPS);

2. Piekļuves tiesības

Datu subjektam ir tiesības piekļūt saviem datiem. Turklāt viņš(-a) var pieprasīt, lai par datu apstrādi atbildīgā persona sniedz viņam(-ai) turpmāk minēto informāciju, un par datu apstrādi atbildīgai personai tā ir jāsniedz ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā, skaitot no pieprasījuma saņemšanas, un proti:
a) apstiprinājums tam, vai dati, kas attiecas uz datu subjektu, tiek vai netiek apstrādāti;
b) paziņojums par apstrādājamajiem datiem un jebkuras pieejamās informācijas avotiem;
c) apstiprinājums par šīs darbības nolūkiem, attiecīgo datu kategorijām un saņēmējiem vai saņēmēju kategorijām, kuriem dati tiek izpausti,
d) informācija par loģiku, ko izmanto jebkurā automatizētā lēmumu procesā attiecībā uz datu subjektu.

3. Datu labošana

Datu subjekts var pieprasīt par datu apstrādi atbildīgai personai nekavējoties izlabot jebkurus neprecīzus vai nepilnīgus personas datus.

4. Bloķēšana

Datu subjektam ir tiesības pieprasīt, lai par datu apstrādi atbildīgā persona bloķē tās datus, ja
a) tie vairs nav nepieciešami darbības mērķim;
b) datu subjekts apstrīd datu precizitāti vai
c) apstrāde ir nelikumīga. Ja apstrāde ir nelikumīga, datu subjekts var arī izvēlēties pieprasīt par datu apstrādi atbildīgajai personai iznīcināt datus.

5. Paziņošana trešām personām


Datu subjektam ir tiesības prasīt, lai par apstrādi atbildīgā persona paziņo trešām personām, kurām sākotnēji ir izpausti dati, par jebkādu šo datu labošanu, bloķēšanu vai iznīcināšanu.

6. Tiesības iebilst


Datu subjektam ir tiesības jebkurā laikā iebilst pret datu, kas uz viņu attiecas, apstrādi, ja tam ir likumīgs pamatojums, kas saistīts ar viņa konkrēto situāciju, kā noteikts Regulas Nr. 45/2001 11.–19. pantā, ņemot vērā izņēmumu, kas minēts 20. pantā. 45/2001).

7. Datu glabāšana

Datus nav atļauts glabāt ilgāk, kā tas nepieciešams nolūkiem, kuriem tie tika savākti.

Datu aizsardzības inspektors (DAI)


Visām iestādēm ir viens vai vairāki datu aizsardzības inspektori, lai nodrošinātu personas datu aizsardzības principu ievērošanu konkrētajās iestādēs. Ikviens datu aizsardzības inspektors reģistrē visas personas datu apstrādes operācijas savā iestādē. Tāpat arī šāds inspektors konsultē un sniedz ieteikumus par tiesībām un pienākumiem.

Inspektors informē Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju (skatīt tālāk) par aizsargājamu personas datu apstrādi un sniedz atbildes uz uzraudzītāja pieprasījumiem. Kritiskās situācijās inspektors var izmeklēt lietas un incidentus pēc pieprasījuma vai arī pēc savas iniciatīvas.
EVA datu aizsardzības inspektora kontaktinformācija ir dataprotectionofficer@eea.europa.eu

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs (EDPS

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs ir neatkarīga uzraudzības iestāde, kas izveidota saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 45/2001.

Attiecībā uz personas datu apstrādi Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs nodrošina to, ka Kopienas iestādes un struktūras ievēro fizisko personu pamattiesības un brīvības un jo īpaši viņu tiesības uz privāto dzīvi. Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs atbild arī par Kopienas iestāžu un struktūru, un datu subjektu konsultēšanu visos personas datu apstrādes jautājumos.
Datu subjektiem ir tiesības jebkurā laikā vērsties pie Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja.

Informācija par vietnes lietošanu

Šī tīmekļa vietne izmanto "Google Analytics", tīmekļa analītisko pakalpojumu, ko nodrošina "Google, Inc." ("Google"). "Google Analytics" izmanto "sīkdatnes" – tie ir teksta faili, kas ievietoti Jūsu datorā, lai palīdzētu tīmekļa koordinatoriem analizēt, kā lietotāji izmanto vietni. Informācija, ko šī sīkdatne ģenerē par to, kā Jūs izmantojat tīmekļa vietni, (tostarp Jūsu IP adrese) tiks pārsūtīta "Google" un uzglabāta serveros Amerikas Savienotajās Valstīs. "Google" šo informāciju izmantos, lai novērtētu, kā Jūs lietojat tīmekļa vietni, gatavotu ziņojumus vietnes operatoriem par darbībām tīmekļa vietnē un sniegtu citus pakalpojumus attiecībā uz darbībām tīmekļa vietnē un interneta izmantošanu. "Google" var arī nodot šo informāciju trešām personām, ja to paredz likums, vai ja minētās trešās personas apstrādā informāciju "Google" vārdā. "Google" nesaistīs Jūsu IP adresi ar nekādu citu "Google" rīcībā esošu informāciju. Jūs varat atteikties no minēto sīkdatņu lietošanas, atlasot atbilstošus iestatījumus savā pārlūkprogrammā, taču ņemiet vērā, ka tādā gadījumā Jūs nevarēsiet izmantot visas šīs tīmekļa vietnes funkcijas. Lietojot šo vietni, Jūs piekrītat, ka "Google" apstrādā datus par Jums iepriekš minētajā veidā un iepriekš minētajiem nolūkiem.

Šīs sīkdatnes nesatur nekādu personisku informāciju par Jums, un tās nav iespējams izmantot, lai identificētu atsevišķu lietotāju.

 

 

 

Abonementi
Reģistrēties, lai saņemtu mūsu pārskatus (drukātā un/vai elektroniskā formātā) un ceturkšņa e-ziņojumus
Seko mums
 
 
 
 
 
Eiropas Vides aģentūra (EVA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenhāgena K
Dānija
Tālrunis: +45 3336 7100